Op 11 juli heeft het college bekendgemaakt dat de gemeente Amersfoort grond heeft aangekocht in Hoogland-West als beoogde locatie voor een islamitische begraafplaats. Naar ons is gebleken is er in feite sprake van uitruil van grond tussen de gemeente Amersfoort en het College van de Malen op Hoogland.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Hoeveel hectare grond is precies uitgeruild tussen de Malen en de gemeente Amersfoort? En als hierbij niet evenveel hectare landbouwgrond is geruild, hoe is het verschil in grondwaarde dan
gewogen en eventueel bijgepast door een van beide partijen?
2. Op zowel de grond van de Malen als de grond van de gemeente bestaan pachtovereenkomsten. Naar ons is verteld behoort bij de grond van de Malen een pachtovereenkomst van bepaalde en
bij de grond van de gemeente een pachtovereenkomst van onbepaalde tijd. Klopt die informatie? En zo ja, wat zijn de rechten van de huidige pachters?
3. Pachters van boerengrond hebben doorgaans hun bedrijfsplanning afgestemd op het langjarig gebruiksrecht van deze grond. Te denken valt hierbij aan de omvang van hun veestapel. In
hoeverre loopt de bedrijfsplanning, of mogelijk zelfs de existentie, van deze pachtende boeren gevaar nu ze mogelijk deze gronden op termijn niet meer kunnen gebruiken? En hoe heeft de
gemeente dit particuliere belang in de totale afweging laten meewegen? Komen de pachtende boeren eventueel in aanmerking voor planschade?
4. Hebben deze pachtende boeren in het recente verleden te kennen gegeven dat zij de grond die ze pachten zouden willen kopen? En zo ja, zouden ze dan nu niet ook een bod moeten kunnen
uitbrengen? En zouden deze eventueel tot koop bereid zijnde boeren zich kunnen beroepen op het Didam-arrest?

Dan ten aanzien van de voorziene islamitische begraafplaats.
1. Er is een tekort aan islamitische begraafplaatsen in Nederland. Een nieuwe islamitische begraafplaats in Amersfoort zou die nood verminderen. Terzelfdertijd zal het - mede doordat Amersfoort centraal ligt - een sterke aantrekkingskracht hebben op islamieten uit heel Midden- Nederland. Hoe denkt het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SVAM) te voorkomen dat deze nieuwe begraafplaats sneller dan gedacht vol komt te liggen? Welke regels worden opgesteld en kunnen die alle te verwachten juridische acties doorstaan als bijvoorbeeld een islamiet uit Amsterdam of Zwolle eist in Hoogland-West te mogen worden begraven?
2. Hoeveel jaar verwacht SVAM met de beoogde vier hectare vooruit te kunnen? En wat als sneller dan verwacht uitbreiding wenselijk is? En hoe gaat de gemeente om met deze ongewisheid?
Wordt bijvoorbeeld contractueel vastgelegd dat tot in de eeuwigheid geen uitbreiding van deze beoogde begraafplaats mogelijk is?
3. In alle culturen en geloven zijn begrafenisrituelen omgeven met allerlei gebruiken. Dat geldt uiteraard ook voor islamitische begrafenissen. Kan de gemeente een overzicht geven van wat
deze voor de Amersfoortse moslims behelzen? Wordt er bijvoorbeeld zeven dagen per week begraven, zijn er rouwstoeten van de moskee naar de begraafplaats, zijn er ceremonies op de
begraafplaats zelf, wat is de aard van deze ceremonies, etc.
4. De algemene begraafplaats Rusthof valt direct onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat betekent het in financiële en bestuurlijke zin dat de gemeente straks niet verantwoordelijk is voor deze islamitische begraafplaats?
5. Komt er een haag rondom de begraafplaats waardoor de graven en de begrafenissen aan het zicht onttrokken zijn?
6. Wat wordt de hoogte en de oppervlakte van het gebouw dat noodzakelijk is om op de juiste wijze te kunnen begraven? In concreto: wordt dit gebouw een (kleine) loods voor opstal van
spullen of wordt het tevens een soort aula? Welke richtlijnen gaat de gemeente meegeven om dit voor alle partijen werkbaar af te bakenen?

Alex Engbers CDA
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.