Klik op de datum van de van de raadscommissie of vergadering om verder te lezen.

De verslagen van de raadsvergaderingen bevatten de inbreng van de CDA fractie en de reactie daarop, eventueel aangevuld met interrupties.
Daarnaast vindt u de uitslagen van stemmingen op raadsvoorstellen, amendementen en moties. Daarbij staat ook vermeld wat de CDA fractie heeft gestemd. Bij de raadscommissies vind u de onderwerpen en of er een inbreng is geweest van de CDA fractie.


2023

Raadscommissie 12 januari 2023

Een kort verslag van de raadscommissie van 12 januari. U kunt beide vergaderingen terugluisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033751/Raadscommissie%2012-01-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Raadscommissie Ruimte & Middelen, Raadszaal.

Agendapunt 3: Strategische agenda Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH)
Portefeuillehouder Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.

De aanwezige raadsleden kregen een presentatie vanuit het MRDH over de doelen en opdrachten waar het MRDH aan wil werken de komende jaren, waaronder investeren in bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en herstel van het OV na de coronacrisis.
Naast deze doelen heeft de strategische agenda doel om voor meer verbinding te zorgen tussen de raden van alle aangesloten gemeentes en de MRDH.
Corné stelde 2 vragen. De eerste ging over het versterken van de Hoekse Lijn, is het mogelijk om deze aan te laten sluiten op knooppunt Rotterdam Centraal.
De woordvoerder van de MRDH gaf aan dat dit waarschijnlijk geen optie is, vanwege de complexiteit van het Rotterdamse Metronetwerk. Hij gaf aan dat de lijn nu aansluit op Beurs, wat wordt gezien als een van de belangrijkste OV knooppunten in Rotterdam.
de 2e vraag ging over de fijnmazigheid van het OV. Wordt er bij het aanpassen van dienstregelingen en routes rekening mee gehouden dat ziekenhuizen en ander zorginstellingen goed bereikbaar blijven? De woordvoerder gaf hierbij aan dat hij dit met zekerheid kon zeggen. Maatwerkvervoer steeds belangrijker in de toekomst, b.v. WMO vervoer.

Het is nu aan de raad om een zienswijze op te stellen.

Agendapunt 4: Plan van aanpak huisvesting scholen in Vlaardingen.
Portefeuillehouder Koen Kegel. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens.

De aanwezige raadsleden kregen een uitleg en korte presentatie over het opgestelde plan van aanpak Huisvesting scholen.
Naar aanleiding hiervan waren er een groot aantal vragen vanuit de raad. Zo waren voor een aantal raadsleden de criteria om van de longlist naar de shortlist van locaties te komen niet duidelijk.
Er leken niet echt duidelijke kaders te zijn. De wethouder gaf aan dat het voor de raad mogelijk is om door middel van een amendement deze kaders voor de onderzoekers aan te scherpen.
Volgende week zal dit punt oordeelsvormend worden behandeld.
De raadsleden hebben tot 27 januari de tijd om ook zelf met locaties te komen.

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Agendapunt 5: Bestemmingsplan Museumkwartier.
Portefeuillehouder Ivana Somers-Gardernier. Dit agendapunt was zowel beeld- als oordeelvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.

Na een korte inleiding door de wethouder konden de raadsleden vragen stellen. Deze gingen o.a. over de sloop van een monumentaal pand, parkeerdruk en de invulling van 2 gebouwen.
Corné had 1 vraag en haalde hierbij ook de motie aan van mei 2022:
“Liggen we op schema met de ontwikkeling en lukt het om in 2023 de woningen te realiseren?”
Het antwoord van de wethouder: Deels ja, deels nee. In 2023 zal er begonnen worden met sloop, bouwrijp maken, het aanvragen van de vergunningen en de verkoop van de woningen. Als alles meezit kan er in 2023 nog gestart worden, maar ze verwacht dat dit 1e kwartaal 2024 wordt.
Later in de vergadering, naar aanleiding van een andere vraag, voegde zij er nog aan toe dat er misschien vertraging optreedt als er bezwaren worden ingediend voor de sloop van het rijksmonument. Ze is hierover al in gesprek met de Rijksdienst.

Besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering op 2 februari.

Agendapunt 6: Verkeerssituatie Holysingel.
Portefeuillehouder Bart Bikkers. Dit agendapunt was zowel beeld- als oordeelvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.


Na een korte introductie over de maatregelen die voorliggen, waren er een goed aantal vragen voor de wethouder. Zo zijn er zorgen over de doorstroming van het verkeer tijdens de spits, of de wijk goed bereikbaar blijft voor de hulpdiensten en of de maatregel van de wegversmalling wel het gewenste effect gaat hebben.
De wethouder gaf aan dat ze in vergaande onderhandeling zijn met het Openbaar Ministerie (OM) over een mobiele flitspaal, en dat deze mogelijk nog voor de zomer geplaatst kan worden.
Dit zal zijn voor een periode van 3 tot 4 maanden. Er werd gevraagd of het ook mogelijk is om dummy’s te plaatsen, zodat er niet duidelijk is welke nou werkt. De wethouder gaf de toezegging om uit te zoeken of dit mogelijk is.
Ook werd er kort gesproken over de mogelijkheid van een rotonde.

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering op 2 februari.

Raadscommissie Samenleving, Burgerzaal.

Agendapunt 3: Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen

Portefeuillehouder Arnout Proos, dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers, ondersteund door Willem de Wilt.


De vraag die voorligt: Renovatie of Nieuwbouw voor zwembad de Kulk.
Welke visie is er voor het zwemmen in Vlaardingen? De wethouder gaf aan dat de voorkeur voor hen uitgaat naar nieuwbouw.
Er is een onderzoek gedaan door Synargis naar de verschillende scenario’s. Er ligt nog geen financieel plan, maar er zijn wel indicaties van kosten gemaakt per optie die er is.

Er is een enquête uitgevoerd, hieruit kwam ook naar voren dat er een behoefte is aan een buitenbad. Deze optie is niet meegenomen in deze visie. Diverse raadsleden hebben opgeroepen deze optie wel mee te nemen in de visie.

Roel: "Een buitenbad lijkt ons geweldig, maar is er wel het geld voor? Wij vinden het heel moeilijk om hierover een besluit te nemen. Wij zijn voor een prachtig buitenbad, maar er moet wel geld voor zijn.
De huidige lasten zijn 4 ton, een nieuw zwembad wordt 1.3 miljoen. Hoe kan het dat de huidige lasten zo laag zijn? De exploitatiekosten voor een nieuw zwembad zullen hoger zijn. Klopt dit? We moeten blijven kijken naar het financiële plaatje.
Indien er voor een nieuwe locatie wordt gekozen, wat gebeurt er dan met de oude locatie?"
Voor de volledige beantwoording van deze vragen verwijzen wij u graag naar de vergadering, aangezien deze samen met anderen vragen vrij algemeen beantwoord zijn door de wethouder en ondersteunend ambtenaar.

Raadscommissie 19 januari 2023

Een kort verslag van de raadscommissie van 19 januari. U kunt beide vergaderingen terugluisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033794/Raadscommissie%2019-01-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Raadscommissie 19 januari 2023

Raadscommissie Ruimte & Middelen, raadszaal.

Sprekersplein.

Voor deze raadscommissie waren er 3 insprekers, allen over de situatie in de VOP wat betreft parkeerproblemen, overlast van bijplaatsen van afval en overbewoning.

Agendapunt 5: aansluitvoorwaarden Riolering gemeente Vlaardingen 2023.
Portefeuillehouder: Ivana Somers – Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.


Dit agendapunt startte met een presentatie over de aansluitvoorwaarden. Het college wil graag een actualisatie van de huidige verordening welke verouderd is.
Het CDA heeft tijdens dit onderwerp geen vragen gesteld of een oordeel gegeven.
Het onderwerp gaat als besluitstuk naar de raadsvergadering van 2 februari.

Agendapunt 6: Uitgangspunten Omgevingswet.
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.

Dit agendapunt startte met een korte toelichting van de wethouder, gevolgd door een presentatie.
Het CDA heeft tijdens dit onderwerp geen vragen gesteld.
Bij het oordeelvormen dankte Corné de mensen die hier aan gewerkt hebben. Hij vindt het goed dat de participatie op niveau 3 gezet wordt.
Het onderwerp gaat als besluitstuk naar de raadsvergadering van 2 februari.

Agendapunt 7: Grondbrief 2023.
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.


De grondbrief gaat in op marktsituaties die in het grondbeleid het komende jaar van belang zijn.
Het college stelt voor om de minimale grondprijs voor bouwgrond en tegelijkertijd de kaders met betrekking tot parameters, kosten en opbrengstenstijging vast te stellen.

Dit agendapunt startte met een korte toelichting van de wethouder.

Corné: Ik zie staan onder hoofdstuk 3, punt 3, dat is de indexering van de grondprijzen dat we altijd een residuele benadering hebben voor de grondprijs die we vragen en dat is prima.
Maar daarnaast hebben we ook nog een hard minimum van 235 euro per vierkante meter en ik vraag mij af hoe vaak we nou bij projecten zitten op dat harde minimum en hoe vaak zitten we daar nou boven in de projecten die we uitvoeren. Kunt u daar een beeld van geven.
En aanvullend daarop, wat zou er gebeuren als we dat minimum naar beneden zouden bijstellen. Zou dat bijvoorbeeld kunnen helpen als de markt wat inzakt, en we zien dat nu al een beetje gebeuren door de oplopende rente, zou het nu al helpen om de minimum prijs wat naar beneden te brengen zodat wij zeker weten dat het tempo van de woningbouw hoog kan blijven en wat zijn daar dan de financiële gevolgen door als we dat zouden doen.

De wethouder zei toe dat de vragen van Corné schriftelijk worden beantwoord, omdat deze vrij technisch zijn. Hij zal deze voor de volgende vergadering ontvangen.

Corné in het oordeelsvormende gedeelte: Dank. Volgens mij een prima grondbrief, maar de vragen die ik net stelde wil ik nog wel beantwoord hebben zodat ik zelf de inschatting kan maken is het nou wenselijk om, wat is nou die minimale ondergrens voor de grondprijs, wat is wenselijk en zouden wij als raad hierin een andere afweging kunnen maken. Ik ben niet voornemens om gekke dingen uit te halen wat betreft deze grondbrief maar mocht de beantwoording tot andere inzichten leiden dan zal ik daar mogelijk nog iets mee doen richting de raadsvergadering. Verder heb ik er geen opmerking over.

In afwachting van de beantwoording van de gestelde vragen, wordt dit agendapunt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 2 februari.

Agendapunt 8: Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentis op District U.
Portefeuillehouders: Bart Bikkers, Koen Kegel en Jacky Silos-Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.

Vlaardingen wil een MBO stad blijven en dit profiel graag te versterken en zo ook de ambitie om onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aan te laten sluiten.
Het college stelt voor om kredieten beschikbaar te stellen voor het realiseren van een fietsparkeerkelder en voor het Geuzencollege.
Wethouder Kegel geeft een korte introductie.

Corné: Ik zou graag willen terugkomen op de fietskelder. Ik vind het een vrij hoog bedrag daarvoor en zou graag willen weten welke alternatieven daarvoor zijn onderzocht. Het kan toch ook op een andere manier om fietsen te stallen. En daarbij ben ik ook benieuwd, er wordt nu een extra krediet voor gevraagd. Kunnen we dit niet gewoon uit het IHP (Integraal Huisvestingsplan) financieren?

Wethouder Kegel: IHP gelden, u kan besluiten om de IHP gelden anders uit te geven. Dit zou wel kwalijk zijn, dat we natuurlijk afspraken gemaakt zijn met allemaal partners die dat getekend hebben en dat dus andere projecten gaan uitlopen of zouden moeten worden stopgezet.
En onze handtekening is ook wat waard, dus ik zou zeker niet adviseren om dat IHP in te zetten om die gelden uit te onttrekken.
Interruptie Corné: Gaan we dan bij elke tegenvaller die we krijgen in het IHP een extra kredietaanvraag krijgen van uit het college? Want ik kan mij voorstellen dat er nog meer programma’s zijn met hogere bouwkosten en dat er nog meer projecten kunnen zijn met hogere kosten, krijgen we dan iedere keer een losse kredietaanvraag om meer geld in het potje te doen?
Wethouder Kegel: Wij zijn voornemens een hele grote update te doen van het IHP die daar rekening mee houdt, waardoor dat niet iedere keer nodig is. Maar die is er op dit moment nog niet en omdat het veel tijd kost en ook veel overleg met de betrokken partijen is dit op dit moment de manier waarop dat gebeurd. En tot dat het IHP 2.0 zoals we het zouden kunnen noemen, er is, is dit wel de wijze waarop het hoort ja, omdat u het als raad wel goed moet keuren als we extra geld moeten uitgeven. Dus dat is inderdaad de werkwijze.

Dit agendapunt wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 2 februari.

Agendapunt 9: Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens.

De wethouder geeft een korte inleiding over dit agendapunt.
De PvdA heeft een motie aangekondigd voor dit onderwerp.

Het CDA heeft geen inbreng gehad op dit agendapunt.
Dit agendapunt wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 2 februari.

Agendapunt 10: Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023.
Voor dit onderwerp is geen portefeuillehouder. Het agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers.

Een aantal raadsleden heeft het initiatief genomen om het regelement van orde van de gemeenteraad te wijzigen op een aantal punten. Deze stonden nu op de agenda.

Roel Veugelers is een van de initiatiefnemers. Hij krijgt het woord van de voorzitter voor een korte inleiding.
Roel: Ja, dank mevrouw de voorzitter. Ja, wij hebben een verzoek gedaan om het regelement van orde op een aantal punten aan te passen en dat is naar aanleiding van de raadsvergadering van mei 2022. Daarin zijn een aantal voorstellen gedaan om het regelement te wijzigen. Als commissie hebben we het een en ander geïnventariseerd en hierbij de 5 belangrijkste punten om te wijzigen er uit gehaald.

Mocht u deze willen terugluisteren kan dat via bovenstaande link vanaf 3:01:00.

 Raadscommissie Samenleving, Burgerzaal.

Agendapunt 5: Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen.

Portefeuillehouder: Arnoud Proos. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers, ondersteund door Willem de Wilt.

Op dit moment is er nog geen verslag beschikbaar. Deze volgt z.s.m.

Raadsvergadering 2 februari 2023

U vind de agenda en alle relevante documenten via:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033834
Hier kunt u de vergadering ook terugkijken of luisteren.

Agendapunt 3: Mondelinge vragen
De PvdA stelde mondelinge vragen over het van der Kooij terrein in Vlaardingen Ambacht.
Aanleiding hiervoor was een brief van omwonende over de overlast en verloedering.
De wethouder heeft toegezegd met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over versnelde sloop van het pand.

Agendapunt 4 t/m 10.
Naast de gebruikelijke zaken (ingekomen stukken, besluitenlijst etc.) werd er een nieuw raadslid en nieuw steunraadslid geïnstalleerd.

Agendapunt 10a: Interpellatiedebat.
Dit debat is aangevraagd door de SP naar aanleiding van de berichtgeving in het AD over de uitgelekte gesprekken tussen ambtenaren en 2 voetbalclubs.
Portefeuillehouder: Ivana Somers-Gardenier.


Tijdens dit agendapunt was er geen inbreng van het CDA. Na een korte schorsing diende de SP, samen met ONS Vlaardingen een motie van Treurnis in.
Deze is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.

Agendapunt 11: Wijziging Verordening Auditcommissie 2019.
Dit voorstel is met 31 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 12 t/m 15
Deze zijn doorgeschoven naar de extra raadsvergadering op 8 februari.

Agendapunt 16: Wijziging op de verordening op de Vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020.
Er was een amendement ingediend door AOV. Deze riep op dat naast de 4 gekozen fractievoorzitters, ook andere fractievoorzitters al toehoorder bij de gesprekken aanwezig mogen zijn.
Dit voorstel is met 29 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 17: Financiële verordening en controleverordening gemeente Vlaardingen.
Dit voorstel is unaniem aangenomen

Agendapunt 18.
Deze is doorgeschoven naar de extra raadsvergadering op 8 februari.

Agendapunt 19: Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz district U.
Bij dit agendapunt zijn 2 amendementen ingediend:
Amendement Fietsenkelder van de SP riep op om geen geld beschikbaar te stellen voor een fietsenstalling.
Deze is met 7 stemmen voor en 26 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen gestemd.

Amendement wachten met kredieten van de PvdA en ONS Vlaardingen riep op om te wachten met het beschikbaar stellen van de gelden tot er een overeenkomst is getekend.
Deze is met 20 stemmen voor en 13 tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen gestemd.

Corné Venema: Het CDA is erg blij met de ontwikkelingen. Vlaardingen wordt echt een mooie MBO stad, het is goed dat wij hierin investeren. Naast een goede bereikbaarheid met de fiets is ook een goede bereikbaarheid met de metro belangrijk, bijvoorbeeld door een directe verbinding met Rotterdam Centraal. Maar daar hebben we het nog wel over bij de behandeling van de zienswijze MRDH.
Het CDA is wel kritisch op de fietsenstalling zoals deze in het plan vermeld staat. We begrijpen dat het belangrijk is om de openbare ruimte netjes te houden, maar het punt is moet de gemeente dit dan financieren? Het gaat wel om een hoop geld. (750.000 euro)
De school vindt het wel best als het in de openbare ruimte staat. We steunen het voorstel maar gaan niet mee met het amendement van de SP.
Interruptie van Dhr. Hogendijk (ONS Vlaardingen): Maar wat als het Albeda niet tekent?
Corné: We gaan ervan uit dat het Albeda verder gaat met deze ontwikkeling. Mocht dit niet zo zijn dan zal het geld terugvloeien in de algemene reserve.

Het voorstel is met 28 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

Agendapunt 20: Toekomst visie zwemmen.

