04 juli 2023

Algemene Beschouwingen Berkellands CDA

Vooruit kijken, het beste voor onze inwoners, en daarnaast een gezonde gemeente waar de volgende generatie mee door kan.

Berkelland is een plattelandsgemeente, waar het goed wonen is. Inwoners geven een rapportcijfer 8.2. Hier zijn we als CDA trots op. Het gaat er om dat je met de tijd meegaat en dat doen we! Deze raadsperiode wordt het coalitieakkoord ‘Wederzijds Vertrouwen’ uitgewerkt. Het college begint op stoom te komen met de invulling.

We willen nog dichter bij de samenleving staan. Uiteindelijk willen we er zijn voor alle 44 duizend inwoners. Uit solidariteitsoverwegingen legt dit een druk op nauwkeurige belangenafwegingen. Wij streven ernaar om het zoet en het zuur te verdelen over de kernen. Niemand wil zonneparken of windmolens in de achtertuin en toch wil men wél alle nuttige voorzieningen direct in de nabijheid. Het CDA vindt dat hier een eerlijke verhouding moet ontstaan.

De gemeentelijke belastingen moeten acceptabel blijven, maar daarnaast verwachten de inwoners de maximale voorzieningen. “Low price and high service’, was een slogan van een bedrijf die snel in zwaar weer kwam. Wij kiezen voor gemeente met een eerlijke prijs en hoge service. In vergelijk met andere gemeenten vragen we zeker niet teveel van onze inwoners. Al beseffen we dat in deze tijd voor sommige gezinnen de OZB aanslag voor extra hoofdpijn kan zorgen, vandaar dat wij al eerder opriepen om ook kritisch naar de rioolheffingen te kijken. (Het gaat om het totaalplaatjes voor onze inwoners)

Het CDA blijft roepen dat waarde niet alleen in geld uitgedrukt kan worden. Maatschappelijke waarde telt eveneens. In geen enkele kern mag het voorzieningenniveau onder druk komen. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van de inwoners. Als de kinderen buiten de eigen kern naar school gaan, dan wordt het lastig om bijvoorbeeld een dorpsschool te behouden.

Waar wij voor kunnen zorgen is dat de woningbouw een impuls krijgt. Wat ons in de weg zit is dat de plannenmakerij en de procedures gewoon een lange doorlooptijd kennen. Door de woondeal mag Berkelland de komende jaren 875 woningen bouwen. Deze kans moeten we met alle handen aangrijpen. Omdat we weten dat voor sommige projecten, om welke diverse redenen dan ook, vertragingen op de loer liggen, is het noodzakelijk dat de gemeentelijke capaciteit wordt opgeschaald. Om de 875 woningen te bouwen heb je minimaal 130% aan plannen nodig. Wij willen klaarstaan voor alle jongeren, gezinnen en ouderen die willen wonen in Berkelland.

Momenteel is er veel te doen om het Landbouwakkoord. Er is veel gesteggel. Over vele onderwerpen wordt gesproken, terwijl we in Berkelland de afgelopen jaren met vooruitziende blik al mooi onderliggend plattelandsbeleid hebben gemaakt. Ik noem ze nog even, de vrijwillige kavelruil, Rood voor Rood, Woningsplitsing, Plan vrijkomende agrarische bebouwingen, flankerend beleid voor vrijwillige stoppers en daarnaast worden onze bermen geschikt gemaakt voor biodiversiteit. De visie op biodiversiteit is een belangrijk issue in de landelijke discussie. Het Berkellandse CDA wil vaart maken met de biodiversiteit van onze bermen. We zien dat als snelle winst, alles wat in de berm gebeurt, hoeft minder op de akker. Zelfs de boeren kunnen meeprofiteren via het GLB, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Extra punten voor Planet Proof. Wily Erinkveld heeft hier een motie voor!

Dit geldt ook voor onze wegen. Vijf ton per jaar wordt er jaarlijks extra via het coalitieakkoord beschikbaar gesteld voor onderhoud. Van het college willen we graag weten of die gelden niet via ingewikkelde kapitaalslastenberekeningen wordt ingezet, maar daadwerkelijk wordt besteed aan de uitvoering.

