Recentelijk is er een oproep door bewoners uit de binnenstad van Amersfoort gedaan
om de door hen ervaren overlast te beperken. Naast (eerdere) berichtgevingen in AD en
StadAmersfoort hebben de bewoners zich verenigd in een actiegroep om hier aandacht
voor te blijven vragen.

(Zie o.a.: Binnenstadbewoners richten actiegroep Mijn Stem op: ‘Mensen urineerden
tegen de gevels’ - Nieuws uit de regio Amersfoort (destadamersfoort.nl)
Burgemeester erkent problemen in Amersfoortse nachtleven: ‘Een oplossing? ‘Die is er
zo 1, 2, 3 niet’ | Amersfoort | AD.nl)

Het CDA Amersfoort maakt zich zorgen over deze voortdurende overlast en wil graag
antwoord van het college op de volgende vragen:
1. Welke stappen heeft Amersfoort in de afgelopen jaren gezet om de overlast
voor de bewoners van de binnenstad te beperken ?
2. Zijn voor deze stappen de effecten gemonitord en ziet het College verbetering
of verslechtering?
3. Kan het college, op basis van cijfers van 2021 (en indien mogelijk deels 2022),
aangeven of de ergernis die men in de binnenstad ervaart door bewoners is
toegenomen?
4. Is het college bereid om de suggestie van de bewoners -de aanwezigheid van
BOA’s tijdens en ruim na sluitingstijd van horeca- te onderzoeken?
Waarom wel/niet?
5. Wat gaat het college doen met de overige suggesties die door de
bewoners/actiegroep gedaan zijn?
6. Welk effect hebben de extra schoonmaakrondes gehad en hoe hebben de
bewoners dit ervaren ?
7. Is het college van plan om op basis van de ervaringen de
schoonmaakcapaciteit structureel te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

De stelling is dat er een directe relatie bestaat tussen overlast en ‘gevoel van onveiligheid’.
Zie : Cijfers per thema - Veiligheid - Amersfoort (amersfoortincijfers.nl)
Uit gesprekken met inwoners horen we dat bewoners zich niet wagen aan het
aanspreken van personen die ongewenst gedrag vertonen. Wanneer de cijfers van dit
gevoel van de laatste jaren vergeleken worden kunnen we de conclusie trekken dat dit
gevoel in de binnenstad de afgelopen 15 jaar niet is veranderd. Daar waar andere wijken
wel een positief beeld laten zien.

8. Is in de afgelopen jaren, zo mogelijk samen met de inwoners en ondernemers,
een actieplan opgesteld om het in de binnenstad ervaren gevoel van
onveiligheid te veranderen en verbeteren? Zo ja, wat zijn daarvan de
resultaten. Zo nee, waarom niet en is het college dan alsnog van plan een
dergelijk actieplan op te gaan stellen?

Arie den Ouden (CDA Amersfoort)

Foto credit: Gem. Haarlem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.