CDA Verkiezingsprogramma 2022: Zij aan Zij


Samenvatting verkiezingsprogramma (complete verkiezingsprogramma staat eronder): 

CDA Amersfoort is de partij van de samenleving en het omzien naar elkaar. Amersfoort, dat zijn wij.

Woningbouw
·Meer woningen bouwen, wachttijd meer dan 10 jaar in diverse segmenten, starters en middensegment is teveel schaarste. Evenals bij sociale huur.
·Een opkoopverbod van woningen door beleggers.
Een zelfwoonplicht bij aanschaf nieuwe en bestaande woningen (uitzondering voor eigen kinderen).

Duurzaamheid
·Vol inzetten op isolatie. Wat niet verbruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden.
·Zonnepanelen flink opschalen op daken, langs spoor en weg, niet op weilanden.
-Windmolens niet in de buurt van woningen.
·Stoppen met biomassa als alternatieve energiebron.
·Hoogland-West blijft groen.

Zorg
·Geen wachtlijst in de jeugdzorg.
·Inzetten op een gezonde leefstijl, waarbij de gemeente, zorgorganisaties,
sportverenigingen en buurtcoaches samenwerken. Tegengaan van roken en  drugsgebruik.
·De dakloosheid onder jongeren voorkomen en aandacht voor de overgang 18-/18+.
·Niet jeugdhulp, WMO en ambulante-zorg bij 1 aanbieder onderbrengen, dat beperkt keuzevrijheid en bevordert wachtlijsten.
·Mantelzorgers ondersteunen en helpen waar mogelijk.

Financiën
·Hondenbelasting afschaffen.
·Zorgvuldiger omgaan met reserves (laatste 4 jaar hebben we 89,3 miljoen (is 70%) ingeteerd)
·Geen OZB-verhoging om tegenslagen op te vangen.

Veiligheid
·Drugsgebruik en-keten aanpakken, hard én zacht. Bijvoorbeeld met inzet ervaringsdeskundigen op scholen maar anderzijds ondermijning keihard aanpakken.
·Lachgas, 3MMC, GHB en cocaïne hebben geen plek in onze stad.
·Cameratoezicht op plekken met overlast of onveilige plaatsen.

Sport
·Koppeling sport en zorg (preventie) veel meer intensiveren.
·Sport voor iedereen toegankelijk.
·Breedtesport belangrijker dan topsport, sportclubs ondersteunen.
·Bewegingsuitlokkende schoolpleinen en omgeving in de wijk.

Cultuur
·Cultuur voor iedereen toegankelijk.
·Bruisende stad met ruimte voor festivals.
·Intensiveren koppeling cultuur en onderwijs.

Onderwijs
·Vrije keuze in soort onderwijs
·Veilige omgeving rond scholen qua verkeer en geen coffeeshops in de buurt.
·Schoolzwemmen terug

Participatie
·Altijd “starten voor de start”, dat is praten met degene die belanghebben voordat probleem vastgesteld wordt. Samen oplossing bedenken.
·Gebruik denkkracht stad, luister naar bewoners.

Wijken
·Meer groen in de wijken.
·Ontmoetingsplekken in elke wijk.
·30 km per uur wordt de norm.
·Meer ruimte voor fietspaden.

Samenleving
·Inzet op armoedebestrijding middels vroeg-signalering.
·Niemand valt tussen wal en schip.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma:
We zijn verknocht aan onze stad. Als buitenstaanders spreken over ‘één van de best bewaarde
geheimen van Nederland’, dan gloeien we van trots. Het prachtige middeleeuwse centrum, de mooie
woonwijken, het vele groen om de stad, de uitstekende scholen en de tienduizenden banen
waarmee we ons brood verdienen, dat alles maakt Amersfoort en haar dorpskernen tot een
geweldige stad!

Amersfoort met de dorpskernen Hoogland en Hooglanderveen is en blijft een stad om graag in te
wonen. Samen bouwen wij aan de kwaliteit van leven in onze stad. Bijna 160.000 mensen mogen zich
Amersfoorter, Hooglander of Hooglandervener noemen. En voor hen staat CDA Amersfoort klaar.
Vanuit een optimistisch mensbeeld, respect naar alle Amersfoorters en de wens om de stad te
dienen maken we politieke keuzes. Ook vanuit onze visie - solidariteit, publieke gerechtigheid,
rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid, met een appèl op de kernwaarden van de
Bijbel - staat het belang van de inwoners van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen voorop. Het
CDA Amersfoort blijft zich inspannen om het samen leven en het samenwerken in de stad te laten
groeien en te laten bloeien. Dat is wat CDA Amersfoort en onze raadsleden drijft, alle dagen weer.
In dit partijprogramma kunt u lezen wat voor CDA Amersfoort de speerpunten zijn.

