SPEERPUNT 2: GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN

Politiek draait in de eerste plaats om mensen, om menselijke waardigheid, om te koesteren wat van waarde en kwetsbaar is. Daarom is ons tweede speerpunt mensgericht.

Het CDA in Brunssum kiest voor een stad waarin we ‘Zij-aan-Zij’ zorg dragen voor elkaar. In een gemeente die sterk vergrijst, kiezen wij niet voor krimpkramp, maar zetten wij extra in op gezinnen, preventie, gezondheid en het verbinden van generaties. Wie echt hulp nodig heeft dient hierop te kunnen rekenen. In deze helpende hand is de menselijke maat voelbaar, blijft de zorg betaalbaar en vormt goed onderwijs de stap naar een perspectiefrijke toekomst. Daarom wil CDA Brunssum volwaardig voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen weer op de kaart zetten en doet Brunssum van harte mee met ‘Van 0 tot 18’ om alle kinderen en jongeren een kansrijke start te geven in het leven. Brunssum staat in demografisch opzicht voor een enorme uitdaging om de grote groep (pré-)babyboomer-naasten zo goed mogelijk bij te staan in het klimmen der jaren terwijl een veel kleinere groep jongere mensen tegenover staat om die (mantel)zorg te kunnen bieden. Ook daarom moet Brunssum weer de magneet worden die het ooit was.

 Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

 • Betere zorg en ondersteuning gezinnen met problemen.
 • Bieden van kansen voor onze jongeren en starters.
 • Praktische en mentale steun en waardering voor mantelzorgers.
 • Een dementievriendelijke gemeente. Goede zorg voor de dementerende naaste met een migratie-achtergrond.
 • Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede.
 • Terugdringen van dakloosheid onder jongeren.
 • Meer Brunssumers in beweging.
 • Jongeren én ouderen op goed gewicht.
 • Perspectief en hulp bieden om te breken met verslaving.
 • Meer participatie, integratie, inclusie, toegankelijkheid en anti-discriminatie.
 • Menswaardige woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten
  (met name de vrouwen).
 • Investeren in gezinnen en vrijwilligers (voorzieningen rond onderwijs, sport en ouderenzorg).
 • Jeugdzorg op maat en gezinnen/kinderen daarbij zoveel mogelijk bij elkaar houden.
 • Met raad en daad bijstaan van Brunssumers die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. 

De gemeente Brunssum is een sociale gemeente. Daar zijn we trots op. Het sociaal beleid in Brunssum staat goed op de kaart. De gemeente Brunssum besteedt heel veel aandacht en energie om mensen met afstand tot arbeid verder te helpen. In het kader van de Participatiewet leidt Betere Buren aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om weer tot reguliere arbeid te komen. Daar gaan wij mee door. Ondanks alle sociale wetgeving is er nog veel “stille armoede”. Ook daarin willen wij met betreffende instanties, zoals Samen Delen en Leger Des Heils, alle aandacht schenken en medewerking verlenen. Waar we kunnen samenwerken, moeten we daar niet voor schromen.

Van 0 tot 18- jarigen

Wij willen weer volwaardig voortgezet onderwijs naast Compass, in onze gemeente. Dat is dus van brugklas tot en met examenklassen vmbo, havo en atheneum/gymnasium. Wat ons betreft, worden daartoe onderwijsstichtingen benaderd buiten de eigen regio die oren hebben naar een vestiging in Zuid-Limburg. De groei van basisschool De Benjamin toont aan dat er behoefte is aan onderwijs vanuit een duidelijke signatuur en het valt te onderzoeken of hiermee een win-win kan worden gecreëerd. Het bijna-monopolie van het de Stichting LVO mag immers wel wat tegenkracht gebruiken om daarmee het onderwijsaanbod in de regio te verbreden en te verbeteren. Maar ook om de positie van docenten te versterken die nu vaak in payrollconstructies in onzekerheid zijn over hun baan op lange termijn.

Het College van B&W is wettelijk verplicht om jaarlijks een meerjarenvisie voor het onderwijs te bepalen, staat in de Wet op Voortgezet Onderwijs. Volwaardig en onderscheidend VO-aanbod opnieuw aanbieden binnen de gemeentegrenzen voor alle leerlingen van 12-18 zou van Brunssum een nog aantrekkelijkere woonplaats maken. En daarmee de leeftijdsgroep van plm. 35 - 50 beter vast kunnen houden of (opnieuw) aantrekken.

Van 16 tot 35- jarigen

Veel jongeren trekken weg uit Brunssum als ze eenmaal op eigen benen gaan staan. Daardoor is er een onbalans ontstaan in de demografische opbouw van onze mooie gemeente. We zullen met gedurfde plannen moeten komen, met een degelijke onderbouwing, om die balans te herstellen zodat Brunssum zelf de reden is waarom jongeren hier willen blijven wonen of zich juist hier willen vestigen. Onze CDA jeugd vindt het belangrijk om zich te vestigen in steden die hen een toekomst kan bieden op zowel financieel als ook op sociaal maatschappelijk vlak. Met haar ligging tussen een aantal grote(re) steden in zou Brunssum visie moeten ontwikkelen vanuit het denken in kansen. #kieskansen

Van 35 tot  50 en tot …. 120?

De mensen in Nederland worden steeds ouder, mede door goede zorgverlening, en blijven ook steeds langer zelfstandig. Dit legt echter een immens grote druk op onze samenleving voor wat betreft personele bezetting die de zorg moet leveren waaronder onze mantelzorgers.

Een anekdote van een van onze mensen die begaan is met de mantelzorgers, zegt hier het volgende over: “Andere mantelzorgers vertellen me wel eens dat het hen teveel wordt en dat ze niet meer terug kunnen vallen op hun eigen netwerk. Dan probeer ik hen te helpen door te vertellen hoe ik de zorg voor mijn moeder combineer met mijn eigen leven. Het is fijn om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Er wordt vaak zo vanzelfsprekend gedacht dat wij wel altijd wel klaar kunnen staan om te mantelzorgen. We zijn vaak zo druk met zorgen voor onze naaste, dat er geen tijd meer is om voor onszelf te zorgen en onze stem te laten horen in de politiek. Maar ook wij hebben oplaadmomenten nodig en waardering. Niet alleen in woorden, maar ook om zelf financieel niet op achteruit te gaan als mantelzorg ons overkomt.”

Kijkend naar de toekomst is het ook voor Brunssum belangrijk om de juiste mensen op te leiden die ons de passende zorg kunnen blijven bieden en hen daarin ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.