Raadsvoorstel: Dekking kosten verlenging nachtopvanglocatie Amergaard (1122824)De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. Er een landelijke trent is dat sprake is van groeiende vraag naar maatschappelijke opvang ingemeenten;b. Het College voorstelt de tijdelijke nachtopvang op Amergaard, locatie Zon & Schild inAmersfoort, op basis van de inzichten uit het plan van aanpak dag- en nachtopvang en hetmeeste recente advies van Kwintes, te verlengen tot eind 2021. De totale kosten voor deverlenging van deze dag- en nachtopvang geschat worden op € 1.050.000 per jaar;c. Het college aangegeven heeft alles in het werk te stellen om sluiting van Amergaard zo mogelijkeerder te realiseren. Het college daartoe Kwintes een opdracht heeft verstrekt om samen metandere partijen maatregelen uit te voeren die het mogelijk maakt Amergaard te sluiten (Planvan aanpak dag- en nachtopvang). Het college daarnaast samen met partijen het programmaWonen en zorg en Deltaplan wonen uitvoert dat o.a. meer woningen voor deze doelgroep moetopleveren.d. De gemeenteraad van Amersfoort de behoefte heeft om rondom de dag- en nachtopvang inAmersfoort het beleid van de afgelopen jaren te evaluaren en met de professionals en partnersop korte termijn en in De Ronde aanvullende mogelijkheden wil inventariseren, om eenduurzame opvang voor de verschillende doelgroepen inclusief in- en uitstroombeleid voor dekomende jaren (inclusief jaarlijkse evaluatie) te realiseren;e. Uit het door het college te ontwikkelen en door de raad vast te stellen beleid mogelijkalternatieve oplossingen of locaties kunnen komen die af kunnen wijken van dit voorliggenderaadsvoorstel en bekostigd dienen te worden;f. Het daarom niet wenselijk is nu al een bedrag voor de gehele periode tot eind 2021 beschikbaarte stellen, maar een nieuw financieringsvoorstel van het college af te wachten, dat gebaseerd isop nog te ontwikkelen beleid op het gebied van dag- en nachtopvang voor verschillendedoelgroepen in Amersfoort. En bij het bepalen van dit beleid rekening te houden met dewisselende behoefte van dag- en nachtopvang.besluit:1. in het raadsbesluit ‘Dekking kosten verlenging nachtopvanglocatie Amergaard’ het beslispunt“in te stemmen met het dekken van de kosten verlenging van opvanglocatie Amergaard in 2019tot en met eind 2021 uit de Reserve Maatschappelijke opvang”te vervangen door:Programma: 2.1 Sociaal Domein 2019-068A“1. € 902.000,00 beschikbaar te stellen voor verlenging van de opvang in de opvanglocatieAmergaard tot en met 2020 en dit te dekken uit de Reserve Maatschappelijke opvang.2. In de eerste helft van 2020, voor de behandeling van de kadernota, aan de raad voor teleggen of verlenging van Amergaard in 2021 noodzakelijk is.”Micheline Paffen CDA Irma Dijkstra D66 Harun Keskin PvdA Jelle Hengeveld VVD Marijke Jongerman SP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.