Zorg voor elkaar

Dementievriendelijke gemeente

Het CDA wil dat Vlaardingen een dementievriendelijke gemeente is. Daarom is het goed activiteiten te stimuleren van bijvoorbeeld het Odensehuis De Bovenkamer en de Alzheimerstichting. Bij de inrichting van de buitenruimte houdt Het CDA rekening met dementie.

Mantelzorgers

Zorg voor elkaar begint in de eigen kring. Mantelzorgers zijn van grote waarde. Zij hebben het soms zwaar. Het CDA wil daarom meer mogelijkheden voor hen om op adem te komen. Dat kan door tijdelijke vervangende mantelzorg en dagopvang. Het CDA wil de aanvraag daarvan eenvoudiger maken.

Zorg in de buurt

Het CDA zet zich in voor zorg in de buurt. Dat betekent: spreekuren van de wijkteams in alle wijken. Spoedeisende hulp en de geboortezorg moet voor Vlaardingers bereikbaar blijven.

Eenzaamheid bestrijden

Het CDA wil eenzaamheid bestrijden, vooral onder ouderen. Het CDA wil daarom ontmoetingsactiviteiten stimuleren en scholen, bedrijven en verenigingen vragen om vaker ouderen te vragen om coach, vrijwilliger of mentor te zijn. 

Inclusieve samenleving

Het CDA staat voor een inclusieve samenleving.  Iedereen moet kunnen meedoen! De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zorgt daarom voor een inclusiever personeelsbestand.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn het bindmiddel in onze samenleving. KLIK-vrijwilligers ondersteunt organisaties en vrijwilligers. Het CDA wil in elke wijk ruimte voor activiteiten in bijvoorbeeld gebouwen van sportverenigingen en schoolgebouwen.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

Het CDA wil armoede, schulden en dakloosheid voorkomen. Op deze problemen ligt vaak nog een taboe. Het CDA wil bijdragen aan een overheid die mensen stimuleert om van preventieve regelingen gebruik te maken. Organisaties als SchuldHulpMaatjes, de voedsel- en kledingbank en aanloophuis De Groene Luiken moeten meer bekendheid krijgen, en de gemeente moet stimuleren dat deze organisaties meer met elkaar samenwerken.

Vlaardings bondgenootschap basisvaardigheden

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, kan hulp krijgen in de Bibliotheek of bij een Digitaalpunt in de wijk. Het Vlaardings bondgenootschap basisvaardigheden verricht goede diensten. Het CDA wil meer organisaties bij dit bondgenootschap betrekken.

Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis. Voor iedereen moet thuis een veilige plek zijn. Het CDA wil bijdragen aan het aanpakken van geweld in de huiselijke sfeer, tegen onder meer vrouwen, kinderen en ouderen. Vlaardingen doet mee aan de internationale campagne Orange the World. 

Jeugd en onderwijs

MBO-stad

Vlaardingen is een mbo-stad. Het CDA wil dat het gemeentebestuur zich inzet om de Zorg Innovatie Academie en de Techniek Academie naar Vlaardingen te halen, naast de Food Innovation Academy.

Vertrouwd netwerk

Voor jeugdhulp voert Vlaardingen een eigen stelsel in dat de nadruk legt op het vertrouwde netwerk om het gezin. Zo krijgt de Vlaardingse jeugd tijdig passende zorg. Een vertrouwenspersoon uit de omgeving van het kind of de jongere krijgt een belangrijke stem in de uitvoering van de jeugdhulp. 

Speelplekken, JOP's en activiteiten

Voor kinderen en jongeren komen er voldoende speelplekken, jeugdontmoetingsplekken (JOP’s) en activiteiten. Samen met het jongerenwerk maken we afspraken om overlast te voorkomen.

Jongeren een stem

Het CDA moet niet alleen óver jongeren, maar ook mét jongeren praten. Het CDA wil jongeren een stem geven bij besluiten van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door een kinderraad, een jongerenpanel, of jongerenavonden/-events over onderwerpen die jongeren bezighouden.

School als centraal punt

Scholen hebben een belangrijke functie in de wijk. Het CDA ziet graag de school als centraal punt in de wijk, met activiteiten als spreekuren, taallessen en buitenschoolse activiteiten. Van belang is dat er voldoende schoollokalen zijn met een gezond binnenklimaat.

