SPEERPUNT 1: BOUWEN AAN BRUNSSUM

Brunssum is nooit af. Het CDA kiest voor een samenleving waarin plannen en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Voor de uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing zoeken wij samenwerking met lokale en regionale partners. Wij zijn daarom verheugd dat het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde in het nieuwe regeerakkoord in ere is hersteld. De 100.000 woningen die de nieuwe regering per jaar wil laten bouwen, hoeven wat ons betreft niet alleen in de Randstad komen. Om de bevolkingskrimp in Brunssum te keren, zullen we alles wat in ons vermogen ligt, inzetten, zodat jongeren na hun studie, perspectief zien in het kiezen voor Brunssum als gemeente waar ze willen wonen, werken, een gezin willen stichten en deel uitmaken van de lokale samenleving. De Regiodeal Parkstad Limburg biedt ons daarbij geweldige kansen die we met beide handen aanpakken. De Regiodeal Parkstad Limburg, de middelen uit de Regio Envelop en de financiering uit de regio stellen als doel om een forse stap te zetten om de huidige achterstandspositie van de regio de komende jaren weg te werken en toe te werken naar het Limburgs gemiddelde. Daarin willen wij constructief bijdragen met alle betrokken partijen, lokaal en regionaal. Wij willen de kansen die zich als gevolg van de ligging in de grensregio voordoen aan te pakken en de uitvoeringskracht in de intergemeentelijke samenwerking te versterken om te komen tot een regio die de regionale opgaven op eigen kracht kan aanpakken. We willen van krimp naar kracht, van poverty trap naar opportunity wrap.

 1. Oostflank

De buitenring is gereed en is Brunssum internationaal uitstekend bereikbaar, daarom zal Brunssum ook moeten inzetten op de ontwikkeling van de Oostflank. Deze biedt uitstekende kansen voor het creëren van werkgelegenheid voor o.a. ‘eigen’ inwoners, voor doeners en denkers. Daarbij willen we inzetten op duurzame investeringen, met gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 1. Centrumplan

De Centrumvisie is unaniem door de raad aangenomen. Daarmee moeten we in 2022-2026 voortvarend mee aan de slag. CDA Brunssum pleit voor het inzetten op een gevarieerder aanbod dan er nu is; men kan immers niet leven van horeca alleen. Daarom zal het nieuwe college, i.s.m. Streetwise en de eigenaren van lege winkelpanden, actief kansen moeten bieden aan ondernemers die het centrum meerwaarde geven, zoals een goede boekhandel, fair trade, en lokaal vakmanschap. De uitstekende bereikbaarheid van Brunssum, via de Buitenring en de geplande OV-hub, mogen we hierin als kans niet missen.

Ook hier kan de RegioDeal Parkstad een verschil uitmaken en zetten we ons in.

 1. Positie arbeidsmigranten

In de Limburgse economie zijn arbeidsmigranten vanuit historisch perspectief niet weg te denken. Dat zijn ze ook nooit geweest, want zonder hen hadden wij geen mijnverleden gehad. Ook nu spelen ze een cruciale rol in de zorg, in de bouw, op het land, in de industrie en in distributiecentra. We zijn hen schatplichtig vanuit onze kernwaarden om ze te verwelkomen en menswaardig te betalen en te huisvesten. Brood en bad mogen niet in de handen van dezelfde pers(o)on(en) liggen. Met andere woorden: huisvesting dient gescheiden te zijn van de invloed van de werkgever, van het arbeidscontract, of het ontbreken ervan. Paspoort en andere belangrijke documenten horen in het bezit te blijven van de arbeidsmigrant. Daarin spelen uitzendbureaus een cruciale rol. Wij pleiten daarom op landelijk niveau voor een certificering van uitzendbureaus en op streng toezicht en strenge handhaving vanuit de gemeente op uitzendbureaus, huisjesmelkers en andere partijen met commerciële belangen in het faciliteren van arbeidsmigratie. Hierin blaast Covid-19 een flinke partij mee. Huisjesmelkers stoppen het liefst zoveel mogelijk mensen in een pand, met zo weinig mogelijk privacy, waardoor het opvolgen van maatregelen om Covid-19 (alle varianten) te bestrijden, onmogelijk is. De gezondheid van arbeidsmigranten en hun grondrecht op een privéleven verdienen onze aandacht en zorg. (Zie het rapport van Emile Roemer: Geen tweederangsburgers (nieuwsszw.nl. en wetten.nl - Regeling - Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950 - BWBV0001000 (overheid.nl) ).

