VOOR EEN SOCIAAL CONT(R)ACT

Het ChristenDemocratisch Appèl (CDA) gelooft in christendemocratische normen en waarden en laat zich zowel daardoor inspireren als door een dienende houding en omzien naar elkaar. Wij geloven daarom in een samenleving waarin iedereen van waarde is en waar mensen tot hun recht komen in relatie tot de ander. CDA Brunssum wil politiek bedrijven vanuit de volgende christendemocratische kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Wij staan voor het maken van keuzes die realistisch zijn. Als afdeling binnen het CDA blijven wij daarbij trouw aan onze kernwaarden, het fundament van onze partij. Wij zijn hierop aanspreekbaar en passen deze toe bij onze inzet voor een zorgzaam, duurzaam, ondernemend en spaarzaam Brunssum, waar het fijn wonen en werken is. Waar iedereen naar vermogen bijdraagt aan de vrede en de voorspoed van Brunssum. En waar artikel 1 van de Grondwet leidend is in het zoeken naar verbinding en constructief samenwerken.

Wij doen geen loze beloften, maar willen werken aan een hoopvol toekomstperspectief voor Brunssum en haar inwoners. Door ruimte te geven aan de samenleving van Brunssum. Van piepjong tot stokoud. Omdat iedere mens telt. Daar geeft dit programma verder inhoud aan. Geen lange verhalen, maar concrete voornemens, die wij graag samen met de inwoners in hun eigen wijk of buurt nader invullen.

Vanuit deze uitgangspunten zoekt CDA Brunssum naar antwoorden op de vragen van vandaag en morgen. Altijd samen met de ander; met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze vertegenwoordigers zijn geworteld in de rijke bodem die Nederland welvaart bracht, met koempelliefde en bewust van onze geschiedenis van de mijnstreek die met hulp van migranten steeds weer handen en voeten kreeg en krijgt.

Wij koesteren (lokale) traditie en staan tegelijkertijd open voor vernieuwing. Wij lopen niet weg voor moeilijke keuzes, zijn daarop aanspreekbaar en wij durven te leren van fouten. CDA Brunssum staat daarmee voor een eerlijke politiek waarin de menselijke waardigheid en onderlinge verbondenheid centraal staan. Wij kiezen voor hoop in de huidige omstandigheden, voor depolarisatie van de samenleving en voor het verbinden van verschillen.

 Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

Volgens de christendemocratische visie kan een goed functionerende samenleving niet zonder maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld zorg voor binding en verbinding, het vormt het cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. De overheid geeft al die verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en de ruimte om hun bijdrage te leveren. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt, is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn, en op die verantwoordelijkheid aanspreekbaar zijn. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarom onze leus: Voor een sociaal cont(r)act, waarbij we ons o.a. geïnspireerd weten door de impact van de toeslagenaffaire.

Solidariteit

Het begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de samenleving. Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid: Niet alleen betrokkenheid tussen generaties, maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Persoonlijke geraaktheid gaat daarom vooraf aan de bereidheid tot financiële of andere hulp. Daarbij garandeert de overheid een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Ook in door de overheid georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Rentmeesterschap

De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester die voor de eigenaar een goed beheert en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven en verantwoording af te leggen over het beheer. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor elkaar, voor dieren, voor de schepping, voor de toekomst. Dat vraagt dat we ook in onze omgang ermee verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Kortom, CDA Brunssum staat voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA wil de samenbindende kracht van onze samenleving versterken. CDA Brunssum laat in dit programma zien hoe we daar samen met u werk van kunnen maken.

Er is nog veel te winnen door zowel lokaal als in de regio meer samen op te trekken. Lokaal door subsidies tegen het licht te houden en initiatieven meer samen te laten werken. Regionaal door samen op te trekken waar buurgemeenten voor vergelijkbare opgaven staan. Denk daarbij niet alleen aan de verduurzamingsopgave maar ook aan het beperken van de kosten voor ons afval of zorg, een snelle toegang tot werk of de kansen op een stageplek of woonruimte. Veel van deze zaken zijn deels geregeld in een gemeenschappelijke regeling. Als CDA willen wij meer invloed op deze regelingen. Juist door in meerdere dossiers die voor onze gemeente van belang zijn samen met onze buurgemeenten op te trekken, kan Brunssum met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken.

