11 november 2019

CDA: Algemene Beschouwingen Gemeenteraad 4 november 2019

CDA fractievoorzitter Ina Hilbants.

Hier sta ik dan weer, niet gepland, maar met de wil om het CDA op een goede manier te vertegenwoordigen. Ik hoop dat mevrouw Yilmaz, na mijn invalbeurt van 100 dagen genoeg opgeknapt is om het stokje weer over te nemen. Ze zal nu waarschijnlijk meeluisteren en daarom wil ik haar vanaf hier van harte beterschap wensen.
Kort voor deze vergadering ben ik in het diepe gegooid, maar samen met de steunfractie hebben we toch de Algemene Beschouwingen betreffende de Najaarsrapportage 2019 en Begroting 2020.

Allereerst wil ik alle mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van beide stukken hartelijk dankzeggen voor hun inzet. Ze zijn er wederom in geslaagd om het nog leesbaarder en begrijpelijker te maken dan voorgaande jaren

NAJAARSRAPPORTAGE 2019.

Milieu.
PFAS.

De aanwezigheid van deze stoffen is op dit moment een hot item en terecht. Komt het in Veendam ook voor, of worden wij gered door het feit dat we met een gesloten grondbalans werken? Antw.: In december zijn de normen bekend. Zijn ca. 3,5. Wij hebben ondergrond <0,1 en bovengrond <0,18. 

Mijnbouw.
Nedmag is gestart met het plaatsen van seismografen ter verbetering van het meetnetwerk. Zijn hier al resultaten van bekend? En de NCG heeft tiltmeters laten plaatsen, ook in Veendam. Zijn ook hier al resultaten van te melden?Hoeveel meldingen zijn er in 2019 tot nu toe binnengekomen bij het gemeentelijk meldpunt voor mijnbouwschade? Voor Nouryon en Energystock is het nog te vroeg, maar we blijven het volgen. Antw.: Verzocht wordt de vragen schriftelijk te stellen.

Tekort.

Het CDA gaat ermee akkoord dat het tekort van €. 303.527,- aan de Algemene Bestemmingsreserve wordt onttrokken.  

BEGROTING 2020

De begroting laat een overschot zien van €. 36.271,-.Dat is mooi, zeker gezien de precaire financiële situatie in de ons omringende gemeenten. Hopelijk kunnen we dit scenario in stand houden, ondanks alle financiële rampspoed die op ons af dreigt te komen inzake de decentralisaties, waaronder:

 Jeugdzorg.

Jeugdzorg, WMO en Participatiewet zullen in principe uitgevoerd worden met het door het Rijk vastgestelde budget. Dit is een hele opgave en zal veel inventiviteit vergen. Misschien kan er gebruik gemaakt worden van het onderzoek “Stapelingsproblematiek in het sociale domein” van Harry Kruiter en Floor Kellerman, welk onderzoek bij het college bekend is. Zij laten zien dat je soms een beetje ‘out of the box’ moet denken om zo veel geld te besparen aan dure opnames e.d. Dit was 1 van onze vragen over Jeugdzorg aan het college. Dank voor de adequate beantwoording. Onlangs las ik een artikel in het DvhN, met daarin de resultaten van een onderzoek van Bureau Berenschot en accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat 1 miljard euro in de Jeugdzorg opgaat aan organisatiekosten, dat is bijna een derde van het budget. Er is een hele ‘zorgindustrie’ ontstaan, waarbij het gevaar bestaat dat deze zichzelf in stand probeert te houden. Het CDA is dan ook blij dat wij met het aanstellen van eigen ‘zorgcoördinatoren’ zelf de regie kunnen blijven voeren.

 Leer- en Sportpark.

De uitvoering moet nog gestalte krijgen, maar binnenkort zal de aanbesteding geschieden. Het is te hopen dat de bouwkosten, door allerlei oorzaken, niet zover de pan uitrijzen dat we hierdoor in de financiële problemen komen. Het CDA heeft dit project steeds een warm hart toegedragen en we zien vol verwachting uit naar het uiteindelijke resultaat.

 Voortijdig Schoolverlaten en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

Natuurlijk zijn wij er als CDA voor dat jongeren de beste kansen krijgen om een goede positie in de maatschappij te veroveren. Vroegtijdig schoolverlaten is daarbij een slechte zaak. Wij juichen het dan ook toe dat er een RMC-preventiemedewerker ingezet gaat worden om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Bij de beleidsindicatoren scoren we nog steeds te hoog. Zou de fusie van het Ubbo Emmius en de WP ook van invloed zijn op het schoolverzuim? Het Ubbo Emmius was een veel kleinere school met daardoor mogelijk een betere controle. Nu gaan deze leerlingen op in de grotere massa.

 Onderwijshuisvesting.