Kansrijke start

Voor kwetsbare kinderen is er het programma Kansrijke start. Het CDA wil dat de gemeente dit programma inzet tijdens de eerste 1000 dagen na de geboorte. Zo kunnen verloskundigen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere partners zorgen voor begeleiding van de kwetsbare kinderen en de gezinnen waarin zij leven.

Kinderen moeten overal aan mee kunnen doen

Armoede in gezinnen verkleint de kansen van kinderen. Daarom staat het CDA achter regelingen om kinderen mee te laten doen met sport, cultuur en schoolreizen. Ook wil het CDA meer activiteiten die kinderen in armoede kansen biedt. 

Begeleiding van ouders en kinderen

Problemen in gezinnen hebben direct gevolgen voor de kinderen. Het CDA wil begeleiding voor ouders en kinderen bij scheidingen om complexe (v)echtscheidingen en schade bij kinderen te voorkomen.

Participatiewet

Het CDA wil alle ruimte gebruiken die de Participatiewet biedt om problemen, zoals dakloosheid onder jongeren, te voorkomen

Veiligheid en Mobiliteit

Verkeersveiligheid

Veiligheid gaat ook over het tegengaan van verkeersoverlast, en om een veilige schoolomgeving en een veilige openbare ruimte. Veilig over straat kunnen gaan stelt mensen in staat om mee te doen in de samenleving. Snelheidsovertredingen zijn een ergernis en zorgen voor onveilige situaties. In veel Vlaardingse straten wordt vaak veel te hard gereden. Het CDA wil dat Vlaardingen aansluit bij de proef met mobiele geluids- en flitspalen.

Rol wijkagent

Het CDA waardeert de rol van de wijkagent. De wijkagent moet als ogen en oren van de buurt daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.

Melden van onveilige situaties

Het melden van onveilige situaties moet net zo makkelijk zijn als meldingen maken over de buitenruimte. Er moet onderzoek komen of een uitbreiding van de BuitenBeter-app hiervoor geschikt is. 

Een veilige buurt

Een veiligere buurt maken Vlaardingers samen. De buurtpreventie en de Buurt WhatsApp spelen hierin een belangrijke rol. In Vlaardingen praten buurtouders met jongeren en het jongerenwerk moet juist in de avonduren een steviger rol krijgen. 

Toezicht en handhaving

Het CDA wil méér medewerkers bij Toezicht en Handhaving om de alledaagse ergernissen van bewoners te voorkomen of te verhelpen. 

Ouderen weerbaar

Oudere Vlaardingers zijn soms bang voor zaken als babbeltrucs, internetcriminaliteit, maar ook voor brandgevaar. Het CDA wil dat de gemeentelijke overheid zorgt voor goede voorlichting om ouderen weerbaar te maken. 

Cameratoezicht

Cameratoezicht kan in bepaalde gevallen onveilige situaties voorkomen. Het CDA wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van privécamera’s. Er moet een goede balans zijn tussen een veilige stad en privacy voor de mensen.

Lesprogramma's verkeersveiligheid

Het CDA wil lesprogramma’s over verkeersveiligheid, om jonge Vlaardingers te helpen zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. 

Vervoer voor ouderen

Er moeten nieuwe mogelijkheden komen voor het vervoer voor ouderen. Voor de bewoners in de Rivierzone moet er een oplossing komen om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Parkeren

Op veel plekken in de stad is parkeren een groot probleem. Als er in een wijk geen parkeerplaatsen bij kunnen komen, is parkeren met vergunning de enige oplossing. 

Visie duurzame mobiliteit

Goede bereikbaarheid draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Duurzame mobiliteit ontwikkelt zich in een snel tempo. Daarom is een visie op duurzame mobiliteit nodig. 

Anna van Saksenweg

Bij calamiteiten kan de drukte op de Anna van Saksenweg leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom wil het CDA een onderzoek naar een verbreding van deze weg, naar een extra ontsluitingsweg of naar andere oplossingen. Dit onderzoek past bij de ontwikkelingen rond Dok99. 

Trekkade

Het CDA wil een onderzoek naar een veilige combinatie van wandelen, recreatief fietsen, racefietsen en scooterrijden op het stuk Trekkade langs de Vlaardingse Vaart tussen de Westlandseweg en de houten brug. Ook wil het CDA voor andere paden een onderzoek om deze combinatie mogelijk te maken. 