Het CDA Amersfoort wil dat:
● waarden en normen de basis zijn;
● iedereen telt en bewoners leven in verbinding met elkaar;
● niemand tussen wal en schip mag vallen
● we een zorgverantwoordelijkheid voor elkaar hebben;
● goed onderwijs en passende woningen van levensbelang zijn;
● we alles inzetten voor een veilige en duurzame stad;
● financiële middelen zorgvuldig worden ingezet;
● er een goed vestigingsklimaat voor ondernemers is;
● Amersfoort als grootste stad van de regio deze positie meer mag uitstralen.
Dit is waar het CDA Amersfoort voor staat. Hier kunt u ons op aanspreken. Hier horen wij u ook graag
over. We willen aan het werk. Eerlijk en oprecht. Om er te zijn in dienst van u, inwoner van
Amersfoort.

Iedereen telt
Het CDA is de partij van de samenleving en het omzien naar elkaar. Amersfoort, dat zijn wij. Samen
maken we de stad. Wij sluiten niemand uit en helpen elkaar. Ieder mens telt. We zijn met elkaar
verbonden. Buurthuizen, (sport)verenigingen, uitgaansgelegenheden, kerken, moskeeën, synagoge
en andere religieuze gemeenschappen dienen als ontmoetingsplaats. De lokale overheid faciliteert
hen waar nodig in hun maatschappelijke rol. Mensen, organisaties, bedrijven en overheden dragen
een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de schepping. Waarden,
normen, en respect zijn nodig om ruimte, orde en rust te geven in onze stad. 

We willen goede opleidingen op alle niveaus, voldoende kansen om te wonen, werken, sporten en
plekken om te ontspannen en recreëren. We zijn er voor alle inwoners. Voor de jongere, voor het
gezin, voor de alleenstaande én voor de oudere. We luisteren naar wat hen beweegt. We blijven
verbinden en contacten zoeken. Ouderen zijn juist door hun levenservaring waardevol én kunnen
een inspiratie zijn voor jongeren. Juist door deze visie kan de eenzaamheid minder worden, zowel bij
ouderen als bij jongeren. Vrijwilligers bij bijvoorbeeld kerken, moskeeën, de synagoge, andere
gebedshuizen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen geven hun leven meer inhoud.
Nabuurschap vormt voor ons de kern. Omzien naar elkaar wordt door de gemeente gestimuleerd.
Dat betekent ook dat je een veilige omgeving creëert waarin mensen elkaar mogen en vooral durven
aanspreken en dat de gemeente faciliteert daar waar die omgeving niet is en kordaat durft op te
treden wanneer de onveiligheid in stand gehouden wordt. Omzien naar elkaar betekent ook sociale
controle en leefbaarheid vanuit gezamenlijkheid.

CDA Amersfoort wil: 
● Dat culturele activiteiten en sport toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, jongeren,
ouderen, mindervaliden en mensen met een kleine beurs.  
● Dat openbare ruimtes, winkels, horeca en gebouwen voldoen aan het VN-verdrag Handicap
en toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobielen en mensen met een beperking en dat
gemeentelijke informatie toegankelijk is voor iedereen zowel digitaal door middel van beeld
en geluid als ook op papier.
● Dat armoede te allen tijde wordt bestreden. Dit doen we door een vangnetregeling in de
bijzondere bijstand voor mensen die een eigen bijdrage niet kunnen betalen en op maat
gemaakt schuldhulpverleningstrajecten waar de menselijke invalshoek centraal staat. Hierbij
willen we extra aandacht geven aan gezinnen, zodat (jonge) kinderen niet hun huis uit
hoeven te worden gezet.
● Dat vrijwilligers en mantelzorgers worden gewaardeerd en ondersteund, o.a. met
parkeervergunningen en coaching, het verminderen van administratieve lasten en het
voorkomen van trage procedures. Vanuit de gemeente is er een contactpersoon voor iedere
vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en mantelzorgers die structureel meerdere dagen per
week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, moeten kunnen rekenen op maatwerk bij
de sollicitatieplicht als ze werkloos zijn.
● Streven naar versterking van de rol van ontmoetingsplekken. We willen welzijnswerk
vergroten en eenzaamheid bestrijden door het creëren van ontmoetingsplekken in iedere
wijk en het bevorderen van deelname van ouderen aan vrijwilligerswerk /burenhulp.
Wijkgerichte activiteiten, zoals Buurtbudget, willen we steunen. De huidige subsidies moeten
niet herverdeeld maar aangevuld worden.
● Een ‘maatjesproject’ voor jongeren met ouderen.
● In gesprek blijven met jongeren, ouderen, de LHBTI gemeenschap, (sport)verenigingen,
kerken en andere instellingen om steeds weer te horen over het welzijn van de
Amersfoorters.
● Een sociaal betrokken en samenhangende maatschappij nastreven waarin waarden en
normen hoog in het vaandel staan.

Zorg voor elkaar
CDA Amersfoort kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg. In de
jeugdhulp en geestelijke gezondheidzorg zien we een toename van aanbieders die zich richten op
lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig.
Dit is onwenselijk. CDA Amersfoort wil een stad waar de inwoners meebeslissen hoe zorg- en
welzijnsmiddelen worden besteed. Hierbij is de kwaliteit van de geboden zorg leidend en niet het
budget, ook al moet dat laatste zorgvuldig worden besteed.