Hoe is het nu gesteld met de accommodatie van de Mgr. Bekkersschool? Zij hadden grote problemen met de huisvesting van de (voorschoolse) opvang. Is hier een oplossing voor gevonden? Antw.: Voorschoolse opvang is commerciële aangelegenheid. Voor deze huisvesting is de gemeente niet verantwoordelijk.

 Zonneparken/zonnepanelen.

Wij zijn er als CDA niet voor om het hele landschap vol te plempen met zonnepanelen. Wat ons betreft moeten er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken geplaatst worden. Dit vooral op industriële en openbare gebouwen.

 Verbeteren vaarroute naar het Zuidlaardermeer.

Het CDA heeft al eerder in de cie. VROM aangegeven, dat de vaarroute op de huidige manier niet werkt. We zijn dan ook blij dat de ‘knik’, met grote keien in de hoeken, na zoveel jaren aangepakt gaat worden, want voor en beetje boot zijn deze hindernissen thans niet te nemen.

 Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. grondbedrijf.

Kans 3, Percentage 50%, minimaal €.5.000.000,- - maximaal €. 20.000.000,-?
Dat lijkt heel onheilspellend. Is dat ook zo? Graag wat meer omschrijving. Welk risico en welk gevolg heeft dit? Antw.: Verzocht wordt de vragen schriftelijk te stellen.

 Overschrijding Jeugd.

Kans 3, Percentage 90%, min.€. 2.500,000,- maximaal €. 3.000.000,-?
Dit is vreemd. We weten allemaal dat het gevaar van overschrijding erg groot is. Graag uitleg. Antw.: Verzocht wordt de vragen schriftelijk te stellen.

 Financiële kentallen.

Op pag. 93 staat onder Financiële kengetallen:
“Onderstaande tabel geeft het overzicht van de kengetallen bij de Programmabegroting 2019.” Dit klopt volgens mij niet. 2020? Onder het kopje Belastingcapaciteit staat: “De belastingtarieven 2020 worden in december 2019 vastgesteld.”. Klopt dit wel? Volgens mij gaan we die vandaag vaststellen. (zie rvs).

Antw.: Is juist, maar verder geen reactie.

Beheersplan Groen.

Tijdens de presentatie kortgeleden is ons verteld dat er geld bij het budget moet, omdat anders het niveau niet gehandhaafd kan blijven. Onkruidbestrijding is lastiger geworden en we hebben te maken met allerlei exoten als berenklauw, Japanse duizendknoop uitheemse waterplanten etc. Is deze verhoging al opgenomen in de begroting of komt het college binnenkort met voorstellen hieromtrent? Antw.: College komt binnenkort inderdaad met voorstellen.

Klantencontact.

Er zijn veel goede bedoelingen, maar burgers moeten wel adequaat geholpen worden. Het betreft hier ook wel een beetje het visitekaartje van de gemeente. Voor dit onderwerp is permanente verbetering een uitganspunt.

Tot slot nog dit.

Het CDA vindt het gebruik van lachgas onder onze jongeren zeer zorgwekkend en wij zouden een verbod op zowel het verhandelen als het gebruik hiervan van harte toejuichen. Het is namelijk niet alleen in Arnhem schadelijk. Misschien zijn er andere partijen in de Raad die dit steunen, zodat we samen een motie in kunnen dienen, nu of in de volgende raadsvergadering. Ik verneem dit graag. Het is denk ik complex, want gebruik van lachgas op zich is niet verboden. Arnhem heeft gebruik gemaakt van de Milieuwet. We hebben hier zeker de Griffie bij nodig om het uit te zoeken. Antw.: De portefeuillehouder(burgemeester) gaf aan dat de gemeente dit wil opnemen in de nieuwe APV, maar dat het zeer complex is en eerst uitgezocht moet worden.

                                                 -.-.-.-.-.-.-

Wensenlijstje.

Voor amendement GB, PvdA en D66 gestemd. Overschot bestemmen. Als volgt:

€. 15.000,= voor Fonds Burgerinitiatieven;
€. 10.000,= voor proef gratis inzameling groenafval;

€. 11.000,= voor bestrijding eenzaamheid.

Het CDA gaat akkoord met het raadsvoorstel, met inbegrip van bovengenoemd amendement.

Aanvulling omtrent Jeugdzorg (nieuwe manier van aanpak):

-          Er worden afspraken gemaakt met scholen;

-          Preventieve voorzieningen in eigen omgeving ondersteunen;

-          Inschakelen huisarts;

-          Banden opbouwen met jeugdhulpverleners in Veendam

-          Inzet eigen medewerkers.

Deze maatregelen samen bewerkstelligen kostenbesparing. College gaat ermee aan de slag, maar er is tijd voor nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.