Programma: 2.1 Sociaal Domein 2019-014MMOTIE Tijdelijke dagopvang bij De Amergaard Aangenomen!Amersfoort, 29 januari 2019De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. Tijdens het Rondetafelgesprek over dak- en thuislozenopvang in Amersfoort van 22 januari jl dewoordvoerders Sociaal Domein in gesprek zijn gegaan met verschillende partners in het veldwaaronder Kwintes, Leger des Heils, Cliëntenraad Kwintes, Motiva over de uitdagingen van deopvang van dak- en thuislozen in Amersfoort.b. Tijdens het gesprek duidelijk is geworden dat het goed begeleiden van de daklozen tot een vol-waardige terugkeer in de maatschappij uiterst complex is, differentiatie en maatwerk bij de startvraagt én een optimale samenwerking tussen de verschillende partners onderling en met de ge-meente Amersfoort van belang is.c. Het plan van aanpak wat door Kwintes opgesteld wordt in nauwe samenwerking met de partnersin het veld, rekening houdend met differentiatie bij de start, preventieve en snelle diagnose vooreen effectieve in- en uitstroom, maatwerk, scheiding van verschillende doelgroepen, dagbesteding,afstemming met de stakeholders nog niet gereed is.d. De dag- en nachtopvang aan het Smallepad op dit moment overvol is, zowel overdag als ’s nachtsmet gewone daklozen, mensen met psychiatrische aandoeningen, verwarde mensen, en mensenmet een drugs- of alcoholverslaving waardoor daklozen overdag in de stad zwerven omdat ze nietoverdag in de opvang kunnen of mogen.e. De hiervoor benodigde kosten ca € 17.080 per maand bedragen volgens een kostenraming vanKwites.Verzoekt het college:1. De Amergaard tijdelijk voor een periode van 3 maanden uit te breiden met een dagopvang om tezorgen dat de daklozen op het Smallepad de nodigde aandacht kunnen krijgen en de acuteproblemen aangepakt kunnen worden.2. De dekking voor de hiervoor benodigde kosten te zoeken binnen het programma Sociaal Domein.3. De gemeenteraad binnen 3 maanden over de stand van zaken van het plan van aanpak vanKwintes te informeren.Micheline Paffen -Marijke Jongerman - Sieta Koet-Minis - Harun Keskin

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.