Van de wethouder

Van de wethouder

Herma van Dijkhuizen is wethouder in Neder-Betuwe namens CDA Neder-Betuwe. Zij heeft dat zeer succesvol gedaan op het gebied van zorg en welzijn, sport en bewegen, speelruimte, recreatie & toerisme, werk & inkomen. Wij danken haar voor de afgelopen 4 jaar. Ook bij de komende verkiezingen is Herma weer onze kandidaat-wethouder. Daarom ook van haar een inbreng in deze verkiezingsuitgave.

Zorg

De Kernpunten waar inwoners terecht kunnen met een zorgvraag, zijn inmiddels goed bekend.

We doen ons best om volwassen inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen regelen of betalen te helpen. Veel inwoners vinden het echter lastig om hun zorgvraag goed te verwoorden. Met onafhankelijke cliëntondersteuning helpen we hen op weg naar de juiste zorg.

Een belangrijk onderwerp in onze gemeente betreft Het Rijksvaccinatieprogramma. In 2019 gaf de volledige raad mij opdracht hier extra aandacht aan te besteden. We zijn in samenwerking met de GGD uitgebreid het gesprek met inwoners aangegaan via consultatiebureaus, verloskundigen en de Nederlandse patiëntenvereniging. Door het geven van voorlichting en het onderwerp bespreekbaar te maken is de vaccinatiegraad gestegen. Ook vroeg de raad mij aandacht te geven aan het stimuleren van plaatsing van AED’s is in onze gemeente. Inmiddels hebben we in alle kernen en buurtschappen een dekkend netwerk naar de normen van HartslagNU.

Welzijn

Er is de afgelopen vier jaar hard aan gewerkt om onze dorpshuizen toekomstbestendig te maken. Door het huisvesten van o.a. bibliotheken, kernpunten en ontmoetingsactiviteiten van onze ‘Huizen van het dorp’, is er in alle dorpshuizen een goede basis om op verder te bouwen. Feit is dat alle verenigingen en stichtingen die voldoen aan het in 2019 door de raad vastgestelde subsidiebeleid, ondersteunende activiteitensubsidie kunnen aanvragen. Eén van die voorwaarden is dat activiteiten aantoonbaar moet bijdragen aan het leefbaar houden van onze dorpen. Ook het verduurzamen en/of verbouwen van de dorpshuizen kan rekenen op (financiële) ondersteuning als dat wenselijk is.

Meer praktisch is er een onderzoek geweest naar ondersteuning van mantelzorgers. Gebleken is dat korte individuele ondersteuning gewaardeerd wordt. We werken dit komend jaar verder uit. Veel energie wordt gestoken in het tegengaan van het gevoel van eenzaamheid in onze gemeente. Hierbij werken gemeente en Welzijn Rivierstroom samen. Mooie initiatieven zoals ‘Samen is Leuker’ en ‘Lief en Leedstraatjes’ helpen om onze inwoners gezond, zelfstandig en gelukkig te laten zijn.

In vier van de zes kernen is een vestiging van de bibliotheek Rivierenland te vinden. Behalve met uitleen van boeken zetten zij zich in om inwoners digitaal vaardig te maken. Op de meeste scholen ondersteunt een media-coach bij het leesvaardig worden van jongeren. Ook is er aandacht voor het voorlezen van jonge kinderen. Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid is actief opgepakt maar kan nog een verbeterslag hebben.

Komend jaar worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. De nadruk zal liggen op het leren van de Nederlandse taal. (Vrijwilligers) werk, stage en praatgroepen doorbreken het isolement en helpen een netwerk op te bouwen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar ter ondersteuning. Kwetsbare inwoners moeten een veilige woonplek krijgen door wonen en zorg te koppelen. Samen met de andere
gemeenten van Regio Rivierenland heb ik deze uitdagende taken afgelopen jaren voorbereid.

Afgelopen jaren hebben ik sterk ingezet op stimuleren van meer bewegen en sporten van onze inwoners. Neder-Betuwe doet mee aan verschillende initiatieven om inwoners uit te dagen tot een gezonde leefstijl zoals: JOGG Gezonde Jongeren, Gezonde Toekomst, open sportclub, vitaal sportpark, beweegaccommodaties, de beweegbus, inzet van buurtsportcoaches, project Gemeenten Samen Gezond. Ook acties als ‘verenigingen Rookvrij’ en ‘NIX 18’ dragen hieraan bij. In vijf dorpen is een prachtig initiatief gestart: Walking Football. Voetbal waarbij je niet mag rennen en een half veld gebruikt. Erg in trek bij onze senioren. Daarnaast is er Kans Voetbal opgestart waar kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben, kunnen voetballen. Verenigingen spelen steeds een cruciale rol en verdienen blijvend onze steun en aandacht.

Kunst en cultuur

Verschillende culturele instellingen hebben afgelopen periode aandacht gekregen door een bezoek of een ondersteunend gesprek. Ondanks de beperkte financiële middelen in de afgelopen begrotingen voor Kunst en Cultuureducatie heb ik samen met regiogemeenten subsidie van de provincie verkregen voor het plan ‘Inspirerend Rivierenland’ ter versterking van de verhaallijnen van ons cultureel erfgoed.

Recreatie en Toerisme

Waar mogelijk heb ik mijn kennis en netwerk ingezet om onderwerpen met elkaar te verbinden. Zo is er een prachtige Laanboomfietsroute gelanceerd die voornamelijk door onze gemeente voert. In Ochten staat in samenwerking met Provincie Gelderland, Waterschap en Rijkswaterstaat een prachtig Pareltje in de startblokken: Veerhaven Ochten. In het verlengde hiervan heb ik samen met de gemeente Tiel een flinke subsidie losgekregen om de mogelijkheden voor een betere fiets- en wandelverbinding tussen Echteld en Tiel te onderzoeken bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Het aantal Klompenpaden en ommetjes wordt steeds uitgebreider.

Ook de Linge wordt niet vergeten; samen met gemeenten Overbetuwe, Lingewaard en Buren hebben we de visie Boven Linge opgesteld. De ambitie is om een fietspad aan te leggen zoveel als mogelijk langs de Linge. Het is belangrijk hier in een vroeg stadium afspraken over te maken in samenhang met ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij een onderwerp als toekomstige woningbouwlocaties.

Jongeren

Neder-Betuwe is één van de gemeenten met relatief de meeste jongeren. Goede speelruimte is daarom van groot belang. Afgelopen jaar zijn ruim 20 speelplekken opgeknapt, heringericht of nieuw gerealiseerd. Buurtbewoners, ook kinderen, hebben de gelegenheid gehad om mee te denken en aan te geven wat ze van de gemaakte schetsen vonden. In drie dorpen is een voetbalkooi gebouwd. Kesteren heeft een beweegpark gekregen. Aan de rand van Dodewaard staat verbetering van de beweegaccommodatie op de planning voor 2022. IJsclubs, hardloop-, skeeler- en wielrenverenigingen slaan de handen ineen om dit mogelijk te maken.
 

Natuurlijk ga ik de komende vier jaar graag verder met het realiseren van alle plannen die op stapel staan. Er zijn nog veel mooie onderwerpen om op te pakken en NederBetuwe nog leefbaarder, gezonder en socialer te maken. Uw stem is daarom van wezenlijk belang.

Herma van Dijkhuizen

Neder-Betuwe, februari 2022
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.