Samen gemeente en samenleving

In je wijk of dorp maak je samen met de gemeente de samenleving De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in Nederland. De inrichting en het bestuur van gemeenten zijn geregeld in de Gemeentewet. De gemeente is de overheid die het dichtste bij u staat.

Ze is ook: “De gemeenschap waarin u woont, werkt, onderneemt, leert en uitgaat.”. Gemeente is kortom samenleven, je thuis voelen, je veilig voelen en plezier hebben. Hiervoor zijn goede voorzieningen voor scholing, sport, winkelen en uitgaan nodig.

Daarnaast is saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw directe woonomgeving, de wijk of het dorp waarin u woont van wezenlijk belang. Om dat in goede harmonie te doen, heb je een goed bestuur en goede vertegenwoordigers nodig. Een bereikbaar en actief gemeentebestuur bestaat uit mensen met een luisterend oor voor lokale wensen en problemen. Alleen dan is werkelijk oplossingsgericht handelen mogelijk.

U als inwoner wordt tijdig en volledig geïnformeerd. U als inwoner wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan. Het CDA staat daarvoor.

Ontwikkelingen

De komende jaren zal de gemeentelijke samenwerking in de regio veranderen. De provincie heeft een tijdspad voor ogen waarbij in januari 2018 de gemeentelijke herindeling een feit zal zijn. Daardoor wordt de ontwikkeling naar een cultuur van vertrouwen en gunnen op regionaal niveau gestimuleerd.

Daarnaast krijgt de gemeente met nieuwe taken te maken vanuit de rijksoverheid: de nieuwe participatiewet, decentralisatie van delen uit de AWBZ naar de WMO en decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente wordt geacht deze taken even goed of zelfs beter te kunnen uitvoeren, terwijl hier tegelijkertijd minder geld voor beschikbaar is. Bovengenoemde ontwikkelingen passen bij het leggen van verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burger.

De overheid steunt initiatieven van onderop en zorgt voor een sociaal vangnet. De eigen verantwoordelijkheid van wijk- en buurtbeheer wordt steeds belangrijker. De gemeente geeft daarvoor de ruimte en faciliteert. Gekozen vertegenwoordigers maken deel uit van dorps- en wijkraden. Zorgaanbieders, scholen en wijkagenten werken nauw samen met deze raden. Beslissingen worden genomen op het meest geschikte niveau. Zo dicht mogelijk bij de betrokkenen, dus ook in dorp- en wijkraden.

Alle ontwikkelingen moeten eraan bijdragen dat de inwoners: - een gemeentelijke dienstverlening krijgen van een hogere kwaliteit. - in eigen dorp en wijk in contact kunnen komen met (vertegenwoordigers van) de verantwoordelijke bestuurders. - goed en volledig geïnformeerd zijn. 

CDA program Veendam-Wildervank 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.