Dit verkiezingsprogramma zal absoluut niet compleet zijn. Er is onder grote tijdsdruk gewerkt door mensen met een gewone baan, gezinnen, mantelzorg, school, commissie- en raadswerk. Niet echt wat sommige mensen smalend ‘beroepspolitici’ zouden noemen. Al met al zijn in feite werkweken van 80 uur de laatste tijd meer regel dan uitzondering geweest.

Wellicht zullen er nog onderwerpen missen die voor jou belangrijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan nodigen we je uit om hierover met ons contact te zoeken. Net als in de afgelopen raadsperiode staan wij open voor suggesties, opmerkingen en kritiek en zijn wij gemakkelijk te benaderen. Als fractie kijken we er naar uit om dit programma concreet te mogen maken.

Namens CDA Brunssum,

Raymond Claus                                                                          Irene Plas

Lijsttrekker en fractievoorzitter                                                     Interim afdelingsvoorzitter

 

 

VIJF SPEERPUNTEN

CDA Brunssum kenmerkt zich door mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan onze steeds veranderende samenleving. Corona heeft ons laten zien dat niemand leeft voor zichzelf. Dit vraagt een visie op de lange termijn in de coronacrisis en voor iedere volgende crisis. Want de coronacrisis is niet maakbaar gebleken, de belofte dat we ons er intelligent uit zouden managen, is niet waargemaakt. Telkens moesten optimisme en hoop plaatsmaken voor teleurstelling. Nu we reden hebben om aan te nemen dat corona voorlopig niet meer weggaat, moeten we de samenleving erop aanpassen. Daarom kiezen we voor samen-hoop in omstandigheden, voor het verbinden van verschillen. Het individu krijgt immers pas betekenis door de ander (zie Levinas). Die saamhorigheid is voor ons als CDA-ers drijfveer om politiek actief te zijn. Daaraan willen wij de komende raadsperiode vorm en inhoud geven aan de hand van onderstaande keuzes. Met deze keuzes maken wij de stad klaar voor de toekomst.

SPEERPUNT 1: BOUWEN AAN BRUNSSUM

Brunssum is nooit af. Het CDA kiest voor een samenleving waarin plannen en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Voor de uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing zoeken wij samenwerking met lokale en regionale partners. Wij zijn daarom verheugd dat het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde in het nieuwe regeerakkoord in ere is hersteld. De 100.000 woningen die de nieuwe regering per jaar wil laten bouwen, hoeven wat ons betreft niet alleen in de Randstad komen. Om de bevolkingskrimp in Brunssum te keren, zullen we alles wat in ons vermogen ligt, inzetten, zodat jongeren na hun studie, perspectief zien in het kiezen voor Brunssum als gemeente waar ze willen wonen, werken, een gezin willen stichten en deel uitmaken van de lokale samenleving. De Regiodeal Parkstad Limburg biedt ons daarbij geweldige kansen die we met beide handen aanpakken. De Regiodeal Parkstad Limburg, de middelen uit de Regio Envelop en de financiering uit de regio stellen als doel om een forse stap te zetten om de huidige achterstandspositie van de regio de komende jaren weg te werken en toe te werken naar het Limburgs gemiddelde. Daarin willen wij constructief bijdragen met alle betrokken partijen, lokaal en regionaal. Wij willen de kansen die zich als gevolg van de ligging in de grensregio voordoen aan te pakken en de uitvoeringskracht in de intergemeentelijke samenwerking te versterken om te komen tot een regio die de regionale opgaven op eigen kracht kan aanpakken. We willen van krimp naar kracht, van poverty trap naar opportunity wrap.

 1. Oostflank

De buitenring is gereed en is Brunssum internationaal uitstekend bereikbaar, daarom zal Brunssum ook moeten inzetten op de ontwikkeling van de Oostflank. Deze biedt uitstekende kansen voor het creëren van werkgelegenheid voor o.a. ‘eigen’ inwoners, voor doeners en denkers. Daarbij willen we inzetten op duurzame investeringen, met gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 1. Centrumplan

De Centrumvisie is unaniem door de raad aangenomen. Daarmee moeten we in 2022-2026 voortvarend mee aan de slag. CDA Brunssum pleit voor het inzetten op een gevarieerder aanbod dan er nu is; men kan immers niet leven van horeca alleen. Daarom zal het nieuwe college, i.s.m. Streetwise en de eigenaren van lege winkelpanden, actief kansen moeten bieden aan ondernemers die het centrum meerwaarde geven, zoals een goede boekhandel, fair trade, en lokaal vakmanschap. De uitstekende bereikbaarheid van Brunssum, via de Buitenring en de geplande OV-hub, mogen we hierin als kans niet missen.

