Sociaal Domein

Oog hebben voor preventie door het bevorderen van een gezonde levensstijl

Begin 2015 hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in het sociaal domein. Belangrijke zorgtaken zijn toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het CDA vindt het positief dat hiermee meer mogelijkheden zijn gekomen om zorg en ondersteuning anders en meer 'op maat', in de buurt, en aangesloten op de sociale omgeving van de hulpbehoevende te organiseren. Het is belangrijk dat mensen omzien naar elkaar en elkaar helpen als dat nodig is. Naar onze visie heeft de gemeente de taak om burgers te ondersteunen die (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen meedoen of zijn losgeraakt van de samenleving. Dit kan zijn op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking of bij schulden. Hierbij is het uitgangspunt dat wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden en mogelijkheden die geboden worden vanuit de samenleving. Eventueel kan de gemeente deze mogelijkheden vanuit de samenleving (tijdelijk) ondersteunen. Op deze manier creëer je een vitale samenleving. Onnodige (en onnodig dure) zorg moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het CDA Gooise Meren kiest voor monitoring en evaluatie van de uitvoering van de nieuwe taken van de gemeente en ziet erop toe dat deze taken zorgvuldig uitgevoerd worden.

Jeugd

Een maatschappij zonder jeugd heeft geen toekomst, mist dynamiek en verwondering. Jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, in welke betekenis dan ook. Ze staan onbekommerd in het leven en brengen luchtigheid aan. Het CDA wil uitdrukkelijk jongeren betrekken bij ontwikkelingen in Gooise Meren. Dat kan gedaan worden door de mening en waar mogelijk inzet van jongeren te vragen en daarmee in de besluitvorming rekening te houden. Preventie op het gebied van de jeugdzorg dient randvoorwaarde van beleid te zijn en waar het toch niet goed gaat, moet zo vroeg mogelijk worden ingegrepen.

Ouderen

Ouderen wonen over het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig. Voor ouderen is het van belang dat de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen optimaal zijn, bijvoorbeeld door beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen of aanleunwoningen bij verzorgingscentra. Het CDA Gooise Meren voert regelmatig overleg met ouderen om te horen wat er leeft, wat de gemeentelijke politiek voor hen kan betekenen en hen te betrekken bij het beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om woon- en zorgvoorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eenzaamheid willen we terugdringen door bezoek aan huis van professionals of vrijwilligers. Tevens kan dan de hulpbehoefte in kaart worden gebracht.

Speerpunten

Mensen activeren en motiveren om oplossingen te zoeken in de samenleving voor zij aankloppen bij de gemeente (de-institutionalisering van zorg). Er zijn vaak mogelijkheden om onnodige zorg en ondersteuning te voorkomen.

Een gemeentelijk armoedebeleid dat erop is gericht om mensen die kunnen werken weer aan het werk te krijgen en dat passend en toereikend is voor hen die niet meer kunnen werken.

Zorg en financiële ondersteuning voor hen die door ziekte of handicap geen mogelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen.

Regelmatig overleg met sociale wijkteams, buurtplatforms en woningbouwcorporaties moeten bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het onderzoeken van de hulpbehoefte van ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierbij wordt passende ondersteuning aangeboden als daartoe noodzaak bestaat.

Compensatie van kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een minimum inkomen binnen de mogelijkheden die de WMO daarvoor biedt.

Streven naar woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, mits daarvoor draagvlak wordt gevonden bij belanghebbenden en aanbieders van zorg.

Jongeren betrekken bij buurtplatforms en wijkoverleg. Nauw contact onderhouden met scholen en zorgen voor een laagdrempelige opstelling van de gemeente.

Oog hebben voor preventie door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Eenzaamheid verminderen door te zorgen voor goed openbaar vervoer, faciliteren van buurtvoorzieningen en de samenleving alert maken op dit probleem.

Het CDA staat een krachtig vrijwilligersbeleid voor door de inzet van vrijwilligers op alle denkbare terreinen te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.