Bouwen en Wonen

Voorrang beroepsgroepen

Het CDA wil tijdelijk voorrang geven aan mensen met een middeninkomen in beroepsgroepen die de stad hard nodig heeft, zoals politieagenten, brandweermannen en -vrouwen, ambulancemedewerkers en zorgpersoneel, en voor leraren en medewerkers in de kinderopvang. 

Uitbreiding starterslening

Starters kunnen heel moeilijk aan een woning komen. Voor de koopstarters wil het CDA dat er voldoende betaalbare woningen bij komen. Voor de starters wil het CDA een uitbreiding van de starterslening. Voor starters op de huurmarkt wil het CDA meer duurzame (prefab-) flexwoningen laten bouwen en kantoorpanden laten ombouwen tot woningen. 

Wonen en zorg

Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Senioren willen een goed aanbod in huur- en koopappartementen. Voordeel is ook dat dit tot doorstroming kan leiden. Het zorgaanbod moet hierop aansluiten. We willen de geborgenheid van het vroegere verzorgingshuis terug in nieuwe complexen voor combinaties van wonen en zorg.

Ruimte voor zorg

In Vlaardingen moet voldoende ruimte zijn voor de zorg voor de bewoners. Om Vlaardingers die zorg nodig hebben in de eigen stad te kunnen helpen, wil het CDA meer verpleeghuisbedden en plekken voor ‘beschermd wonen’. Het CDA wil ook meer aandacht voor het burgerinitiatief om een ‘knarrenhof’ te realiseren: een concept van wonen en voorzieningen waar mensen elkaar ondersteunen

Totaalvisie: voorzieningen

Bij elk nieuw project is het nodig denkt Het CDA vooraf na te denken over voorzieningen als scholen, kinderopvang, groenperken en ruimte voor ontmoeting. Het CDA wil hiervoor een totaalvisie.

Prefab-woningen

De acute woningnood vraagt om drastische, snelle maatregelen. Daarom wil het CDA tijdelijke hoogwaardige prefab-woningen laten bouwen. Tegenwoordig hebben dergelijke woningen een hoge woonkwaliteit en comfort.

Hoogbouw

In de stad is verdichting van woningbouw noodzakelijk: meer woningen op dezelfde plek. Langs de Hoekse Lijn is het CDA voor hoogbouw. Het CDA ziet kansen om bedrijventerreinen als Groot Vettenoord om te vormen tot woonwijk. Het CDA wil geen woningbouw in de Broekpolder.

Regeldruk verminderen

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de actuele grote woningbouwopgave. Het CDA zet zich in om de regeldruk te verminderen voor bewoners en bouwondernemers: niet ‘nee, tenzij’ zijn, maar ‘ja, mits’.

Herziening beleid grond en vastgoed

Het CDA wil een herziening van het beleid voor vastgoed en grondeigendom. Na jaren van verkoop van gemeentelijke grond en gebouwen, wil het CDA af van verkoop als uitgangspunt, en moeten de mogelijkheden worden bezien om het resterende gemeentelijke vastgoed te behouden voor maatschappelijke doelen.

Natuur inclusief bouwen

Het CDA wil natuurinclusief bouwen voor alle generaties. Met genoeg voorzieningen in de wijk. Wij willen wijken bouwen waarin je duurzaam met elkaar kunt samenleven in eigentijdse, nieuwe woonvormen met toegankelijke straten in dementievriendelijke wijken.  

Sport en Gezondheid

Sport voor iedereen bereikbaar

Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dat betekent onder meer dat er voor mensen met een beperking voldoende aanbod en sporthulpmiddelen moeten zijn. Ook oudere sportcomplexen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Beweegtoestellen in de wijken

De Broekpolder biedt een prachtige ruimte voor sport en beweging. Voor jong en oud wil het CDA beweegtoestellen in de wijken. Holywood en de Bouwspeelplaats bieden kinderen een waardevolle plek om te bewegen.

Betaalbaar voor verenigingen

Sportverenigingen hebben vaak te maken met hoge kosten. Het CDA vindt dat het voor deze  verenigingen betaalbaar moet blijven om hun activiteiten uit te voeren.