CDA Amersfoort wil: 
● Inzetten op een gezonde levensstijl, waarbij de gemeente, zorgorganisaties,
sportverenigingen en buurtcoaches samenwerken. We stimuleren gezond gedrag door sport-
en bewegingsactiviteiten te bevorderen en roken en drugsgebruik tegen te gaan. Ieder kind
moet een zwemdiploma halen. We pleiten voor herinvoeren van schoolzwemmen.
● Professionals in onze wijkteams, die als de situatie het toelaat, zelf aan de slag gaan met wat
nodig is voor onze inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op preventie van
(gezondheids)problemen. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen juist
continuïteit binnen de jeugdhulp en de WMO.
● De dakloosheid onder jongeren voorkomen en aandacht voor de overgang 18-/18+, die
dreigen nu tussen wal en schip te vallen door het ontbreken van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
● Dat het inkopen van zorg door bewoners makkelijk gemaakt wordt; laagdrempelig en naar
draagkracht. 
● Meer samenwerking mogelijk maken tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We pleiten
voor duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, adequate controle op de financiën en
aanpakken van zorgfraude. Ook moeten er duidelijke afspraken met huisartsen en andere
verwijzers komen.
● Dat zorgcentra een centrale, sociale functie hebben en in stand worden gehouden. 
● Dat de gemeente waar mogelijk werkt met één loketfunctie, waardoor de voorlichting
overzichtelijk en begrijpelijk is en eventuele hulpverleners voldoende samenwerken. De
gemeente Amersfoort moet hierbij haar dienstverlening toegankelijk maken voor iedereen
en eenvoudige taal (niveau B1) gebruiken in de communicatie, zoals bewonersbrieven,
digitale formulieren en op gemeentelijke websites.
● Dat de lokale overheid de regelgeving versoepelt voor alle chronisch zieken, waardoor zij zelf
hun zorgverzekeraar kunnen kiezen.
● Plekken faciliteren waar “ouderenhofjes” ingericht kunnen worden en waar de te
verwachten zorg is gecentraliseerd.
● Zorgen dat Amersfoort een dementievriendelijke gemeente wordt die zich actief inzet om
mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de
samenleving, met voldoende opvangplekken en een begeleiding op maat.
● Zorgen voor een volwaardig dekkend netwerk van AED's (Automatische Externe
Defibrillators) dat levens redt.

Goed onderwijs voor iedereen
Het CDA Amersfoort hecht sterk aan ondersteuning van het onderwijs vanuit de lokale politiek.
Vanuit de landelijke politiek worden de kaders bepaald, maar de lokale politiek kan wel een
faciliterende rol hebben. Dat kan bijvoorbeeld op het vlak van schoolzwemmen, verkeersveiligheid,
digitaal onderwijs, aanpak laaggeletterdheid en sportfaciliteiten. Hierbij dient er wel overleg te zijn
met de scholen, zodat alleen gefaciliteerd wordt wat nodig is.

CDA Amersfoort wil:
● Het brede aanbod van scholen in Amersfoort behouden en ondersteunen. Daarbij denken we
ook aan een grote keus aan middelbare scholen en MBO-opleidingen, en een wat kleiner
aantal HBO-opleidingen. Hierbij valt te denken aan de Nederlandse Beiaardschool en de
Evangelische Hogeschool. Amersfoort heeft ook een universitaire opleiding: SOMT op De
Hoef. Omwille van de levendigheid in de stad én de werkgelegenheid juicht het CDA
Amersfoort uitbreiding van dit onderwijsaanbod toe.
● Een digitale school voor het basisonderwijs, waarmee zieke kinderen, kinderen met een
beperking of thuiszitters vanuit huis de lessen kunnen blijven volgen.
● Middelen voor bibliotheken en onderwijsinstelling om leesvaardigheid te stimuleren. De
dalende leesvaardigheid onder scholieren is een van de grootste opgaven voor het onderwijs
in de komende jaren.
● De aanpak van laaggeletterdheid een prominente rol geven.
● Voldoende (maatschappelijke) stageplaatsen voor jongeren. Dit vraagt om gerichte
samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het bedrijfsleven. CDA Amersfoort
stelt derhalve voor dat een kwartiermaker het onderwijs en de arbeidsmarkt meer met
elkaar gaat verbinden. Hierbij kan deze gebruik maken van de aanwezige contacten met
bedrijven, instellingen en diverse erkende leerwerkondernemingen in Amersfoort en deze
contacten zo nodig aanhalen en hernieuwen. Regiocoaches van het UWV kunnen hierbij
aansluiten, zodat ook een slag wordt gemaakt met betrekking tot het bij elkaar brengen van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een opleiding mag niet opleiden tot werkloosheid.
● Jongeren ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen
of extra begeleiding te faciliteren. Goede toegang tot technologische middelen hoort hierbij,
zodat achterstand zoveel mogelijk wordt vermeden.
● Samen met onderwijsinstellingen en de regio optrekken om het lerarentekort in Amersfoort,
Hoogland en Hooglanderveen aan te pakken. De gemeente Amersfoort is trots op haar titel
“Nationale Onderwijsstad 2021/2022”.
● Samenwerking tussen scholen, bedrijven en verenigingen bevorderen voor de
ontwikkelingen van kinderen, tieners en jongeren. Kansengelijkheid is daarbij belangrijk. Er is
nu een te versnipperde samenwerking, terwijl partijen van elkaars faciliteiten en kennis
zouden kunnen profiteren.
● Voldoende geld vrijmaken voor de brede herinvoering van de maatschappelijke stage om de
samenhang en de sociale cohesie in de stad vast te houden.