Roel Veugelers: Dank u wel voorzitter, ik zal het proberen kort te houden.
Als CDA vinden wij een goed zwembad, het liefst met buitenbad, belangrijk voor Vlaardingen.
Leren zwemmen, bewegen, elkaar ontmoeten, kinderen spelenderwijs bekend maken met water: het kan allemaal in een  zwembad. En daarom vinden wij het als CDA belangrijk dat Vlaardingen een zwembad heeft.
Maar als CDA staan wij ook voor deugdelijke politiek, je kan geen zwembad bouwen als je daar geen geld voor hebt. Daarom hebben wij de volgende vragen:
Tijdens de commissievergadering is er al het een en ander toegelicht. De zwemvisie is voornamelijk omschreven in de hoofdstukken 4 en paragraaf 5.1. van het Synargis rapport. De kostenindicatie die is bijgevoegd is blijkbaar uitsluitend ter informatie bijgevoegd. Daar nemen wij dus blijkbaar geen besluit over.
En we begrijpen dat op basis van deze zwemvisie er verder onderzoek zal plaats vinden voor de bouw van een nieuw zwembad, maar dat een definitief besluit over een nieuw zwembad pas genomen kan worden als de raad een besluit heeft genomen over de locatie, en nadat de raad de middelen voor een nieuw zwembad ter beschikking heeft gesteld. We begrijpen dus dat er nu nog geen beslissing wordt genomen over een nieuw zwembad. En mijn eerste vraag aan de wethouder is, is dat juist? Hebben wij bovenstaande goed begrepen?
En als tweede, het verzoek of er een memo kan worden opgesteld bij de voorjaarsnota en de begroting waarin wordt aangegeven wat de mogelijke financiële consequenties zijn van de bouw van een nieuw zwembad, inclusief de eventuele kosten voor een buitenbad en de kosten voor de sloop van het huidige zwembad.
Want als we een nieuw zwembad hebben moet het oude zwembad natuurlijk weg. En die besluiten moeten we – volgens het CDA – nemen op het moment dat het gaat om de centen, en dat is bij de voorjaarsnota en de begroting. Dank u wel meneer de voorzitter.

Beantwoording wethouder Arnoud Proos: De conclusies die u trekt zijn juist. En dan de memo bij de voorjaarsnota en begroting. Bij de voorjaarsnota komt er een financieel memo, dat zal wel zijn op basis van de financiële gegevens die nu bekend zijn en die dus ook deels verwerkt zijn in deze zwemvisie. Richting de begroting zal daarover meer informatie beschikbaar komen, over de financiën.

Er zijn 2 amendementen en 1 motie in stemming gebracht.

Motie gemeentelijk zwembad van de SP. Deze motie riep op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het nieuwe zwembad in eigendom te houden van de gemeente.
Deze is met 17 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Amendement zwemvisie van D66 en DENK.
Deze is met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Amendement zwemvisie van het AOV.
Deze is met 6 stemmen voor en 27 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Het raadsvoorstel Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen is met 26 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit voor voorstel gestemd.

Na dit agendapunt heeft de voorzitter het voorstel gedaan om een extra raadsvergadering in te plannen op 9 februari, i.v.m. de tijd. Besloten is om alleen nog agendapunten 21 en 23 deze avond te behandelen.

Agendapunt 21: Plan van aanpak locatiestudie basisscholen Vlaardingen.

Constantijn Stevens: Dank u wel voorzitter. Wethouder Kegel heeft de raad beloofd te komen met een onafhankelijk onderzoek en ik wil de wethouder daar ook voor bedanken, voor de voortvarendheid om te komen met een plan van aanpak en door een extern bureau in de arm te nemen.
In het verleden heb ik mij vaker bezig mogen houden met onderwijshuisvesting. Dus ik weet waar ik het over heb en dat dit ingewikkeld is. De aanpak van ABCNova is gedegen opgesteld. Een plan van aanpak onderwijshuisvesting is een zorgvuldige analyse van criteria waaraan locaties moeten voldoen.
Het onderwijshuisvestingsonderzoek is een raamwerk. De contouren gebaseerd op criteria. De wethouder neemt het onderzoek als basis voor het nemen van beslissingen voor onderwijshuisvesting in de toekomst.
De fracties binnen de gemeenteraad nemen allemaal de zorgvuldige aanpak door de wethouder serieus. Fracties weten dat omwonenden van scholen overlast kunnen ervaren. Een zorgvuldige afweging is dan ook geboden. Voor het CDA is het dan ook van belang dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt, zonder eenzijdig te focussen. De aanvulling van criteria vindt het CDA van alle partijen ook heel erg goed.
We dienen het amendement in, behoud Vlaardings cultureel erfgoed als criterium. Het Vlaardings cultureel erfgoed mag en kan niet bij de bouw in de schaduw worden gezet.
We stellen voor het plan van aanpak locatiestudie primair onderwijs Vlaardingen inclusief de beoordelingscriteria vast te stellen, met dien verstanden dat in de beoordelingscriteria van de quickscan het beoordelingscriterium niet uitsluitingscriterium rekening houdt met het behoud van het Vlaardings erfgoed toe te laten voegen 2.8, onder ruimtelijke beperkingen.
We steunen het amendement van GroenLinks, het verhogen van ecologische waarde. Het amendement van de PvdA over natuurwaarde is ook een hele mooie zet en een mooie inhoud.
Interruptie mevr. Kalf (Stadsbelangen): Zou meneer Stevens nog even kunnen toelichten, rekening houden met. Wat dat nou precies betekend.
Constantijn: Tuurlijk is het een breed begrip, rekening houden met. Maar zoals het er ook staat, het mag niet in de schaduw staan, het mag niet ten koste gaan van het Vlaardings erfgoed.
Voorzitter: U mag uw betoog vervolgen.
Constantijn: Het is volgens het CDA echter onmogelijk om in het kader van onafhankelijkheid van het onderzoek bij voorbaat gebieden uit te sluiten. Daardoor kunnen wij niet makkelijk akkoord gaan. Voor mij is dat ook een dilemma. Ook een persoonlijk dilemma dat ik hier gewoon wil neerleggen.
Aan de hand van het onderzoek is het aan de wethouder een vertaalslag te maken en het onderzoek verder SMART te maken. Die neutrale analyse in deze fase van het proces is noodzakelijk, op dat wij als raad vervolgens een deugdelijke, eigen afweging kunnen maken. De gemeenteraad heeft het verzoek ingediend voor een extern bureau en voor een zorgvuldige analyse van het huisvestingsonderzoek voor het basisonderwijs. Het CDA geeft het vertrouwen aan de wethouder en we vertrouwen erop dat het externe bureau zorgvuldig te werk gaat. En daarmee ook aan de wensen van de raad te voldoen. Dank u wel.

Bij dit agendapunt zijn 3 amendementen in stemming gebracht.

Amendement verhogen ecologische waarde van GroenLinks.
Deze is met 27 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement opnemen Vlaardings cultureel erfgoed als criterium van het CDA.
Deze is met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement opnemen criterium natuurwaarde van PvdA, ONS Vlaardingen, AOV en Heel de Stad.
Deze is met 16 stemmen voor en 17 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 23: Wensen en bedenkingen verkoop voormalige Brandweerkazerne Hoflaan.

De raad heeft geen wensen en bedenkingen uitgesproken.

Extra Raadsvergadering 8 februari 2023

Omdat tijdens de raadsvergadering van 2 februari niet alle agendapunten behandeld konden worden, is er een extra raadsvergadering uitgeschreven.
De agenda en stukken vind u op:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1080688

Agendapunt 22: Regelement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023.

Roel Veugelers: Bedankt meneer de voorzitter, ik zal het proberen kort te houden. Dank voor de opmerking van GroenLinks, dat we streven naar een constructieve samenwerking door middel van dit regelement van orde. Voor tante Jo, we hebben een paar regels nodig om ervoor te zorgen dat we het netjes doen hier in deze raadszaal, dus daar streven wij naar. Een paar opmerkingen naar aanleiding van de 8 amendementen. Ik ga ze niet allemaal langs maar wel even de belangrijkste. De vraag met betrekking tot de fractieassistenten en de wijzigingen in het wetsvoorstel dat hier voor ligt. Even de gedachte is dat een wet altijd prevaleert boven een regelement van orde. Dus als er iets in de wet staat, dan zullen we dat met zijn allen moeten volgen en daarom is het nu niet nodig om het regelement van orde aan te passen dat kan ook op een later tijdstip.
Daarmee meegevend dat wij lang bezig zijn geweest met het regelement van orde, en dat we dat wetsvoorstel al die tijd niet hebben meegenomen. Een opmerking over de moties buiten de orde, ook weer voor tante Jo om het zo maar te zeggen, als het spoed heeft doen we het in de raadsvergadering, en als het geen spoed heeft dan doen we het in de commissievergadering want dan hebben we er meer tijd voor.
En dat je discussie kan hebben over het woordje spoed, ja dat klopt. We kunnen over veel zaken discussie hebben en in eerste instantie zal dan de griffie en de agendacommissie daarover een oordeel moeten vormen. En zo nodig kan natuurlijk bij het vast stellen van de agenda nog worden bekeken of iets alsnog op de agenda moet worden geplaatst. Dan nog een opmerking met betrekking tot de risicoscan. In de risicoscan staat heel veel vertrouwelijke informatie. En daar moet je zeer voorzichtig mee omgaan, ook in het kader van de AVG. Dus wat mij betreft is het niet wenselijk om dat soort informatie breed gedeeld wordt in een raad met 35 mensen, en we moeten vertrouwen hebben in de commissie geloofsbrieven dat die daar goed naar kijkt.
De interrupties. Ja interrupties moeten altijd kort zijn, dus dan moet het geen probleem zijn om die van de spreektijd af te laten gaan. We moeten vermijden dat er lange interrupties komen zoals de heer Boers zelf ook zegt. Dus dat is wat mij betreft duidelijk.
Laatste punt, de motie met betrekking tot de 2 commissies zoals voorgesteld door de heer van Vught. Met dat voortschrijdend inzicht lijkt mij dat wel een nuttig amendement, daarmee hebben we meer flexibiliteit in het regelement van orde en kunnen we beter gebruik maken dus daar zal het CDA voor stemmen. En wat betreft het amendement van GroenLinks, nadrukkelijk in de commissie aangegeven dat de vraag was aan de huidige voorzitters en de leden van de agendacommissie of dat werkbaar zou zijn met 5 leden in die agendacommissie, en als we dan vanuit die agendacommissie zelf horen dat dat niet wenselijk is dan volgen we dat graag en houden we het op 7 wat betreft het CDA.

Bij dit raadsvoorstel zijn 8 amendementen in stemming gebracht.

Amendement steunraadsleden van ONS Vlaardingen
Deze is met  14 stemmen voor en 16 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement fractieassistenten van ONS Vlaardingen
Deze is met 15 stemmen voor en 15 stemmen tegen gestaakt.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement fractieassistenten 2b van ONS Vlaardingen
Deze is met 22 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement samenstelling commissies van ONS Vlaardingen
Deze is met 24 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement RVO moties vreemd van Heel de Stad.
Deze is met 12 stemmen voor en 18 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement moties van ONS Vlaardingen
Deze is met 17 stemmen voor en 13 tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement RVO benoeming wethouders van Heel de Stad.
Deze is met 9 stemmen voor en 21 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement RVO spreektijd van Heel de Stad.
Deze is met 10 stemmen voor en 20 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement leden agendacommissie van GroenLinks
Deze is met 25 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het geamendeerde raadsvoorstel plus het gestaakte amendement zal in de volgende raadsvergadering verder behandeld worden.

Agendapunt 22a: Motie vreemd: Wijkaanpak VOP van de SP, D66, GroenLinks, ONS Vlaardingen en de PvdA.

Roel Veugelers: Dank u wel meneer de voorzitter. De problematiek die wordt aangesneden is natuurlijk bekend. En daar moeten we natuurlijk als stad wat mee. En in feite hebben we daar ook wat mee gedaan. In het coalitieakkoord zijn een aantal schitterende stadsprogramma’s opgenomen. Stadsprogramma leefbaar.
En mijn oproep is – ook naar het college toe – leg de focus, pak het aan, niet alleen voor de VOP maar voor de hele stad. Ook het punt wat de heer van Unen heeft genoemd, die wijkplatforms, is nou typisch een punt dat in die stadsprogrammas moet worden uitgewerkt dus ik denk dat er een basis ligt en mijn oproep is via deze raad en via de voorzitter om dat met die stadsprogrammas nou constructief en goed aan te pakken en mijn hoop is dan ook dat binnenkort die stadsprogrammas besproken zullen worden in de commissie. Dank u wel.

Deze motie is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Agendapunt 22b: Motie vreemd: Convenant Windenergie van D66, GroenLinks, DENK en PvdA.

Het CDA heeft bij dit agendapunt geen inbreng gehad.

De motie is met 20 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Agendapunt 22c: Motie vreemd: Convenant Wind van ONS Vlaardingen.

Deze motie is ingetrokken.

Agendapunt 22d: Moties vreemd: inzake Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië.

Het CDA heeft bij dit agendapunt geen inbreng gehad.

Motie Noodhulp Turkije en Syrië van GroenLinks, CU-SGP en D66
De motie is met 27 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Motie Noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië van DENK, SP, PvdA, Heel de Stad en BVV
(1 euro per inwoner naar Giro 555)
De motie is met 9 stemmen voor en 21 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Raadscommissie 9 februari 2023

Een kort verslag van de raadscommissie van 9 februari. U kunt beide vergaderingen terugluisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033836/Raadscommissie%2009-02-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Ruimte en middelen, raadszaal

Agendapunt 3: Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord wonen 2022
Portefeuillehouder Ivana Somers-Gardenier. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De wethouder begon met een inleiding en de raad kreeg een presentatie te zien.
Dit agendapunt gaat over het bod van Vlaardingen met betrekking tot het regioakkoord wonen, en hoe dit invloed heeft op onze woningvoorraad.

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Dit agendapunt wordt tijdens de raadscommissie op 16 februari oordeelsvormend behandeld.

Agendapunt 4: Wijzigingsverordening met artikel opkoopbescherming
Portefeuillehouder Ivana Somers-Gardenier. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De opkoopbescherming heeft het doel om koopstarters meer kans te geven op de woningmarkt, of als drukmiddel om de leefbaarheid van wijken te beschermen als er woningen worden opgekocht.
Dit onderwerp is eerder besproken in een besloten vergadering, naar aanleiding hiervan is er een wijziging aangebracht in artikel 3.

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Dit agendapunt wordt tijdens de raadscommissie op 16 februari oordeelsvormend behandeld.

Agendapunt 5: Strategische agenda MRDH 2023-2026
Portefeuillehouder Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De MRDH heeft een strategische agenda geschreven. Deze is al eens beeldvormend besproken tijdens de raadscommissie van 12 januari. De raad heeft een zienswijze opgesteld.

Roel: Wij lezen in de conceptbrief dat Vlaardingen een aantrekkelijke stad is om te wonen, mede vanwege de nabije ligging van Rotterdam. Een goede verbinding met het openbaar vervoer maakt het voor Vlaardingers mogelijk om te werken en te recreëren in Rotterdam. Een nachtelijke verbinding is hierin essentieel. Overdag is het ook wenselijk om een goede verbinding te hebben met Rotterdam, en er zijn een aantal plaatsen waar Vlaardingers vaak naartoe zullen gaan, zoals bijvoorbeeld hoge scholen, ziekenhuizen, het vliegveld misschien. Waarom zijn die locaties niet expliciet genoemd en waarom is er niet gekeken of er met die locaties ook een goede verbinding bestaat. Dank u wel.

Het antwoord van de wethouder: Wat wij gedaan hebben is, waar is nu in deze raad de afgelopen jaren de discussie over gegaan en hoe kunnen we die zo goed mogelijk vatten ten opzichte van de strategische agenda die hier voorligt. Als u zegt we missen locaties in het MRDH gebied die beter bereikbaar zouden kunnen zijn, zouden we best een lijstje kunnen maken alleen de vraag is wat voegt dat uiteindelijk toe aan de strategische agenda. Wat ik daar ook aan toevoeg is dat we in deze zienswijze best wel een aantal heel specifieke punten noemen. Die misschien, als je kijkt op strategisch niveau, daar zou je kunnen verwachten dat de MRDH zegt dat is geen onderdeel van de strategische agenda, dat vind plaats in de uitwerking. Maar dat betekend niet in mijn ogen dat we ze dan niet moeten indienen omdat je hiermee ook een bepaalde piketpaaltje slaat van wat vind de raad van Vlaardingen nou belangrijk de komende jaren en wat moet je dus ook echt meenemen in die uitwerking op een later moment. Dus ik kom er graag met u – via de voorzitter – met de heer Veugelers, het CDA of uw raad over in gesprek welke plekken in onze regio zouden nou beter ontsloten moeten worden. Niet alleen voor Vlaardingen zelf, maar uiteindelijk gaat het over de hele regio.

Roel geeft aan te overwegen om een amendement in te dienen.

Dit agendapunt wordt tijdens de raadscommissie op 16 februari oordeelsvormend behandeld.

Agendapunt 6: Gebiedsexploitatie Rivierzone
Portefeuillehouder Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Na het vaststellen van de gebiedsvisie Rivierzone en het vaststellen van de vier bestemmingsplannen van het programma Rivierzone, is het van belang om voor dit programma organisatorische en financiële eenduidige sturing te krijgen. Het voorliggende stuk zou hierin moeten voorzien.
Wethouder Bikkers geeft een inleiding.

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Dit agendapunt zal in de raadsvergadering van 9 maart worden behandeld als besluitstuk.

Agendapunt 7: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023 en onderzoeksplan 2023 - 213a onderzoek
Portefeuillehouder Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers.

De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid dat is in 2004 vastgesteld en uit antwoord op raadsvragen van april bleek dat het college geen uitvoer heeft gegeven aan deze verordening. De voorliggende geactualiseerde verordening verplicht het college om jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren en de raad hierover te rapporteren.
Wethouder Bikkers geeft een inleiding.

Roel: Even in het kader van de beeldvorming, wat is de rol nu van de raad bij dit voorstel? En de tweede vraag, want ik zie dat er een concreet onderwerp is voorgesteld, wat is de reden om specifiek voor dit onderwerp te kiezen?