Zwemvoorzieningen

De Vlaardingse zwemvoorzieningen binnen en buiten hebben een upgrade nodig. Zowel de waterkwaliteit als de omgeving van de Krabbeplas moet beter. Voor de regio moet een goed zwembad behouden blijven, waar kinderen hun diploma kunnen halen en iedereen met plezier kan vrijzwemmen, bij voorkeur in Vlaardingen. Voor de veiligheid en gezondheid van kinderen wil het CDA dat goed zwemonderwijs voor ieder kind toegankelijk en betaalbaar is.

Preventieakkoord

Het CDA wil dat er naast het sportakkoord een preventieakkoord komt. Dit preventieakkoord moet gezondheidsproblemen voorkomen die ontstaan door roken, alcoholgebruik of een ongezond gewicht. Het CDA wil een gezonde leefstijl stimuleren door actieve beweegprogramma’s, zoals het programma Jongeren op gezond gewicht.

Gezondheid in omgevingsvisie

Met de Omgevingswet kan de gemeente bij de inrichting van de stad rekening houden met wat Vlaardingers belangrijk vinden. Het CDA wil in de omgevingsvisie ruim aandacht voor gezondheid in de omgevings- en gebiedsvisies, zodat gezondheid bij elk project meeweegt.

Kans op gehoorschade beperken

De GGD waarschuwt voor gehoorschade bij – vaak jeugdige – bezoekers van evenementen. Daarom wil het CDA dat de gemeente met organisatoren van evenementen overlegt hoe gehoorschade te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan het aantal decibellen, of door de organisator oordopjes te laten uitdelen. 

Duurzaam en Leefbaar

Verduurzamingsopgave

Bij de verduurzamingsopgave zet het CDA in op begeleiding naar verantwoorde keuzes. Een energiecoach kan helpen om angst voor te kostbare maatregelen weg te nemen en te zoeken naar haalbare oplossingen. Jong geleerd, oud gedaan: op scholen moeten lesprogramma’s beschikbaar om duurzame keuzes te stimuleren. 

Weggooien restafval blijft gratis

Het is normaal dat iedereen zijn eigen rommel opruimt. Vlaardingen produceert nu nog te veel restafval. Het pasjessysteem draagt bij aan vermindering van het restafval. Het wegdoen van afval in bakken, containers en het afvalstation moet ook in de toekomst gratis blijven. Het CDA ondersteunt het adoptieproject ondergrondse vuilcontainers.

Schone buitenruimte

Zwerfafval en afval naast containers zijn een grote ergernis. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone buitenruimte. Het CDA wil dat de gemeente snel optreedt bij vervuiling en bewoners helpt die samen opruimen. Verder moeten er voldoende – eventueel afsluitbare – prullenbakken komen.

Koester de parels van de stad

Het CDA koestert de parels van de stad. ’t Hof/Oranjepark, wijkpark Holy, de Heemtuin, het rosarium in Park Hooglede, de Broekpolder, het Maaspark en de Krabbeplas zijn of worden mooie, groene oases in de dichtbevolkte stad.

Sociale huurwoningen verduurzamen

Met de woningcorporaties moet de gemeente bekijken hoe zij bestaande woningen energiezuiniger kunnen maken. Zo kunnen bewoners van sociale huurwoningen profiteren van verduurzaming.

Meer ruimte voor groen

Meer ruimte voor groen in een klimaatbestendige stad. Dat wil het CDA graag waarmaken. Er moeten bijvoorbeeld meer groenblauwe schoolpleinen komen: pleinen met voldoende ruimte om overtollig regenwater op te vangen en met veel groen, waar leraren buiten les kunnen geven. De bewustwording onder bewoners moet groter en het CDA wil dat Vlaardingen actief subsidies van andere overheden verwerft om te helpen bij bijvoorbeeld het groener maken van tuinen.

Fietsen stimuleren

Fietsen is duurzaam en gezond voor de stad en de fietsers zelf. Daarom wil het CDA het fietsen stimuleren, bijvoorbeeld door een beter onderhoud van fietspaden.

Laadpalen

Voor de elektrische auto’s wil het CDA waar mogelijk een combinatie van laadpalen en lantaarnpalen.

Bodemdaling

Bodemdaling is een ernstig probleem in de Holy. Het CDA wil hiervoor een duurzame oplossing. Daarom wil het CDA dat de nieuwste technieken volgt via het platform Slappe Bodem. 

Havenactiviteiten

De haven is belangrijk voor de economie, maar zorgt ook voor overlast. Er moet aandacht zijn dat havenactiviteiten passen in de woongebieden.

