MOTIE Niet meteen inzetten op lastenverzwaringen voor onze inwoners is aangenomen!

Amersfoort, 7 november 2023
Raadsvoorstel: Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (1817683)

De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat:
a. De Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 voor alle jaarschijven een negatief saldo van baten en lasten laat zien;
b. Weliswaar voor de jaren 2024en 2025 sprake is van een structureel sluitende begroting, maar voor de jaren 2026 en 2027 niet meer;
c. Het college bezig is met het uitzetten van denkrichtingen om te komen tot een structurele bezuiniging van 24 miljoen euro in 2027;
d. Daarbij (ook) rekening wordt gehouden met extra lastenverzwaringen voor de inwoners van Amersfoort;
e. Uit de benchmark blijkt dat Amersfoort in vergelijking met steden van gelijke omvang nu al tot de duurste van Nederland behoort;

Verzoekt het college:
1. Bij het uitzetten van de denkrichtingen ook het verhogen van inkomsten te bezien;
2. Hierbij terughoudend om te gaan met het meer dan trendmatig verhogen van de OZB en deze hierin als sluitpost te behandelen.

Jan de van der Schueren            Hans Bol
              CDA                            ChristenUnie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.