Wat nodig is, is een overheid die dienstbaar is aan de samenleving. Samen met burgers zetten we ons daarom dagelijks in om Amsterdam te versterken. In het verkiezingsprogramma van het CDA Amsterdam hebben we onze speerpunten langs drie thema's op een rij gezet.

De thema's zijn:

  • Een zorgzame stad
  • Wonen in de stad
  • Een schone stad

Zorgen in Amsterdam

Het hart van de stad wordt gevormd door haar inwoners. Sommigen wonen hier al sinds hun geboorte, anderen komen net aan. En dat gaat al eeuwen zo. Wat de stad leefbaar maakt is dat mensen naar elkaar omkijken, rekening houden met elkaar en elkaar een handje helpen. En juist de kleine dingen - vriendelijk tegen elkaar zijn in het verkeer, je straat schoonhouden, een nieuwe buurtbewoner welkom heten – kunnen een groot verschil maken en zorgen voor meer sociale verbinding in de stad. Wij zijn altijd al voorstander geweest van deze eigen verantwoordelijkheid. Dat is geen taak van de gemeente, maar een opdracht aan onszelf: zorg goed voor elkaar.

Amsterdam is een warme stad, maar de stad is ook onveilig: jongeren lopen met messen rond, verwarde personen dwalen over straat en georganiseerde drugsnetwerken ondermijnen onze veiligheid. Dat is een directe bedreiging voor de zorgzame liefdevolle stad die wij zo koesteren. Hier ligt een dwingende opdracht voor de lokale overheid, in samenwerking met de politie en andere organisaties, om de ondermijning van onze samenleving aan te pakken.

Iedereen doet mee!

Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, pinautomaat en de openbare bibliotheek in de buurt.

Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We voeren het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk uit, in overleg en in samenwerking met mensen met een beperking.

Bestaanszekerheid garantie

Het garanderen van bestaanszekerheid en toegankelijke zorg (voor jong en oud) is een kerntaak van de overheid en dus van de gemeente: zij moet de regie op zich nemen. Er moet voldoende betaalbare ruimte zijn voor aanbieders van zorg. Mocht iemand hulp nodig hebben en de directe sociale omgeving kan dit niet (meer) bieden, dan moet er een betrouwbaar vangnet zijn.

Sport

Wij willen inzetten op positieve gezondheid: voorkomen is beter dan genezen. Veel ziekte wordt voorkomen door te zorgen voor een gezonde, veilige en stabiele leefomgeving. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Sportverenigingen zijn het kloppend hart van de sport in de stad. Wij willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Sportverenigingen kunnen bij de gemeente een aanvraag doen om op bestuurlijk en financieel beleid ondersteund te worden.

Armoede halveren

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. De komende periode willen we het aantal kinderen dat in armoede leeft minimaal halveren. De 22.000 kinderen in Amsterdam die vanwege financiële middelen niet kunnen sporten worden actief gezocht en geholpen door ze op mogelijkheden voor steun of korting te wijzen (via particuliere fondsen, scholen, jongerenwerkers en stichtingen).

Wonen in Amsterdam

We moeten veel meer betaalbare woningen bouwen. Ook moeten we andere maatregelen treffen voor een bewoonbare stad, zoals het verbeteren van de doorstroming. We moeten ervoor zorgen dat mensen met een gewoon inkomen nog een woning kunnen vinden en kunnen betalen. Vooral gezinnen en middeninkomens staan nu onder druk. Juist die groepen willen we in Amsterdam kunnen laten wonen. In dit programma doen we voorstellen om sneller, breder en minder in een keurslijf het bouwen van meer woningen te stimuleren.

Ruimte in Amsterdam is schaars. De wens om snel meer woningen te bouwen mag niet ten koste gaan van de stedenbouwkundige kwaliteit, leefbaarheid en groen. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor allerlei vormen van bedrijvigheid. Daarom zullen we ook buiten onze stadsgrenzen kijken en met onze buurgemeenten aan de slag gaan.