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Actieplan Het centrum als kloppend hart van Brunssum: Het centrum van Brunssum verdient de aandacht en de investeringen om er weer een bruisend en dynamisch hart van maken dat klopt. Ondernemend en uitnodigend voor zowel bewoners als bezoekers.
 • Mobiliteitsplan:
  • o.a. het Lindeplein willen we veiliger maken voor voetgangers. Concreet denken we aan het aanpassen van de toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer.
  • We willen ondernemers kansen geven om bij te dragen aan een veelkleurig en rijk aanbod aan winkels en andere gelegenheden.
  • Ook willen we een goede  en snelle  en hoogwaardige busverbinding Maasmechelen/Maastricht - Brunssum - Aken v.v. om daar mee ook voor werkende en studerende jongeren een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Want waarom zou OV-mobiliteit ingewikkelder moeten zijn dan automobiliteit?
  • Ook willen wij een snelle en hoogwaardige busverbinding die de Buitenring in beide richtingen benut om snel en comfortabel de regio te bedienen. Wie nu van Brunssum-Noord naar bijv. Trilandis wil, bijv. voor werk of stage, is al met al drie reisuren per dag kwijt met de bus die nog steeds oude routes neemt, alsof er geen Buitenring zou bestaan. Met de auto is het nu zes keer sneller. Willen wel kansen op de arbeidsmarkt vergroten en de regio aantrekkelijker maken voor wonen en werken, dan zullen we ook hier naar moeten kijken. De uitstraling van het OV mag ‘sexyer’ worden en van een hoger niveau, waarbij een bus op waterstof goed past in de kernwaarde Rentmeesterschap.
 • Actieplan wonen. Wij willen van ‘woningmarktdenken’ terug naar ‘volkshuisvestingsdenken’. Omdat wonen een grondrecht is, zowel voor starters als doorstromers, voor nestvlieders als wie op de drempel van de eeuwigheid extra zorg behoeven. En iedereen daartussenin, elk in de eigen levensfase.
 • Wij willen een gerichte aanpak van dakloosheid onder jongeren. Zorg op maat, met als doel om alle jongeren een goede startsituatie te bieden om van daaruit verder te werken aan het bouwen aan hun toekomst.
 • Het woningaanbod in Brunssum moet aantrekkelijker worden voor mensen uit alle sociale lagen van de bevolking en van alle leeftijdsfases. Dus ook voor de zgn. ‘sociale stijgers en toppers’. Daarmee bevorderen we een evenwichtige opbouw van Brunssum en worden we ook aantrekkelijk als vestigingsgebied voor bonafide ondernemers. Daarmee wordt het voorzieningenniveau opgekrikt, de koopkracht versterkt en het aanbod aan winkels (zie Centrumplan) gevarieerder. Een sterke middenklasse is onmisbaar voor een bloeiende regio.
 • In het nieuwe regeerakkoord creëert Rutte IV meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. CDA Brunssum gaat graag de uitdaging aan om dat in Brunssum te realiseren, omdat daarmee eenzaamheid onder alleengaanden tegen te gaan en psychisch welzijn te bevorderen. Het laat-middeleeuwse concept van gasthuishofjes zou daarbij best eens inspirerend kunnen zijn, waarbij ouderen en jongeren elkaar kunnen aanvullen.
 • In Brunssum staat onderlinge betrokkenheid hoog op de agenda. Wie een huis koopt, hoort er zelf in te wonen, de zgn. bewoningsplicht. (Grote/buitenlandse) beleggers missen die betrokkenheid veelal en gaan voor maximaal financieel rendement, zonder te investeren in ‘nabuurschap’, terwijl juist daarin de echte rijkdom te vinden is.
 • Investeringen in sociale huurwoningen zodat deze ook hoogwaardig energielabel kunnen krijgen. En de huurders zo kunnen besparen op hun verhoudingsgewijze veel hogere vaste lasten, waardoor meer overblijft voor leven, ipv overleven.
 • Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt, mede ingegeven door de covidcrisis, zijn wij voor een verlenging van de starterslening en een aanpassing van de grens naar boven. 
 • Focus op recreatieve voorzieningen en vitaal buitengebied. Omdat fijn wonen en werken hiermee afgewisseld mag worden.
 • Behoud en versterken samenwerking voorzieningen in sociaal domein.
 • Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar het kan, transformatie waar nodig. Gezien de impact van de covidcrisis, moet over dat laatste zeker verder nagedacht worden. Een museum in de Pompgebouwen zien we als een kans, daartoe, mits gespeend van amateurisme en gestut door een degelijk ondernemersplan. Dat museum zal zich wel voldoende moeten onderscheiden van de musea in de regio, om haar bestaansrecht en aantrekkingskracht te bewijzen en te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.