Aanleiding: Het is de fracties van verschillende kanten ter ore gekomen dat zowel de exacte locatie van beide windturbines op Isselt als ook de tiphoogte onderwerp van discussie zijn.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Klopt het dat zowel de exacte locatie als ook de tiphoogte onderwerp van discussie zijn?
2. Zo ja, wat is de aanleiding om te zoeken naar andere locaties en een andere tiphoogte?
3. Is er al een beoogde exploitant? Zo ja, is deze exploitant bij deze verkenning betrokken? Zo nee, op wiens initiatief worden dan andere locaties en een andere tiphoogte verkend? 
4. Wanneer krijgt de Raad te horen wat de (eventueel) nieuwe locaties en tiphoogte zullen zijn?
5. Is er al een kaartje beschikbaar waarop de nieuwe locaties van beide windturbines exact staan ingetekend?
6. Een andere tiphoogte en een andere locatie kunnen zeer wel van invloed zijn op de hoogte van de energieopwekking, de geluidsoverlast voor direct omwonenden én de planschade. Hoe schat het college deze drie verschillende effecten in? 
7. In motie 2023-114 M is afgesproken dat het omgevingsconvenant opgesteld wordt op basis van alle informatie. Op dit moment heeft de vaststelling van de landelijke milieunormen voor windturbines nog niet plaats gevonden, er wordt verwacht dat dit nog minimaal een jaar gaat duren. Welke consequenties heeft dit voor het opstellen van het omgevingsconvenant en het overleg met de OAR?
8. In het voorlopig toetsingsadvies over ‘het milieueffectrapport nationale windturbinebepalingen leefomgeving’ wordt aangegeven dat de gevolgen voor natura 2000-gebieden en natuurnetwerk Nederland zijn onderschat. Verwacht het college dat dit ook van toepassing kan zijn op de windturbines op Isselt?.
9. Op basis van de enquête en onderzoek vanuit de provincie blijkt dat de twee windturbines voor de gemeente Soest, grens Amersfoort niet meer nodig zijn. Wat is de reden dat deze windturbines niet meer op deze locatie nodig zijn?
10. Hoe verhoudt deze beslissing zich tot het wel door laten gaan van de windturbines op de Isselt?

Angeliek Noortman(CDA) en Joyce Huurman (VVD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.