Nummer: 2020-
Datum: 15-01-2020
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk(CDA)

Onderwerp: bomenkap

Aanleiding :
In de Stadsberichten van woensdag 8 januari jl. staat vermeld dat er 62 bomen gekapt gaan worden in de Borgesiuslaan e.o.Ook op de locatie Hoefseweg 11 is gepland dat er 25 bomen gekapt gaan worden.Dit beiden in het licht van de groenvisie, waarin staat dat behoud het uitgangspunt is.Juist nu er een maatschappelijke druk ligt op behoud van groen ,en er een duidelijke noodzaak tot kappen moet zijn, is het voor het CDA volstrekt onduidelijk waarom deze bomen op de nominatie staan om gekapt te worden.Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
Vraag 1: Kunt u aangeven wat de reden is van de bomenkap in de Borgesiuslaan e.o.?
Vraag 2:Bent u bereid om de noodzaak voor elke kap ook via dezelfde stadsberichten te delen?Zo nee ,waarom niet?
Vraag 3: Bomen zorgen voor een belangrijke bron van biodiversiteit en een zeer belangrijkecosysteem ,en met de kap van de Japanse Kersenbomen op de Borgesiuslaan wordt eenuniek lommerrijk stukje Amersfoort weggevaagd.Daarbij is door de bekendmaking veel onrust ontstaan bij de bewoners vanwege het ongewisse. Bent u bereid om met de bewoners van de Borgesiuslaan e.o. zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan om uitleg te kunnen geven en om te kijken of de bomen behouden kunnen blijven?Zo nee, waarom niet?
Vraag 4:Ook op de Hoefseweg 11 worden bomen gekapt.Wethouder Kraanen laat desgevraagd weten dat dit te maken heeft met particuliere herontwikkeling van het terrein.

Bent u bereid met de aanvragers in overleg te gaan om te bezien of deze bomen kunnenpassen in de herontwikkeling van dit terrein?Zo nee, waarom niet?

Angeliek Noortman-NieuwendijkFractie CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.