Samen gemeente en samenleving

In je wijk of dorp maak je samen met de gemeente de samenleving

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in Nederland. De inrichting en het bestuur van gemeenten zijn geregeld in de Gemeentewet. De gemeente is de overheid die het dichtst bij u staat. Ze is ook: “De gemeenschap waarin u woont, werkt, onderneemt, leert en uitgaat”. Gemeente is kortom samenleven, je thuis voelen, je veilig voelen en plezier hebben. Hiervoor zijn goede voorzieningen voor scholing, sport, winkelen en uitgaan nodig. Daarnaast is saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw directe woonomgeving, de wijk of het dorp waarin u woont van wezenlijk belang.

Om dat in goede harmonie te doen, heb je een goed bestuur en goede vertegenwoordigers nodig. Door regels, procedures, digitalisering en automatisering raakt de menselijk maat uit het zicht. Wij vinden dat een bereikbaar en actief gemeentebestuur bestaat uit mensen met een luisterend oor voor lokale wensen en problemen. Menselijk contact en aandacht voor de persoonlijke omstandigheden, behoeften en vragen van individuele inwoners staan voorop. Alleen dan is werkelijk oplossingsgericht handelen mogelijk.

Ontwikkelingen

Bovengenoemde ontwikkelingen passen bij een overheid die verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burger wil leggen. De overheid steunt initiatieven van onderop en zorgt voor een sociaal vangnet. Tegen deze achtergrond is duidelijk dat de eigen verantwoordelijkheid van wijk- en buurtbeheer steeds belangrijker wordt. Het CDA vindt daarom dat de gemeente hieraan ruimte geeft en dit ook faciliteert. Wij zien graag dat betrokken inwoners deel uitmaken van dorp- en wijkraden en dat zorgaanbieders, scholen en wijkagenten nauw samen werken met deze raden. Beslissingen moeten worden genomen op het meest geschikte niveau: zo dicht mogelijk bij de betrokkenen, dus ook in dorp- en wijkraden.

De ontwikkelingen moeten eraan bijdragen dat de inwoners:

  • Een gemeentelijke dienstverlening krijgen op basis van een uitvoerbaar beleid en de menselijke maat.
  • In eigen dorp en wijk in dialoog komen met (vertegenwoordigers van) de verantwoordelijke bestuurders.
  • Tijdiger en vollediger geïnformeerd zijn.
  • Het juiste antwoord krijgen op (hulp)vragen en knelpunten deskundig worden opgelost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.