19 mei 2019

Knalvuurwerk en vuurpijlen

GroenLinks heeft in februari van dit jaar een motie ingediend, waarin het college werd opgeroepen om het kabinet te vragen om een landelijk verbod op het particulier afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen vanaf de jaarwisseling 2019/2020. En zo lang er geen landelijk verbod is een lokaal verbod in te stellen voor de gemeente Teylingen, zodra het kabinet dit mogelijk heeft gemaakt. In de aanloop naar de behandeling van deze motie heeft de CDA-fractie gevraagd om een verslag met een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling in Teylingen. Dat verslag hebben we tijdig gekregen.

Het standpunt van de CDA-fractie was dat dit eigenlijk een kwestie is om op landelijk niveau over te besluiten. Maar ondanks discussie is het Kabinet nog niet overgegaan op een vuurwerkverbod. Wel is afgesproken dat gemeenten zelf over een vuurwerkverbod gaan en in dat kader streeft het Kabinet ernaar de regels voor de volgende jaarwisseling (2019/2020) aangepast te hebben. Het voorstel zou al bij de Eerste Kamer liggen.

Dat brengt de discussie op lokaal niveau. Al eerder is in de gemeenteraad over het onderwerp vuurwerk gesproken. De laatste keer (2016) leidde dat tot het instellen tijdens de jaarwisseling van vuurwerkvrije zones, die alleen gelden tijdens de uren dat vuurwerk mag worden afgestoken (van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur). Buiten deze tijden is het verboden om vuurwerk af te steken.

De CDA-fractie heeft aangeven dat Nederlanders uiteenlopende gedragingen en opvattingen laten zien ten aanzien van de jaarwisseling. En als de overheid een jaarwisseling af wil dwingen die ver af ligt van heersende (lokale) opvattingen, dan is dat heel moeilijk. Je kunt als raadslid persoonlijk een voorstander zijn van een vuurwerkverbod, maar het gaat niet om persoonlijke meningen maar over wat onze inwoners willen. En de CDA-fractie heeft niet de indruk dat er een groot draagvlak is voor een vuurwerkverbod onder de inwoners van Teylingen. Een algeheel verbod op vuurwerk gaat in onze ogen op dit moment dan ook te ver. De werkwijze met vuurwerkvrije zones werkt goed. En als het gaat om de vraag van wel of geen vuurwerkverbod opleggen, is het van belang dat het in de huidige situatie al sinds 2017 mogelijk is dat bewoners zelf mogen aangeven of ze in hun straat of buurt een vuurwerkvrije zone willen. Het vindt plaats op basis van eigen initiatief. Een voorwaarde voor het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone is dat aanvragers aantonen dat minimaal 75% van de bewoners in de gevraagde zone hier mee akkoord gaan. In Teylingen zijn inmiddels elf vuurwerkvrije zones ingesteld. Uit het verslag met de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling blijkt dat geen negatieve reacties of klachten zijn binnengekomen over deze werkwijze. Het CDA is wel voorstander van het actief uitbreiden van de huidige situatie in de vorm dat de gemeente hierin een actieve rol gaat vervullen door te faciliteren en te stimuleren en door het promoten van dergelijke initiatieven.

Al met al heeft de CDA-fractie de motie van GroenLinks niet gesteund en de motie heeft geen meerderheid in de Raad gekregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.