Ouderen

Eenzaamheid verminderenl

Ouderen wonen over het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig. Voor ouderen is het van belang dat de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen optimaal zijn, bijvoorbeeld door beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen of aanleunwoningen bij verzorgingscentra. Het CDA Gooise Meren voert regelmatig overleg met ouderen om te horen wat er leeft, wat de gemeentelijke politiek voor hen kan betekenen en hen te betrekken bij het beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om woon- en zorgvoorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eenzaamheid willen we terugdringen door bezoek aan huis van professionals of vrijwilligers. Tevens kan dan de hulpbehoefte in kaart worden gebracht.

Speerpunten

Mensen activeren en motiveren om oplossingen te zoeken in de samenleving voor zij aankloppen bij de gemeente (de-institutionalisering van zorg). Er zijn vaak mogelijkheden om onnodige zorg en ondersteuning te voorkomen.

Een gemeentelijk armoedebeleid dat erop is gericht om mensen die kunnen werken weer aan het werk te krijgen en dat passend en toereikend is voor hen die niet meer kunnen werken.

Zorg en financiële ondersteuning voor hen die door ziekte of handicap geen mogelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen.

Het onderzoeken van de hulpbehoefte van ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierbij wordt passende ondersteuning aangeboden als daartoe noodzaak bestaat.

Compensatie van kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een minimum inkomen binnen de mogelijkheden die de WMO daarvoor biedt.

Streven naar woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, mits daarvoor draagvlak wordt gevonden bij belanghebbenden en aanbieders van zorg.

Oog hebben voor preventie door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Eenzaamheid verminderen door te zorgen voor goed openbaar vervoer, faciliteren van buurtvoorzieningen en de samenleving alert maken op dit probleem.

Het CDA staat een krachtig vrijwilligersbeleid voor door de inzet van vrijwilligers op alle denkbare terreinen te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.