Kiezen voor Brunssum vanuit onze kernwaarden

Het ChristenDemocratisch Appèl (CDA) gelooft in christendemocratische normen en waarden en laat zich zowel daardoor inspireren als door een dienende houding en omzien naar elkaar. Wij geloven daarom in een samenleving waarin iedereen van waarde is en waar mensen tot hun recht komen in relatie tot de ander. CDA Brunssum wil politiek bedrijven vanuit de volgende christendemocratische kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Wij staan voor het maken van keuzes die realistisch zijn. Als afdeling binnen het CDA blijven wij daarbij trouw aan onze kernwaarden, het fundament van onze partij. Wij zijn hierop aanspreekbaar en passen deze toe bij onze inzet voor een zorgzaam, duurzaam, ondernemend en spaarzaam Brunssum, waar het fijn wonen en werken is. Waar iedereen naar vermogen bijdraagt aan de vrede en de voorspoed van Brunssum. En waar artikel 1 van de Grondwet leidend is in het zoeken naar verbinding en constructief samenwerken.

Wij doen geen loze beloften, maar willen werken aan een hoopvol toekomstperspectief voor Brunssum en haar inwoners. Door ruimte te geven aan de samenleving van Brunssum. Van piepjong tot stokoud. Omdat iedere mens telt. Daar geeft dit programma verder inhoud aan. Geen lange verhalen, maar concrete voornemens, die wij graag samen met de inwoners in hun eigen wijk of buurt nader invullen.

Vanuit deze uitgangspunten zoekt CDA Brunssum naar antwoorden op de vragen van vandaag en morgen. Altijd samen met de ander; met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze vertegenwoordigers zijn geworteld in de rijke bodem die Nederland welvaart bracht, met koempelliefde en bewust van onze geschiedenis van de mijnstreek die met hulp van migranten steeds weer handen en voeten kreeg en krijgt.

Wij koesteren (lokale) traditie en staan tegelijkertijd open voor vernieuwing. Wij lopen niet weg voor moeilijke keuzes, zijn daarop aanspreekbaar en wij durven te leren van fouten. CDA Brunssum staat daarmee voor een eerlijke politiek waarin de menselijke waardigheid en onderlinge verbondenheid centraal staan. Wij kiezen voor hoop in de huidige omstandigheden, voor depolarisatie van de samenleving en voor het verbinden van verschillen.

 Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

Volgens de christendemocratische visie kan een goed functionerende samenleving niet zonder maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld zorg voor binding en verbinding, het vormt het cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. De overheid geeft al die verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en de ruimte om hun bijdrage te leveren. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt, is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn, en op die verantwoordelijkheid aanspreekbaar zijn. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarom onze leus: Voor een sociaal cont(r)act, waarbij we ons o.a. geïnspireerd weten door de impact van de toeslagenaffaire.

Solidariteit

Het begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de samenleving. Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid: Niet alleen betrokkenheid tussen generaties, maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Persoonlijke geraaktheid gaat daarom vooraf aan de bereidheid tot financiële of andere hulp. Daarbij garandeert de overheid een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Ook in door de overheid georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Rentmeesterschap

De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester die voor de eigenaar een goed beheert en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven en verantwoording af te leggen over het beheer. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor elkaar, voor dieren, voor de schepping, voor de toekomst. Dat vraagt dat we ook in onze omgang ermee verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Kortom, CDA Brunssum staat voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA wil de samenbindende kracht van onze samenleving versterken. CDA Brunssum laat in dit programma zien hoe we daar samen met u werk van kunnen maken.

Er is nog veel te winnen door zowel lokaal als in de regio meer samen op te trekken. Lokaal door subsidies tegen het licht te houden en initiatieven meer samen te laten werken. Regionaal door samen op te trekken waar buurgemeenten voor vergelijkbare opgaven staan. Denk daarbij niet alleen aan de verduurzamingsopgave maar ook aan het beperken van de kosten voor ons afval of zorg, een snelle toegang tot werk of de kansen op een stageplek of woonruimte. Veel van deze zaken zijn deels geregeld in een gemeenschappelijke regeling. Als CDA willen wij meer invloed op deze regelingen. Juist door in meerdere dossiers die voor onze gemeente van belang zijn samen met onze buurgemeenten op te trekken, kan Brunssum met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken.

Dit verkiezingsprogramma zal absoluut niet compleet zijn. Er is onder grote tijdsdruk gewerkt door mensen met een gewone baan, gezinnen, mantelzorg, school, commissie- en raadswerk. Niet echt wat sommige mensen smalend ‘beroepspolitici’ zouden noemen. Al met al zijn in feite werkweken van 80 uur de laatste tijd meer regel dan uitzondering geweest.

Wellicht zullen er nog onderwerpen missen die voor jou belangrijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan nodigen we je uit om hierover met ons contact te zoeken. Net als in de afgelopen raadsperiode staan wij open voor suggesties, opmerkingen en kritiek en zijn wij gemakkelijk te benaderen. Als fractie kijken we er naar uit om dit programma concreet te mogen maken.

Namens CDA Brunssum,

Raymond Claus                                                                          Irene Plas

Lijsttrekker en fractievoorzitter                                                   Interim afdelingsvoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.