Ons raadslid Alex Engbers diende namens het CDA deze motie in;

Amersfoort, 4 december 2018

 

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

a. Het college RIB 2018-097 Voortgangsrapportage (sociale) woningbouw 2018 naar de raad heeft

gestuurd.

b. Amersfoort in de komende twaalf jaar tot 2030 13.000 huizen wil bouwen.

c. Amersfoort in de afgelopen periode jaarlijks tussen de 500 en 800 nieuwe woningen heeft weten te

realiseren; dat is ruim minder dan de ruim duizend gemiddeld die we in de komende twaalf jaar

moeten halen.

d. De marges in mogelijk te bouwen huizen op De Hoef, Vathorst en Kop van Isselt volgens het

college tot wel 50 procent bedragen.

e. Op door het college niet nader genoemde inbreidingsplaatsen 1600 woningen zijn voorzien; dat is

meer dan gedacht op de gehele Kop van Isselt.

f. Bij inspraak en participatie van omwonenden, die wij onmisbaar achten, een maximaal

bouwvolume doorgaans niet een eerste prioriteit is.

g. Het college ruim 72 procent van alle bouwplannen als ‘zacht’ omschrijft en slechts 27 procent als

‘hard en onherroepelijk’.

h. De punten c tot en met g de veronderstelling rechtvaardigen dat de bouw van 13.000 nieuwe

woningen zonder extra maatregelen vrijwel onmogelijk is.

verzoekt het college

1. Om het algemeen belang van Amersfoort - zijnde de gewenste realisatie van 13.000 nieuwe

woningen tot aan 2030 - in de eerstvolgende twaalf jaar in ieder bouwproject als uitgangspunt te

laten opnemen.

Alex Engbers

CDA

 Het AD.nl/ Regionieuws publiceerde dit artikel hierover:

Ondergrens aantal woningen bij toekomstige bouwprojecten in Amersfoort

De woningnood in Amersfoort is zo groot, dat de gemeente voortaan bij nieuwbouwprojecten een minimum aantal te bouwen huizen gaat opleggen. Dat is de strekking van een voorstel van het CDA, die zojuist met een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad is aangenomen.

Artwin Kreekel 04-12-18, 23:26 

 

Volgens Alex Engbers, raadslid namens de grootste oppositiepartij en bedenker van het nieuwe minimum, wordt op dit moment bij inspraaktrajecten over bouwprojecten onvoldoende gelet op het algemeen belang. ,,Volkómen terecht”, aldus Engbers. ,,Het is niet meer dan logisch dat toekomstige buren vooral kijken naar de impact die een project op hen heeft, en dus liever hebben dat er niet al te veel huizen worden gebouwd. En dat ontwikkelaars daarnaar luisteren, is alleen maar goed.”

Het lastige is alleen, zo meent Engbers, dat hierdoor geen van de betrokkenen naar het ‘grote plaatje’ kijkt. ,,Amersfoort wil tot 2030 13.000 huizen bouwen. Die heeft de stad heel hard nodig. Het gemeentebestuur meldde onlangs nog dat 72 procent van de nu voorliggende bouwplannen zacht is, en slechts 27 procent onherroepelijk. Als we de grond die we hebben niet optimaal gebruiken, dan wordt het wel érg lastig om het doel te bereiken.”

Als we de grond die we hebben niet optimaal gebruiken, dan wordt het wel érg lastig om het doel te bereiken

Alex Engbers, CDA-raadslid

Amersfoort zou daarom bij ieder project een ondergrens moeten benoemen: een minimaal aantal te bouwen woningen. Hoe die dan op het kavel worden geplaatst, kan nog wel door buurtbewoners en ontwikkelaars samen worden besloten. ,,Op welke manier zo’n ondergrens moet worden berekend, is wat mij betreft een zaak van het gemeentebestuur. Dat is namelijk helemaal afhankelijk van hoeveel huizen er nodig zijn. Mocht bijvoorbeeld worden besloten meer te bouwen op de Kop van Isselt, dan blijven er minder woningen over om te verdelen over de rest van de stad.”

Manege

Directe aanleiding voor het voorstel van Engbers is een vergadering vorige week, over de bebouwing van het oude manegeterrein aan de Leusderweg. Een zogenoemde samenwerkingstafel van omwonenden, actiegroeperingen en projectontwikkelaar kwam overeen 47 woningen te bouwen. Zeker 30 minder dan het maximaal aantal woningen dat er op het terrein te realiseren is. ,,Begrijpelijk dat dat zo is gegaan: er waren geen kaders. In de toekomst, zou dat wat ons betreft dus anders moeten.”

Het voorstel van Engbers kon op steun rekenen van D66, GroenLinks, Amersfoort2014, SP en Denk. Woordvoerders van deze partijen stelden dat de bouwopgave zo groot is, dat het doel de middelen moet heiligen. VVD, ChristenUnie, BPA en PvdA zagen niets in het plan. Volgens deze fracties is het voorstel een ‘tandeloze tijger’, omdat het geen concrete eisen stelt.

Politici van links tot rechts zijn het echter wel eens over de grote van de problemen op de woningmarkt. In de sociale sector ligt Amersfoort bijvoorbeeld flink achter op schema. In 2016 werd door het toenmalige gemeentebestuur gesteld dat er in 2021 2000 extra huizen woonklaar moesten zijn. Daar zijn er op dit moment pas 700 van gereed, en 300 van in aanbouw. Het is inmiddels ‘allerminst zeker’ of de opgave wordt gehaald, aldus Tigelaar twee weken geleden in deze krant. 

Ook op de vrijesectorhuurmarkt zijn de tekorten flink. Amersfoort staat dit jaar voor het eerst in de top-5 van duurste huursteden van Nederland, met een gemiddeld maandbedrag boven de 1000 euro. Een koophuis kost tot slot gemiddeld bijna 350.000 euro.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.