Het Amsterdamse erfpachtbeleid is onrechtvaardig en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onacceptabele lastenverzwaringen. Dat maakt de lasten in Amsterdam voor velen nog hoger dan ze al zijn in de huidige woningmarkt. Erfpacht vertoont de kenmerken van een woekerpolis: niet transparant, niet veilig, en te duur. Dit brengt veel mensen de komende jaren in grote problemen. Dat moet anders.

Goed en eerlijk wonen

Wij willen dat Amsterdammers het recht krijgen om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen, met redelijke prijzen voor afkoop of canon. Het beleid moet hiertoe worden aangepast. Burgers hebben recht op een kwalitatief goed dak boven hun hoofd. De gemeente moet de juiste voorwaarden creëren om dit te realiseren. Dit moet in samenwerking gebeuren met woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders en huiseigenaren. De overheid moet daarbij vooral transparant zijn en het algemeen belang dienen.

 

Zorg voor cruciale beroepen

Zorg voor betere voorzieningen voor mensen met cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers, leerkrachten en politieagenten. Biedt waar mogelijk ondersteuning bij het vinden van betaalbare woonruimte. Geef ruimere compensatie voor het gebruik van openbaar vervoer, ook als ze van buiten de stad komen. En wees ruimhartiger in het verstrekken van (al dan niet gratis) parkeervergunningen voor deze doelgroep.

Onderwijs

Een kinderdagvoorziening is meer dan alleen een opvangplek: juist hier valt voor kinderen met een taalachterstand veel winst te behalen. Wij willen extra investeringen en extra ondersteuning voor organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten – niet in plaats van maar naast het bestaande aanbod van de gemeente. Keuze van de school: in plaats van dat het aanbod bepalend is, moet de vraag van leerlingen en hun ouders leidend zijn. Dat betekent dat er meer scholen moeten komen waar vraag naar is

Veiligheid

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is de kerntaak van de overheid. Het CDA wil meer agenten en meer handhavers. We moeten de stad bevrijden uit de klauwen van de drugs maffia's om de groeiende invloed van de onderwereld op de bovenwereld te stoppen. De stijging van het wapenbezit onder jongeren is schrikbarend: de gemeente moet alles op alles zetten om dat terug te dringen. Ook preventieve wapencontroles spelen daarbij een belangrijke rol.

Amsterdam: een schone stad

Amsterdam is de mooiste stad van het land, met een enorme schat aan culturele instellingen, wereldberoemd erfgoed, architectuur en tastbare geschiedenis. Maar helaas is het al jaren in delen van de stad rommelig en vervuild. Inwoners storen zich daar enorm aan.

Dit kan echt niet langer: het is tijd om flink de bezem door het afvalbeleid te halen. Het is een kerntaak van de overheid om de stad goed schoon te houden. Maar niet alleen de gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid; ook bedrijven en bewoners kunnen meer doen. In dit verkiezingsprogramma zijn tal van voorstellen te vinden hoe wij dit probleem willen gaan aanpakken.

Kunst, cultuur, monumenten en ons historisch erfgoed zijn onderdeel van de ziel van onze stad. Wij staan voor een bruisend cultureel leven en willen dat zoveel mogelijk inwoners van deze rijkdom kunnen genieten. Kunst- en cultuureducatie speelt hierbij een grote rol. Wij willen dat alle kinderen bijvoorbeeld een instrument kunnen leren bespelen en hoge kwaliteit van kunst en muziekonderwijs kunnen volgen, zowel op school als daarbuiten.

De geschiedenis van onze stad is veelzijdig en kent ook donkere bladzijden. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten; we moeten ervan leren. Geschiedenis uitwissen, daar doen we niet aan. Wel moet het eerlijke verhaal worden verteld.

Culturele sector

Wij willen een herstelplan voor de culturele sector in Amsterdam. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar ondersteuning van de makers van kunst en cultuur. Wij willen een betere spreiding van middelen en voorzieningen voor een volwaardig cultureel aanbod voor professionals en amateurs in de hele stad.
Ook willen we cultuureducatie voor kinderen en houden we de uitgangen voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed op peil.

 

 

Groen in de stad

Koester de Amsterdamse volkstuinen. Zij dragen bij aan de biodiversiteit, onderhouden hoogwaardig groen, en hebben ook een belangrijke sociale en maatschappelijke functie.