Ook hier kan de RegioDeal Parkstad een verschil uitmaken en zetten we ons in.

 1. Positie arbeidsmigranten

In de Limburgse economie zijn arbeidsmigranten vanuit historisch perspectief niet weg te denken. Dat zijn ze ook nooit geweest, want zonder hen hadden wij geen mijnverleden gehad. Ook nu spelen ze een cruciale rol in de zorg, in de bouw, op het land, in de industrie en in distributiecentra. We zijn hen schatplichtig vanuit onze kernwaarden om ze te verwelkomen en menswaardig te betalen en te huisvesten. Brood en bad mogen niet in de handen van dezelfde pers(o)on(en) liggen. Met andere woorden: huisvesting dient gescheiden te zijn van de invloed van de werkgever, van het arbeidscontract, of het ontbreken ervan. Paspoort en andere belangrijke documenten horen in het bezit te blijven van de arbeidsmigrant. Daarin spelen uitzendbureaus een cruciale rol. Wij pleiten daarom op landelijk niveau voor een certificering van uitzendbureaus en op streng toezicht en strenge handhaving vanuit de gemeente op uitzendbureaus, huisjesmelkers en andere partijen met commerciële belangen in het faciliteren van arbeidsmigratie. Hierin blaast Covid-19 een flinke partij mee. Huisjesmelkers stoppen het liefst zoveel mogelijk mensen in een pand, met zo weinig mogelijk privacy, waardoor het opvolgen van maatregelen om Covid-19 (alle varianten) te bestrijden, onmogelijk is. De gezondheid van arbeidsmigranten en hun grondrecht op een privéleven verdienen onze aandacht en zorg. (Zie het rapport van Emile Roemer: Geen tweederangsburgers (nieuwsszw.nl. en wetten.nl - Regeling - Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950 - BWBV0001000 (overheid.nl) ).

