Onderwerp: Rekenkameronderzoek “Investeren en regisseren, een onderzoek naar de aanpak van ondermijning door de gemeente Amersfoort”

De rekenkamer heeft onderzocht hoe effectief de aanpak van ondermijning van de gemeente Amersfoort is. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente haar regierol bij de
aanpak van ondermijning de afgelopen jaren onvoldoende heeft waargemaakt. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid zorgen ervoor dat de gemeente
onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijnende jeugdcriminaliteit, veelal drugsgerelateerd, is in Amersfoort een serieus probleem. Jongeren worden verleid door het snelle geld dat verdiend kan worden met
drugshandel en vormen de jonge aanwas voor de georganiseerde criminaliteit. Ook de autobranche, met name op bedrijventerrein De Isselt, vormt een risico voor criminele activiteiten zoals witwassen van crimineel verkregen gelden. Daarnaast zijn volgens betrokkenen ook mensenhandel en zorgfraude verschijningsvormen van ondermijning in Amersfoort.

De fractie van het CDA wil onderstaande vragen stellen en verzoekt het College deze spoedig te beantwoorden: 
1) Onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit. We lopen structureel achter de feiten aan”.
a) Hoe kan de gemeente beter zicht krijgen op (waar) de problemen (het grootst zijn en vervolgens naar handelen (met de partners)?
2) “Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek naar voren komt is dat de gemeente te weinig capaciteit heeft voor de aanpak van ondermijning”.
a) Her- en erkent het college deze conclusie?
b) Amersfoort kan mogelijk extra agenten verwachten wanneer binnenkort door de Veiligheidsregio’s gepraat wordt over een nieuwe verdeling van het aantal agenten. Is het college bereid zich optimaal in te zetten om de sterkte, passend bij een stad als Amersfoort, te bedingen?
c) Er is met ROC’s een convenant gesloten om talenten warm te maken voor politie. Welke out-of-the-box mogelijkheden zijn er om deze talentenpool groter en interessanter te maken?

3) “De gemeente heeft aandacht voor thema’s als weerbaarheid en ondermijning. De aanpak van ondermijning wordt niet uitgewerkt in jaarlijkse uitvoeringsplannen en er wordt weinig programmatisch of op basis van prioritering gewerkt”. Omdat er nu te weinig capaciteit is kan Amersfoort er (in eerste instantie) voor kiezen om de focus te richten op gebiedsaanpak of op thematische aanpak
a) Op basis van welke thema’s, gebieden of deel-items zou het college een prioritering kunnen of zelfs moeten stellen?
b) In bepaalde wijken preventief werken om “jonge aanwas” te voorkomen zou een keuze kunnen zijn. Hoe staat het college hierin en welke wijken zouden dan aandacht verdienen?
c) De arbeidsmarkt, een woning en een juist netwerk kan mensen “optillen” en ondermijning tegengaan. Dat vergt een integrale aanpak in het beleid. Is het college voornemens te komen tot een integraal beleid, in samenwerking met (keten)partners als UWV, werkgevers, woningbouwcorporaties en wijkteams?
d) De aanpak van deze prioritering moet uiteraard gemonitord worden zodat ook de resultaten zichtbaar zijn. Is het college voornemens te prioriteren en te monitoren en op welke wijze denkt het college daar invulling aan te geven?
4) “Naast deze reguliere aanpak hebben de afgelopen jaren verschillende thematische projecten plaatsgevonden, met wisselend succes. Verschillende oorzaken hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat een programma als Straatwaarden dat erop was gericht via een netwerkbenadering de drugscriminaliteit te bestrijden, voortijdig in Amersfoort is stopgezet. Onduidelijke doelen, verschillende verwachtingen en strijdige belangen waren daar debet aan”.
a) Project Straatwaarden is blijkbaar een interventie van de jeugdreclassering. Wetenschappelijk is bewezen dat dit soort projecten effectief zijn, maar best een langere tijd nodig hebben om resultaten te zien. Overweegt Amersfoort een herstart maar nu op basis van de geleerde lessen?
b) Ministerie van JV schijnt subsidies te geven voor plannen en uitvoering van de aanpak van ondermijning en specifiek op het gebied van “jonge aanwas”. Kan of
wil het college (desnoods met hulp van buiten) kijken of wij ook in aanmerking kunnen komen?
5) “Het rapport legt een fors aantal aandachtsgebieden bloot. Maar ook kansen om het tij tijdig te keren. De aanbevelingen verdienen dan ook alle ruimte om serieus genomen en opgevolgd te worden”.
a) Ziet het college het Rekenkameronderzoek als een wake up call of als bevestiging van eigen bevindingen?
b) Hoe ziet het college de door Amersfoort gevoerde aanpak volgens IJslands model in het licht van dit rapport?
c) Is het college bereid duidelijkheid en helderheid te verschaffen in de aanpak- en
de bestrijding van ondermijning?
d) Is het college voornemens ondermijning een terugkerend thema op de agenda
van de raad te laten zijn?

Arie den Ouden
CDA-fractie

Foto credit: Gemeente.nu 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.