Het antwoord van de wethouder: De rol van uw raad is het vaststellen van de verordening, en daarmee geeft u ons de opdracht die eigenstandig uit te voeren. Dus dat betekend dat wij zelf kiezen als college wat voor onderzoek we willen doen, op welke manier we onderzoek willen doen en hoe we omgaan met de resultaten.
Tegelijkertijd is het dan wel dat we aan u rapporteren, en daar kunt u mee doen wat u wilt.

Roel: Dan heb ik het dus goed begrepen dat de rol van de raad bij die onderzoeken en onderzoeksresultaten zeer beperkt is.

Wethouder: Ja, alles is relatief voorzitter. Maar als het gaat om de onderzoeken zelf dan is het antwoord daarop ja, zeer beperkt. De resultaten die krijgt u uiteraard en daar heeft u uw politieke taak op te vervullen, dat is uw goed recht. Dus daar kunt u mee wat u wil. Het is niet zo dat ik ze ter vaststelling aan u aanbied. Als u zegt op basis van de resultaten wil ik bijsturen, wil ik mijn controlerende taak uitoefenen en daar iets mee doen dan staat u dat vrij en kunt u daarover met mij en het college het debat over voeren en moties indienen of wat u wenst. Ik kan mij voorstellen dat naar aanleiding van het onderzoek wat we nu voor handen hebben dat we zeggen van nou, daar komen een aantal zaken uit over hoe ga je nou om met een aantal dingen binnen de begroting en dat is ook voor u interessant om daar naar te kijken in de richting van behandeling van de begroting. Dat is echt aan u om daarmee te doen wat u wilt.
De tweede vraag, waarom dit onderzoek? Het is zo, wij hebben als college uitgebreid gesproken hierover, longlist, shortlist en dat vloeit ook een beetje voort uit de discussie die we eerder gevoerd hebben over de begroting en hoe ga je om met kredieten en was het mijn grote wens om daar net even wat dieper in te gaan om te kijken hoe kunnen we uiteindelijk de begroting zoals we hem opzetten en de middelen die we daaraan gekoppeld hebben ook op een veel doelmatigere manier aan de slag gaan met de middelen die je hebt.
Dus dat is uiteindelijk de afweging geweest dat is voor nu een belangrijk thema, maar de komende jaren gaan er nog veel meer belangrijke thema’s komen waar we zeker onderzoek naar zouden willen doen.

Roel: Nog een technische vraag, ik zie in artikel 7 staan dat de verordening in werking treedt op 1 januari 2023. Kunnen wij als raad een verordening met terugwerkende kracht vast stellen? Of is dit een typo?

Voorzitter: De griffier zegt van wel.
Wethouder: En de wethouder ook. Maar met uw goedvinden voorzitter ga ik dit even tot de bodem uitzoeken. Niet als een 213a onderzoek. Maar mocht het zo zijn dat dit aangepast moet worden dan zal dit aangepast worden maar ik denk niet dat het een probleem is als u met terugwerkende kracht dit vaststelt en ook als die morgen ingaat is het prima want dan kunnen we hem vanaf morgen gebruiken. Ik vind het niet zo bezwaarlijk.

Indien er niks gewijzigd hoeft te worden dan wordt dit agendapunt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 9 maart.

Samenleving, Burgerzaal

Agendapunt 3: Jaarwisseling Vlaardingen
Portefeuillehouder Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens


Verzoek ingediend door GroenLinks, om daar gedachten over uit te wisselen.
Neill Voorburg geeft een korte toelichting over deze aanvraag. Hij heeft dit agendaverzoek ingediend omdat het hem interessant lijkt om terug te kijken op de afgelopen jaarwisseling, de feiten en de cijfers, wat is er nou precies gebeurd. Bijvoorbeeld, wat voor invloed heeft het vuurwerkverbod in Rotterdam en Schiedam hierop gehad? En hoe zien we de komende jaarwisselingen voor ons en moet er eventueel een beleidswijziging komen?
De burgemeester (de portefeuillehouder) vertelt kort over hoe de afgelopen jaarwisseling is verlopen.

Constantijn: Voorzitter, ik vroeg mij ook af, de day after, want weken erna wordt er nog steeds vuurwerk afgestoken. Wordt daar ook iets aan gedaan? Dat is een vraag aan de portefeuillehouder.

Beantwoording door de burgemeester: De heer Stevens had een terecht punt, je hebt overlast vooraf, maar ook achteraf. Ik heb nog heel veel vuurwerk gehoord in de stad de dagen erna, het moest nog op blijkbaar.
Wij worden vaak gealerteerd als het vuurwerk afgestoken wordt. De mensen hebben er overlast van.
Maar dat zijn wel overtredingen, want het zijn momenten buiten wanneer het toegestaan is om vuurwerk af te steken.
 

Agendapunt 4: Motie steun demonstranten in Iran
Beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Verslag over dit onderwerp volgt zo snel mogelijk.

Raadscommissie 16 februari 2023

Een kort verslag van de raadscommissie op 16 februari.
Terugluisteren kan via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033839/Raadscommissie%2016-02-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Ruimte en middelen, raadszaal

Agendapunt 5: Zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema.

Na een ordevoorstel bij agendapunt 2 is er door de aanwezige raadsleden besloten dat dit agendapunt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 9 maart komt.

Agendapunt 6: Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022
Portefeuillehouder: Ivana Somers-Gardenier. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Als eerste werd het amendement van de SP, PvdA en DENK behandeld. Deze vindt u hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12434164/1

Namens het CDA is er geen inbreng geweest.

Dit agendapunt komt als bespreekpunt op de agenda van de raadsvergadering op 9 maart.

Agendapunt 7: Wijzigingsverorderning met artikel Opkoopbescherming
Portefeuillehouder: Ivana Somers-Gardenier. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Er was geen inbreng vanuit de raad voor dit agendapunt. Deze wordt als besluitstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 9 maart.

Agendapunt 8: Strategische Agenda MRDH 2023-2026
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Het CDA heeft op dit agendapunt 2 amendementen aangekondigd. Corné ligt deze even kort toe:
Corné: Het CDA vind het belangrijk dat de Hoekse Lijn wordt doorgetrokken naar Rotterdam Centraal.
Op dit moment is Vlaardingen niet direct verbonden met Rotterdam CS en dat is een gemis. Door deze door te trekken krijg je mogelijk ook meer forenzen in de metro.

Het 2e amendement heeft betrekking op de bereikbaarheid van zorg binnen de regio. Dit amendement roept de MRDH op om daar een visie op te schrijven. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg ook voor senioren goed bereikbaar blijft de komende jaren. Ziekenhuizen trekken steeds meer naar de grote steden toe, deze moeten goed bereikbaar blijven.

Deze amendementen zijn nog in concept, als er partijen zijn die op- of aanmerkingen hebben dan horen wij dit graag.

Dit agendapunt wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 9 maart.

Agendapunt 9: Motie OV fiets in Vlaardingen
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit punt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

 Deze motie is ingediend door GroenLinks en de ChristenUnie/SGP. U vindt deze hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033843

Namens het CDA was er geen inbreng op dit agendapunt.

Omdat de wethouder een toezegging heeft gedaan, zal dit agendapunt niet in de raadsvergadering van 9 maart worden behandeld.

Agendapunt 10: Overgangsregeling nieuw erfpachtbeleid.
Portefeuillehouder: Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Omdat Roel dit punt op de agenda heeft laten zetten krijgt hij van de voorzitter als eerste het woord.
Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Als CDA vinden we het belangrijk dat de inwoners van deze stad goed geïnformeerd worden. Zeker over belangrijke financiële zaken. De erfpacht gaat omhoog, dat is vast gesteld. Waarschijnlijk gaat ie fors omhoog, dat staat ook vast. En in verband daarmee kunnen inwoners keuzes maken.
Ze kunnen kiezen of ze voor het nieuwe systeem kiezen of voor het oude systeem. Dat betekent dat ze een keuze moeten maken of ze de erfpacht nu willen afkopen op basis van de oude voorwaarden of later op basis van de nieuwe voorwaarden. Ze kunnen ook kiezen om her uitgifte te vragen op basis van de oude voorwaarden of later op basis van de nieuwe voorwaarden. Om zo’n keuze te maken, moeten de inwoners wel goed geïnformeerd worden. Om welke bedragen gaat het dan. Wat moet ik nu betalen, als ik nu wil afkopen, b.v. 25.000 euro, of wat moet ik straks betalen, wordt dat dan 40.000 euro?
Dat zijn belangrijke beslissingen. Het is niet een brood wat je koopt en waarvan je ontdekt goh, bij de buurman was het goedkoper. Het gaat om forse bedragen.
En als CDA vinden we het belangrijk dat bewoners hierover goed en zorgvuldig geïnformeerd worden.
Daar hebben wij onze zorgen over en onze zorgen heb ik geuit aan het begin van deze week bij de wethouder.
En de wethouder heeft mij gezegd, we hebben reeds uitvoerig alle inwoners geïnformeerd, en ik heb in de stukken die ik net heb gezien dat terug gezien. Maar hoe? Zijn er bedragen genoemd?
Gisteren stond er nog niks op de website, en vandaag wel en daar ben ik blij om. Er worden voorbeelden gegeven met concrete bedragen. Ik heb er wel een aantal vragen over, want het is nog niet helemaal duidelijk en misschien is het zinvol als ik die vragen hier meteen maar even stel als u dat goed vindt voorzitter.

Als eerste, wat mij opvalt is dat als men een keus wil maken, een factuur voor de behandelkosten betaald moet worden. 521 euro. Dan weet de desbetreffende inwoner nog helemaal niets. Hij moet dat bedrag betalen en dan gaat hij het proces doorlopen. Verder ben ik benieuwd waarom er gekozen is voor deze voorbeelden, met een ingangsdatum in 1995 voor 50 jaar en in 1968 voor 99 jaar. De voorbeelden zijn verhelderend, ze geven absoluut een beter beeld maar ze zijn wel beperkt.
Want ik denk dat het veel gaat om mensen met huizen, en mogelijk ook met appartementen, en dan zou je ook graag willen weten wat bijvoorbeeld een duurder huis zou zijn en hier is een vrij goedkoop huis genomen.
En dan ben ik ook even benieuwd, waarom is nou de koopsom oud en nieuw bij een 50 jarige erfpacht gelijk en bij een 99 jarige erfpacht wijkt dat af. Dat vind ik gek, dat kan ik niet helemaal volgen.
En verder, wat mij ook opvalt is dat nieuwe erfpacht aanzienlijk veel hoger is, maar wat ik denk dat de mensen daar ook nog bij moeten hebben, want dat is dus een keuze die ze moeten maken, in 2023 op basis van oud beleid opnieuw uit te laten geven, maar daarnaast wat de huidige erfpacht is want ze kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om deze door te laten lopen. En dan zal deze waarschijnlijk later pas veranderen. Tenzij ik dat niet goed begrepen heb dan hoor ik dat ook graag. Tot zover mijn vragen op dit onderwerp.

Beantwoording van de wethouder: over de factuur van de behandelingskosten: we hebben zo’n 10.000 erfpachters in Vlaardingen, en in 2021 heeft uw raad de beslissing genomen deze behandelkosten in rekening te brengen. Dat is zowel de kosten die we als gemeente maken als van de taxaties.
Ik ben het niet met de heer Veugelers eens dat er niks bekend was en u geeft aan dat het pas sinds gisteren op de website staat en dat klopt. Dit is naar aanleiding van ons gesprek afgelopen maandag. Dat u het nog in de commissie wil bespreken is uw goed recht.
Ik wil nog even benadrukken dat voor mensen met eeuwigdurend erfpacht er niks veranderd. Voor de komende jaren gaan we ook proactief aan de slag om bewoners te benaderen over de naderende veranderingen. Indien mensen een aanbod willen van de gemeente, moeten ze dit voor 1 april laten weten, maar hebben dan na 1 april nog de tijd om een definitieve keuze wil. Je hoeft dus alleen maar aan te geven of je de aanbieding wil.

Dit was de enige raadscommissie deze avond.

Raadsvergadering 9 maart 2023

U kunt de vergadering terug kijken en luisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033843
Hier vind u ook alle relevante documenten.

Agendapunt 2: Agenda
Er waren een aantal wijzigingen aan de agenda:

  • Agendapunt 9, het benoemen van de vicevoorzitter van de raad is verplaatst naar de raadsvergadering van 6 april. Dit is besloten omdat 1 van de kandidaten door ziekte niet aanwezig kon zijn.
  • Agendapunt 19, beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw aan de Kooikerweg 2 werd naar voren gehaald en is behandeld als agendapunt 15a
  • Agendapunt 22, verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten wordt een bespreekpunt in plaats van een besluitpunt i.v.m. een aangekondigd amendement.

Agendapunt 3: Mondelinge vragen
Door ONS Vlaardingen zijn er mondelinge vragen gesteld over een raadsmemo betreffende de giftengrens voor bijstandsuitkeringen.

Agendapunt 11: Benoemen leden agendacommissie.
Corné Venema is benoemd tot één van de 7 leden van de agendacommissie.

Agendapunt 12: Gebiedsvisie Rivierzone.
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Dit voorstel is met 29 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 13: Voorstel onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023
Er was vanuit geen enkele partij inbreng op dit agendapunt. Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Agendapunt 14: Wijziging verordening met artikel Opkoopbescherming
Bij dit agendapunt is er een amendement ingediend omdat de datum niet klopte. Zowel het voorstel als het amendement zijn zonder stemming aangenomen.

Agendapunt 15: Zienswijze ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam the Hague airport
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.
Dit voorstel is met 30 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 15-A: Beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2
Bij dit agendapunt zijn 2 moties ingediend. De bijdrage van het CDA werd gedaan door Roel Veugelers.

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Er is in dit dossier het nodige mis gegaan, dat hebben we met zijn allen vastgesteld. Dat had niet zo moeten lopen. Dat is voor iedereen duidelijk. Wat we wel moeten vasthouden is dat het om dit specifieke project gaat. In beide moties wordt naar dit specifieke project gekeken. De moties zijn niet breder en kunnen ook niet breder zijn want er kan alleen onderzoek worden gedaan naar dit specifieke project. Als je constateert dat er zoveel is mis gegaan, welke maatregelen moet je dan nemen.

Interruptie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen): Durft u nou serieus te zeggen dat u de motie gelezen heeft?
Roel: Ja
Frans Hoogendijk: Hoe komt u dan in godsnaam tot de conclusie dat het niet breed is getrokken? Dan heeft u hem niet gelezen.
Roel: Er staat in de motie dat er onderzoek wordt gedaan naar dit project.
Frans Hoogendijk: Nee. Dat staat er niet.

Roel: Ik ga verder met mijn verhaal. De vraag is welke maatregel je dan moet nemen. En ik denk dat de heer de Ron terecht heeft gezegd een eenvoudig project is heel complex gemaakt. En dat moeten we ook vasthouden. Dit was niet een heel complex project. Dit was een relatief eenvoudig project. En dat is heel complex geworden. En dan kom je weer terug bij de vraag, welke maatregel moet je dan nemen? En als CDA zijn we van mening dat je dan adequate maatregelen moet nemen en naar onze mening wordt die goed verwoord in de motie van de VVD en die zullen we dan ook steunen.
Er wordt opgeroepen door alle oppositiepartijen tot een onderzoek dat vergelijkbaar is met een parlementaire enquête. Een parlementaire enquête die je gebruikt voor de toeslagaffaire, die je gebruikt voor de aardbevingen in Groningen. Dat zijn hele grote projecten. Helemaal mee eens. En de vraag is of op gemeentelijk niveau dit project daarmee vergelijkbaar is en je denkt dergelijke zware maatregelen te moeten nemen en volgens het CDA is dat niet zo. Je moet maatregelen nemen die passend zijn en wij vinden de maatregel van zo’n enquête, wat zeker zinvol kan zijn daar ben ik het van harte mee eens, in dit geval veel te zwaar.

Interruptie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen): Dank u wel voorzitter, Voorzitter, de heer Veugelers heeft het over dat gebruik je voor onderwerpen als die gigantisch zijn, aardbevingen in Groningen en hij heeft er nog een paar genoemd. De blunderput in Rotterdam is op deze manier aangepakt. Het vuurwerkdrama aan het Scheveningse strand, is op die manier aangepakt. De aankoop van een pand in Rotterdam aan de boompjes en de misstanden die daarmee waren, is op die manier aangepakt. En dat is een ander niveau voorzitter. Dat is een hele andere zaak als verzakkingen in Groningen en er zijn nog een aantal van die grote dingen. Vind u ook niet?
Roel: Nee.

Interruptie van Vera Kalf (Stadsbelangen Vlaardingen): Voorzitter, klopt het dat ik bij het CDA, bij monde van de heer Veugelers, ook op moet merken dat het CDA de zaak heel erg verengd. Het huidige dossier wat we bespreken, als het gaat om de herbouw van de kantine van CION en Delta, en moet ik dan goed begrijpen dat het CDA dit als een op zich zelf staand incident ziet?
Roel: Dat wordt er inderdaad gezegd, dat er een cultuur is van overschrijdingen en dat het op al die plaatsen misgaat. Ja er gaan dingen mis, maar ik ben niet van mening dat er hier in Vlaardingen een cultuur is dat er bij allerlei projecten allerlei dingen mis gaan. Dat is veel te breed getrokken. En daar kunt u om lachen, dat is uw goed recht, maar daar ben ik het dus niet mee eens, dat het bij allerlei projecten allemaal mis gaat. Dus daar ben ik het niet mee eens.
Vera Kalf: Dan moet ik vaststellen dat ik waarschijnlijk in een andere wereld leef dan het CDA en in het recente verleden zijn er natuurlijk verschillende overschrijdingen geweest, het is vanavond al even aan de orde gekomen, op de agenda van de commissie van 16 maart staat ook weer een onderwerp. Ik wil gewoon duidelijk hebben dat ik daarover geen misverstand heb met mezelf. Dat het CDA zegt dit is een incident op zichzelf, niks meer en niks minder. Klopt mijn interpretatie over hetgeen wat ik over het CDA heb gezegd?
Roel: Ik vind het een te zware conclusie om te zeggen dat het een cultuur is van overschrijdingen. En dat wordt gesuggereerd en daar ben ik het niet mee eens.

