Amersfoort, 20 april 2021
De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:

a. Particuliere houtstook, bij ongunstige weersomstandigheden, schadelijk is voor de volksgezond-
heid en luchtkwaliteit.

b. Er in het schone lucht akkoord,13 januari 2021, door het Rijk, provincie en gemeente afspraken
zijn gemaakt om de kwaliteit van lucht te verbeteren.
c. Amersfoort graag de luchtkwaliteit wil verbeteren.
d. Veel mensen overlast ervaren van houtrook.
e. Op Stookwijzer.nu mensen worden opgeroepen om bij slechte weersomstandigheden en /of
slechte luchtkwaliteit (code rood) geen hout te stoken.
f. Stookwijzer Code Rood slechts een advies is, en niet elke stoker zich hieraan houdt.
g. Er betaalbare katalysatoren, zijn die 90 procent van het fijnstof uit houtrook halen en zorgen
voor een vermindering van CO2 uitstoot.
h. STAB kennisdocument Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren ingaat
op het formuleren van een objectiveerbare norm voor het beperken van met name geurhinder
door rookgasemissies van houtkachels van particulieren.
draagt het college op:
1. Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een verbod op overlast, als gevolg van houtstook,
ten tijde van Code Rood aangegeven door Stookwijzer.nu, op te nemen in de APV en in de
toekomst in een omgevingsplan.
2. Te onderzoeken hoe geur kan worden gehanteerd als maatstaf voor de bepaling van hinder door
houtstook en op welke manier daarop zou kunnen worden gehandhaafd.
3. De raad voor 1 oktober 2021 hierover te informeren.

Angeliek Noortman–Nieuwendijk Sieta Koet-Minis
CDA Amersfoor2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.