MOTIE: De Raad wil, volledig geïnformeerd, duidelijke besluiten kunnen nemen

Amersfoort, 14 juli 2020.
Raadsvoorstel: Kaderbrief 2021-2024

De raad van de gemeente Amersfoort geconstateerd:

een. Op 30 juni 2020 tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2019 bleek dat er verwarring en on- duidelijkheid
was van een passage op pagina 112 nu wel of niet een besluit van de Raad van
Bestuur, vooral ook omdat deze passage niet als beslispunt in de Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 werd opgenomen;
b. Ook in de Kaderbrief 2021-2024 zijn passages opgenomen, zoals bijvoorbeeld over een tijdelijk
anders te hanteren weerstandsratio, die niet verwoord zijn als beslispunt in het betreffende
Raadsvoorstel;
c. Uit de Jaarstukken 2019 niet duidelijk blijkt aan welke activiteiten / projecten / onderwerpen
niet of minder geld dan begroot is besteed, noch uit het Raadsvoorstel Bestemmingsresultaat
2019 blijkt wat er met dat niet bestede geld dan wel gebeurt;
d. De Raad hierdoor Niet de kannen Krijgt zelfstandig Een afweging te can maken van Het geld ALS-
ingelogd overgeheveld Moet Worden dan wel Bestemd Moet Worden in Een reserve;
e. Het voor eenieder duidelijker is wanneer in de tekst opgenomen voorstellen helder als beslisbaar zijn opgenomen om te voorkomen dat voorstellen een zoekplaatje zijn voor raadsleden en om de amendeerbaarheid van voorstellen te vergroten / vergroten.

Verzoekt het college:
1. De Raad in toekomstige Raadsvoorstellen de relevante informatie te sturen over (de achtergronden van) onderliggende collegebesluiten;
2. Voorstellen die in de tekst van onderliggende stukken bij / voor / van Raadsvoorstellen worden
gedaan en die als beslispunt moeten of moeten kunnen worden beschouwd, deze ook duidelijk
als beslispunt van een Raadsvoorstel op te nemen.

Jan de van der Schueren
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.