Amersfoort, 20 april 2021
Raadsvoorstel: Evaluatie Proef Gildekwartier (1407367)
De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. De proef parkeren in het Gildekwartier door de coronacrisis en daardoor opgelegde maatregelen
niet uitgevoerd is zoals in de motie 2019-137M is verzocht en in collegebericht CB 2019-142 is
voorgesteld;
b. De proef nu slechts twee meetmomenten heeft gehad en daardoor als niet representatief is te
kwalificeren;
c. De meetgegevens die deze twee meetmomenten hebben opgeleverd tot van elkaar
verschillende conclusies leiden;
d. De proef vooral bedoeld was te onderzoeken of door het vrij te geven proefgebied in het
Gildekwartier de parkeerdruk in Jeruzalem onder 85% zou komen en de parkeerdruk in het
Gildekwartier niet boven de 85%;
e. Uit de meetgegevens blijkt dat voorafgaande aan de proef 25 tot 30 bewoners van het
Gildekwartier in hun eigen buurt parkeerden en tijdens de proef dit aantal 55 tot 60 was;
f. De parkeerdruk in Jeruzalem hierdoor (?) met circa 20% is afgenomen tot ruim onder de 85%;
g. De gemiddelde parkeerdruk in het Gildekwartier, gemeten over de 16 uitgevoerde
momentmetingen, niet boven 72,5% komt;
h. Bewoners uit Jeruzalem de proef graag permanent gecontinueerd zien;
i. Bewoners uit het Gildekwartier klachten hebben ingediend over parkeerdruk, die op drie van de
momentmetingen 85% of hoger was, en zoekverkeer;
j. De proef waartoe in motie 2019-137M is besloten en die uitgevoerd zou worden zoals in
collegebericht 2019-142 is aangegeven, vanwege de huidige coronamaatregelen, niet
uitvoerbaar is;
k. Tijdens de Ronde Voorbereidend Besluit van 16 maart 2021 vertegenwoordigers van
bewonersgroepen uit Jeruzalem en Gildekwartier hebben aangegeven graag met elkaar in
overleg te treden om uit de huidige impasse te komen;
l. De huidige situatie, onder andere als gevolg van voornemens en besluiten uit het verleden,
vraagt om overleg waarin de vertegenwoordigers, ambtenaren en raadsleden participeren om
tot een gezamenlijke gedragen en zo nodig creatieve oplossing te komen;
m. De woordvoerders mobiliteit in de Ronde van 16 maart 2021 in meerderheid aan hebben
gegeven een dergelijk proces om tot een oplossing te komen toe te juichen;
n. De herinrichting van Jeruzalem op het punt staat te gaan beginnen c.q.al begonnen is, wat
ervoor zorgt dat daar (nog) minder reguliere parkeerplaatsen ter beschikking zijn;
besluit:

Programma: 1.4 Mobiliteit 2021-043A

1. punt 1 van het raadsbesluit te vervangen door “de proef parkeren in het Gildekwartier te
beëindigen, maar de mogelijkheid tot het vergunningvrij parkeren in het Gildekwartier
vooralsnog niet terug te draaien, zodat een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
Jeruzalem en Gildekwartier, samen met ambtenaren en een vertegenwoordiging van de Raad, in
overleg tot een gezamenlijk gedragen, zo nodig creatieve oplossing kunnen komen”.
2. aan het raadsbesluit het volgende toe te voegen: “punt 2. Zolang de herinrichting van de
straten in Jeruzalem gaande is de mogelijkheid tot vergunningvrij parkeren in het Gildekwartier
te handhaven, en dit tot tenminste 1 januari 2022”.

Jan de van der Schueren Rob Smulders Marc Smits Noëlle Sanders
                CDA                         PvdA                 SP           Lijst Sanders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.