Schone en mooie straten

Om Vlaardingers te stimuleren om hun straat zo schoon en mooi mogelijk te maken, schrijft de gemeente een schoonheidswedstrijd uit voor de straten in Vlaardingen.

Economie en Binnenstad

Radicale omvorming Liesveld

De Vlaardingse binnenstad staat onder druk. Veel winkels moeten de deuren sluiten. Het roer moet om. Daarvoor is een radicale omvorming van het Liesveld nodig, in overleg met bewoners en winkeliers. Mogelijkheden zijn onder meer verkleining van de winkelruimte, het weghalen van het viaduct, of het viaduct omvormen tot een gezellig dakpark. Out-of-the-box-ideeën zijn welkom. Het CDA wil een compacte binnenstad, met een concentratie van winkels en horeca.

Levendige binnenstad

Voor een levendige binnenstad is het nodig de buitenruimte op te fleuren. Voor de aanpak van de leegstand is een totaalplan nodig, variërend van subsidieverlening tot bindende afspraken met eigenaren van winkelpanden en woningen.

Hoogstraat

Het CDA ziet het midden van de Hoogstraat als plek voor ambachtelijke en artistieke bedrijven. Die kunnen mensen van binnen en buiten Vlaardingen naar het centrum trekken.

Levendig Veerplein

Het CDA streeft naar een levendig Veerplein waar mensen met plezier verblijven. Daarbij kan samen met marktondernemers worden bekeken hoe er meer ruimte kan komen voor terrassen. 

 

Winkelcentra toegankelijk

Winkelcentra moeten natuurlijk toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. En heeft iemand ‘hoge nood’? Geen nood, want er moet altijd een publiek toilet in de buurt zijn. 

Toekomstplan winkelgebieden

Goed lopende winkelgebieden buiten het centrum moeten verbeterd worden. Dat kan in De Loper door een bewaakte fietsenstalling. Bij andere winkelcentra vindt het CDA dat er een toekomstplan moet komen.

Broekpolder verbinden met het centrum

De Broekpolder trekt bezoekers uit heel de regio. Wat zou het mooi zijn als zij aan hun verblijf in Vlaardingen een theaterbezoek vastknopen, of een diner in het centrum. Om dit te stimuleren, wil het CDA de Broekpolder verbinden met het centrum via bewegwijzering en geschikte wegen en fiets- en wandelpaden, en eventueel aan een bezienswaardigheid.

Cultuur en Recreatie

Waarde culturele voorzieningen

Het CDA benadrukt de waarde van de culturele voorzieningen, groot en klein. Ze hebben een belangrijke rol in de promotie van de stad. 

Dirk III als icoon

Vlaardingen kan zich met zijn rijke geschiedenis onderscheiden. Het CDA wil Dirk III als icoon voor Vlaardingen neerzetten en zijn verhaal vertellen. Het verhaal van Dirk III is het verhaal van Vlaardingen, maar ook van het zelfstandig worden van Holland. Dit kan een grootse uitstraling hebben.

Inclusie bij activiteiten

Cultuur verrijkt ieders wereld. Daarom wil het CDA dat iedereen moet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. De Dag zonder drempels is een mooi voorbeeld van inclusie

Functie bibliotheek

De bibliotheek vergroot de leesvaardigheid van onze inwoners. De bibliotheek heeft een nog bredere rol. Het CDA ziet een centrale functie voor bibliotheek als ruimte voor ontmoeting, ontspanning en activiteiten, zoals de verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid.

Culturele waarde kerkgebouwen

Het CDA wil de culturele waarde van de kerkgebouwen behouden. Bij het leegkomen van kerkgebouwen is het nodig te zoeken naar een invulling die past bij het karakter van het gebouw.

Omroep Vlaardingen op TV

Het CDA wil dat Omroep Vlaardingen ook op de kabel beschikbaar is. Oudere bewoners kunnen televisiebeelden van de stad zien, en dat zorgt voor een gevoel van verbondenheid.

Versimpeling procedures evenementen

Organisatoren van evenementen hebben baat bij versimpeling van procedures. Vooral bij kleinschalige evenementen in de binnenstad of in de wijken kunnen de regels belemmerend werken. 

Aandacht voor jongeren

Het CDA wil bij cultuur en recreatie aandacht voor jongeren. Scouting en Jeugdstad zijn mooie voorbeelden van organisaties met activiteiten voor veel kinderen en jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.