De gemeente moet meer investeren in groene daken: die dragen bij aan de biodiversiteit en de schoonheid van de stad, zorgen voor verkoeling en vangen water op. Vaak kan dat worden gecombineerd met zonnepanelen.

Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om onze leefomgeving schoon te houden.

Drugs

Wij willen een harder beleid tegen drugs. Niet alleen door het versterken van de capaciteit bij de politie, maar ook door een scherpe campagne, gericht op gebruikers van cocaïne. Iedere gebruiker draagt men bij aan de instandhouding van zware criminele netwerken, die verantwoordelijk zijn voor liquidaties en ondermijning van de rechtsstaat.

Geen verdere verspreiding van coffeeshops door de stad. We willen strenge controle op het ingezetenencriterium: alleen inwoners van Amsterdams kunnen een coffeeshop bezoeken.

Energietransitie

We zijn voor schone energie en verstandige maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen: effectief, haalbaar en betaalbaar. Dat betekent: geen biomassa, maar een grootschalige inzet op het isoleren van woningen. Geen extra windturbines in de stad nabij woningen, volkstuinen of in de natuur: wind kan beter op zee.

Eerlijk besturen in Amsterdam

Betrokken inwoners en organisaties die zich samen inzetten om onze stad mooier en fijner te maken: dat is wat wij graag zien. En een overheid die hen helpt, alle informatie en kennis biedt die nodig is, en de juiste omstandigheden en voorwaarden creëert om die samenwerking tot een succes te maken. Oprechte, authentieke initiatieven waar iedereen aan mee kan doen, waar niemand wordt buitengesloten (all are included). Initiatieven die zo zijn georganiseerd dat het uitnodigt om ook zelf actief te worden: dat is de triple A-stad die we willen zien. Om dit mogelijk te maken is een andere bestuurscultuur nodig.

De overheid is er voor de burgers – en niet andersom. En de overheid is ook van de burgers. Dit betekent dat de gemeente zich veel opener en dienstbaarder moet gaan opstellen. Veel meer dan nu het geval is. Wij, de inwoners van de stad, hebben daar recht op. Alle voorstellen die we in dit domein doen, hebben direct betrekking op het nieuw sociaal contract.

Kracht van de samenleving

Wij willen dat de gemeente inwoners beter gaat betrekken bij het maken van plannen. Het is belangrijk dat de gemeente vooraf eerlijk en duidelijk is over de mate waarin bewoners kunnen participeren, en over de momenten dat die invloed kan worden uitgeoefend. Beloof geen inspraak als je die niet wilt geven - en doe wat je tijdens het traject belooft. Wij geloven in de kracht van buurten en willen meer ruimte bieden aan inwoners om zelf vorm te geven aan hun omgeving.

 

 

In contact met elkaar

Wij willen ontmoeting tussen verschillende groepen Amsterdammers aanmoedigen. Daarom willen wij een jaarlijkse ‘Dag van Amsterdam’. Op deze dag moedigen wij Amsterdammers aan om buurt- en straatfeesten te organiseren die voor ontmoeting zorgen. Voor expets komt er een campagne ‘when in Amsterdam do as Amsterdammers do’ waarbij expats worden uitgenodigd om actief te worden in onze gemeenschap, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Geen crisisbelasting

In tijden van crisis wordt er geen belasting verhoogd. Wij willen de komende jaren dus geen lastenverzwaringen voor inwoners van Amsterdam. Om beter uit de crisis te komen streven we juist naar lastenverlichting. Waar lasten plotseling zeer fors zijn verhoogd, zoals de precariobelasting voor woonboten, wordt de verhoging teruggedraaid.

Amsterdam naast de inwoner

Amsterdammers moeten de gemeente goed kunnen bereiken, als er vragen of problemen zijn. Wij willen investeren in de kwaliteit en opleiding van medewerkers en de bereikbaarheid verbeteren.

Bij nieuwe beleidsontwikkelingen of veranderingen kunnen inwoners automatisch een melding krijgen. De gemeentelijke website www.amsterdam.nl moet simpeler en overzichtelijker worden ontworpen. Voor burgers die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline (op papier) en fysiek bereikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.