05 juli 2023

Bescherm de B&B

Rogier is vanochtend alwéér opgekomen voor de belangen van de Amsterdamse B&B-houders. In het moeilijke vraagstuk van de wooncrisis helpt het nu echt niet om B&B-houders weer met onzekerheid en wijzigingen op te zadelen. Rogier verwoordt het zo:

"Visite en vis blijven drie dagen fris. Het hele idee dat je door B&Bs weg te pesten meer woningen krijgt is achterhaald. Mensen nemen geen permanente huisgenoot in ruil voor hun B&B.
Boos ben ik. Over de onzekerheid die de gemeente Amsterdam weer laat ontstaan bij de B&B ondernemers. Laat deze mensen eens met rust. Zoals we ook beloofd hebben. Onder leiding van GroenLinks gaan we door met B&B houders pesten. En dit neem ik D66 kwalijk. Ik hou jullie aan de mooie woorden uit de campagne dat we bestuurlijke rust willen voor de B&B houders. En ik neem het de wethouder kwalijk. Die doet alsof ze empathie heeft voor deze groep, maar in werkelijkheid tot aan de hoogste rechter achter deze mensen aanzit met de hoogste boetes.
Ik dien daarom een amendement in om de mogelijkheid tot beperken quota uit de AAV te halen."

Rogier blijft vragen stellen en opkomen voor de gewone Amsterdammer, zoals de B&B-houders. Hij levert scherpe kritiek waar nodig, maar is ook altijd constructief en zoekt de verbinding. 

Wil je lezen wat Rogier nog meer gezegd heeft over hoe de gemeente de wooncrisis op wil lossen?
Hier de tekst: 

Voorzitter, 
Wonen is een recht voor burgers en volkshuisvesting is een overheidstaak. Vandaag beoordelen wij als commissie of de gemeente Amsterdam deze taak succesvol uitvoert. Ik zal me richten op drie kernthema's:
1.    Wat zijn de voordelen van dit programma voor de gemiddelde Amsterdammer zonder speciale labels?
2.    In hoeverre werkt de gemeente Amsterdam samen?
3.    Is dit een rechtvaardig, solidair plan dat zal leiden tot een duurzame woonruimteverdeling in de toekomst?
De gewone Amsterdammer.
•    Voorzitter, ik steun het voorstel dat 50% van de beschikbare sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan reguliere woningzoekenden zonder kwetsbaarheid. In mijn technische vragen over de voorjaarsnota heb ik de verschillende toewijzingen bekeken. Mijn vraag is of de wethouder kan beloven dat we jaarlijks een update hierover krijgen. Wat betreft de ambitie dat de wachttijd niet verder mag toenemen, ben ik minder enthousiast. Een gemiddelde wachttijd van 13 jaar is veel te lang. Kan de wethouder hier ambitieuze doelen voor de jaren richting 2040 stellen? 
•    Wat het CDA betreft komen gezinnen onvoldoende aan bod in het plan – we moeten zorgen dat Amsterdam aantrekkelijk blijft voor gezinnen. Het aantal mensen dat naar Amsterdam komt van buiten de stad neemt toe, waardoor er te veel druk ontstaat op de bestaande woningvoorraad. Is het mogelijk om strengere criteria toe te passen met betrekking tot economische binding aan Amsterdam voordat mensen toegang krijgen tot de wachtlijsten voor sociale huur? Het CDA wil graag kortere wachtlijsten. 
•    Voorzitter, er zijn waarschuwingen dat de productie van nieuwbouwwoningen tegenvalt. Er zijn zelfs projecten waarbij de sociale huur in gevaar komt om de financiële haalbaarheid te waarborgen. Daarom wil ik de wethouder een creatief idee voorstellen dat de bouwproductie kan stimuleren: wat als we toestaan dat er 0-80-20 gebouwd wordt, waarbij de helft van de middeldure huurwoningen na 10 jaar bij bewonersmutatie worden omgezet naar sociale woningen? Op lange termijn heb je dan 40-40-20 en op korte termijn heeft de belegger mogelijkheid om wat te verdienen. 
•    Ten slotte de kwaliteit van de woningen. Het kabinet kiest er niet voor om slechte isolatie als gebrek aan de woning aan te merken. Voorzitter als CDA Amsterdam willen we de wethouder graag steunen op dit punt. Maar ik zou ook willen weten wat dit in de praktijk betekent: wat als een bewoner geen dubbelglas wil omdat dit tot een huurverhoging kan leiden, bijvoorbeeld. Kan de wethouder de raad informeren over voor- en nadelen van het meetellen van slechte isolatie als gebrek aan de woning en aangeven wat zij nodig heeft van het Rijk?