Een Stad waar je wilt en kunt wonen
Nederland zit met een enorm tekort aan huizen. Dat geldt ook voor Amersfoort. De vraag is zo hoog
dat koophuizen tegen duizelingwekkende bedragen van de hand gaan. Huurhuizen in de vrije sector
vertonen een al even zorgwekkende stijging. Wonen is een recht, het staat in de grondwet. Deze stad
heeft fors meer sociale woningen en woningen in het middensegment nodig om de ergste
woningnood te lenigen.
Amersfoort moet tot aan 2030 nog een kleine tienduizend woningen bouwen. En voor de tien jaar
daarna nog eens vier à vijfduizend. Dat legt een groot beslag op de ruimte. Als CDA Amersfoort
pleiten we voor verdichtende bouw binnen de bestaande stedelijke omgeving en zijn we huiverig als
weilanden in bouwgrond veranderen. Dat willen we pas als allerlaatste optie overwegen.
In de huursector heeft het CDA Amersfoort zich hard gemaakt voor de 35% sociale huur (tot 750 euro
in 2021) en de 20% middenhuurregeling. Te lang heeft onze stad de huursector veronachtzaamd
waardoor er te weinig huurwoningen zijn. Hierdoor is de wachttijd voor een sociale huurwoning
opgelopen tot een beschamende tien jaar. Vooral veel twintigers zijn hiervan in Amersfoort de dupe.
Het CDA Amersfoort ziet de middenhuur (750 tot 1000 Euro) vooral ook als een middel om de
woningmarkt weer enigszins in beweging te krijgen.

CDA Amersfoort wil:
● Binnenstedelijke bouwprojecten verwelkomen, want zonder nieuwe huizen is de
woningnood niet te lenigen.
● Een eerlijke verdeling van huizenbouw over de verschillende Amersfoortse wijken.
● Stevig inzetten op een integrale aanpak bij het bouwen van nieuwe woningen, zoals
betaalbaarheid, sociale cohesie, parkeren, waterberging, duurzaamheidsdoelstellingen en
bereikbaarheid. Gemengd wonen (jong/oud, groot/klein) en ontmoetingsplaatsen via
gemeenschappelijke functies (tuin, wijksteunpunt) zijn voorbeelden van versterken van
sociale cohesie.
● Hoogbouw waar dit kan binnen een stedelijke omgeving om meer woningen te creëren. De
Hoef en het Hogekwartier zijn daar goede voorbeelden van. Daarbij zorgen wij voor een
degelijk participatietraject en houden we altijd rekening met de sociale druk op de wijk en
zaken als parkeerdruk en privacy. We willen geen hoogbouw bij Hoogland West en direct
langs de Eem, zodat de zichtlijn behouden blijft.
● Een goede afweging van het algemeen belang (huizennood) én participatie met de direct
omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium. 
● Onze achterstand op het gebied van huur en middenhuur verder inlopen. De wachtlijst voor
huurwoningen moet omlaag. Dat zijn we aan de Amersfoortse starters verplicht. Tevens
willen we voorrang geven aan “noodzakelijke” beroepen, zoals zorgmedewerkers,
politiemensen en leraren.
● Een warm welkom bieden aan vluchtelingen door creatief om te gaan met de mogelijkheden,
zoals leegstaande kantoorruimtes. Maar dit alles zonder uit het oog te verliezen dat ook veel
stadsgenoten op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning.
● De Kop van Isselt op dezelfde wijze als de Hoef ontwikkelen in de komende tien jaar,
namelijk als een gebied waar werken, wonen en recreëren hand in hand gaan. Een deel van
de resterende woningbouwopgave kan hier gerealiseerd worden. Terzelfder tijd kan vraag
naar andersoortige werkplekken hier een antwoord vinden. Een opwaardering van het
gehele Isselt gebied tot hoogwaardig werk- én woongebied maakt dat Amersfoort ook na
2030 toekomstbestendig is.
● Dat bij de Hoef bedrijfspanden worden omgebouwd tot woningen. Door Corona heeft het
thuiswerken een vlucht genomen. Dat betekent dat opnieuw bezien moet worden hoeveel
kantoorruimte Amersfoort behoeft. Het CDA wil onderzoeken welke leegstaande panden nog
meer omgebouwd kunnen worden tot duurzame huizen. Op de Stadsring is dit een succes
gebleken. Een kwartiermeester woningbouw zou aan de slag moeten gaan met deze
thematiek.
● Bevorderen dat de senioren zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit kan door het vinden
van aangepaste woonruimte. Hofjes, mantelzorgwoningen of generatiewoningen kunnen

