Aan de voorzitter van de raad
Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA)
Onderwerp: uitrol 5G

Aanleiding:
Naar aanleiding van het rapport: 5G en gezondheid van de Gezondheidsraad hebben de fracties van het
CDA, CU en PvdA een ronde georganiseerd op 22 september jl. Tijdens deze ronde is met de insprekers
waardevolle informatie uitgewisseld over de voordelen en risico’s van een 5G netwerk.
De fractie van het CDA heeft na deze ronde nog aanvullende vragen.
Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
 
Vraag 1: 
Is het College bekend met de toenemende maatschappelijke onrust over de gezondheidseffecten van 5G?
En hoe gaat het College hiermee om?
Vraag 2:
Deelt het College de mening van het CDA dat er zeer voorzichtig gedaan moet worden met het uitrollen
van 5G? Dat eigenlijk eerst de gezondheidseffecten op langere termijn ook goed moeten worden
onderzocht, alvorens het netwerk grootschalig in Amersfoort uitgerold wordt?
Vraag 3:
Zijn er in Amersfoort al zendmasten geplaatst voor 5G?
Zo ja, hoeveel zendmasten zijn er in totaal geplaatst? En hoeveel zendmasten moeten nog in Amersfoort
geplaatst worden?
Vraag 4:
Zijn er in Amersfoort smart lichtmasten geplaatst, zo ja hoeveel?
Vraag 5:
De mobiele operators willen small cells plaatsen. Small cells hebben een korter bereik dan 4G masten en
daardoor moeten ze op kortere afstand van elkaar staan.
Kan het College een schatting geven van het aantal extra antennes dat er in Amersfoort bijgeplaatst
moeten worden om een dekkend 5G netwerk te implementeren?
Vraag 6:
Welke mogelijkheden ziet het College om te sturen op plaatsing/locaties van small cells?
Vraag 7:

Is er in Amersfoort een gemeentelijk antennebeleid?
Zo ja: kunt u deze openbaar maken?
Zo nee: bent u bereid om hiertoe over te gaan om meer duidelijkheid te scheppen naar de inwoners?
Vraag 8:
Wordt de gemeente jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkelingen via het zogenaamde plaatsingsplan,
waar zowel bestaande antennes als zoekgebieden voor nieuwe antennes op staan?
Vraag 9:
Is het College bereid om de burger actief te informeren over de uitrol van 5G in Amersfoort? En hoe gaat
het College dit doen?
Vraag 10:
Hoe wordt de gemeenteraad in deze ontwikkelingen meegenomen?
Angeliek Noortman-Nieuwendijk
Fractie CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.