Alex Engbers stelde de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W:


Aan de voorzitter van de raad
Steller: Alex Engbers (CDA)
Onderwerp: RES participatie

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.
Op 26 mei heeft de Raad motie 2020-041M aangenomen.
Hierin staat onder meer verwoord dat de inwoners van Amersfoort breed worden geïnformeerd over
de RES en daarbij aandacht te hebben voor onder meer de inhoudelijke reden van het RES-
programma, de bestuurlijke en verplichtende reden, wat een RES is en hoe het proces eruit ziet,
hoe de RES van de Regio Amersfoort er uit ziet, en daarbij gebruik te maken van beeldmateriaal.

1. Het CDA wil graag weten op welke termijn de wethouder een begin maakt met deze brede
informatie-ronde voor de Amersfoortse burger.

2. Daarnaast wil het CDA graag weten met welk doel de wethouder een kleine
duurzaamheidsenquête heeft uitgezet, die vanwege zijn sturende karakter bij verschillende
Amersfoorters in het verkeerde keelgat is geschoten, en wat met de uitkomst van deze enquête
gebeurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.