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Actieplan Het centrum als kloppend hart van Brunssum: Het centrum van Brunssum verdient de aandacht en de investeringen om er weer een bruisend en dynamisch hart van maken dat klopt. Ondernemend en uitnodigend voor zowel bewoners als bezoekers.
 • Mobiliteitsplan:
  • o.a. het Lindeplein willen we veiliger maken voor voetgangers. Concreet denken we aan het aanpassen van de toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer.
  • We willen ondernemers kansen geven om bij te dragen aan een veelkleurig en rijk aanbod aan winkels en andere gelegenheden.
  • Ook willen we een goede  en snelle  en hoogwaardige busverbinding Maasmechelen/Maastricht - Brunssum - Aken v.v. om daar mee ook voor werkende en studerende jongeren een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Want waarom zou OV-mobiliteit ingewikkelder moeten zijn dan automobiliteit?
  • Ook willen wij een snelle en hoogwaardige busverbinding die de Buitenring in beide richtingen benut om snel en comfortabel de regio te bedienen. Wie nu van Brunssum-Noord naar bijv. Trilandis wil, bijv. voor werk of stage, is al met al drie reisuren per dag kwijt met de bus die nog steeds oude routes neemt, alsof er geen Buitenring zou bestaan. Met de auto is het nu zes keer sneller. Willen wel kansen op de arbeidsmarkt vergroten en de regio aantrekkelijker maken voor wonen en werken, dan zullen we ook hier naar moeten kijken. De uitstraling van het OV mag ‘sexyer’ worden en van een hoger niveau, waarbij een bus op waterstof goed past in de kernwaarde Rentmeesterschap.
 • Actieplan wonen. Wij willen van ‘woningmarktdenken’ terug naar ‘volkshuisvestingsdenken’. Omdat wonen een grondrecht is, zowel voor starters als doorstromers, voor nestvlieders als wie op de drempel van de eeuwigheid extra zorg behoeven. En iedereen daartussenin, elk in de eigen levensfase.
 • Wij willen een gerichte aanpak van dakloosheid onder jongeren. Zorg op maat, met als doel om alle jongeren een goede startsituatie te bieden om van daaruit verder te werken aan het bouwen aan hun toekomst.
 • Het woningaanbod in Brunssum moet aantrekkelijker worden voor mensen uit alle sociale lagen van de bevolking en van alle leeftijdsfases. Dus ook voor de zgn. ‘sociale stijgers en toppers’. Daarmee bevorderen we een evenwichtige opbouw van Brunssum en worden we ook aantrekkelijk als vestigingsgebied voor bonafide ondernemers. Daarmee wordt het voorzieningenniveau opgekrikt, de koopkracht versterkt en het aanbod aan winkels (zie Centrumplan) gevarieerder. Een sterke middenklasse is onmisbaar voor een bloeiende regio.
 • In het nieuwe regeerakkoord creëert Rutte IV meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. CDA Brunssum gaat graag de uitdaging aan om dat in Brunssum te realiseren, omdat daarmee eenzaamheid onder alleengaanden tegen te gaan en psychisch welzijn te bevorderen. Het laat-middeleeuwse concept van gasthuishofjes zou daarbij best eens inspirerend kunnen zijn, waarbij ouderen en jongeren elkaar kunnen aanvullen.
 • In Brunssum staat onderlinge betrokkenheid hoog op de agenda. Wie een huis koopt, hoort er zelf in te wonen, de zgn. bewoningsplicht. (Grote/buitenlandse) beleggers missen die betrokkenheid veelal en gaan voor maximaal financieel rendement, zonder te investeren in ‘nabuurschap’, terwijl juist daarin de echte rijkdom te vinden is.
 • Investeringen in sociale huurwoningen zodat deze ook hoogwaardig energielabel kunnen krijgen. En de huurders zo kunnen besparen op hun verhoudingsgewijze veel hogere vaste lasten, waardoor meer overblijft voor leven, ipv overleven.
 • Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt, mede ingegeven door de covidcrisis, zijn wij voor een verlenging van de starterslening en een aanpassing van de grens naar boven.
 • Focus op recreatieve voorzieningen en vitaal buitengebied. Omdat fijn wonen en werken hiermee afgewisseld mag worden.
 • Behoud en versterken samenwerking voorzieningen in sociaal domein.
 • Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar het kan, transformatie waar nodig. Gezien de impact van de covidcrisis, moet over dat laatste zeker verder nagedacht worden. Een museum in de Pompgebouwen zien we als een kans, daartoe, mits gespeend van amateurisme en gestut door een degelijk ondernemersplan. Dat museum zal zich wel voldoende moeten onderscheiden van de musea in de regio, om haar bestaansrecht en aantrekkingskracht te bewijzen en te versterken.

SPEERPUNT 2: GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN

Politiek draait in de eerste plaats om mensen, om menselijke waardigheid, om te koesteren wat van waarde en kwetsbaar is. Daarom is ons tweede speerpunt mensgericht.

Het CDA in Brunssum kiest voor een stad waarin we ‘Zij-aan-Zij’ zorg dragen voor elkaar. In een gemeente die sterk vergrijst, kiezen wij niet voor krimpkramp, maar zetten wij extra in op gezinnen, preventie, gezondheid en het verbinden van generaties. Wie echt hulp nodig heeft dient hierop te kunnen rekenen. In deze helpende hand is de menselijke maat voelbaar, blijft de zorg betaalbaar en vormt goed onderwijs de stap naar een perspectiefrijke toekomst. Daarom wil CDA Brunssum volwaardig voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen weer op de kaart zetten en doet Brunssum van harte mee met ‘Van 0 tot 18’ om alle kinderen en jongeren een kansrijke start te geven in het leven. Brunssum staat in demografisch opzicht voor een enorme uitdaging om de grote groep (pré-)babyboomer-naasten zo goed mogelijk bij te staan in het klimmen der jaren terwijl een veel kleinere groep jongere mensen tegenover staat om die (mantel)zorg te kunnen bieden. Ook daarom moet Brunssum weer de magneet worden die het ooit was.

 Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Betere zorg en ondersteuning gezinnen met problemen.
 • Bieden van kansen voor onze jongeren en starters.
 • Praktische en mentale steun en waardering voor mantelzorgers.
 • Een dementievriendelijke gemeente. Goede zorg voor de dementerende naaste met een migratie-achtergrond.
 • Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede.
 • Terugdringen van dakloosheid onder jongeren.
 • Meer Brunssumers in beweging.
 • Jongeren én ouderen op goed gewicht.
 • Perspectief en hulp bieden om te breken met verslaving.
 • Meer participatie, integratie, inclusie, toegankelijkheid en anti-discriminatie.
 • Menswaardige woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten
  (met name de vrouwen).
 • Investeren in gezinnen en vrijwilligers (voorzieningen rond onderwijs, sport en ouderenzorg).
 • Jeugdzorg op maat en gezinnen/kinderen daarbij zoveel mogelijk bij elkaar houden.
 • Met raad en daad bijstaan van Brunssumers die getroffen zijn door de toeslagenaffaire.

De gemeente Brunssum is een sociale gemeente. Daar zijn we trots op. Het sociaal beleid in Brunssum staat goed op de kaart. De gemeente Brunssum besteedt heel veel aandacht en energie om mensen met afstand tot arbeid verder te helpen. In het kader van de Participatiewet leidt Betere Buren aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om weer tot reguliere arbeid te komen. Daar gaan wij mee door. Ondanks alle sociale wetgeving is er nog veel “stille armoede”. Ook daarin willen wij met betreffende instanties, zoals Samen Delen en Leger Des Heils, alle aandacht schenken en medewerking verlenen. Waar we kunnen samenwerken, moeten we daar niet voor schromen.

Van 0 tot 18- jarigen

Wij willen weer volwaardig voortgezet onderwijs naast Compass, in onze gemeente. Dat is dus van brugklas tot en met examenklassen vmbo, havo en atheneum/gymnasium. Wat ons betreft, worden daartoe onderwijsstichtingen benaderd buiten de eigen regio die oren hebben naar een vestiging in Zuid-Limburg. De groei van basisschool De Benjamin toont aan dat er behoefte is aan onderwijs vanuit een duidelijke signatuur en het valt te onderzoeken of hiermee een win-win kan worden gecreëerd. Het bijna-monopolie van het de Stichting LVO mag immers wel wat tegenkracht gebruiken om daarmee het onderwijsaanbod in de regio te verbreden en te verbeteren. Maar ook om de positie van docenten te versterken die nu vaak in payrollconstructies in onzekerheid zijn over hun baan op lange termijn.

Het College van B&W is wettelijk verplicht om jaarlijks een meerjarenvisie voor het onderwijs te bepalen, staat in de Wet op Voortgezet Onderwijs. Volwaardig en onderscheidend VO-aanbod opnieuw aanbieden binnen de gemeentegrenzen voor alle leerlingen van 12-18 zou van Brunssum een nog aantrekkelijkere woonplaats maken. En daarmee de leeftijdsgroep van plm. 35 - 50 beter vast kunnen houden of (opnieuw) aantrekken.

Van 16 tot 35- jarigen

Veel jongeren trekken weg uit Brunssum als ze eenmaal op eigen benen gaan staan. Daardoor is er een onbalans ontstaan in de demografische opbouw van onze mooie gemeente. We zullen met gedurfde plannen moeten komen, met een degelijke onderbouwing, om die balans te herstellen zodat Brunssum zelf de reden is waarom jongeren hier willen blijven wonen of zich juist hier willen vestigen. Onze CDA jeugd vindt het belangrijk om zich te vestigen in steden die hen een toekomst kan bieden op zowel financieel als ook op sociaal maatschappelijk vlak. Met haar ligging tussen een aantal grote(re) steden in zou Brunssum visie moeten ontwikkelen vanuit het denken in kansen. #kieskansen

Van 35 tot  50 en tot …. 120?

De mensen in Nederland worden steeds ouder, mede door goede zorgverlening, en blijven ook steeds langer zelfstandig. Dit legt echter een immens grote druk op onze samenleving voor wat betreft personele bezetting die de zorg moet leveren waaronder onze mantelzorgers.