Ons fractielid Anne Groot Zevert heeft een oproep gedaan voor fietsveiligheid op belangrijke wegen binnen Berkelland. We willen graag zien dat er budget wordt vrijgemaakt voor 50 á 100 extra lichtpunten die inwoners zelf aandragen. Samen kunnen we meer!

Evenementen horen bij Berkelland. Het merendeel wordt door vrijwilligers georganiseerd en dat is mooi, zodat de sociale cohesie wordt versterkt. Ongetwijfeld is dit ook een reden dat onze inwoners die 8.2 geven voor fijn wonen. We zijn dan ook verheugd dat voor het volgende evenementenseizoen een evenementenmakelaar wordt aangesteld, die onze vrijwilligers gaat meehelpen met alle kennis die nodig is bij alle regeldruk.

Borculo heeft een stadsmanager en Haaksbergen heeft een centrummanager. Deze manager verbetert de contacten tussen de middenstanders en de gemeente, doet aan promotie en wordt ingezet voor diverse activiteiten en festiviteiten. Wat kunnen we leren en is dit iets om door te zetten naar Eibergen?

Over iets wat je niet weet, hoef je je ook niet druk te maken. Een ergernis voor mensen die wel kennis hebben. In deze categorie valt ook de sport en het verenigingsleven. Het sportlandschap is aan het veranderen. Onze accommodaties zijn toe aan vernieuwingen. Hier is veel geld mee gemoeid. We kunnen alle rekeningen niet bij de volgende generatie neerleggen. Daarom staan we achter het college om nu alvast geld te reserveren. Dit geldt ook voor onze scholen. Willen we het hoge rapportcijfer houden en toch alles betaalbaar houden, dan zullen onze accommodaties multifunctioneler opgezet moeten worden en keuzes moeten gemaakt moet worden, omdat we weten dat de binnensport onder druk staat. Durf naar de toekomst te kijken.

Wat vaststaat is dat verenigingen zorgen voor de sociale cohesie. Zij kunnen op onze steun blijven rekenen. En dan het welzijn van onze jeugd. Ook hier gaat onze zorg naar uit. Het is mooi dat onder leiding van Martine Tenhagen de raad hier serieus werk van maakt.

De naweeën van corona, de Oekraïne-oorlog en de gespannen arbeidsmarkt zorgen voor financiële turbulentie. Diverse huishoudboekjes van gezinnen staan onder druk. Solidariteit is in deze tijd, van nog een grotere waarde. Laten we blijven omzien naar elkaar. De Overheid kan niet alles. Gebruik regelingen als je ze echt nodig hebt. (Het voorbeeld dat mensen geld claimden in de toeslagenaffaire, terwijl ze geen kinderen hebben, doet ons pijn.) Zeker nu de betaalbaarheid van het sociale domein tegen grenzen aanloopt.

De totstandkoming van deze perspectiefnota geeft al aan dat er financieel onzekere tijden op ons af komen. De loonstijgingen in de zorg en de afnemende middelen van het Rijk. Als Berkelland kampen we hier niet alleen mee. Op de beeldvormende avond riep ik al op tot wat ‘ondeugend’ te begroten. Wat het CDA betreft heeft de laatste jaarrekening ons wederom geleerd dat conservatief begroten niet nodig is. Een oproep die we al vaker deden.

Met al het beleid wat er gaat komen, willen we graag zien dat dit ten goede komt aan een samenleving die drijft op de kurk van normen en waarden. Gezinnen zijn hier van groot belang. We mogen trots zijn op deze plattelandsgemeente, waar veiligheid, woongenot, goed onderwijs, een florerend verenigingsleven en evenementen die onze tradities bevestigen.

De samenleving dat zijn wij, goede omgangsvormen horen hierbij. Onze organisatie, het college en de Raad moeten in een veilig klimaat hun werk kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag hoort hier niet bij en wat het Berkellandse CDA betreft geven onze inwoners bij het volgende onderzoek een 9 voor Fijn wonen en Leven in ons prachtige Berkelland!

Namens de fractie Berkellands CDA,

4 juli 2023, Theo Helmers fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.