Mijn laatste punt. Wat ik proef aan de motie is dat er koppen moeten rollen. En is dat nou de manier waarop wij hier met elkaar verder moeten gaan. Het is concreet gezegd door de heer van Unen dat er koppen zouden moeten rollen. Althans, gesuggereerd.

Interruptie Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen): Het is wel ingewikkeld op basis van uw betoog om helemaal strikt zakelijk te blijven. Eerst noemt u op wat er in de motie zou staan, wat er niet staat. Want er staat wel degelijk die bredere aanpak in en als u wil dan lees ik het u voor. En dan vervolgens gaat u zeggen, ja ik heb de indruk niet het spijt me echt, ik ga het toch tegen u zeggen, hoe lang zit u hier dan?
Roel: Wat mij altijd geleerd is, is dat je de bal speelt en niet op de man. En dat doet u wel, vind ik jammer. Ik zou het niet doen. Ik zal de vraag niet beantwoorden. Ik begrijp dat ik nog een interruptie heb van de heer van Unen.

Interruptie Marco van Unen (Beter voor Vlaardingen): Ik heb gezegd dat er consequenties getrokken moeten worden eventueel, als het rapport daar naar is. En als er dan eventueel koppen moeten rollen, dan moeten we daar toch ook eerlijk over zijn? Laten we nou is over die schaduw heen stappen, over dat 19/16 gedoe. Laten we is gewoon toestemmen. Ik snap jullie echt niet.

Roel: Dan wil ik hiermee afronden.

Aan het einde van de termijnen werd er kort geschorst. Vera Kalf (Stadsbelangen Vlaardingen) diende nog een motie in.
Hierna werd de vergadering voor 20 minuten geschorst. Daarna volgde de stemming.

Het voorstel is met 31 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

De motie “Toezicht tijdens projecten” van de VVD is met 18 stemmen voor en 13 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

De motie “Instellen onderzoekscommissie” van ONS Vlaardingen, SP, PvdA, AOV, Heel de Stad, Beter voor Vlaardingen, DENK en Stadsbelangen Vlaardingen is met 13 stemmen voor en 18 tegen verworpen.
Het CDA heef tegen deze motie gestemd.

De motie van Wantrouwen, ingediend door Stadsbelangen Vlaardingen is met 22 stemmen voor en 6 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Agendapunt 17: Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022
Bij dit agendapunt is er een amendement ingediend door de SP, PvdA en DENK.

Het CDA had bij dit agendapunt geen inbreng.

Het amendement Sociaal Woonbod is met 4 stemmen voor en 26 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen gestemd.

Het voorstel is met 27 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 18: Strategische agenda MRDH 2023-2026
Bij dit agendapunt zijn 5 amendementen ingediend. De bijdrage van het CDA is gedaan door Corné Venema.
Het CDA heeft zelf 2 amendementen ingediend.

Corné: Dank voorzitter. Door de coronapandemie heeft het openbaar vervoer te maken gekregen met fors minder reizigers, en dus minder inkomsten. Het gevolg hiervan is dat routes geschrapt worden. Het CDA vindt het van belang dat de regio een fijnmazig openbaar vervoers aanbod houdt, want als we nog meer lijnen gaan schrappen, waar moet je dan nog heen met het openbaar vervoer? Daarom moeten we juist investeren in het netwerk om het weer aantrekkelijk te maken en inwoners van de regio weer in de tram, trein, bus of metro te krijgen. En die richting mag van ons wat scherper in de strategische agenda van de MRDH naar voren komen. Daarvoor dienen wij twee amendementen in, ten eerste voorzitter vindt het CDA het belangrijk om te investeren in een directe verbinding tussen Vlaardingen en het station Rotterdam Centraal.  Wij horen van veel Vlaardingers dat ze deze verbinding missen om gemakkelijk naar gebieden buiten de regio te gaan zoals bijvoorbeeld Utrecht en zelfs Amsterdam. Terwijl juist deze steden veel werkgelegenheid bieden, ook voor Vlaardingers. Door het ontbreken van deze directe verbinding kiezen veel Vlaardingers ervoor om noodgedwongen achter in de file aan te sluiten, omdat de overstap in het OV een grotere reistijd oplevert. Het CDA ziet kansen om deze directe verbinding met Rotterdam Centraal te realiseren door middel van de Hoekse Lijn door te trekken naar het station. En daarvoor dienen we een amendement in.
De MRDH focust zich op de economische ontwikkeling van de regio en dat is goed. Echter ziet het CDA ook een ontwikkeling waarin er steeds meer ouderen in de regio komen te wonen. Deze ouderen zijn in grotere maten afhankelijk van het openbaar vervoer om hun boodschappen te kunnen doen of een bezoek af te leggen aan een dokter in het ziekenhuis. Juist door centralisering van ziekenhuizen in Rotterdam, iets waar het CDA op zich al geen voorstander van is, komt de bereikbaarheid van de ziekenhuizen nog meer onder druk te staan. Daarom dienen we ook een amendement in om een visie te ontwikkelen over de bereikbaarheid van zorginstellingen. Dank u wel.

Het amendement “Nachtelijk OV” van ONS Vlaardingen is met 27 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het amendement “Economisch vestigingsklimaat” van D66 is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het amendement “Zorg bereikbaar” van het CDA is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.

Het amendement “Hoekse lijn naar Rotterdam Centraal” van het CDA is met 24 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.

Het amendement “busverbinding” van de VVD is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het voorstel is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Hierna werd de vergadering gesloten. De volgende agendapunten zijn niet behandeld en daarom verplaatst naar de volgende raadsvergadering op 6 april:

16. Regelement van orde gemeenteraad Vlaardingen 2023
20. Delegatie lokale regelingen aan werkgeverscommissie
21. Het opheffen van de geheimhouding documenten 2023
22. Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten
23. Motie “Steun demonstranten in Iran”

 

Raadscommissie 16 maart 2023

U kunt deze raadscommissie terugluisteren via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033846/Raadscommissie%2016-03-2023
Hier vind u ook eventuele toezeggingen.

Raadszaal

Tijdens het sprekersplein waren er 3 insprekers over agendapunt 5: Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus. Zij maken zich vooral zorgen om de parkeerdruk die gaat ontstaan in de wijk.

Agendapunt 3: Afwijken erfpacht Tradiro
Portefeuillehouders: Ivana Somers – Gardenier en Koen Kegel. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De gemeente heeft een convenant over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten gesloten met diverse partijen, waaronder Tradiro. Ter uitvoering van dit convenant is met Tradiro onderhandeld over de uitgifte van erfpacht van de locatie Vergulde Hand. Er is overeenstemming bereikt en de afspraken zijn vast gelegd in een concept overeenkomst.
De wethouder geeft een korte inleiding.

Roel: Even aanhakend op de vraag van meneer van der Zande, over het afwijken van het erfpachtbeleid. Mijn vraag is, wie heeft nu eigenlijk de bevoegdheid om daarvan af te wijken, is dat inderdaad de raad of is dat het college? En waar staat dat dan in de documentatie? En dan de vraag wanneer wordt die overeenkomst nu getekend, ik begrijp dat die nog niet getekend is. Ik krijg de indruk dat hierover besloten moet worden in de raadsvergadering van 6 april, en dan is naar mijn mening het nieuwe erfpachtrecht van toepassing. En waarom wordt nu dan de erfpachtcanon op het oude recht vastgesteld. En tot slot de vraag, wat het verschil is in het canon onder het oude recht en onder het nieuwe recht want ik dacht dat onder het nieuwe recht het canon aanzienlijk omhoog zou gaan en het lijkt mij niet juist dat we hier ten gunste van een bedrijf afwijken. Dank u wel.

Beantwoording wethouder: De bevoegdheid van het college, waar de heer Veugelers naar vroeg. De reden dat we hier zitten is omdat het een afwijking is en daardoor wordt het een raadsbevoegdheid ook al is het normaal een uitvoeringstaak van het college. Dus daarom ligt het plan ook bij u ter besluitvorming voor.
U vroeg ook iets over het oude of nieuwe recht, omdat er een nieuw beleid ingaat wat we 3 maanden later nu laten ingaan, dus per 1 april 2023. Voor de grondwaarde en afkoopsom blijft het in dit geval gelijk. In dit geval wordt mij door de expert die hier veel meer van weet dan ik ingefluisterd dat het in dit geval geen verschil maakt.

Roel: Als het niet uitmaakt ben ik nog even benieuwd welk recht nu van toepassing is want ik proef een beetje dat het nieuwe recht toch van toepassing zou moeten zijn. En dan wil ik een aanvullende vraag stellen. Ik zie een concept overeenkomst bijgevoegd, die niet getekend is. Ik ga ervan uit dat die getekend wordt na 1 april. En dan is naar mijn mening het nieuwe recht van toepassing en ik ga ervan uit dat u in het overleg met deze partij deze partij erop heeft gewezen dat het erfpachtrecht wijzigt per een bepaalde datum en dat daar rekening mee wordt gehouden.

Beantwoording wethouder: Ik krijg hier te horen dat ook onder het nieuwe recht die grondwaarde en uiteindelijk de afkoop in die zin gelijk blijft. Maar misschien is het goed om nog even een keer in detail uit te zoeken en ook even het oude en nieuwe beleid naast elkaar te leggen en dat ook voor u op papier te zetten zodat u daar ook zelf wat beter naar kan kijken. Dus die komt uw kant op.

Tweede termijn Roel: Twee opmerkingen, Enerzijds graag nog even de bevestiging voor die afwijking, waar dat nou precies geregeld is en waar ik mij meer zorgen over maak en dat is in de eerste ronde aangegeven, dat er vaker zal worden afgeweken van het erfpachtbeleid en als dat wenselijk is dan vind ik het als raadslid niet wenselijk dat de raad daar steeds over beslist maar dat er een voorstel wordt gedaan voor een nieuwe erfpachtregeling waarin die flexibiliteit wordt opgenomen. Dank u wel.

Beantwoording wethouder: Zoals ik het begrijp zelfs onder het oude beleid was dit ook gewoon een bevoegdheid al van het college in algemene zin, maar even dat ik uw vraag goed begrijp, het algemene erfpachtbeleid ten uitvoer brengen, ook het nieuwe dat is inderdaad een bevoegdheid van het college. Maar vraagt u nu dat bij iedere afwijking wij niet meer langs u als raadslid gaan, is dat wat u vraagt? Dat kan maar ik denk niet dat een meerderheid van de raad het met u eens is.

Roel: ik wil graag weten waar precies geregeld is wie er van het beleid mag afwijken en in welke gevallen. Want het lijkt mij in zijn algemeenheid niet juist dat wij als raad over dat soort afwijkingen moeten beslissen. Dus naar mijn mening moet dat ergens zorgvuldig geregeld zijn want als raad stellen wij die erfpacht zaken op, maar we gaan niet besluiten over specifieke afwijkingen. Dat vind ik heel bijzonder en ik wil graag zien waar dat expliciet geregeld is.

Wethouder: Het hele punt is eigenlijk dat u als raad, dat er eerder dus erfpachtbeleid is vastgesteld. Dat zijn eigenlijk de spelregels, dat is hoe wij uitvoeren namens u allen. Dat is nu een nieuw beleid vanaf 1 april. Het kan niet anders dan dat u als raad iedere afwijking van het door u vastgestelde erfpachtbeleid, dat u dat toetst. Want wij houden ons in zekere zin niet aan de door u vastgestelde regels en dan moet u toch wel iedere keer toetsen en toestemming geven dat wij afwijken.
U kunt er voor kiezen daar niet vanaf te wijken, en u kunt er ook voor kiezen misschien dat u daar naar op zoek ben ik probeer met u mee te denken, als u er achter komt van nou, het is toch niet zo incidenteel als dat we op dit moment denken, maar het gaat wat vaker gebeuren bij bepaalde instellingen ik zeg maar even wat, dat u wenst het beleid in algemene zin aan te passen zodat we niet steeds naar de raad hoeven. Als dat is wat u bedoeld dan wil ik daar uiteraard met u in mee denken, maar op dit moment zie ik daar zelf nog geen aanleiding voor. Maar als u dat ziet dan ga ik daarover graag met u in gesprek.

Roel: Het is zeker niet helemaal duidelijk, maar ik laat het hierbij. Dank u wel.

Dit agendapunt staat tijdens de raadscommissie van 23 maart oordeelsvormend op de agenda.

Agendapunt 4: Bestemmingsplan Aalscholverlaan
Portefeuillehouder: Ivana Somers – Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers


Namens het CDA was er geen inbreng.
Dit agendapunt komt als besluitpunt op de agenda van de raadsvergadering van 6 april.

Agendapunt 5: Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus
Portefeuillehouder: Ivana Somers – Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De voorzitter geeft een korte inleiding. De raad moet besluiten of het bestemmingsplan mag worden aangepast. De wethouder geeft een toelichting. Het betreft hier de oude van der Kooy locatie.

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Als CDA vinden we het wenselijk dat de woningbouw op die plek zo snel mogelijk gerealiseerd wordt, het heeft al te lang leeg gestaan dus dat willen we als eerste benoemen. En als tweede zijn wij even benieuwd of de wethouder al in de gelegenheid is geweest om het amendement te bekijken en horen graag de reactie van haar daarop. Dank u wel.

Beantwoording wethouder: Ik heb nog geen kennis kunnen nemen van dit amendement.

ONS Vlaardingen geeft aan dat het amendement niet het instrument is om iets te doen aan de parkeerdruk in de wijk. Diverse partijen geven aan te gaan kijken of een motie hiervoor een oplossing is. Omdat dit niet alleen een probleem is op deze plek in de wijk Ambacht, maar in de hele wijk en op meerdere plekken in Vlaardingen gaat er ook gekeken worden of er iets veranderd moet worden aan de parkeernormen/ het parkeerbeleid en of deze op de agenda van de raad moet komen.

Dit agendapunt komt als bespreekpunt op de agenda van de raadsvergadering van 6 april.

Agendapunt 6: Agendaverzoek Stadsprogrammas
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken, Ivana Somers – Gardenier, Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers.
Roel is ook degene geweest die dit op de agenda heeft laten plaatsen.
Wilt u de presentaties van de wethouders beluisteren? Dit agendapunt begint op 2.07.00.

De voorzitter geeft een korte inleiding. Er worden 3 van de 8 stadsprogrammas besproken: Nieuwe energie, groen Vlaardingen en leefbaar Vlaardingen. De overige stadsprogrammas komen op een ander moment op eenzelfde manier ter sprake. Hij geeft het woord aan Roel om zijn agendapunt nader toe te lichten.

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Als CDA hechten wij veel waarde aan de stadsprogrammas. Daarin worden wat ons betreft de belangrijke thema’s van de stad behandeld. Energietransitie, groen, veiligheid, leefbaarheid en zorg. Op die thema’s moeten we blijven focussen, en ons niet laten afleiden door de waan van de dag. Als CDA zien we de stadsprogrammas niet als extra projecten, de stadsprogrammas moeten wat ons betreft gezien worden als overkoepelende thema’s en als rode draad voor al het beleid. Wat we in dat kader dan ook vragen is om vast te stellen welke thema’s er onder die stadsprogrammas kunnen vallen. We hebben het idee dat er veel meer zaken zijn die onder die stadsprogrammas thuis zijn. Ik noem een voorbeeld: We hebben het destijds gehad over de problematiek in de VOP wijk, dat is bij uitstek iets wat – wat ons betreft – thuis hoort in het stadsprogramma leefbaar, en dan moet er niet alleen gekeken worden naar de VOP wijk maar ook naar andere wijken of daar dezelfde problematiek is. We hebben de stadsprogrammas bestudeerd en als CDA vinden we ze wel wat mager. Er worden een aantal doelstellingen geformuleerd en er worden een aantal plannen geformuleerd en als CDA zien we graag dat er op een constructieve manier de grote thema’s van deze stad goed worden aangepakt. Hoe gaan we die thema’s op een goede wijze realiseren en in dat kader hoor ik graag welke lopende projecten thuis horen in de stadsprogrammas. Dank u wel.

Reactie van de heer Hogendijk (ONS Vlaardingen): Stadsprogrammas maken een heel belangrijk onderdeel uit van het coalitieakkoord. En het lijkt er nu een beetje op dat wat hij bij het coalitieakkoord niet voor elkaar kreeg, hij dat nu op een andere manier wil doen. Ik vind het prima hoor, ik blijf gewoon zitten tot 12 uur dat maakt me niet uit, maar is dat niet een beetje… of is dat onjuist?

Roel: Sorry meneer Hoogendijk, dan heeft u mijn verzoek niet helemaal goed begrepen. De stadsprogrammas staan inderdaad in het coalitieakkoord, en onze gedachte is dat die ook op een zorgvuldige wijze moeten worden uitgevoerd. En dat dat beter moet gebeuren. Dus het is meer een uitwerking van de stadsprogrammas dan dat er nu opnieuw iets zitten te verzoeken. Het is een nadere uitwerking van de stadsprogrammas zoals in eerste instantie is vastgelegd in het coalitieakkoord.

Het eerste stadsprogramma wat wordt besproken is Groen Vlaardingen. Wethouder Lianne van Kalken geeft een presentatie.

Roel: Allereerst dank voor de presentatie en de verheldering. Dit geeft meer beeld. Maar ik heb nog wel een aantal vragen. Ik zie een aantal woorden terug komen. Ik zie een groenvisie, een groenbeleid en een groenstructurenplan, en mijn vraag is zijn dit allemaal verschillende zaken of is dat een en hetzelfde document. En wanneer wordt verwacht dat dit document dan wordt aangeleverd, en krijgen wij dat dan als raad te zien.
Verder de vraag, de uitvoering die u net liet zien, die vond ik nog weinig concreet. Ik zou het op prijs stellen als dit wat meer concreet gemaakt kon worden. En dan kijk ik nog even naar de agenda die bij het uitvoeringsplan zat, en daar zie ik onder anderen instaan focuspunt 2, groen en identiteit: jaarlijkse positieve berichten over groen, communicatiestrategie groene agenda maken voor Q1 2023, is die groene agenda nou hetzelfde als de groenvisie of is dat weer wat anders? En ik zie dan ook voor Q1 staan het borgen van de uitvoering van het stadsprogramma Groen en het benoemen van een programmamanager Groen, is dit inmiddels rond? Dat waren voor nu mijn vragen dank u wel.

