Schriftelijke vragen aan het College
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad
Nummer: 2020-069
Datum: 3 juni 2020
Aan: de voorzitter van de raad
Steller: Hans Dieter de Smit (CDA)

Onderwerp: Huurders in geldnood door coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het openbare leven de afgelopen maandennagenoeg tot stilstand gekomen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Musea,theater, horeca, en bioscopen werden onder andere gesloten, en veel projecten in verschillende sectoren kwamen tot stilstand. Mede als gevolg hiervan zijn veel mensen met een onzekere arbeidspositie (ZZp’ers, mensen met een flexcontract enz.) (deel van)hun inkomen kwijt geraakt. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat deze mensen geen aanspraak, of slechts gedeeltelijk aanspraak, kunnen doen op de landelijke steunmaatregelen.


Eind mei 2020 publiceerde NRC een onderzoek onder huurders van woningcoöperaties.Conclusie van dit onderzoek is dat er ongeveer 9000 mensen in geldnood zijn gekomen door de coronacrisis en zij dus niet langer hun huur kunnen betalen. Verder geeft hetonderzoek aan dat deze groep onvermijdelijk groter gaat worden aangezien de coronacrisis nog voortduurt. Volgens het kwaliteitscentrum Woningcoöperaties Huursector zijn de inkomens van niet minder dan 360.000 huishoudens onzeker door decoronacrisis.

1.De CDA-fractie wil graag de volgende vragen aan het college voorleggen:1. Is het college bekend met het onderzoek van NRC m.b.t. de geldnood onder huurders van woningcoöperaties?
2. Kan het college aangeven hoeveel meldingen de Amersfoortse woningcoöperaties hebben ontvangen van huurders die niet meer hun huur kunnen betalen?
3. Kan het college dit aantal specificeren naar aantal huurders dat een woning huurt vaneen woningcoöperatie, en aantal huurders dat een bedrijfspand huurt van een woningcoöperatie?
4. Uit het onderzoek blijkt dat het huurders die in geldnood komen voornamelijk mensen zijn met een onzekere arbeidspositie (ZZP’ers, mensen met een flex-contract enz.).Kan het college aangeven of dit ook voor Amersfoort geldt?
5. Zijn er naast huurders met een onzekere arbeidspositie ook andere huurders in Amersfoort die vanwege de coronacrisis in geldnood zijn gekomen? Zo ja, hoe groot is dit aantal?

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/24/met-weinig-geld-toch-kunnen-huren-a4000623.

6. Deelt het college de mening van het onderzoek dat de groep huurders in geldnood dekomende maanden groter zal worden, vanwege het feit dat huurders na drie maanden coronacrisis grotendeels door hun buffers heen zijn?
7. Woningcoöperaties zijn vooral op zoek naar maatwerk om huurders die in geldnood komen vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Kan het college aangeven welke maatregelen worden getroffen door de Amersfoortse woningcoöperaties?
8. Een van de mogelijke maatregelen is het opschorten van de huurbetaling. Indien dit een van de maatregelen is van de Amersfoortse woningcoöperaties, hoe wordt voorkomen dat huurders juist door uitstel van huurbetaling op de langere termijn alsnog in de problemen komen?9. Is het college bereid om de gemeenteraad een tweemaandelijkse update te geven van

bovenstaande cijfers en het effect van de lokale maatregelen?

Namens de CDA fractie,
Hans Dieter Smit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.