Een anekdote van een van onze mensen die begaan is met de mantelzorgers, zegt hier het volgende over: “Andere mantelzorgers vertellen me wel eens dat het hen teveel wordt en dat ze niet meer terug kunnen vallen op hun eigen netwerk. Dan probeer ik hen te helpen door te vertellen hoe ik de zorg voor mijn moeder combineer met mijn eigen leven. Het is fijn om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Er wordt vaak zo vanzelfsprekend gedacht dat wij wel altijd wel klaar kunnen staan om te mantelzorgen. We zijn vaak zo druk met zorgen voor onze naaste, dat er geen tijd meer is om voor onszelf te zorgen en onze stem te laten horen in de politiek. Maar ook wij hebben oplaadmomenten nodig en waardering. Niet alleen in woorden, maar ook om zelf financieel niet op achteruit te gaan als mantelzorg ons overkomt.”

Kijkend naar de toekomst is het ook voor Brunssum belangrijk om de juiste mensen op te leiden die ons de passende zorg kunnen blijven bieden en hen daarin ondersteunen.

SPEERPUNT 3: KANSEN VOOR JONGEREN

Van 0 tot 18- jarigen

Wij willen weer volwaardig voortgezet onderwijs, waaronder Compass, in onze gemeente. Wat ons betreft, worden daartoe onderwijsstichtingen benaderd buiten de eigen regio die oren hebben naar een vestiging in Zuid-Limburg. De groei van basisschool De Benjamin toont aan dat er behoefte is aan onderwijs vanuit een duidelijke signatuur en het valt te onderzoeken of hiermee een win-win kan worden gecreëerd. Het bijna-monopolie van het de Stichting LVO mag immers wel wat tegenkracht gebruiken om daarmee het onderwijsaanbod in de regio te verbreden en te verbeteren. Maar ook om de positie van docenten te versterken die nu vaak in payrollconstructies in onzekerheid zijn over hun baan op lange termijn.

Het College van B&W is wettelijk verplicht om jaarlijks een meerjarenvisie voor het onderwijs te bepalen, staat in de Wet op Voortgezet Onderwijs. Volwaardig en onderscheidend VO-aanbod opnieuw aanbieden binnen de gemeentegrenzen voor alle leerlingen van 12-18 zou van Brunssum een nog aantrekkelijkere woonplaats maken. En daarmee de leeftijdsgroep van plm. 35 - 50 beter vast kunnen houden of (opnieuw) aantrekken.

Eventuele financiële drempels voor de jeugd om mee te kunnen doen aan het verenigingsleven willen we opheffen. Want iedereen telt mee!

Veel jongeren trekken weg uit Brunssum als ze eenmaal op eigen benen gaan staan. Daardoor is er een onbalans ontstaan in de demografische opbouw van onze mooie gemeente. We zullen met gedurfde plannen moeten komen, met een degelijke onderbouwing, om die balans te herstellen zodat Brunssum zelf de reden is waarom jongeren hier willen blijven wonen of zich juist hier willen vestigen. Onze CDA jeugd vindt het belangrijk om zich te vestigen in steden die hen een toekomst kan bieden op zowel financieel als ook op sociaal maatschappelijk vlak. Met haar ligging tussen een aantal grote(re) steden in zou Brunssum visie moeten ontwikkelen vanuit het denken in kansen. #kieskansen

SPEERPUNT 4: GEZOND, DUURZAAM EN VEILIG SAMENLEVEN

Criminaliteit raakt de samenleving in haar geheel. Nederland wordt elders een narcostaat genoemd en dat is geen titel om trots op te zijn. Daarbij heeft de politie door de covidcrisis de intensiteit van internetfraude zien toenemen. Ook heeft Brunssum te kampen met crimineel gedrag door een aantal jeugdigen dat overigens niet altijd binnen onze eigen gemeente woont. De gemeente Brunssum zal alle zeilen moeten bijzetten om de criminaliteit een halt toe te roepen en de integriteit, ook op bestuurlijk niveau te bewaken. Daarin gelden Lead by example en dienend leiderschap als hoekstenen. De overheid zal in eerste instantie op alle niveaus zelf integer en betrouwbaar moeten zijn. Anders werkt dat cynisme op lokaal niveau in de hand. Om jeugdcriminaliteit effectief te bestrijden, zal er een perspectief moeten wenken dat aanlokkelijker is dan het snelle geld dat met bijv. het halen en brengen van drugsbestellingen te verdienen is. Er zal daarom geïnvesteerd moeten worden in burgerschap, moreel en ethisch besef. Dat kan via het onderwijs en de bibliotheek en door ouders handvatten te geven om dit gesprek aan te gaan, door het investeren in jeugd- en jongerenwerk, waarbij zowel op de kundigheid en menskracht van het CMWW als o.a. van organisaties zoals YfC, JOP en LdH een beroep kan worden gedaan. Inspiratie door relatie, door de kracht van kwetsbaarheid - daar kan niets tegenop. Niet alleen hulpverlening, maar breder, dieper en wijder door hoopverlening.