Beantwoording wethouder: Het CDA vroeg hoe zit het nou met groenvisie, groenbeleid en het groenstructurenplan. Het duizelt u misschien met zoveel groen, maar we zijn bezig met het opstellen van het groenplan. Omdat we, zoals ik al uitlegde, we graag die samenhang in de stad willen zien, daar zijn we mee gestart, dat wordt Q2 want daar moet een bureau voor ingehuurd worden en er zijn meer steden met groen bezig gelukkig maar daar zijn we mee bezig. En u vraag was wordt de raad daar ook bij betrokken? Ja wat mij betreft wel en ik zou u graag daar ook input op willen laten leveren. Ik kom graag bij u langs om op te halen waarvan u denkt daar liggen de kansen. Dit is ook meegegeven aan het onderzoeksbureau, dat er inbreng wordt meegenomen vanuit de stad en vanuit de raad. U vroeg ook wat is het nou precies concreet, en ik ben daarin ook wel een beetje zoekend want volgens mij is het zo dat we een coalitieakkoord hebben dat door uw raad gesloten is, ik bedoel akkoord bevonden is, dat u ons die opdracht heeft gegeven en dat wij als college de opdracht hebben gekregen om die uitvoering te gaan doen van het coalitieakkoord. Daarin hebben we juist u als raad heel erg in betrokken, bij de input van het uitvoeringsprogramma, en hebben we dat ook weer terug aan u gelegd en is het dan ook weer aan het college om juist die uitvoering te gaan doen. En om dan concreter te worden en met allerlei plannen, want ik vertel u graag wat we gaan doen, maar om u dan ook weer input te gaan laten leveren op wat al die concrete plannen dan zijn dan is een beetje wat mij betreft niet helemaal duidelijk wat dan de rol precies is. Dus ik ben daarin een beetje zoekende, misschien heb ik u verkeerd begrepen maar…

Voorzitter: De heer Veugelers, bent u verkeerd begrepen?

Roel: Ik denk het wel, u geeft aan dat u een aantal zaken wil gaan uitvoeren, en het gaat mij er niet om dat wij daar als raad weer input op moeten geven, maar wij willen graag zien op welke wijze dat dan wordt gerealiseerd. Welke plannen worden opgepakt, wanneer worden die plannen opgepakt. En als u daar wat voorbeelden bij kunt geven dan is dat verhelderend. Dus dat is uitsluitend de vraag die wij hebben en dat hoeft wat mij betreft niet meteen nu maar dat we wel in de loop der tijd meegenomen worden in wat er allemaal gebeurd.

Wethouder: Volgens mij deed ik met die 5 focuspunten een poging u mee te nemen in die projecten, maar ik ben dus een beetje zoekende in hoe uitgestippeld u dat wilt hebben. Maar we zijn dus ook bezig met een agenda en daar neem ik u graag als raad in mee. Alleen is het dus ook de vraag hoe concreet of tot op welk detailniveau wil je dat als raad dan ook invulling, of kennis van nemen.
De projectmanager groen, die zit hier naast mij dus dat is geregeld.

Roel: Nog even een verheldering. Groen plan heeft u uitgelegd, maar nu hebben we nog groenbeleid en we hebben nog een groenvisie en we hebben nog een groen agenda. Is dat hetzelfde? Zijn dat verschillende zaken?

Ambtelijke ondersteuning: Eigenlijk is de groenvisie ook een actualisatie van het groenplan ‘Vlaardingen blijft Groen’ uit 2012. Visie/beleid, dat noemen we groenplan. Zo hebben we dat genoemd. Maar dat zit eronder, vandaar de verwarring van de termen. En de groene agenda, zijn eigenlijk alle acties die volgen. We zijn bezig met een planning te maken.

Roel: Is deze agenda openbaar, en waar kunnen we deze vinden?

Wethouder: Als deze er is kunnen we hem aan uw raad laten toekomen.

Het tweede stadsprogramma wat wordt besproken is Leefbaar Vlaardingen. Wethouder Ivana Somers – Gardenier geeft een presentatie.

Roel: Wederom dank voor deze toelichting. Ik hoor de wethouder een heleboel plannen noemen, een heleboel projecten noemen, daar ben ik blij om. Want dit is een focuspunt waar we veel aandacht aan willen besteden. Mijn vraag daarbij is, is het mogelijk om een overzicht te krijgen van die projecten die onder dit stadsprogramma vallen? Zodat het een beetje inzichtelijk wordt gemaakt voor ons, wat er nu allemaal onder valt. Dat was de eerste vraag, de tweede vraag is, ik zie overlast van inwoners of wat is het.. Woonoverlast. Zou daar ook parkeeroverlast onder vallen? En de vraag is ook als dat er onder valt, dan kunnen we misschien weer wat extra budget vanuit het stadsprogrammas daar mogelijkerwijs voor gebruiken. U wil dingen combineren, en volgens mij gaat de raad over waar ze geld aan besteden. Maar goed de vraag is dus welke projecten er allemaal lopen en de opmerking dat het tijd kost, dat begrijp ik. Het zijn focuspunten waar we de aandacht op moeten houden. Dus als ze maar gerealiseerd worden, dat vind ik veel belangrijker dan dat het morgen wordt gerealiseerd. En daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.

Beantwoording wethouder: Ik snap de vraag over wat concrete projecten. Ik kan voor dit jaar wel wat projectjes eruit lichten. Dus ik denk dat dat goed is om even naar te kijken. Tegelijkertijd, en dat is een  van de punten waar we heel veel waarde aan hechten, dat we echt de dingen doen met de inwoners, met de bedrijven en met de instanties de we hebben. En dat is wel een beetje het gevaar als ik nu met projecten ga komen, dan is de participatie een soort mosterd na de maaltijd.
Dan had u nog parkeren. Ik wou dat ik ja kon zeggen, maar het is nee. Dat is ook een veel breder probleem. Daar gaan we denk ik wel op een ander punt nog op terug komen.

Het derde stadsprogramma wat wordt besproken is Nieuwe energie. Wethouder Koen Kegel geeft een presentatie.

Roel: In aansluiting daarop (vraag van de heer Pienbroek, CU/SGP), ik heb de wethouder horen zeggen dat er gekeken gaat worden op welke wijze al die wijken van het gas af kunnen, ik neem aan dat daar een plan voor wordt opgesteld en ik ben even benieuwd wanneer dat plan dan aangereikt zal worden. En of dat dan ook een plan is waarin voor heel Vlaardingen wordt aangegeven in welke periode verschillende wijken van het gas af zullen gaan. Ben even benieuwd wanneer we een dergelijk plan gaan krijgen. Het tweede is ik hoor de wethouder ook zeggen dat er zeer veel projecten zijn die eigenlijk onder dit stadsprogramma vallen. Wederom mijn vraag, kom met een lijstje zodat we duidelijk hebben waar we de focus leggen en waar we mee bezig zijn. De derde vraag, ik zie in het stadsprogramma staan dat er naar wordt gestreefd om jaarlijks 1200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen te verduurzamen en te isoleren. En ik heb u net horen zeggen dat daar onder andere de spukgelden voor worden gebruikt. Komen die spukgelden dan uitsluitend ten goede aan de woningcorporaties of hebben individuele huiseigenaren daar ook nog baat bij en hoe worden zij daar dan bij geholpen en mijn vraag daar nog bij is 140 utiliteitsgebouwen per jaar, wat is een utiliteitsgebouw, hebben we er zoveel staan in Vlaardingen en is dat inderdaad haalbaar?

Beantwoording wethouder: de heer Veugelers vroeg over wanneer der een plan komt, dat komt 2 jaar geleden.  Ik noemde net al de transitievisie warmte, die is in 2020 in deze raad vastgesteld. En eigenlijk is dat het antwoord op de vraag van joh, wat zijn nou eigenlijk de oplossingen voor de stad, hoe kan je van het gas af. Dat is daar in toen in beeld gebracht. Van de beste opties en oplossingen per wijk en stadsdeel.
Op basis daarvan worden nu de wijk uitvoeringsplannen gemaakt waarvan de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt de eerste twee plannen zijn die u als raad ook heeft vastgesteld. Ik wens om ook nog een derde wijk aan te wijzen maar daar was meer onderzoek voor nodig, wat nu dus nog steeds loopt.
Voor de helderheid verwijs ik u ook naar het routeplan Drevenbuurt aardgasvrij en als u daar vragen over heeft dan leg ik het u graag uit.
U vroeg ook over het grote aantal projecten, nou ik ben van de spreadsheets en er gebeurt echt heel veel. Maar ik denk dat de makkelijkste verwijzing van wat ga je nou wanneer doen dat staat wel in het uitvoeringsprogramma vrij helder verwoord eigenlijk. Wanneer we in welk kwartaal wat af hebben. Op pagina 18 van het uitvoeringsprogramma kunt u dat voor nieuwe energie in detail zien. Mocht u daar nog meer duiding op willen hebben ga ik daar ook nog een keer met u over in gesprek. U vroeg iets over het isoleren en de SPUK middelen, gaat dat ook naar particuliere woningbezitters. Antwoord, zeer zeker ja.
Utiliteitsgebouwen, dat zijn ook gewoon kantoorpanden, bijvoorbeeld de hele rivierzone valt daaronder – nog, tot er woningbouw staat.

Burgerzaal

Agendapunt 3: Rekenkamerrapport Participatiebeleid.
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

De rekenkamer gaf een korte presentatie getiteld Participatie en omgevingswet.

Constantijn: In het raadsvoorstel staat het ook omschreven, als punt 2, geef de raad een heldere rol. Hoe het hier omschreven staat vind ik eigenlijk beter, want wie geeft die rol aan de raad. Zoals het hier omschreven staat is het alsof het college die rol moet geven. En ik denk dat de raad de hoogte instantie is.

Beantwoording rekenkamer: Zeker, daar heeft u helemaal gelijk in. Dus hij hangt heel erg nadrukkelijk samen met punt 5, de aanbeveling die we aan de raad zelf doen. Dus die hangen een beetje met elkaar samen. Onze aanbeveling aan de raad zelf, om meteen maar even naar 5 te springen is geef het college kaders mee vooraf aangaand aan beleidsvorming. Dus daar ligt de verantwoordelijkheid ook bij uzelf als raad, dat u zelf ook het voortouw neemt daar waar nodig of er scherp op bent dat u kaders stelt zodra het college ergens mee aan de slag gaat. Aanbeveling nummer 2 is echt bedoeld richting het college, dat zodra het college start met een traject, en heel vaak is het dan zo dat het college het voortouw neemt om dingen te doen waarna u als raad er besluiten over neemt. Maar als het college voorbereidende werkzaamheden verricht of een traject opstart, dan is het wel prettig als u als raad weet wanneer ben ik aan de beurt. Om hem maar heel praktisch te maken, u bent volksvertegenwoordiger. En stel nou dat het college een uitgebreid traject opstart om ergens een nieuwe wijk te ontwikkelen of iets in een wijk te doen, en de bevolking daar is het overal mee eens en er is een weg gevonden om alles op een goede manier met elkaar te doen en u gaat daarna als raad nog een besluit nemen. Dan voelt het wat raar, als u als raad zou zeggen van nou dat gaan we niet doen. Want de bevolking heeft zich ervoor al uitgesproken. Dus alleen maar om dat soort rariteiten te voorkomen vraagt het ook aan de voorkant van het proces helderheid over wat is nou uw rol, waar heeft u een rol, hoe kunt u die invullen en hoe verhoudt zich dat tot het participatietraject wat het college vervolgens ook met bewoners vormgeeft.
Zodat voor iedereen helder is wat is de rol van de raad, wat is de rol van het college, wat is de rol van de bewoner.

Constantijn: Dank voor de presentatie, wat ik eigenlijk mis in de aanbevelingen is een concrete vorm van participatie. Bijvoorbeeld burgerberaden die toch wel populair zijn in Nederland om invulling te geven aan de participatie. Is dat bewust gedaan? Wilde u dat openlaten of is dat bewust gedaan omdat het bijvoorbeeld geen goede tool is.

Beantwoording rekenkamer: De heer Stevens over de burgerberaden, ik noem het maar even brede middelen. Dan ga ik misschien een beetje een flauw antwoord geven, want het gaat heel vaak over middelen als het over participatie gaat en dat is heel relevant. Maar er zitten een paar vragen voor, en die zijn belangrijk om te stellen. De vragen die ervoor zitten: waarom gaan we iets vragen aan onze inwoners, wat gaan we nou vragen en wat gaan we daar mee doen. Dat zijn groso modo de vragen die je moet stellen en vervolgens ga je kijken ok als we dat willen bereiken, welk middel zetten we in. In de uitvoeringsnota van het college, ik heb net even gescand, pagina 10 zit best wel een paragraaf over wat voor instrumenten er zijn, waar mee gewerkt is, waar de ervaringen mee zijn in de organisatie. Wat ons betreft zit daar de zorg dus niet. Er ligt best wel wat op dat gebied. Er gebeurt ook van alles en nu is er ook de trend met burgerberaden. Heel mooi instrument volgens mij en kan heel nuttig zijn. Maar ik zal de vraag wel altijd beantwoorden over het instrument door te beginnen met wat willen we eigenlijk ophalen en is dit dan een instrument wat past. Dus als u aan ons vraagt wat het antwoord is op moeten we een burgerberaad doen, dan zou het antwoord zijn ga eerst goed met elkaar het gesprek voeren tussen raad en college over wat willen we nu precies met participatie en dan komt het gesprek over instrumenten er wel achteraan.

Dit agendapunt staat als bespreekpunt op de agenda van de raadsvergadering op 6 april.

Agendapunt 4: Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

De wethouder geeft een korte inleiding.

Namens het CDA was er geen inbreng.
Dit agendapunt staat als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering op 6 april.

Raadscommissie 23 maart 2023

Een kort verslag van de raadscommissies van 23 maart.
U kunt deze raadscommissies terugluisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033849/Raadscommissie%2023-03-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Raadzaal

Sprekersplein

Tijdens het sprekersplein was er één inspreker over de vervuiling in het centrum en achterstallig onderhoud van het straatmeubilair.

Agendapunt 5: Zwerfafval
Portefeuillehouder: Ivana Somers – Gardenier. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Na een korte inleiding door de wethouder werd er door de ambtelijke ondersteuning een presentatie gegeven.
Na de presentatie was er een carrousel. De raad ging uiteen in 4 groepen om over de onderwerpen te praten.
Van 3 is geen geluidsmateriaal beschikbaar. De gespreksronde over hotspots is terug te luisteren via bovenstaande link vanaf +/- 45 minuten.

Agendapunt 6: Afwijken erfpacht Tradiro
Portefeuillehouder: Ivana Somers - Gardenier. Dit agendapunt was oordeelvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Reactie van Roel op voorstel D66 om deze als besluitstuk op de agenda van 6 april te zetten.
Roel: Ik wil graag nog een opmerking maken in het kader van de oordeelsvormende fase. Ik heb namelijk een toezegging gekregen en een toelichting gekregen van de wethouder. Het spijt mij zeer maar ik ben alleen meer in verwarring gebracht. Ik zal het heel kort toelichten. Ik begrijp dat de jaarlijkse canon in het oude systeem 15 duizend euro bedraagt en in het nieuwe systeem 26 duizend euro. Er wordt aangegeven dat het wordt afgekocht voor de jaarlijkse canon voor 1 miljoen 53 duizend euro. Kan deze erfpachter niet rekenen dat hij zichzelf zo erg in de vingers snijdt? Want ik heb even de rekenmachine erbij gepakt maar als je 15 x 15 duizend euro doet dan zit je op 240 duizend euro, als je 15 x 26 duizend euro doet dan zit je ergens op de 4 ton. Waarom zou je hier meer dan een miljoen voor betalen want ik begrijp die akte lezende dat ze de (gelach in raadzaal)
Waar zijn mijn zorgen? Daarvoor ben ik iets te veel jurist, dit kan haast niet kloppen. En waar ik geen zin in heb is dat we hier over een 15 jaar zitten en dat dan deze erfpachter zegt ja maar u kon er toch niet vanuit gaan dat ik 1 miljoen euro ga betalen voor de grondwaarde en dat ik die grondwaarde dan kwijt ben. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest? Ik snap hier niks van, graag een toelichting.

Reactie van wethouder Kegel: Ik zat net als mijn buurvrouw te denken van nou, we halen daar blijkbaar meer geld mee op dan dat u zou verwachten volgens beide voorstellen. Kijk als je een afspraak maakt dan kan je daar een bepaald bedrag aan hangen. Die afspraak is dat voor de komende 15 jaar mogen zij gebruik maken van die grond en dan houdt het ook op. En daar betalen ze 1 miljoen en 53 duizend euro voor. Die onderhandelingen zijn gevoerd door onder andere mevrouw Somers en Tradiro in dit geval. Thats the deal en daar hebben ze het ook echt mee te doen. En dat staat zo zwart op wit op papier na lange onderhandelingen moet ik zeggen en dat ziet u ook in de uitgebreide beantwoording terug dat ze het daar ook mee te doen hebben. En dat ze daar ook zelf hun handtekening onder zetten. Dus niet van o we zouden het fijn vinden, nee dat is de afspraak. Dus ik hoop dat u als jurist daar juist blij van wordt.

Reactie wethouder Somers: Wij gaan natuurlijk niet over een nacht ijs. U bent jurist maar wij hebben er toevallig ook een heleboel inhouse en ook nog een paar externe en Tradiro heeft ook heel veel juristen die allemaal naar deze overeenkomst hebben gekeken en allemaal vrijwillig hebben gezegd dat is goed zo en we tekenen met elkaar.

Roel: Dan mijn felicitaties dat het goed uit onderhandeld is. Nog wel een opmerking voordat het wat mij betreft ook als besluitstuk naar de raad kan, als CDA zijn we er op tegen dat er regelmatig zou worden afgeweken van het erfpacht beleid. Het erfpacht beleid dient voor iedereen, voor alle inwoners van Vlaardingen in principe altijd gelijk te zijn dus als u verwacht dat dit vaker voorkomt dan willen we daar een apart beleid voor hebben. Nu een enkele keer prima, maar wat ons betreft moet dat echt een uitzondering zijn. Iedereen moet in Vlaardingen gelijk worden behandeld.  

