04 november 2020

Vragen aan het college over toename huiselijk geweld

Vandaag heeft Marieke Thommis namens de fractie schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld in Vlaardingen:

Geacht College, 

Op 28 oktober jl. mocht het CDA het rapport gezamenlijk veiligheidsbeeld regio 1e helft 2020 ontvangen. We zien een  toename van het aantal misdrijven, inbraken en diefstallen en een toename van het huiselijk geweld in Vlaardingen.  De toename van huiselijk geweld is van alle 25 gemeenten het sterkst in Vlaardingen (+119 procent).

Het rapport zal onderdeel zijn van de bespreking tijdens de veiligheidsavond op 3 december maar omdat dit nog een maand duurt en wij grote zorgen hebben over de veiligheid van de meest kwetsbare inwoners van onze stad hebben wij overeenkomstig artikel 155 van de Gemeentewet en artikel 34 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

  1. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de regionale visie huiselijk geweld vastgesteld. Hiermee zijn voorwaarden geschept voor de vergroting van de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nu veel mensen (meer) thuis zitten ten gevolge van het coronavirus nemen spanningen in gezinnen toe. Dit zou een toename van het huiselijk geweld kunnen verklaren. Maar ook zien we dat het huiselijk geweld in Vlaardingen het sterkst is toegenomen van alle 25 gemeenten. Kunt u aangeven welke andere factoren hebben bijgedragen aan de toename van huiselijk geweld in Vlaardingen, naast het effect van de maatregelen van COVID-19? 
  2. Klopt het dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond meldingen van huiselijk geweld monitort en dat u hierover periodiek wordt geïnformeerd? Zo ja, laten beiden rapportages dezelfde toename in het huiselijk geweld zien? Zo nee, hoe verklaart u de verschillen tussen beide rapportages?
  3. Op 19 december 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen vastgesteld waarin twee geprioriteerde thema’s zijn opgenomen waaronder het thema “een betere verbinding tussen zorg en veiligheid”. Welke concrete acties zijn er op het onderwerp huiselijk geweld  ondernomen en welke acties gaat u komende tijd nog ondernemen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.