Wij willen de wijkagent graag zichtbaarder in de wijk, dichtbij mensen. De pensioengolf bij de politie in Limburg zal met alle macht moeten worden opgevangen met nieuwe aanwas van onbesproken (whatsapp-)gedrag.

Toekomstgericht klimaatbeleid passend bij Brunssumse maat: In Brunssum hebben wij oog voor de toekomst. Met name de jongeren houden ons een spiegel voor. Zijn we alleen consumenten of vooral burgers met een zorgplicht voor de aarde, om haar door te kunnen geven aan de toekomstige generaties? Zijn we eigenaren die haar schatten mogen exploiteren of rentmeesters die met zorg en aandacht investeren in haar onderhoud? Wij maken daarom serieus werk van klimaatbeleid.

Brunssum-Noord doet mee met de landelijke pilot Programma Aardgasvrije Wijken (zie Proeftuin Brunssum-Noord - Programma Aardgasvrije Wijken). Hoewel wij vanuit onze kernwaarde rentmeesterschap toejuichen dat er wordt ingezet op de overstap naar duurzame energiebronnen, zijn er bij het Mijnwaterproject ernstige vraagtekens te stellen. Al was het maar omdat het verbranden van biomassa, waar veel bossen voor gekapt worden, geheel niet duurzaam of natuurvriendelijk is. Het CDA staat vooraan bij het werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Daarbij kijken wij naar de wensen én de draagkracht van onze inwoners. Wij zien toe dat oplossingen die bijdragen aan verduurzaming ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Wij vinden het dan ook onverantwoord om oplossingen aan burgers op te dringen die onverstandig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het Mijnwaterproject dat in Brunssum-Noord gedoemd is te mislukken. Dat draagt ook niet echt bij aan verduurzaming door gebruik te maken van biomassa. Er is controle nodig op het proces om op gemeentelijk niveau verduurzaming te realiseren. Om te voorkomen dat de burgers heel dure plannen aangesmeerd krijgen die vooral het ego strelen en niet het algemeen belang dienen.

We kiezen voor een doordacht en weloverwogen klimaatbeleid. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. Uitgangspunt is dat we behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar dat nodig is. Daarbij houden we oog voor de werkomstandigheden waarin onze medemensen bijv. zonnepanelen produceren. Onze winst mag niet met het verlies aan menselijke waarden elders gepaard gaan, zoals arbeidsuitbuiting en het schenden van mensen- en kinderrechten.

