14 oktober 2021

Inhoud of vorm?


Afgelopen zomer mocht ik in Italië zijn. Naast de fijne geneugten van het leven in de zomer in Italië
ontdekte ik er een parallel met Nederland. De huizenprijzen zijn ook daar fors. En hoewel we het er
op inhoud allemaal over eens zijn dat we meer woningen moeten bouwen in het sociale- en
middensegment steggelde de raad deze week over de vorm: een amendement of motie. Politiek voor
de bühne, maar waarom?


De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. We hadden deze week een paar echte herfstdagen,
maar eigenlijk trakteert de herfst ons op een mooie nazomer. Al ik nu naar buiten kijk, zie ik een
heldere hemel en een stralende zon. Twee weken geleden, tijdens burendag en de Vlietdagen, was
het weer net zo. Het was aangenaam om buiten te zijn en te genieten van het leven. Ik deed dat
onder andere door te constateren dat burendag echt leeft. Ik zag afgezette straten waar buren
samenkwamen en gezamenlijk activiteiten ondernamen. Ik zag kerken die openstonden voor de
buurt. Zelf mocht ik burendag meemaken aan de Appel- en Kersengaarde. Op een mooi stuk groen
waren tafels, stoelen en een springkussen opgesteld. Buren kwamen bijeen en spraken en aten met
elkaar. De corona-maatregelen waren versoepeld, de 1,5 metersamenleving opgezegd en mensen
kwamen weer bijeen. Het was fijn te zien dat de gemeenschap nog leeft, dat een mens meer is dan
een individu en het coronavirus ons niet meer gijzelt, ook al is het niet weg.
Eigenlijk was ik niet voor burendag in De Gaarden, maar het trof me wel. Ik was er, en met mij collega
raads- en commissieleden, omdat we op deze dag door de buurtvereniging waren uitgenodigd om
hun visie op de ontwikkeling van het terrein bij station Mariahoeve aan de Appelgaarde te vernemen.
Ik sloeg dus twee vliegen in één klap. Ik kon de positiviteit van burendag ervaren en de zienswijze van
buurtbewoners op een ontwikkelgebied vernemen. Voor mij hadden beide dezelfde kernboodschap:
betrokkenheid! Betrokkenheid bij de buurt, door samen te eten, plezier te maken en te praten;
samen te zijn. Betrokkenheid door mee te denken bij ontwikkelingen in de buurt en ons daarin mee
te nemen.


Eenzelfde betrokkenheid ervoer ik een aantal dagen later. Met twee buurtbewoners mocht ik door
Overgoo lopen, terwijl zij mij meenamen in de ontwikkeling van dit gebied. Het is één van de weinige
gebieden in onze gemeente waar nog ruimte is om een substantieel aantal woningen te realiseren.
Woningen die we in onze gemeente hard nodig hebben om inwoners van vandaag en morgen te
kunnen huisvesten. De inzet van mij en van de CDA-fractie in de gemeenteraad is daarbij dat we
woningen in het sociale en middensegment realiseren, voor jong en oud, voor starters en gezinnen,
voor mensen met een modaal inkomen voor wie de huidige huizenprijzen onbereikbaar worden.
In aanloop naar het debat over Overgoo sprak ik niet alleen betrokken buurtbewoners, maar
ontdekte ik ook dat verschillende partijen hetzelfde doel hebben. Woningen realiseren voor alle
inwoners. Vandaar dat ik de CDA-motie indiende om op Overgoo 30% sociale huur, 10% sociale koop
en 30% middenhuur en -koop te realiseren. Een amendement met dezelfde inhoud maakt deze
opdracht niet krachtiger. Integendeel, omdat het vastligt in het raadsbesluit en de ontwikkelaar
minder ruimte geeft, bestaat de kans dat de ontwikkelaar zijn plannen laat varen en er voorlopig
helemaal geen woning op Overgoo verrijst. De vraag is hoe GBLV en D66 dat uit gaan leggen aan
wanhopige inwoners naarstig op zoek naar geschikte en betaalbare woonruimte. Het amendement
Schakenbosch bracht deze partijen ook niet waar ze op inzetten.

Terugkomend op mijn openingsvraag gaat politiek voor mij om de inhoud, om te bereiken wat goed
is voor onze inwoners. Woningbouw in het sociale- en middensegment is dat. Ik ben ook blij dat de
raad de motie in meerderheid steunde en dat ook GBLV en D66 dat deden. Daarmee ligt er een
inhoudelijke opdracht bij het college en de ontwikkelaar, waarop de raad haar controlerende taak
kan uitoefenen. De ontwikkelaar kan hier niet zomaar mee weglopen, ook niet als er na de
verkiezingen een ander college zit. Het voorstel voor woningbouw op Overgoo komt terug in de raad.
De CDA-fractie zal dan het definitieve oordeel geven. Voor nu ligt er een stevige opdracht voor
college en ontwikkelaar om invulling aan te geven, gesteund door een ruime meerderheid in de raad.
Politiek gaat over inhoud, over keuzes maken en onze samenleving inrichten. Op 16 maart 2022 mag
u kiezen: gaat u voor inhoud, of gaat u voor vorm?

Ron van Duffelen, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.