13 juni 2023

CDA geeft kaders mee voor PPLG

De startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wat op maandag 12 juni is besproken in Provinciale Staten van Noord-Holland is allesbepalend voor de toekomst van onze boeren en ons platteland, stelt CDA-Statenlid Willemien Koning. “De inhoud van het PPLG waarmee de gedeputeerde 1 juli naar het Rijk gaat, beïnvloedt de koers die het kabinet zal volgen over onder andere het stikstofbeleid”. Het CDA stond daarom samen met JA21 klaar met een reeks moties om wijzigingen aan te brengen in het PPLG over onder meer het binnenduinrandgebied, agrarisch natuurbeheer, kringlooplandbouw, de grondwaterstand in veenweidegebieden, de ruimtevraag, de Kritische Depositie Waarden en de PAS-melders.  

Eerder uitte de CDA-fractie al de zorgen die zij hebben bij de huidige versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Koning: “De balans is zoek tussen natuurversterking en de opoffering van andere belangen in het PPLG. De claim op de ruimte is veel te groot”.  

Tijdens de vergadering bleek dat de onderhandelende partijen voor een Noord-Hollandse coalitie geen van de ingediende moties wilde steunen, omdat ze het liever aan de onderhandelingstafel met elkaar wilde bespreken. “Teleurstellend, want hierdoor is er geen transparantie en zouden geen van de aanpassingsvoorstellen het halen,” aldus Koning. Het leidde ertoe dat het CDA zich genoodzaakt voelde om de moties aan te houden in plaats van in te dienen.

Wel is het CDA enigszins tevreden met de toezegging van de gedeputeerde dat ze aan de slag gaat met de inhoud van de moties. Willemien Koning: “Ons gaat het uiteindelijk om het resultaat dat er balans is in het PPLG tussen natuur en boer, maar wij zijn pas echt blij als we zien dat de provincie onze kaders serieus zal meenemen in het PPLG wat 1 juli overhandigd wordt aan het Rijk. We hopen de onderhandelende partijen zich echt zullen in zetten voor de agrarische sector”. 

De gedeputeerde gaf aan binnenkort terug te komen bij Provinciale Staten met een nota van beantwoording waarin de verwerking in het PPLG van de aangehouden moties wordt toegelicht. “Het CDA zal alert blijven op de uitwerking van de meegegeven kaders en zal druk blijven uitoefenen op de coalitiepartijen om een toekomst te bieden aan onze agrariërs in het landelijk gebied”, aldus Koning.  

De motie over de PAS-melders brachten het CDA en JA21 wel in stemming. Koning: “Uit beantwoording van Gedeputeerde Staten op mijn vragen in de commissie bleek dat er nog niet eens een stikstofbank voor PAS-melders is. De onzekerheid waarin PAS-melders, interimmers en vrijgestelde bedrijven al jaren verkeren gaat ons aan het hart, hier moet wat ons betreft zo snel mogelijk een oplossing voor komen. Daarom willen wij dat de provincie alles op alles zet om hen te helpen”.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.