De raad van de gemeente Amersfoort  overwegende dat:  
a. De uitslag van het referendum, als ook het Amersfoort Panel, hebben aangetoond dat met name in de noordelijke wijken een ruime meerderheid van de inwoners geen noodzaak ervaart;
b. Een raadgevend referendum de Raad aanspoort om het voorstel van het College te heroverwegen;
c. Amersfoort in de komende jaren tienduizend huizen binnen de huidige bebouwing bijbouwt. Dat is meer dan alle huizen van Woudenberg en Hoevelaken tezamen;
d. De noodzaak groeit om voor steeds meer wijken extra parkeermaatregelen te treffen vanwege de toename van auto’s a.g.v. de extra huizen;
e. Het waterbed-effect bij lagere parkeernormen, horend bij dichtere bebouwing zoals in Langs Eem en Spoor en de Hoef, onvermijdelijk in steeds grotere delen van de stad voelbaar is, maar dat dit het noordelijk deel van de stad vooralsnog niet raakt;  

besluit:  daarom beslispunt 1:  
1. Het Deelomgevingsprogramma Parkeren: Deel 1 vast te stellen met als belangrijkste uitgangspunten:
a. We breiden betaald parkeren met vergunningen in twee fases stapsgewijs uit naar de hele stad;
b. We realiseren een dekkend netwerk van collectieve parkeervoorzieningen, zogenaamde wijk- en stadsrandhubs;
c. We beperken de uitgifte van vergunningen in gebieden waar de alternatieven op orde zijn;
d. We hanteren een lage parkeernorm bij nieuwbouwlocaties met hoogwaardig OV, zoals Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier.  

te wijzigen in:  
1. Het Deelomgevingsprogramma Parkeren:
Deel 1 vast te stellen met als belangrijkste uitgangspunten:
a. We breiden gereguleerd parkeren met vergunningen uit naar alle wijken te beginnen met de wijken waar het waterbedeffect speelt of gaat spelen, bijvoorbeeld als gevolg van de grootschalige woningbouw in Langs Eem en Spoor en op De Hoef. 
b. Pas na 2035 volgen de wijken, Vathorst (uitgezonderd Bovenduist), Kattenbroek, Hoogland, Hooglanderveen en Nieuwland. Of zo snel als noodzakelijk door één of meerdere van de volgende gebeurtenissen: 1. Er ligt een verzoek van de inwoners zelf;   2. Er is sprake van parkeeroverlast en/of het waterbedeffect;
3. Er is sprake van inrichting van leefstraten of andere grootschalige herinrichting;
4. Noodzakelijk voor woningbouw;
5. Noodzakelijk voor klimaatadaptatie.
c. We roepen de wethouder op om de wijken in te gaan en het gesprek met de inwoners van de wijken aan te gaan. Om daarna terug te komen bij de raad met de uitkomst van die gesprekken.
d. We realiseren een dekkend netwerk van collectieve parkeervoorzieningen, zogenaamde wijk- en stadsrandhubs;
e. We beperken de uitgifte van vergunningen in gebieden waar de alternatieven op orde zijn;
f. We hanteren een lage parkeernorm bij nieuwbouwlocaties met hoogwaardig OV, zoals Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier.  

Alex Engbers     Hans Bol         Dillian Hos      Kirsten Mik
     CDA           ChristenUnie      GroenLinks          D66 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.