daarin een bijdrage leveren. Kwetsbare ouderen kunnen door dagopvang, mantelzorgers en
andere voorzieningen langer thuis wonen. Organisaties als Indebuurt33 en anderen zijn een
onmisbare schakel in dit beleid. Hun voorlichtende taak op dit gebied dient de gemeente te
ondersteunen. Informatie over deze organisatie en de scholing vanuit deze organisatie dient
de gemeente te bevorderen.
● Een opkoopverbod van woningen door beleggers. Een zelfwoonplicht voor bestaande
woningen naast de zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen ligt voor de hand.
● Kleinschalig, beschermd wonen voor inwoners met psychiatrische kwetsbaarheid. Niet apart,
maar met begeleiding midden in de samenleving.

Een Stad die duurzaamheid combineert met liefde voor de omgeving
Moeder aarde kreunt. Je moet wel stokdoof zijn wil je haar roep niet horen. Ook in onze stad willen,
kunnen en moeten we ons steentje bijdragen en ons rentmeesterschap oppakken. Er is veel te doen.
We moeten er de schouders onder zetten. Zo veel mogelijk zonnepanelen in de bebouwde omgeving
zijn daarvan een goed voorbeeld. Isolatiemaatregelen treffen is er nog zo een, net als de grootst
mogelijke terughoudendheid bij het kappen van bomen. Maar er zijn soms ook voorstellen waarbij
het CDA Amersfoort grote vraagtekens plaatst. Zo zijn we kritisch als wijken ondoordacht van het gas
af moeten. En we zijn fel tegen plannen voor het plaatsen van tweehonderd meter hoge windmolens
binnen of nabij onze stadsgrenzen. 

CDA Amersfoort wil:
● Zonnepanelen in de stedelijke omgeving: op huizen, fabrieksdaken en boven
parkeerplaatsen. Als gemeente geven we hierbij het goede voorbeeld. Ook langs snelwegen
en spoor zijn duizenden zonnepanelen mogelijk. Zonnevelden in de vrije natuur willen we tot
een absoluut minimum beperken.
● Dat de gemeente zorgt dat het aanbod van groen minimaal op peil blijft. We moeten zuinig
op groen zijn. Bomen maken de stad leefbaar en absorberen CO2. Daarom moet kap waar
mogelijk voorkomen worden en moet herplanting in de hele stad genereus zijn. Zelfs op
daken kunnen bomen worden geplant.
● Aandacht voor recreëren in het groen (inclusief water zoals de Eem), zeker ook voor
jongeren.
● Isolatie van woningen en bedrijven stimuleren.
● Hergebruik van bouwmaterialen en duurzaam hout als bouwmateriaal steunen.
● De luchtkwaliteit verbeteren en geluidshinder beperken.
● Overlast van houtkachels aanpakken via de nieuwe omgevingswet. Een houtkachel kan
gezellig zijn maar houtrook benauwt duizenden Amersfoorters.
● Klimaatadaptatie. Temper het gebruik van stenen en asfalt. De plannen om op de Stadsring
bomen en stromend water terug te brengen krijgt daarom onze steun. 
● Nascheiding van afval, waarbij afval in een container wordt verzameld en in de fabriek wordt
gescheiden. Dit is duurzamer, simpeler en goedkoper geworden.
● Geen windmolens in of nabij de stadsgrens van Amersfoort. Het zorgt immers voor
geluidsoverlast, is schadelijk voor vogels en vleermuizen, en verandert dramatisch de skyline
van onze mooie stad. CDA Amersfoort is niet tegen windmolens, maar wel tegen het plaatsen
ervan in de directe omgeving van Amersfoort.

● Dat Hoogland-West boerenland en groen blijft. Daarnaast is het ook steeds meer het
uitwaaigebied van duizenden Amersfoorters die graag door dit gebied fietsen, joggen of
wandelen. Op warme dagen oefent de verkoeling van de Eem een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op Amersfoortse tieners. Het is één van die gebieden rondom
Amersfoort die met hun groene karakter bijdragen aan het woongenot van alle
Amersfoorters. Dat moet niet worden ontsierd door huizenbouw, zonnevelden of
windmolens.
● Dat landbouw goed moet zijn voor de boer, voor de dieren en voor de aarde. Dat vraagt om
een bijsturing van het huidige beleid, waarbij veel boeren gedwongen zijn om voor de
wereldmarkt te produceren. Het CDA Amersfoort zou daarom graag verkennen wat er nodig
is om enkele boeren in Hoogland-West te stimuleren om voor de lokale markt te produceren,
opdat de boeren, hun dieren en het milieu ervan profiteren. 
● Dat alle voertuigen van de ROVA en van de gemeente verduurzamen (elektrisch of
waterstof).
● Dat bezorgdiensten in Amersfoort uiterlijk 2025 werken zonder verbrandingsmotor.
● Geen overstap naar wijkverwarming zolang we in Amersfoort geen duurzaam alternatief
hebben voor gas. Zo’n stap is niet goed voor het milieu en niet goed voor de burgers. Pas als
er werkelijk een duurzame bron wordt gevonden, bijvoorbeeld geothermie, kan dit voor
milieu en burger een vooruitgang betekenen.