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 6 april.

Agendapunt 7: Toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2021 en de bestuurlijke reactie.
Portefeuillehouder: Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Namens het CDA zijn er geen vragen gesteld.

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 6 april.

Agendapunt 8: Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Portefeuillehouder: Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Roel: Dank u wel mevrouw de voorzitter, daar wil ik graag even op reageren. Ik begrijp inderdaad ook dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar wat ik ook in het voorstel zie staan is dat er eerst een risicoanalyse wordt gemaakt. En daar zitten wij als CDA nou heel hard op te wachten. Dat die risicoanalyses het liefst zo snel mogelijk worden gemaakt. Wat mij betreft nog voordat we dalijk als die gemeenschappelijke regelingen moeten gaan beoordelen. En mijn – zo heb ik het begrepen maar ik hoor graag of ik dat juist heb begrepen – ik ga er vanuit dat naar aanleiding van die risicoanalyses wij dan keuzes gaan maken om bepaalde gemeenschappelijke regelingen strakker te monitoren. En wat dat betreft wil ik het dus niet uitstellen maar graag die risicoanalyses snel hebben. Dank u wel.

Beantwoording portefeuillehouder: Die risicoanalyse staat op de rol voor volgend jaar en die wordt hier ingebracht. En dan kunt u ook zeggen nou ik vind dat dit een goede risicoanalyse is geweest. Als u zegt dat moet eerder dat zie ik een beetje non-verbaal in uw reactie dan moet ik zo even horen waarom dat wel of niet kan.

Roel: Als ik daar kort op in mag gaan, ik begrijp dat die risicoanalyse dat ik die boeiend vind, wat ik ook begrijp is dat je dat moet ontwikkelen. Dat moet vorm krijgen, daar moet je met z’n allen goed naar kijken. En in dat kader zou ik het wenselijk vinden als een eerste proefversie bij wijze van spreken zo spoedig mogelijk beschikbaar is. Dan kunnen we is kijken van hoe werkt dat nou, wat missen we eraan, hoe kan het beter, het geeft ons een beetje een indicatie. En dat maakt het naar mijn mening makkelijker om volgend jaar een meer zorgvuldigere versie te hebben. Dat is mijn verzoek.

Beantwoording portefeuillehouder: Wij vinden het interessant om dat zo te doen en het zou fijn zijn als dat op een informele wijze mag dat het niet weer via een raadscommissie hoeft. Maar dat we het u gewoon toe zullen sturen dit is nu waar we mee werken en dan wordt gereageerd door wie dat interessant vindt. Dus akkoord. Dit mag als toezegging worden genoteerd. Dit zal binnen een half jaar worden toegezonden.

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 6 april, tenzij er een amendement of motie wordt ingediend.

Agendapunt 9: Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten
Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Dit agendapunt stond geagendeerd tijdens de raadsvergadering van 6 maart, maar is op verzoek van ONS Vlaardingen de BOB-cyclus ingegaan. Dhr. Van Vugt geeft een korte toelichting.

Roel: Gewoon even de vraag waarom heeft iemand dat opgenomen? (Dat fractievoorzitters ook moeten tekenen voor de geheimhouding door fractieassistenten) Iemand zal het verzonnen hebben, ik begrijp het amendement volledig maar ben gewoon even benieuwd waar het vandaan komt. Want dat kan misschien het antwoord zijn op onze vraag.

Antwoord griffie: Het is precies gegaan zoals de heer van Vught zegt. (Als je de tekst googelt dan kom je bij een verordening uit Den Haag uit 2006. Hij speculeerde dat de griffie dit ook heeft gedaan en dacht mooi, het is er al dan nemen we die over)

Roel: Dank voor het goed nakijken van het huiswerk en het verbeteren (aan de heer van Vught) en dan moeten we dat vooral aannemen en vooral sluiten en naar huis gaan. Maar dat is aan de voorzitter.

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 6 april.

Burgerzaal

De agendapunten zijn omgewisseld.

Agendapunt 5: Verlengen van de regionale visie Armoede en schulden
Portefeuillehouder: Arnoud Proos. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens, ondersteund door Willem de Wilt.

De wethouder geeft een korte toelichting.
Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 6 april.

Agendapunt 6: Woonzorgvisie ouderen 2023 – 2030
Portefeuillehouder: Jacky Silos – Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens, ondersteund door Willem de Wilt.

De wethouder geeft een korte toelichting. De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie.
Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 6 april.

Raadsvergadering 6 april 2023

u vind de agenda en alle relevante documenten hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033853
HIer kunt u de vergadering ook terugkijken of luisteren.

Agendapunt 2: Agenda.

Agendapunt 8, Benoeming Vicevoorzitter Gemeenteraad is een bespreekstuk geworden, omdat enkele partijen aanvullende vragen willen stellen aan de kandidaten.

Agendapunt 10 is een bespreekstuk geworden i.v.m. een motie van GroenLinks.

Agendapunt 12, Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen is een bespreekpunt geworden i.v.m. een motie en amendement, ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen en het CDA.

Agendapunt 16, Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus werd deze raadsvergadering niet behandeld i.v.m. ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen gaat het opnieuw de BOB-cyclus in en wordt deze weer behandeld in de raadscommissies.

Agendapunt 18, Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99 stond geagendeerd als bespreekstuk, maar is een besluitstuk geworden.

Agendapunt 8: Benoemen Vicevoorzitter Gemeenteraad.
Er waren voor deze post 2 kandidaten: Stefanie Solleveld (PvdA) en Erik van Pienbroek (Christenunie/SGP) Stadbelangen Vlaardingen en Heel de Stad hebben aanvullende vragen gesteld aan de kandidaten, waarna er gestemd kon worden.
Er zijn 35 stemmen uitgebracht, daarvan waren er 0 ongeldig. Stefanie Solleveld kreeg 12 stemmen, Erik van Pienbroek kreeg er 23. Hiermee is Erik van Pienbroek benoemd tot vicevoorzitter van de gemeenteraad.

Agendapunt 9: Afwijken erfpacht Tradiro.
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 10: Bestemmingsplan Aalscholverlaan.
GroenLinks had een motie ingediend die opriep om de bomen op deze locatie te behouden, tenzij dit echt niet mogelijk is, dan riep de motie op om deze te verplaatsen.
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Het raadsvoorstel is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

De motie is met 33 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Agendapunt 11: Toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2021 en de bestuurlijke reactie.
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 12: Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
VV2000/Leefbaar Vlaardingen en het CDA hebben een amendement en een motie ingediend.
Het amendement riep op tot meer diepgang in de risicoanalyse. De motie riep op om de nieuwe wetswijziging hoog op de agenda te zetten en te waken dat dit voor 1 juli 2024 is geregeld.
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Het amendement is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

De motie is met 26 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunten 13 t/m 15.
Hamerstukken, aangenomen.

Agendapunt 16: Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus.
Verwijderd van de agenda. Door ontwikkelingen gaat deze opnieuw de BOB-cyclus in.

Agendapunt 17: Rekenkamerrapport Participatiebeleid
Stadbelangen Vlaardingen heeft een amendement ingediend. Hierdoor wordt de datum 7 juli 2023 toegevoegd aan het derde beslispunt.
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Het amendement is met 24 stemmen voor en 11 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 18: Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogelweg 99.
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 19: Woonzorgvisie ouderen 2023-2030
Op dit agendapunt zijn 2 amendementen en een motie ingediend.

Roel Veugelers: Dank u wel meneer de voorzitter, ik zal het kort houden. De zorg voor ouderen is van belang, dat ouderen langer thuis kunnen blijven is van groot belang. Vanuit het Rijk wordt het steeds meer gestimuleerd zien we. Wat ik nog wel heb gezien in het raadsvoorstel is de verwachting dat er gemeentelijke middelen nodig zijn om dit te realiseren. Een korte vraag daarover, gaat dit om incidentele middelen of structurele middelen? En de vraag, kunnen we deze middelen ook bij het Rijk verhalen omdat het Rijk immers wil dat wij zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dank u.

Beantwoording wethouder: Bij de voorjaarsnota zullen wij met een – voor zover we dan al het heel spectrum in beeld hebben – afgewogen idee komen en of dit dan incidenteel of structureel is dat volgt dan, want zover zijn we echt nog niet.
Als er rijksmiddelen voor beschikbaar zijn gaan we daar zeker ons best voor doen om die daarvoor te krijgen.

Amendement 1, ingediend door PvdA, AOV, GroenLinks, VVD, SP en D66, roept op om participatie te verankeren in dit raadsvoorstel.
Het amendement is met 34 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Amendement 2, ingediend door AOV roept op om de doelen SMART te formuleren en de gemeenteraad jaarlijks te informeren over het uitvoeringsprogramma.
Het amendement is met 34 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 32 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

De motie is ingediend door de VVD en het CDA en roept op dat de gemeenteraad een actieve rol krijgt bij de voorbereiding en tot standkoming van dit uitvoeringsprogramma.
De motie is met 31 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 20: Verlenging van de Regionale visie Armoede en Schulden.
Op dit agendapunt is er een motie ingediend door VVD, CDA en GroenLinks.
Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.
 
De motie roept op om in april 2024 een terugkoppeling te krijgen over de verwerking van de input, de rapportage en de afstemming.
De motie is met 33 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.

Agendapunt 21: Regelement van orde Gemeenteraad van Vlaardingen 2023.
Dit agendapunt is al eerder behandeld in de raadsvergadering van 8 februari.
Er zijn 2 amendementen ingediend.

Amendement 1: Digitale hulpmiddelen fractieassistenten uit griffiebudget (ONS Vlaardingen)
Het amendement is met 14 stemmen voor en 21 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Amendement 2: Correctie artikellid om fractieassistenten wel toegang te geven tot geheime stukken (ONS Vlaardingen)
Het amendement is met 35 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 22: Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassisten.
Bij dit agendapunt is een amendement ingediend. Deze roept op om de rol van de fractievoorzitter te schrappen in de geheimhouding.

Het amendement is met 30 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Het voorstel is met 34 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor gestemd.

Agendapunt 23: Motie Steun demonstanten in Iran (SP, D66, GroenLinks)
Bij dit agendapunt waren nog 5 moties ingediend door ONS Vlaardingen, deze zijn tijdens de vergadering ingetrokken.

Constantijn Stevens: Als Geuzenstad, stemt het CDA Vlaardingen voor.

De motie is met 17 stemmen voor en 18 tegen verworpen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

 

Raadscommissie 13 april 2023

Een kort verslag van de raadscommissie van 13 april.
U kunt de raadsvergadering hier terugluisteren: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033854/Raadscommissie%2013-04-2023
Hier vindt u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Raadzaal

Sprekersplein

Tijdens het sprekersplein waren er 3 insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Lentekriebels
  • Bomenkap Broekpolder
  • Oekraïne dorp.

Agendapunt 2: Agenda.
Agendapunt 3 (Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken) en agendapunt 4 (Vlaardagskaart) worden omgedraaid.

Agendapunt 3: Vlaardagskaart
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Dit agendapunt gaat over een motie van ONS Vlaardingen. Deze roept om inwoners van Vlaardingen die 18 worden een kaart te sturen met daarop informatie over b.v. studiefinanciering, zorgverzekering etc.

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Omdat het college de motie omarmd en een toezegging doet om dit tot uitvoering te brengen, trekt de indiener de motie in.

Agendapunt 4: Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken
Portefeuillehouder: Bart Bikkers en Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Er wordt een inleiding en presentatie gegeven door een onderzoeker en de directeur van de Rekenkamer.

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Een tweetal vragen. Allereerst zie ik in de presentatie de opmerking ‘de raad besloot meestal aanbevelingen over te nemen, maar kwam er daarna slechts sporadisch op terug.’ Mijn vraag, heeft u ook enig idee hoe dat zou kunnen komen en heeft u ook nog suggesties hoe dat zou kunnen worden voorkomen. En dan de vraag over het systeem om alles goed te monitoren, dat lijkt mij een bijzonder goed idee, maar ik ga er niet vanuit dat er 35 raadsleden dat in de gaten moeten houden. En ik neem aan dat de griffie daar een bijzonder belangrijke rol bij heeft. En misschien zou het verduidelijkt kunnen worden hoe die taakverdeling tussen raad en griffie dan is. En daarnaast nog een vraag die aansluit op de opmerking van de heer Hoogendijk, want ik had dezelfde opmerking, want ik zie in het rapport staan en dat onderschrijf ik van harte, ‘het advies voor de raad is om de raadsbesluiten naar aanleiding van rekenkameronderzoeken aan te scherpen en ervoor te zorgen dat overgenomen aanbevelingen gemonitord worden en eventueel automatisch geagendeerd’ en dan staat er ook onder ‘formuleer een helder raadsbesluit bij rapporten van de rekenkamer’ en dan kijk in inderdaad naar het besluit en dan zie ik als een van de besluiten die wij zouden moeten nemen ‘als raad kaders te stellen voorafgaand aan beleidsvorming’ en dan denk ik bij mezelf ja maar ik wilde graag iets duidelijks en helders formuleren en ik weet of ik dit besluit op deze manier wil nemen. Heeft u suggesties omdat aan te scherpen? Want dat wil ik graag beter doen en u heeft daar de ervaring mee. Suggesties zijn van harte welkom. Dank u wel.

De beantwoording was vrij algemeen en met elkaar verworven. U kunt dit terugluisteren via bovenstaande link vanaf 0:58:04

Agendapunt 5: Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De wethouder geeft een korte inleiding en de ambtelijke ondersteuning een korte presentatie.

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Tijdens de raadscommissie op 20 april wordt dit agendapunt oordeelsvormend behandeld.

Agendapunt 6: Raadsmemo fietsverbinding Krabbepark en Oeverbos uit het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Dit was een technische sessie, op aanvraag van ONS Vlaardingen.

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Agendapunt 7: Toekomstvast Tramnet
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Burgerzaal

Agendapunt 3: Agenda
Agendapunt 6 (Brainstorm ontwikkeling indicatoren evaluatie Sociaal Domein) is van de agenda afgehaald.

Agendapunt 3: Moderne Jaarwisseling
Portefeuillehouder: Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Corné: Ja dank u wel voorzitter. Toen ik de motie las dacht ik van nou, goed idee en ga ik is goed bestuderen en toen dacht ik van, ja wat gaan we nou eigenlijk onderzoeken? En ik ging juist de andere kant op van ik wil misschien geen keuzenotitie hebben maar ik zou liever zien van als raad stellen we de kaders en waarom stellen we niet gewoon een bedrag vast van dat mag dat feestje kosten en daarbij is een randvoorwaarde dat het uitstootvrij is, en waarom doen we het niet zo. Dus de vraag aan de portefeuillehouder is wat gaat dit onderzoek nou precies opleveren? Want ik wil niet dat we het straks gaan hebben over welke artiest er komt optreden bij deze show. Bij wijze van spreken.
En dan aanvullend de vraag nog, het is altijd een drukke nacht voor hulpdiensten, is dat iets wat wordt meegenomen in dat onderzoek? Is het mogelijk met de capaciteit van de hulpdiensten op dat moment om er zo’n show te organiseren. Dank u wel.

Beantwoording Burgemeester: De heer Venema zei iets belangrijks. Dat is eigenlijk een aanvullend criterium op wat al genoemd is. Dat is denk ik goed als we dat goed benoemen. De capaciteit van de hulpdiensten is beperkt, en er is heel veel werk aan de winkel. Dus alles wat je doet moet ook wel door hen worden bemand.
Dat geldt voor het openbare orde aspecten, en veiligheidsaspecten en brandpunten.

Welke artiesten doen er mee? Nou ik ben bevriend met Orgel Joke, dus die heb ik alvast gebeld. Het lijkt me fantastisch op ’t Hooft, dat zij daar op een groot podium komt te spelen met allemaal mooi vuurwerk erachter, stikstof/fijnstof vrij. – interruptie Corné – o een andere artiest!

Corné: Ja ik zal ook een trucje doen. Het ging mij er dus juist niet om welke artiest er zou komen maar wat gaat het onderzoek nou precies opleveren? Want ik wil het niet over artiesten hebben wat mij betreft gaat het onderzoek over wat is er mogelijk met de capaciteit van de hulpdiensten en misschien de vraag wat voor budget de raad hiervoor beschikbaar moet stellen en daar houdt het voor mij dan op. Maar misschien denkt u daar wel anders over.

Beantwoording Burgemeester: Excuse voor Orgel Joke. Want ik bedoelde het echt als een grap, ik had u heel goed begrepen dat dat niet uw bedoeling was.  En inderdaad is het goed om te kijken naar wat kost het aan capaciteit van de hulpdiensten. Vooral als je mensen niet over de stad verspreid maar op één plek brengt komen er heel veel veiligheidsaspecten op tafel en dat moeten we dan meenemen in wat we u dan terug geven na onderzoek.

Corné in de oordeelsvormende fase: Ja complimenten naar de heer Voorburg voor deze motie. Fijn dat GroenLinks ook de beweging maakt om eerst het positieve te stimuleren voordat we vuurwerk gaan verbieden volgens mij is dat ook de route die gevolgd moet worden. En dat vuurwerkverbod is iets wat landelijk besloten moet worden. Daar moeten we als gemeente niet over nadenken. Wat mij betreft had de heer Voorburg ook verder kunnen gaan door gewoon een budget aan te vragen dat had het CDA waarschijnlijk ook gesteund. Maar nu komt er eerst dat onderzoek waarbij het voor het CDA de focus ook echt eerst ligt op de hulpdiensten, de beschikbaarheid ervan dat we dit veilig kunnen organiseren met elkaar. En verder is het inderdaad zo dat de gemeente niet de organisator wordt maar dat het georganiseerd moet worden door een andere partij die daar dat budget voor krijgt. Dus in die zin verwachten we niet heel veel van dat onderzoek verder qua inhoud.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 11 mei.

Agendapunt 4: Sportprijzen Vlaardingen
Portefeuillehouder: Arnoud Proos. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Willem de Wilt.