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Keuze voor wind- en zonne-energie passend bij Brunssumse maat en landelijke normen. De te gebruiken zonnepanelen moeten binnen de EU geproduceerd worden; niet in dwangkampen van een mogendheid die geen boodschap aan menselijke waardigheid heeft.
 • Er moet een goede regeling komen om bij het vervangen van zonnepanelen door andere met een hoger rendement de oude te kunnen inleveren voor hergebruik elders. Te denken valt hier aan het opzetten van een ‘zonnepanelenbank’ in de buurt van het Milieupark. Dit idee verdient nog om verder uitgewerkt te worden.
 • Het stimuleren van de kringloopeconomie.
 • Goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Hierbij zal het Mobiliteitsplan leidend zijn. Om de kwaliteit van de buitenlucht te verbeteren, willen we beleid stimuleren dat onze burgers verleidt tot gezonde mobiliteitskeuzes: fietsen en wandelen waar het kan, en auto- of motorrijden waar het echt niet anders kan. Verder zetten we in op een goed, effectief en efficiënt OV met een eigentijdse OV-hub in het centrum en dringen we er bij provincie en vervoersmaatschappij aan op het instellen van een hoogfrequente buslijn die in twee richtingen via de Buitenring alle windstreken van Parkstad bedient.
 • Het beleid rondom de verkeersinfrastructuur wordt aangepakt vanuit het perspectief van duurzame en actieve mobiliteit. Niet het recht van de snelste staat meer centraal, zoals dat vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw het denken heeft gedomineerd, en dat op het huidige straatbeeld en verkeersveiligheid een enorme impact heeft gehad, maar de veiligheid en het comfort van de wandelaar en de fietser zijn leidend in de te maken keuzes voor de Brunssumse verkeersinfrastructuur.  Een aantal erg brede wegen binnen Brunssum zou er van opknappen door het asfalt deels in te ruilen voor het groen van bomen en ander groen. (Zie Verkade en Te Brömmelstoet, 2020.) De Buitenring biedt daarbij geweldige kansen om de kwaliteit van de automobiliteit en bereikbaarheid internationaal hoog te houden voor alle verkeer en tegelijk in te zetten op een hogere kwaliteit van leven binnen die ring. Veel andere steden in Europa gingen ons daar al in voor. Parijs, Oslo en Utrecht zijn inspirerende voorbeelden van het verbeteren van het leefklimaat door de politieke keuze te maken voor een robuust fietsmobiliteitsbeleid.
 • Duurzame mobiliteit vraagt om oplossingen die over gemeentegrenzen heen gaan. Daarom is nodig dat we samenwerken en afstemmen met de buurgemeenten, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België.
 • Investeren in vergroening en concrete (kleinschalige) verduurzamingsprojecten.

SPEERPUNT 5: SAMENWERKING IN DE REGIO

“We zijn in 2022 n. Chr.. Heel Zuid-Limburg bezig geweest met gemeentelijke herindelingen… Helemaal? Nee! Want één stadje van onverzettelijke Brunssummers biedt onvermoeibaar weerstand aan de herindelingsdrang…”

Brunssum is trots op haar onafhankelijkheid. Dat de lijntjes tussen burger en bestuur daardoor kort zijn, heeft zeker voordelen. Maar met omliggende gemeenten zit Brunssum wel in 17 Gezamenlijke Regelingen, zoals de GGD en de BsGW. We zullen als Parkstadgemeenten met een langetermijnvisie moeten komen hoe - en in welke vorm van bestuurlijke organisatie  - we in 2060 willen samenwerken om onder alle uitdagingen die op het Zuid-Limburgse pad komen de schouders te zetten.

In de Centrumvisie wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking met JFC, maar het CDA wil dit nogmaals benoemen. We zijn nu twee veelal parallelle werelden, terwijl het optrekken met elkaar veel sociale winst zou opleveren. De kracht van sociale kruisbestuiving, noemen we dat.

Door de coronabeperkingen lag de band met Alsdorf stil. Er komt weer lucht aan beide kanten van de grens om elkaar weer op te zoeken. Het CDA juicht het toe als de banden weer worden aangetrokken en we van elkaar kunnen leren door de onderlinge ontmoeting van jong en oud. Omdat je in de spiegel van de ander jezelf beter leert kennen.

TOT SLOT:

Wij gaan voor een gemeentelijke overheid die wordt vertrouwd en daarnaar handelt. Wij kiezen voor zuinig beleid waarin wij niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is. Tegelijk willen wij niet onnodig geld oppotten dat al geoormerkt is voor het opkrikken van Brunssum en andere Parkstadgemeenten uit de RegioDeal. Om tot een sluitende begroting te komen zoeken wij steeds naar samenhang en samenwerking. Waar dat in het belang van onze inwoners is, trekken we samen op in de regio. Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is.
 • Wijs investeren van de gelden uit de RegioDeal.
 • Waken over de Essent-gelden. We moeten rekening blijven houden met de magere jaren die de vette jaren afwisselen. Daar zijn de Essent-gelden voor bedoeld; je kunt niet blijven trakteren uit de reserves als ze niet aangevuld worden.
 • Daarnaast heeft het Rijk bezuinigd op gemeenten én d.m.v. decentralisatie extra taken op het bordje van gemeenten gelegd. Samenwerking in de regio moet beter. In het realiseren van de RegioDeal kiezen we voor Parkstadgemeenten die constructief met elkaar samenwerken i.p.v. elkaar beconcurreren.

Samen willen we bouwen aan de gemeente Brunssum.

Van krimpkramp naar kanskracht.

Met dit sociaal cont(r)act. Doet u mee?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.