Een Stad die knispert van vitaliteit
Amersfoort heeft een grote aantrekkingskracht. Dat komt door de fraaie binnenstad, de
voortreffelijke bereikbaarheid over de weg en per spoor, en de prachtig groene omgeving.
Amersfoort is ook het middelpunt van Nederland. Geen wonder dat de stad zo hard gegroeid is. We
naderen met rasse schreden de 160.000e inwoner. We hebben een relatief jonge en hoogopgeleide
bevolking. De bijna 90.000 banen worden moeiteloos ingevuld. Het is een stad waar sprankelende
evenementen als Lepeltje Lepeltje, Dias Latinos en Gluren bij de Buren hebben kunnen ontstaan en
waar de cultuursector grootse plannen heeft over de verplaatsing van theaters en streeft naar
nieuwe museale ruimtes. Het CDA pleit voor een cultuurvisie die aan alle bewoners recht doet qua
cultuuraanbod en ruimtes. Gezien de toekomstige verduurzamingseisen voor de huidige locaties,
moet men nadenken over een mogelijk nieuw, groot totaaltheater in Amersfoort. CDA maakt zich
sterk voor een duidelijke plaats van het cultuuraanbod in onze stad.
Als CDA Amersfoort omarmen we de vitaliteit in onze stad en willen we zorgen dat we onze
uitstekende positie verder uitbouwen. Er is echter genoeg werk aan de winkel. Economisch gezien is
er nog een wereld te winnen. De rode loper zou uit moeten voor bedrijven die zich in Amersfoort
willen vestigen. Zij dragen bij aan werkgelegenheid en zijn de motor van de lokale economie. Is het
niet binnen de gemeentegrens, dan tenminste wel binnen de Regio Amersfoort. En dat geldt zeker
ook voor de duizenden jonge zzp’ers die Amersfoort telt.

CDA Amersfoort wil:
● Een zelfbewuste opstelling van Amersfoort. Amersfoort is de grootste stad in de regio buiten
Utrecht en wordt gezien als de noordvleugel van de Randstad. We moeten zorgen dat we
aan de juiste tafels in de provincie, bij de regering in Den Haag en in de regio Amsterdam
zitten. We willen bijvoorbeeld niet meer meemaken dat over de intercity Amersfoort CS -
Amsterdam CS en vice versa zonder ons wordt beslist en ons inzetten dat de intercity blijft.
● Een brede cultuureducatie en cultuuraanbod op het gebied van podiumkunsten, (theater,
muziek en film ten behoeve van het PO, V(S)O, VMBO en MBO) en toegankelijke
kunsteducatie in de vrije tijd voor jeugd en jongeren. Amersfoort is een groeiende, diverse en
inclusieve stad, en vooral ook een jonge en creatieve stad.
● Een nieuw gemeentehuis. De herontwikkeling van het oude gemeentehuis moet uitdrukkelijk
een (stevige) woonopgave meekrijgen.
● Een duurzame kenniseconomie in Amersfoort. Samenwerking tussen onderwijs,
brancheorganisaties en bedrijfsleven ondersteunen wij daarom.
● Voldoende kantoren en bedrijfsterreinen beschikbaar stellen.
● Het lokale bedrijfsleven binden en boeien door deze bedrijven te faciliteren door middel van
een periodiek overleg met elkaar. De gemeente gaat dan proactief en vraaggericht aan de
slag met hetgeen aan de orde komt in dat overleg. Dit haalt pijnpunten naar boven en zorgt
voor goed ondernemersklimaat voor bestaande bedrijven.
● Dat de rode loper uitgaat voor nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen. Het CDA
Amersfoort wil derhalve dat Amersfoort meer in contact treedt met VNO-NCW en MKB-
Nederland. Concreet kan een kwartiermaker bedrijfsleven deze taak op zich nemen en
bedrijven interesseren voor Amersfoort.
● Werk maken van verduurzaming van de economie. Dat kan door bedrijven te verwelkomen
die waarde gedreven opereren en een duidelijke verduurzamingsbeleid voeren.

Gemeentelijke financiën op orde
We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert.
Amersfoort heeft in de afgelopen 4 jaar fors ingeteerd op haar vermogen. We vinden derhalve dat
Amersfoort duurzamer moet omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn en dat kritisch
gekeken moet worden naar de uitgaven. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn:
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Daarbij moet ook sprake
zijn van een solide grondexploitatie.