Willem: Ik heb het allemaal zo zitten beluisteren, en wat meneer de Ron zegt van de kosten voor dit jaar dat is alleen voor dit jaar, tenminste zo lees ik de motie. En voor volgend jaar zullen er sponsoren moeten worden gezocht en dergelijke. Verder vind ik dat de Flip Vethaaktrofee moet verdwijnen. Waarom is het niet gewoon een sportprijs Vlaardingen. En daarbij vind ik het op zijn plaats om zoiets te organiseren in bijvoorbeeld een Polderpoort, een sportgebouw en niet in het Stadhuis. Daar heb je alles bij elkaar. Zo zit ik erin. En het CDA.

Interruptie Desiree Jonkers – de Jong (AOV): Over de laatste bullet, hoor ik het CDA zeggen voorzitter dat er nu alleen geld voor 2023 gevraagd wordt, en dat er dan een structurele dekking vanaf 2024 in de voorjaarsnota komt. Dat betekent dus dat we het structureel gaan regelen zodat er jaarlijks een budget is. Het beeld wat u schetste is dat dit niet aan de orde zou zijn, dat het alleen door sponsors en dat staat er dus niet.

Willem: Nee, je kan het ook zo zien bijvoorbeeld Fonds Vlaardingen kan je ook aanschrijven of die mee wil doen. Ik noem maar even een partij en zo zijn er nog meer. En dan is het aan de gemeente om te vragen van joh, willen jullie jaarlijks een klein bedrag bij doen. Tenminste zo denk ik, zo lees ik de motie.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 11 mei.

Agendapunt 5: Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen
Portefeuillehouder: Jacky Silos - Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens.

Er wordt geopend met een korte inleiding door de wethouder en een uitgebreide presentatie door de ambtelijke ondersteuning.

Constantijn: Mooi stuk, uiteraard. Landelijk beleid. Ik heb 2 verdiepingsvraagjes. Op de eerste plaats waarom die 2 jaar? Waarom niet 2,5 of.. en de andere vraag is er is 1/3e van de kinderen die dan die VVE krijgen, hoe is dat ten opzichte van de rest van Nederland? Waarom scoren wij zo hoog, wat zijn de redenen? En twee wat zakelijkere vragen, dat sluit eigenlijk aan bij het personeel, dat komt bij meerdere partijen terug. Zou het bijna niet zo zijn dat er niet een extra post bij moet komen omdat ik ook wel verwacht dat het een zorg wordt. En de tweede is, dat heeft dan te maken met de rol van de ouders, ik neem aan dat die een grote rol hebben bij de taalopvoeding van hun kinderen. Hoe is dat op dit moment georganiseerd en is dat genoeg? In relatie met die hoge score. Dank u wel.

Er werden veel vragen gesteld door de aanwezige raadsleden. De wethouder en ambtelijke ondersteuining hebben deze door elkaar en samenhangend beantwoord. Dit is te beluisteren via bovenstaande link vanaf 2:09:12.

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering op 11 mei.

 

Raadscommissie 20 april 2023

Een kort verslag van de raadscommissie van 20 april.
U kunt de raadscommissie hier terugluisteren: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033857/Raadscommissie%2020-04-2023
Hier vind u ook alle relevante documenten en eventuele toezeggingen.

Sprekersplein.
Over de brieven betreffende de plannen rondom de Groote Lucht.

Agendapunt 2: Agenda
Agendapunt 7 wordt naar voren gehaald omdat het indienend raadslid wil deelnemen aan de Iftar en dus op tijd weg moet.

Agendapunt 4: Overzicht van moties en toezeggingen
Reactie op Vera Kalf (Stadsbelangen Vlaardingen) Roel: Dank u wel voorzitter, meer een opmerking. Mevrouw Kalf vraagt de raad om een reactie op haar vraag en ik denk en ik denk dat wij als raad hier wat mee moeten doen. Dat is niet aan het college maar daar moeten we als raad wat mee doen. Zoals ik de lijst zie is dat het voor ons een geheugensteun is om te kijken of wij nog extra aandacht moeten vragen voor specifieke moties die op de lijst staan. Het lijkt mij een hele goede zaak als de lijst zoveel mogelijk wordt geactualiseerd en dan is het aan ons, de raad zelf, als we vinden dat bepaalde punten benoemd moeten worden of daar een vraag of gesteld moet worden hoe het daarmee staat dat we dat doen. Dus ik vind het heel nuttig dat het erop staat en graag die lijst actualiseren maar dat is dan voor mij ook voldoende.

Agendapunt 5: Motie stedenband met Kirikhan
Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.
De motie zal niet behandeld worden tijdens de raadsvergadering van 11 mei.

Agendapunt 6: Brief stichting Groeiend verzet Lickebeart
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.
Deze zal niet behandeld worden tijdens de raadsvergadering van 11 mei.

Agendapunt 7: Presentatie gebied Midden-Delfland
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Staatsbosbeheer gaf een presentatie.

Roel: Dank u wel meneer de Voorzitter. Een heel mooie presentatie. En u doet een heleboel goed werk voor Vlaardingers en dat wordt zeer gewaardeerd. Ik heb een tweetal vragen. In het plaatje wat u geeft zie ik een heel groot leeg gebied tussen Vlaardingen en Schipluiden. Het is mij even niet duidelijk wie dat gebied dan beheert. Dat is mijn eerste vraag en de tweede vraag is, u doet een heleboel goede dingen, ik denk dat dat ook wat kosten met zich mee brengt en misschien is dit niet zozeer een vraag voor u maar wel voor de wethouder, maar misschien ook voor u. Hoe worden die kosten omgeslagen over de verschillende gemeentes en hoe zien wij dat dan weer terug in onze begroting? En het is naar ik aanneem geen gemeenschappelijke regeling, want dat is blijkbaar iets anders maar ik ben wel benieuwd wat het dan wel is maar daar kunnen we ongetwijfeld wat technische antwoorden op krijgen. Dank u wel.

Beantwoording medewerker Staatsbosbeheer: Laat ik beginnen met het grote openbaar gebied, dat wordt gedaan door als onze waardevolle boeren. Die daar hopelijk op een duurzame manier, op een kringloopmanier dat gebied openhoudt. Want we kunnen alles naar onszelf trekken maar daar hebben wij het geld niet voor. En we hebben de boeren hier hard nodig om het open veenweidelandschap te behouden. De boeren beheren dit gebied dagelijks.

Beantwoording wethouder: Ja dank u voorzitter, het klopt inderdaad dat het geen gemeenschappelijke regeling is maar dus wel in de historie afspraken over gemaakt zijn. Wij betalen per jaar 573.000 euro aan het CBG, die dus vervolgens zoals uitgelegd ons buitengebied beheerd, en dat is op een totaal van 2,7 miljoen van alle gemeenten die dat doen en daar is een bepaalde verdeelsleutel in het verleden voor afgesproken om dat zo te doen.

Agendapunt 8: Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

 Roel: Dank u wel meneer de Voorzitter, ik ben even in verwarring. Ik hoor nou van twee kanten dat er gesproken wordt over beleidsregels en dan bekijk ik alle stukken die we hebben gekregen. Zitten die beleidsregels bij de stukken die we hebben gekregen? En dan vind ik het voor de helderheid van de discussie wel wenselijk dat we die beleidsregels krijgen. Tenzij ik die beleidsregels verkeerd interpreteer. Deze discussie wordt erg verwarrend op deze manier.

Beantwoording wethouder: Zoals vorige week ook is besproken, geeft u als raad het kader in deze verordening waarin ook de opdracht wordt gegeven aan het college om beleidsregels uit te werken. En de beleidsregels omvatten onder andere de bijzondere houtopstand, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Maar daar zit dus ook de waarden in die vervolgens uitgewerkt worden. De beleidsregels zijn er nog niet want wij wachten tot de verordening door u akkoord is gegeven. En dan gaan we de beleidsregels uitwerken.

Roel: Ik begrijp dus dat de beleidsregels nog moeten worden opgesteld, dan ben ik er weer geen voorstander van dat we enerzijds een verordening hebben, en anderzijds met betrekking tot specifieke bepalingen uit die verordening weer aparte beleidsregels gaan opstellen waarin we dan weer nadere eisen worden gesteld. Dat vind ik zelf niet heel erg wenselijk. Maar ik sluit mij wel aan bij de opmerking van de wethouder dat het allemaal moeilijk meetbaar is en dat het wat dat betreft moet opnemen in de verordening.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 11 mei.

Raadsvergadering 11 mei 2023

Een kort verslag van deze raadsvergadering.
U kunt deze vergadering hier terugkijken of luisteren: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033866
Hier vind u ook alle relevante documenten.

Agendapunt 2: Agenda
Er is een motie aangekondigd bij agendapunt 8 (Onderwijskansenbeleid 2023-2026). Daarom wordt dit een bespreekstuk in plaats van een besluitstuk.

Agendapunt 12 wordt van de agenda gehaald. De motie Sportprijzen zal behandeld worden bij de voorjaarsnota.

Agendapunt 7: Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken
Dit was een besluitstuk.
Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 8: Onderwijskansenbeleid 2023-2026
Er was een motie ingediend door D66, PvdA, CDA, GroenLinks en DENK.
Deze motie roept op om scholen in de Westwijk er op te wijzen dat er mogelijkheden zijn om hun leerlingen een ontbijt aan te bieden op school.

Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Het raadsvoorstel is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

De motie is met 29 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Agendapunt 9: Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming.
Op dit agendapunt zijn 2 amendementen ingediend.

Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

GroenLinks en D66 hebben een amendement ingediend dat oproept om bij het verlenen van een kapvergunning ook gekeken moet worden naar de klimaat adaptieve waarde.
Dit amendement is met 12 stemmen voor en 18 tegen verworpen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel Nieuwe bomenverordening is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

AOV heeft een amendement ingediend die de grens van de bebouwde kom beter definieert.
Dit amendement is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel Grens bebouwde kom Wet Natuurbescherming is met 30 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 10: Verlening ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Proos.
Tijdens het debat werd er door Heel de Stad een motie aangekondigd.

Roel: Dank u wel meneer de Voorzitter. Vorig jaar is een aantal jonge en uitstekende wethouder beëdigd. Vol enthousiasme zijn ze begonnen en natuurlijk is het wenselijk dat elke wethouder hier in de stad komt wonen. Daarmee hebben ze de meeste binding met de stad en dat is ook het uitgangspunt van de wet. De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft echter een verzoek tot ontheffing ingediend en dat staat ook in de wet. De mogelijkheid is er om eenvoudigweg een ontheffing te geven als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wat ook in de wet, althans in de toelichting ervan staat, is dat vervolgens de raad een oordeel moet geven. Een rechter oordeelt daar niet over, het is aan de raad om die ontheffing al dan niet te verlenen. Dus dan moet je een afweging maken. Als raad. Elke fractie zal een afweging moeten maken. Als CDA doen wij dat ook. En dan zien wij enerzijds een goed functionerende wethouder, die zichtbaar is in de stad. Die makkelijk benaderbaar is. Die een goede samenwerking heeft met de raad. Bijzonder positief, daar zijn we blij mee. Dan kijken we naar de onderbouwing van het verzoek. Het wethouderschap is onzeker, verhuizen vergt een te groot offer van zijn gezin met drie kinderen van 9, 6 en 3 jaar, en bedankt voor het fusievoorstel van de ChristenUnie/SGP, het gezin is en blijft de hoeksteen van de samenleving met misschien 1 nuance: wat het CDA betreft mag dat gezin ook 2 pappa’s hebben of 2 mamma’s of wat dan ook. Maar het is in ieder geval belangrijk. Als CDA begrijpen wij dat het niet wenselijk is om met een gezin met kleine kinderen regelmatig te moeten verhuizen. Aan de andere kant, het is wel wenselijk dat de wethouder in Vlaardingen woont. Je moet dus een afweging maken. En als CDA vinden we het belangrijker dat we een goede wethouder behouden met een stabiele gezinssituatie dan dat we hem verplichten in Vlaardingen te komen wonen of hem als wethouder verliezen. Dank u wel.

Interruptie van Stefanie Solleveld (PvdA): Ja dank voorzitter. Ik hoor de heer Veugelers zeggen, en meneer de Reus net ook al, ja het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar is dat gezin als het in Vlaardingen woont dan niet meer de hoeksteen van de samenleving?

Roel: Uiteraard is dat gezin dan ook de hoeksteen van de samenleving. Ik ben geen specialist op het gebied van kleine kinderen maar ik durf ook wel te zeggen dat het voor een gezin met kleine kinderen niet goed is als die regelmatig verkast worden. Als die weer naar een andere school moeten gaan, dat maakt ze onrustig en dat geeft naar mijn mening geen stabiele basis. En vanuit die optiek begrijp ik heel goed de overweging van de wethouder om te zorgen voor een stabiele basis en als CDA onderschrijven we dat van harte.

Interruptie Vera Kalf (Stadsbelangen Vlaardingen: Ja voorzitter ik zou via u aan het CDA willen vragen, die stabiele situatie, als je als wethouder constateert dat het in je gezin niet zo lekker loopt vanwege je functie, daar zijn er een heleboel van in de wereld. Onze vraag aan het CDA is, kan het CDA zich dan voorstellen als betrokkene in dit geval, als de wethouder zegt ik kies ervoor te stoppen met deze functie, ter verveure van mijn gezin, ik breng mijn gezin niet verder in de penarie als je dat zo ervaart, is dat ook een optie die je zou kunnen overwegen?

Roel: Dat is aan de wethouder om daarover te oordelen of hij wil stoppen met het zijn van wethouder. Daar gaan wij als raad niet over. Als raad moeten wij uitsluitend een afweging maken of we al dan niet de ontheffing verlenen.

Vera Kalf: U zegt dat is aan de raad, maar in uw bijdrage zei u net dat u snapte dat als een wethouder in deze omstandigheid zit afijn in uw betoog, daarom vraag ik aan u zou u het zich kunnen voorstellen dat u aan zo iemand vraagt van joh, ik snap het maar stop dan met dit werk. Dan heb ik het even niet over de raad, ik vraag het aan het CDA.

Roel: Als raad moeten wij hier een oordeel over geven. Als raad moeten wij aangeven of wij die ontheffing al dan niet gaan verlenen. En of iemand tegen iemand anders zegt of die moet stoppen met zijn baan, ja als vrienden en als mensen onder elkaar zal ik dat best wel een keertje zeggen als ik zie dat iemand zich helemaal overwerkt. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over welk besluit wij als raad moeten nemen.

Interruptie Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen): Het is bekend voorzitter dat onze collega jurist is. En de wet zegt dat er een bijzondere omstandigheid moet zijn. De heer Veugelers gebruikt dat woord niet, maar dat is wel wat van de raad verwacht wordt. En begrijp ik nou dat meneer Veugelers een betoog heeft gehouden om aan te geven dat weliswaar onder zijn voorwaarden en de voorgestelde fusie niet doorgaat op grond van die uitleg maar begrijp ik nou dat hij die hele bijzondere omstandigheid die de wet voorschrijft, die wij dus als raad zouden moeten voorstellen, dat dat die gezinssituatie is en hoe is die gezinssituatie anders dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Roel: Het is inderdaad aan ons als raad om vast te stellen of er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals genoemd in de wet. En wij als CDA kijken naar deze specifieke situatie en vinden dat die aanwezig zijn. En dat zal elke fractie zelf moeten afwegen. Wat ik dan een beetje proef, is een gezin met kleine kinderen, is dat een bijzondere omstandigheid, Ja.

Frans Hoogendijk: Hoor ik nou een jurist die politicus probeert te zijn of hoor ik een politicus die probeert jurist te zijn? En daar vecht ik een beetje mee. Het gaat er niet om dat.. het gaat erom dat er uitzonderlijke omstandigheden door de raad benoemd moeten worden. En de vraag aan de heer Veugelers voorzitter die was gebruikt hij dat, de omschrijving zoals de wet dat zegt, dat gezin als de uitzonderlijke maatregel en wat is het verschil daarmee een jaar geleden?

Roel: Ik sta hier in eerste instantie als raadslid van deze raad, dat is mijn functie hier en wij moeten hier een oordeel over geven. En wij zien hier voldoende bijzondere omstandigheden. In deze situatie is dat een verschil ten opzichte van vorig jaar, ik kan mij heel goed voorstellen en dat hebben wij ook begrepen is dat de situatie in zo’n jaar veranderd binnen een gezin en daar waar het een jaar geleden wel werd gedacht dat het mogelijk was, dat dat nu veel moeilijker is.

Interruptie Arnout Hoekstra (SP): De heer Veugelers noemt het argument dat we moeten omzien naar een stabiele situatie voor jonge kinderen, ik denk niet dat dat een heel relevant argument is omdat we denk ik allemaal vinden dat kinderen onder stabiele omstandigheden opgroeien, daar is de SP het volledig met u eens. Maar ik telde even mee toen u de leeftijden van de kinderen opnoemde in uw betoog, en volgens mij waren die drie kinderen het afgelopen jaar er ook al en volgens mij gaat hier de discussie er dus over waarom heeft de toenmalige wethouder kandidaat dat toen niet gezegd en heeft ie, dat hoor ik ook een beetje uit de woorden van de heer de Reus dat hij daarin ook teleurgesteld is, dan de indruk gewekt dat hij wel ging verhuizen en waarom heb ik u daar dan vorig jaar niet over gehoord dat, waarom heeft u toen niet aangeboden van joh, maak gewoon gebruik van die uitzonderingspositie, dat is veel beter voor uw kinderen. Waarom heb ik u er toen niet over gehoord?

Roel: Allereerst, de ontheffing moet jaarlijks worden verleend, dus die is vorig jaar verleend en vorig jaar was de situatie in zoverre natuurlijk anders dat toen de heer Proos aantrad, de verwachting was dat hij hier zou komen wonen. En ik vind het begrijpelijk dat in zo’n jaar de situatie veranderd en dat hij daardoor zegt we hebben het bekeken, maar het werkt eenvoudigweg niet voor ons en dat vind ik ook begrijpelijk.