Voorzitter, doet de gemeente het samen?
-    Voorzitter dit College maakt de fout door alleen naar “de markt” te wijzen als het gaat om de probleem analyse. Met verbazing constateer ik een gebrek aan zelfreflectie in de analyse. Door te lang te discussiëren toen de marktomstandigheden goed waren, hebben we te lang gewacht met bouwen. De analyse schiet ook te kort als het gaat over de rol van particuliere beleggers. Er wordt alleen gesproken over malafide verhuurders. Dat privaat hartstikke hard gewerkt wordt aan de financiering van nieuwbouw en dat vele duizenden huurders met plezier wonen in woningen van particulieren, dat wil het College kennelijk niet benoemen. Daardoor is de probleem analyse redenering is te kort door de bocht, onterecht en draagt bij aan polarisatie. 
-    Feit is dat de sociale voorraad in handen van particulieren enorm krimpt en dat deze AAV nauwelijks wat doet aan behoud sociale huurwoningen van particulieren. Dit komt door het verkeerde beeld dat de gemeente heeft. Wie iedere verhuurder ziet als een malafide huisjesmelker, komt niet in de samenwerkingsmodus. Voorzitter ik zie liever dat de gemeente beleid ontwikkelt om de sociale woningen van particulieren te behouden voor Amsterdam en overweeg daarover een motie, ook omdat ik de afhandeling van motie 837 dik onvoldoende vind. 
-    Mijn oproep is om naast deze onderhandelingen met de corporaties nog twee andere akkoorden te sluiten: één met de institutionele beleggers, de grote ontwikkelaars en de bouwpartijen over de woningbouwproductie in de komende jaren. En één met de Amsterdamse vastgoedeigenaren over verduurzaming en woning toewijzing. Voorzitter met alle nieuwe regels rondom verhuur stijgen daar de wachtlijsten. 

Ten slotte voorzitter, een rechtvaardig en solidair plan.
-    Visite en vis blijven drie dagen fris. Het hele idee dat je door B&Bs weg te pesten meer woningen krijgt is achterhaald. Mensen nemen geen permanente huisgenoot in ruil voor hun B&B. Boos ben ik. Over de onzekerheid die de gemeente Amsterdam weer laat ontstaan bij de B&B ondernemers. Laat deze mensen eens met rust. Zoals we ook beloofd hebben. Onder leiding van GroenLinks gaan we door met B&B houders pesten. En dit neem ik D66 kwalijk. Ik hou jullie aan de mooie woorden uit de campagne dat we bestuurlijke rust willen voor de B&B houders. En ik neem het de wethouder kwalijk. Die doet alsof ze empathie heeft voor deze groep, maar in werkelijkheid tot aan de hoogste rechter achter deze mensen aanzit met de hoogste boetes. Ik dien daarom een amendement in om de mogelijkheid tot beperken quota uit de AAV te halen. 

-    Voorzitter ik wil graag dat we actiever gaan sturen op leegstand bij corporaties. In de samenwerkingsafspraken nemen we daar wat mij betreft getallen voor op. Daarbij is het voor de CDA fractie bespreekbaar dat bepaalde renovatiewerkzaamheden ook in bewoonde toestand moeten kunnen zodat leegstand tegen gegaan wordt. Als we met elkaar 365 dagen leegstand voorkomen, dan levert dat weer één woning op. Ik zie te veel sociale huurwoningen waar maanden niets in gebeurt. Dat kan niet. 
-    Voorzitter er gaat een hoop geld naar het aanpassen van woningen naar rolstoelwoningen en naar “wonen boven winkels”. Kan de wethouder toezeggen dat we daarnaast ook gaan kijken naar “wonen in voormalige winkels?” Ik zou graag de mogelijkheid onderzoeken om leegstaandewinkels in plinten om te bouwen naar rolstoeltoegankelijke begane grond woningen. Dat voorkomt winkel leegstand en levert woningen op.

Slot
De AAV is een gewichtig document dat dankbaar gebruik maakt van de mogelijkheden die Hugo de Jonge met nieuwe wetgeving mogelijk gemaakt heeft. Onze fractie heeft kanttekeningen rondom “de gewone man”, “doe het samen” en een rechtvaardige en solidaire aanpak. Ik wacht de beantwoording van de wethouder af en overweeg een aantal moties. Complimenten aan de opstellers van het document en dank voor de uitvoerige beantwoording van mijn vragen in de voorbereiding van deze commissievergadering. Ik wens de wethouder en het College veel succes met de uitvoering en zal het beleid als altijd constructief en kritisch volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.