CDA Amersfoort wil:
● Een stad die te allen tijde zijn geldzaken op orde heeft.
● Dat de begroting van de gemeente uitgaat van een weerstandsvermogen (reserves) die 1,2
tot 1,5 keer de onderkende financiële risico’s kunnen afdekken, zodat we niet voor
onverwachte verrassingen komen te staan of de lokale lasten plots fors moeten verhogen.
● Dat de gemeente alleen de Rijksinkomsten inzet voor taken die we van de Rijksoverheid
krijgen. Daarbij constateert het CDA Amersfoort dat kritisch gekeken moet worden naar de
doelmatigheid van de uitgaven voor Jeugdzorg.
● Niet dat de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren.
Verhoging van de OZB zetten we als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te
krijgen.
● De hondenbelasting voor hondenbezitters afschaffen. De inkomsten worden nu maar voor
een deel gebruikt voor specifieke hondenvoorzieningen (controleurs, hondenpoepzakken,
hekwerken); de rest wordt in de algemene middelen gestort.
● Een rekenkamer(functie) in de gemeente voor projecten met grote belangen voor de
inwoners en/of risico’s. Een rekenkamer(functie) moet in staat zijn om te kunnen bepalen of
het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven.
● Burgers helpen die financieel in de knel zijn geraakt. Als uitgangspunt geldt wel dat er sprake
is van zelfredzaamheid, maar schrijnende gevallen die tussen wal en schip raken zoals we bij
de toeslagenaffaire zien, zouden geholpen moeten worden.
● Een toekomstbestendig, duurzaam, veilig en betaalbaar stadhuis: een Huis van de Stad.

Investeren in goede en veilige bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om deel te nemen aan de samenleving en draagt bij aan
verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond
vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk en goed openbaar vervoer. Zo
verbetert de leefbaarheid en verminderen drukte en vervuiling in de stad. Verkeersveiligheid blijft
ons belangrijkste punt. Daarnaast hebben we oog voor doorstroming, financiën en natuur.
CDA Amersfoort wil:
● dat veiligheid voorop staat. De standaard maximumsnelheid in de bebouwde kom wordt 30
km/uur. Hierover wordt waar nodig en mogelijk overleg gevoerd met de bewoners en
belanghebbenden, waarbij nadrukkelijk gewezen wordt op de voor- en nadelen. Het is
essentieel dat deze 30 km/uur-gebieden herkenbaar worden ingericht en handhaving in het
begin stevig ter hand wordt genomen. Waar logisch en op doorgaande wegen blijft het 50
km/uur zoals op de randwegen.
● Omwille van de leefbaarheid, streven wij, in nauw overleg met de provincie, voor provinciale
wegen dicht bij woningen (zoals de Bunschoterstraat) naar een maximumsnelheid van 60
km/uur en/of plaatsen van geluidsschermen.
● Realisering van fijnmazige en veilige (snel)fietsroutes. In combinatie met de opkomst van de
elektrische fiets nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere
afstanden af te leggen. Dit vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu.
● Voldoende fietsparkeerplaatsen zijn essentieel bij OV-knooppunten, recreatieplekken,
werkplekken en woningen. Fietsparkeerplekken moeten bovendien ruimte bieden aan een
verscheidenheid aan fietsvormen. Te denken aan bakfietsen. Fietsen met (kinder-/dier-
)aanhanger, elektrische fietsen, etc. Parkeerplekken voor tweewielers moeten worden
meegenomen in de parkeernorm.
● Handhaven van de intercity Amersfoort CS - Amsterdam CS en vice versa.
● Renovatie van klaverblad Hoevelaken, waar A28 en A1 elkaar kruisen, om de bereikbaarheid
van Amersfoort te verbeteren.
● Goed openbaar vervoer in de stad. Goede bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en
bedrijventerreinen is een groot goed. Voor deze plekken zetten wij ons samen met de
provincie in voor goede concessies voor het openbaar vervoer en openbare ruimtes. Dit
moet samengaan met maatwerkoplossingen ten behoeve van het voor- en natransport. Wij
stimuleren op dit gebied maatschappelijke initiatieven (bijvoorbeeld een belbus) en
innovaties op ICT-gebied.
● Zich inzetten voor de realisering van regionale OV-knooppunten, met goede
overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (fietsenstalling, oplaadmogelijkheden
elektrische fietsen, beschut overstappen).
● Dat bedrijven werknemers kunnen stimuleren tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven
door belemmeringen die zij ervaren weg te nemen. De gemeente faciliteert het contact
tussen bedrijven en OV-concessiehouders voor het organiseren van maatwerkoplossingen.
● Dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het
openbaar vervoer. Daarom willen wij er op toe zien dat het besluit om bushaltes en bussen
op een goede instaphoogte te brengen goed wordt uitgevoerd.
● Dat stoepen in orde zijn. Soms zijn deze onbegaanbaar vanwege auto’s op de stoep of
boomwortels die de stoep omhoog duwen.
● Duurzame innovaties bij de aanleg van wegen. Denk hierbij aan laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen, aan parkeren op gras, maar ook aan specifieke projecten, zoals
projecten met circulair asfalt.
● Voldoende parkeerplaatsen. Naast de stimulans van alternatieve vervoersvormen zien wij de
parkeerdruk in alle wijken alsmaar toenemen. In plaats van onze ogen te sluiten erkennen wij
de noodzaak van gedegen parkeervoorzieningen.
● Op deelmobiliteit en MaaS (Mobility as a Service) zoveel mogelijk inzetten, met name bij
grote nieuwbouwprojecten zoals in het Hogekwartier. Deelmobiliteit mag echter niet ten
koste gaan van verlaging op de norm van het aantal parkeerplaatsen. Het wildparkeren van
(groene) deelscooters en andere initiatieven moet aan banden worden gelegd.
● Steun geven aan het burgerinitiatief voor het terugbrengen van groen en water op de
Stadsring. Het verhoogt de leefbaarheid en sluit aan bij noodzakelijke maatregelen tegen
klimaatverandering.
● Een zorgvuldig vervolg van de Westelijke Ontsluiting om de Beroemde Vrouwenbuurt heen,
waarbij alle argumenten (zoals financieel, ecologisch, omwonenden, verkeersveiligheid en
bestuur consistentie) worden gewogen. Voor het CDA staat de verkeersveiligheid van de
wandelaar, fietser en automobilist voorop. Daarom is het CDA tegen de 8 meter hoge
fietsbrug met onveilige hellingen.

