MOTIE Geen negatieve gezondheid Aangenomen!

Amersfoort, 23-3-2021
Raadsvoorstel: Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 (1396023)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

a. De gemeente in het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026’ beschrijft dat het
concept Positieve Gezondheid als basis voor de visie op het welbevinden van inwoners dient.
b. Positieve gezondheid een benadering is binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een
betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en
het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.
c. Er binnen Positieve Gezondheid 6 dimensies worden genoemd. De gemeente binnen elk van deze
dimensies kan kijken wat en hoe zij kan bijdragen aan het vermogen van mensen om
uitdagingen binnen die dimensies aan te gaan.
d. Door in de uitvoering Positieve Gezondheid goed te verankeren en beschikbare tools te
gebruiken, zal preventie binnen ons sociale domein een enorme boost krijgen.

Verzoekt het college:
1. In het uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026’
expliciet het gebruik van het concept Positieve Gezondheid goed te verankeren.
2. Op een zodanige wijze dat de raad kan zien dat dit gebeurt en dat preventie aantoonbaar een
groeiend aandeel krijgt.
3. Deze werkwijze vervolgens te verankeren in de nog op te stellen nieuwe monitor sociaal domein
om de resultaten terug te kunnen relateren aan de inzet van Positieve Gezondheid.

Ben van Koningsveld               Irma Dijkstra
           CDA                                     D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.