Amersfoort, 29 september 2020
Raadsvoorstel: Regionale Energie Strategie

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. De gemeente Amersfoort voornemens is voor 1 oktober een concept RES-bod van 0,5 TWh als
onderdeel van de Regionale Energie Strategie in te dienen.
b. Het concept RES-bod van 0,5 TWh een bijdrage aan de taak waar we als land voor staan om te
komen tot een reductie van 49% van de CO2 uitstoot in 2030.
c. De invulling van deze 0,5 TWh enkel gebouwd is op goede voornemens en weinig juridische,
bestuurlijke en ondernemende zekerheden kent.
d. Een substantieel deel van dit bod gebaseerd is op 165 hectare zonnepanelen op bedrijfsdaken
(het equivalent van 300 voetbalvelden) en 17 windmolens waarvan de haalbaarheid en
inpasbaarheid nog onderzocht dienen te worden.
e. Ervaring leert dat ingrijpen in de directe leefomgeving vrijwel geen burger onberoerd laat;
f. De communicatie en de participatie nog nauwelijks van de grond zijn gekomen.
g. De haalbaarheid van het concept RES-bod staat of valt met draagvlak en acceptatie door de
burgers.
h. De gemeente voorwaarden kan stellen aan het eigenaarschap.
verzoekt het college:
1. Naar letter en geest de communicatie over het RES-traject met de Amersfoortse burgers
voortvarend ter hand te nemen, ook wat betreft het bereik van de boodschap.
2. Kaders op te stellen waardoor burgers en lokale bedrijven zoveel als mogelijk kunnen
participeren in het ontwikkelen en exploiteren van alternatieve energiebronnen.
3. Binnen honderd dagen met een plan over de communicatie en participatie met bijbehorende
kaders bij de raad te komen.
Alex Engbers        Noëlle Sanders        Maarten Flikkema
  CDA                     Lijst Sanders                    VVD

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.