Veiligheid in Amersfoort
Mensen moeten zich thuis beschermd en geborgen voelen. Dit geldt voor alle Amersfoorters: voor de
kamerbewoner, voor het jonge gezin en voor de oudere. Een veilige gemeente vraagt om stevige
maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van
criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het
veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als
verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. We hebben aandacht voor de
oorzaken van het gevoel van onveiligheid en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan. We
waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren
van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt. 
Voorstanders van legalisering van coffeeshops stellen vaak dat softdrugs daarmee buiten het bereik
van de criminaliteit komen te liggen. De ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Amersfoort
in het bijzonder bewijzen het tegendeel. Nog nooit waren de productie en het gebruik van drugs zo
hoog. Ook in Amersfoort is het gebruik van cocaïne, zelfs onder de tieners en twintigers, geen
uitzondering meer. We zien dat in onze stad verslavende wiet, synthetische drugs en zelfs cocaïne en
heroïne al te gemakkelijk zijn te verkrijgen. Deze drugs ondermijnen de gezondheid van onze tieners
en twintigers. Het CDA is daar vierkant tegen. Drugs blijven een verslavend gif. De productie en
handel ondermijnen onze maatschappij.
Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze
rechtsstaat aan. Mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een
illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een
woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) voorkomen. Dat
moeten we stoppen. Wij willen dat de gemeente samen met politie, Belastingdienst en andere
organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. De afgelopen jaren is al veel werk verzet op het
gebied van (sociale) veiligheid. We mogen echter niet verslappen; het gebruik van (hard)drugs neemt
nog steeds toe met de daarbij behorende criminaliteit.

CDA Amersfoort wil:
● geen uitbreiding van vrije verkoop van softdrugs in coffeeshops en we pleiten voor een harde
aanpak van alle drugshandel. We moeten niet naïef zijn over de opmars van heroïne, cocaïne
en chemische drugs. De gezondheid van onze inwoners verdient de hoogste prioriteit.
● Inwoners aanmoedigen om signalen van ondermijning (anoniem) te melden. Wij willen dat
onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, over concrete voorbeelden hiervan en
weten waar ze signalen anoniem kunnen melden.
● Zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners om actief te zijn in de buurt.
We verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen.
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals WhatsApp-
groepen in de buurt, en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we. Hierbij staat
de gemeente de melder daadwerkelijk bij en laat deze niet aan zijn lot over.
● Het vertrouwen verhogen in organisaties, de bekendheid van de professionals en in hun
samenwerking in de wijken. Wijkagenten zijn telefonisch goed bereikbaar en zichtbaar in
wijken en dorpen.
● Dat (mobiel) cameratoezicht mogelijk wordt op plekken met langdurige ernstige overlast of
onveilige situaties, zoals de binnenstad, het Eemplein en bij risicovolle fietspaden zoals in
Park Schothorst. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en
ondersteunt de opsporing van daders.
● Dat de gemeente een rol neemt in het terugdringen van cybercriminaliteit en zorgt dat
persoonlijke gegevens veilig zijn. De gemeente Amersfoort kan bijvoorbeeld alerter zijn rond
de (digitale) pogingen tot fraude richting ouderen, in haar brieven en publicaties.
● Het gevoel van onveiligheid terugdringen door regels te handhaven en niet te gedogen.
Onduidelijkheid is de basis voor chaos. Meer BOA’s inzetten daar waar de grootste
ergernissen zich voordoen en sneller laten acteren op meldingen van overlast. Groene BOA’s
in het buitengebied moeten we ondersteunen.

En daarom rekent CDA Amersfoort op uw stem!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.