Treinverbinding Amsterdam – Berlijn ook in de toekomst via Amersfoort.

 

Amersfoort – Het CDA vindt dat Amersfoort zich moet inzetten voor behoud van de dagelijkse directe spoorverbinding met Berlijn. De CDA-fractie heeft daarom bij monde van Jan de van der Schueren en Alex Engbers schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke plannen om de treinverbinding Amsterdam-Berlijn in de toekomst niét meer via Amersfoort te laten lopen.

Directe aanleiding vormt de motie die recent door CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch is ingediend en unaniem door de Kamer is gesteund. In de nabije toekomst zijn namelijk meer en snellere treinverbindingen vanuit Nederland naar Berlijn gewenst en om dit mogelijk te maken onderzoekt de regering thans verschillende routeopties, waaronder

een route vanuit Amsterdam via Utrecht en Arnhem. De motie van Amhaouch verzoekt deregering de verschillende routevarianten op een volwaardige manier te onderzoeken voorde korte, middellange en lange termijn.Op dit moment maakt de directe intercity naar Berlijn 6 keer per dag een tussenstop inAmersfoort. In Nederland stopt deze trein ook in Hilversum, Apeldoorn, Deventer, Almelo enHengelo. De van der Schueren en Engbers zijn van mening dat de uitstekendebereikbaarheid over het spoor en via de weg belangrijke sleutels van economischevoorspoed zijn voor Amersfoort en zijn directe omgeving. Dit geldt zowel voor het dagelijkseforensenverkeer als voor het opbloeiende toerisme. Een mogelijk ge-upgradespoorverbinding met Amsterdam is dan goed nieuws voor Amersfoort.Indien de route van Amsterdam naar Berlijn in de toekomst niet meer via Amersfoort zoulopen, betekent dit weliswaar iets meer ruimte op het spoor voor (ander) personenvervoer.De van der Schueren en Engbers maken zich echter zorgen dat dit ook kan betekenen dat ermeer ruimte ontstaat voor nog meer vervoer van gevaarlijke stoffen. Nu al gaan er per spoormeer gevaarlijke stoffen door Amersoort dan is afgesproken.De van der Schueren en Engbers vragen het college of het bereid is op ambtelijk enbestuurlijk niveau te overleggen met de andere intercity-gemeenten en zo nodig een lobbyte voeren voor het behoud van de huidige verbinding Amsterdam-Berlijn via Amersfoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.