De raad wilde graag meer tijd om dit voorstel beter te kunnen bestuderen. De uitslag stemming was 15 stemmen voor en 22 stemmen tegen.

 

Amersfoort, 26 maart 2019

Raadsvoorstel: Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (5908012)De raad van de gemeente Amersfoort,constaterende dat:a. de raad van Amersfoort in november 2017 heeft besloten tot de doordecentralisatieonderwijshuisvesting, met als voorwaarde de fiscale neutraliteit;b. deze voorwaarde van fiscale neutraliteit niet kan worden gehonoreerd door deBelastingdienst, waardoor een aanpassing van het originele voorstel nodig was;c. deze aanpassing niet volledig overeenkomt met eerdere toezeggingen om de raad teinformeren indien zou blijken dat de doordecentralisatie niet fiscaal neutraal kan wordenuitgevoerd;d. deze aanpassing zodanig laat aan de raad is gecommuniceerd met als gevolg te weinigtijd voor het bespreken van de gevolgen van deze aanpassing;e. de aanpassingen leiden tot het behoud van activa en bestaande investeringen op degemeentelijke balans, waarbij nieuwe investeringen na 1-1-2019 worden geactiveerd opde balans van desbetreffende coöperatie van schoolbesturen;f. deze aanpassingen leiden tot drie verschillende geldstromen (gemeente, coöperaties,schoolbesturen) en een vervaging van verantwoordelijkheden, waarbij onduidelijk is welkepartij op welk moment verantwoordelijk is voor welke activa;g. deze aanpassingen leiden tot onduidelijkheid m.b.t. eventuele financiële risico’s bijbestaande en nieuwe investeringen;verzoekt het college:1. het proces rondom de doordecentralisatie onderwijshuisvesting te evalueren vanaf hetgenomen raadsbesluit op 21 november 2017, en de raad hierover voor de behandelingvan de Kadernota 2019 te informeren;2. om een risicoanalyse uit te voeren bij het nieuwe raadsvoorstel doordecentralisatieonderwijshuisvesting (5908012) op de volgende onderdelen:a. financiële risico’s bij nieuwe investeringen gedaan door de coöperaties vanschoolbesturen na 1-1-2019;b. de ontwikkeling van leerlingenaantallen;c. prijs- en renteontwikkelingen;3. op basis van de in punt 2 gemaakte risicoanalyse preventieve maatregelen te nemen diegeconstateerde risico’s zoveel als mogelijk minimaliseren;4. deze risicoanalyse en te nemen preventieve maatregelen tweejaarlijks te actualiseren alstussenstap voor de afgesproken vierjaarlijkse monitoring.Hans-Dieter de Smit CDA Ben Stoelinga Amersfoort 2014 Rob Molenkamp SP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.