Arnout Hoekstra: Het enige wat aan de situatie is veranderd is dat de kinderen een jaar ouder zijn geworden, en ook al waren ze een jaar jonger dan was nog steeds uw argument aan de orde. Dus ik snap niks van uw onderbouwing dat de omstandigheden nu anders zijn dan dat ze vorig jaar waren.

Roel: In een gezin met jonge kinderen verandert er heel veel in één jaar. Dank u wel.

Interruptie Roel op de bijdrage van Ron Boers (Heel de Stad): Het boek van George Orwel, bijzonder boeiend. Animal Farm, zeker gelezen en ook aan mijn kinderen verteld dat ze dat moeten lezen. Of we daar nou de juridische basis in moeten zien, dat vraag ik mij af en daar ben ik het ook niet mee eens. U zegt dat de wet, dat wij de wet aan ons laars lappen. Dat doen we niet. We doen precies wat er in de wet staat en in de wet staat dat de raad die ontheffing kan geven. En daar moeten wij over oordelen. Dus wij volgen exact, vandaag, hier de wet. Moeten wij als raad beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden en dat doen we vandaag en elke fractie moet dat zelf beoordelen daar gaat niet een rechter over, daar gaat de fractie over. Bent u daadwerkelijk van mening dat wij hier de wet aan ons laars lappen?

Antwoord Ron Boers: Ja. Want u bent niet voor niets advocaat, u noemt hem maar half, dat wij de uitzondering mogen verlenen, maar alleen op basis van uitzonderlijke omstandigheden. Die zijn er niet! Elke gereformeerde heeft een groot gezin, en iedereen heeft een vrouw die werkt, en iedereen weet van tevoren wat het ambt van wethouder in houdt dus gaat helemaal nergens over.

Roel: Waar het mij om gaat is dat de raad de bevoegdheid heeft om die ontheffing te verlenen.. (Ron roept er iets doorheen)
Voorzitter: Ik heb het idee dat u hierover voldoende woorden gewisseld heeft. En dank u wel de heer Veugelers.

Interruptie van Roel tijdens het tweede termijn van Arnout Hoekstra (SP): Even een vraag, ik hoor u zeggen dat de raad bevoegd is om zo’n besluit voor te dragen, zo’n besluit tot vernietiging. Klopt dat?

Arnout Hoekstra: Wat ik zeg is dat de raad het altijd vrij staat om een brief te sturen naar de minister en dat de minister zelf ook zelfstandig onderzoek kan doen.

Roel: De raad, dat moet dan de meerderheid van de raad zijn. Want het is toch niet zo dat een minderheid van, want het zijn een los aantal raadsleden..

Arnout Hoekstra: Raadsfracties ja. Dus meerdere raadsfracties, meerdere individuele personen, kunnen een brief sturen. Niet namens de gemeenteraad, dat is correct wat u zegt, maar op eigen titel.

Het raadsvoorstel is met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

De motie ingediend door Heel de Stad is met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Namens een aantal fracties is er een brief naar de minister gestuurd om dit besluit van de raad te vernietigen. Deze kunt u o.a. vinden op de Facebookpagina van de SP.

Agendapunt 11: Motie moderne jaarwisseling.
Bij dit agendapunt zijn 2 moties behandeld.

Motie Keuzenotitie voor een moderne jaarwisseling, ingediend door ONS Vlaardingen en VVD.
Deze motie is met 22 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

Motie Moderne jaarwisseling, ingediend door GroenLinks.
Deze motie is met 24 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Raadscommissie 25 mei 2023

Een kort verslag van de raadscommissies van 25 mei.
De agenda, relevante documenten en toezeggingen vind u hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033869/Raadscommissie%2025-05-2023

Raadzaal

Agendapunt 3: Visie dienstverlening
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De wethouder geeft een korte inleiding, gevolgd door een presentatie door de ambtelijke ondersteuning.

Roel: Dank u meneer de Voorzitter. Ook een aantal vragen. Ik zie inderdaad een visie, en het ziet er allemaal geweldig mooi uit. Maar de eerlijkheid gebied toch te zeggen dat allemaal een beetje vanzelfsprekend is. Dit mag je redelijkerwijs van een gemeente verwachten vind ik. Veel boeiendere vraag vind ik hoe gaan we dat nou allemaal realiseren? Dat uitvoeringsplan, die memo over de dienstverlening, en ik zou het zeer op prijs stellen als wij als raadsleden dat stuk zouden mogen ontvangen zodat we dan kunnen kijken of dat inderdaad een goede invulling geeft aan die visie. Niet om het te gaan amenderen, absoluut niet, maar ik zou het wel graag willen zien. Volgende vraag is, er wordt gestreefd naar een 7,5.. we wonen in Vlaardingen. Dat is nogal een uitdaging om naar een 7,5 te gaan. En dan is de vraag die daar bij hoort, is een 7 niet voldoende? En de vraag die daar weer bij hoort hoeveel tijd en energie moeten wij gaan besteden om van die 7 een 7,5 te maken en kunnen we die tijd en energie niet beter in wat anders steken. Dat is een vraag dus ik ben ook even benieuwd of er een indicatie kan worden gegeven welke investering in tijd en menskracht, want het gaat natuurlijk om menskracht, daarvoor nodig is en ik heb begrepen dat we een groot tekort hebben aan menskracht dus ik ben heel benieuwd hoe je dat nou wil gaan doen.
Dan heb ik nog een tweetal verdere opmerkingen. Er wordt gestreefd naar een verrassend optreden van de gemeente, ja het klinkt heel mooi, mijn zoon wordt binnenkort 18, dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ik vind het veel belangrijker dat je van een professionele organisatie als de gemeente dat die doet aan verwachtingsmanagement. Ik denk dat de burgers er veel meer bij gebaat zijn dat de gemeente precies doet wat zij verwachten en dat de gemeente hen meeneemt in wat zij kunnen verwachten. Dus om nou de nadruk te leggen op dat verrassend optreden, tuurlijk het is leuk maar lijkt mij belangrijker dat de mensen krijgen wat ze verwachten. En tot slot, dat is een beetje jammer dat ik dat als laatste heb genoemd, maar er staat dat de ondernemers een 5,4 hebben gegeven en daar staat ook bij dat het niet representatief is, dat begrijp ik maar daar heb ik mijn zorgen. Die 5,4, die moet omhoog, die moet minstens naar een 6,5 komen. Dank u wel meneer de Voorzitter.

Beantwoording wethouder: Het CDA gaf aan, heel veel van de dingen die hier staan zijn vanzelfsprekend en dat hoorde ik ook vaker. Dat is misschien ook zo maar ik ben het met de heer Hoekstra eens dat dingen soms wel vanzelfsprekend zijn ook goed zijn om op te schrijven en ervoor te zorgen dat die basis, waar ik ook aan refereerde in de introductie dan ook wel goed op orde is. Want zoals vele van u ook in uw bijdrage heeft aangegeven, u zou zeggen oordelend maar het is ook een open deur, is dat die basis inderdaad goed op orde moet zijn. Maar om die stap extra te zetten, dat heb ik net ook toegelicht, zou je dus ook nog iets extra’s moeten doen. Hoe gaan we dit realiseren? Nou het antwoord is, zoals de heer Noordam ook in de presentatie aangaf en zoals de heer van Rij ook duidelijk aangaf. Een visiedocument is iets waar je de komende jaren mee aan de slag gaat. We gaan niet aan u vragen om dat ieder jaar vast te stellen. Dit is de kant die we op willen en hoe gaan we dat dan in detail doen?  Welke exacte servicenorm en dat type vragen krijg ik hier van meerdere partijen en dat begrijp ik dus u kan net als ik niet wachten tot we dit hebben uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, oprecht daar kan ik niet op wachten want daar gaat het ook om. Hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Maar het is juist van belang om een compacte en heldere stip op de horizon en een visie te hebben van wat je nou uiteindelijk wil bereiken en ik zou u dan ook willen adviseren, de kortste versie daarvan is eigenlijk is voor mij als wethouder pagina 8. Als onze hele ambtelijke organisatie zeg maar één ding zou onthouden, en als we er 100 pagina’s van maken kan ik u vertellen dat ze het niet allemaal kunnen en zullen lezen, maar als we onze organisatie daar echt in mee willen nemen, heb ik er op aangestuurd om het compact, simpel en helder te formuleren en die uitvoering bij al die verschillende domeinen te laten landen en dus echt onderdeel van die organisatie te maken.

Roel: Dank u wel meneer de Voorzitter, naar aanleiding van de opmerkingen. Ik begrijp dat er wordt gestreefd om te gaan van een 6,4 naar een 7,5 en dat daar geen extra mensen voor nodig zijn. En dan maak ik mij altijd een beetje zorgen want er wordt dus een extra inspanning verwacht van ons ambtenarenapparaat wat wat mij betreft zijn uitstekende best doet maar ik wil ook graag dat het ambtenarenapparaat die glimlach op zijn gezicht houdt. Ik maak mij daar een beetje zorgen over. En het tweede punt is, ik ga ervanuit dat als dat onderzoek over twee jaar wordt gedaan dat we dan ook een vergelijking krijgen tussen al die onderzoeken. Dank u wel.

Beantwoording wethouder: Dank u voorzitter, twee punten. U gaf aan het einde aan kunnen we ze dan ook naast elkaar leggen. Korte versie: wij zullen deze dan zeker nog een keer naar u toe sturen waardoor precies dezelfde meetmethode naast elkaar gelegd kan worden en u zelf uw eigen conclusie daar uit kan trekken. Of verwacht u letterlijk dat wij zeggen van 6.4 wordt 6.6 want we kunnen beide documenten sturen en dan kan u ze naast elkaar leggen. Hoe ziet u dat voor zich want dat kan in ieder geval.

Roel: Ik stel het op prijs als het de raad zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zo inzichtelijk mogelijk wordt gemaakt. Zodat duidelijk is op welke punten de verschillen zitten en op welke punten het hetzelfde is gebleven. Dus graag een geïntegreerd verhaal waaruit blijkt op welke punten verbetering is gemaakt en op welke niet.

Wethouder: We gaan het doen, dat is de samenvatting. Als dat uw wens is gaan we dat doen, u bent de raad. We gaan dat t.z.t. regelen. Ook zullen we u dan het totaal sturen, van zowel nu als het nieuwe resultaat. U gaf aan u ook zorgen te maken over die extra inspanning. Ik heb ook aangegeven dat wanneer er echt meer gevraagd wordt bijvoorbeeld dat er aantoonbaar meer uren gewerkt moet worden dan zal er wel een meervraag naar u als raad komen. Maar wat wij nu zien is dat deze manier van werken er voor zou moeten zorgen dat wij ook slimmer gaan werken. En ik denk eerlijk gezegd ook dat andere zaken die wij op dit stadhuis beter proberen te regelen bij zullen dragen aan betere dienstverlening.

Agendapunt 4: Paraplubestemmingsplan darkstores en flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening.
Portefeuillehouders: Bart Bikkers en Ivana Somers-Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Ook wat betreft het CDA kan dit als besluitstuk naar de raad toe.

Dit agendapunt wordt als besluitstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 15 juni.

Agendapunt 5: Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040
Portefeuillehouders: Bart Bikkers en Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Roel: Ik ben misschien ook wel langzaam van begrip, ik volg het ook niet helemaal. Maar als de wens bestaat dat jaarlijks bij de voorjaarsnota een evaluatie zal plaatsvinden, dan verwacht ik eigenlijk dat er een motie komt met dat verzoek. En daar kunnen we dan op stemmen. *er wordt iets geroepen in de zaal*
Ja en die is op deze manier afgedaan, en als u daar het niet mee eens bent, dan kunt u aan de raad voorstellen wij vinden dat niet voldoende en wij vinden dat het wel moet gebeuren. En als wij dan als raad besluiten dat dat moet gebeuren dan ben ik er van overtuigd dat de wethouder dat gaat doen. Waarbij ik wel de opmerking wil maken dat ik niet weet of wij als CDA dat nodig vinden.

Dit agendapunt wordt niet verder besproken maar verder opgepakt in de agendacommissie.

Agendapunt 6: Herziening groenbeleidsplan
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

De wethouder geeft een korte inleiding. Ideverde geeft een presentatie.

Roel: Dank u wel meneer de voorzitter. Een drietal opmerkingen. Allereerst ga ik er van uit dat het agendaverzoek namens het college is gedaan en niet alleen de wethouder want in ons regelement van orde staat dat alleen vanuit het college agendaverzoeken kunnen worden gedaan dus dan ga ik er van uit dat het zo is. Tweede opmerking, u noemde de stakeholders die erbij betrokken worden, daar hecht ik altijd veel waarde aan ik denk dat je de specialisten erbij moet betrekken en daar hecht ik misschien nog wel meer waarde aan dan aan onderzoeken onder de bevolking en ik ben even benieuwd welke stakeholders hierbij betrokken worden. En de laatste vraag, u heeft het over het buitengebied. Betekend dat dan dat de Broekpolder niet onder dit plan valt? Dank u wel meneer de voorzitter.

Beantwoording Ideverde: De stakeholders, de specialisten die we erbij gaan betrekken, die lijst is nog niet volledig. Die lijst zijn we nu aan het opstellen, we zijn aan het kijken wie daar bij betrokken dient te worden, wie daarvoor geschikte partijen zijn. Dus ik moet het concrete antwoord daarop schuldig blijven op dit moment.
Voor de Broekpolder wordt een apart beheerplan gemaakt.

Dit agendapunt wordt niet verder behandeld tijdens de raadsvergadering van 15 juni.

Burgerzaal

Agendapunt 3: Startnotitie evenementenbeleid
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

De wethouder geeft een korte inleiding en de ambtelijke ondersteuning een presentatie.

Constantijn: Dank u voorzitter, mooi in het midden staat toekomstgericht en infrastructuur, dat waren twee zaken die ik heb genoemd. Ik denk dat er zeer veel mooie activiteiten plaats vinden in deze stad, maar die zijn in mijn ogen redelijk traditioneel. Erg historisch gericht, dat spreekt mij natuurlijk erg aan maar ik denk ook dat we moeten kijken naar een dynamische stad die we willen zijn en worden. We hebben de MBO stad, we hebben de grote vernieuwingen die eraan komen en ik denk dat er ook een kader moet komen die de toekomstgerichtheid van de stad veel meer gaat benadrukken. De vraag is of dat ook een kader kan worden.

Beantwoording wethouder: Het CDA vroeg of ook toekomstgericht, infrastructuur en niet alleen de traditionele evenementen maar dat we ook kijken naar toekomstgerichte evenementen. Nou dat is volgens mij ook een mooie toevoeging waarin we ook de kansen die er nu voorliggen zoals Vlaardingen MBO stad, wat er gebeurt met Citymarketing, wat we doen met visserij, het verleden en het heden met elkaar verbinden. Dus ik denk dat dat een mooie toevoeging is die we ook zeker genoteerd hebben.

Dit agendapunt zal als bespreekstuk worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 15 juni.

Agendapunt 4: Kaders visie transformatie Sociaal Domein
Portefeuillehouder: Jacky Silos – Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Dit agendapunt zal als bespreekstuk worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 15 juni.

Agendapunt 5: Van visie naar uitvoering: wonen, welzijn en zorg voor ouderen
Portefeuillehouders: Jacky Silos – Knaap en Ivana Somers – Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

De wethouder geeft een korte inleiding, gevolgd door een korte presentatie door de ambtelijke ondersteuning.

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Dit was een bespreekpunt en zal niet in de raadsvergadering behandeld worden.

Agendapunt 6: Jeugdstad
Portefeuillehouder: Jacky Silos – Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Dit agendapunt is op verzoek van de aanvrager verplaatst naar een andere raadscommissie.

Raadscommissie 1 juni 2023

De vergadering terugluisteren kan hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033871/Raadscommissie%2001-06-2023
Hier vind u ook alle relevante stukken en eventuele toezeggingen.

Raadzaal

Agendapunt 5: Jeugdstad
Portefeuillehouder: Jacky Silos – Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Agendapunt 6: Nota bedrijventerreinen
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Agendapunt 7: Wensen en bedenkingen inzake lidmaatschap van de coöperatie servicehuis parkeer- en verblijfsrechten
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Vanuit het CDA was er geen inbreng.

Agendapunt 8: 160 jaar afschaffing van de slavernij in Nederlandse Koloniën
Portefeuillehouder: Jacky Silos – Knaap. Dit agendapunt was beeld en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Constantijn: Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer King. U heeft een mooi verhaal verteld, ook emotioneel denk ik. Wat ik mij eigenlijk afvraag is waarom heeft u die keuzes gemaakt uiteindelijk, die genoemd worden. Want er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Wat is de achtergrond, wat is de aanleiding om de keuze te maken die u heeft gedaan. Dat is de vraag.

Beantwoording de heer King: De vraag van het geachte lid Stevens, waarom de keuze voor een plein. Amsterdam krijgt een slavernijmuseum, Rotterdam heeft ook een herdenkingsmonument. Utrecht en dergelijke en wij van DENK denken aan een plein.

Burgerzaal

Een verslag van de burgerzaal volgt nog.

Raadsvergadering 15 juni 2023

De raadsvergadering kan u hier terugkijken of luisteren:: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033873
Hier vind u ook alle relevante stukken.

Agendapunt 13: Startnotitie Evenementenvisie
Bij dit agendapunt zijn twee amendementen ingediend.

Het CDA had geen inbreng bij dit agendapunt.

Het amendement van Stadsbelangen Vlaardingen is met 31 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het amendement van D66 is met 29 stemmen voor en tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsbesluit is met 32 stemmen voor en tegen aangenomen.
Het CDA heeft  voor dit raadsbesluit gestemd.

Agendapunt 14: Visie dienstverlening
Bij dit agendapunt is een amendement ingediend door Leefbaar Vlaardingen/VV2000 en de VVD.

Roel heeft een stemverklaring gegeven.

Het amendement is met 33 stemmen voor en tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 15: GJRJ 2023 en begroting 2024
Unaniem aangenomen.

Agendapunt 16: Zienswijze ontwerpbegroting MRDH
Bij dit agendapunt zijn twee amendementen ingediend.

Het CDA had geen inbreng bij dit agendapunt.

Het amendement ingediend door VVD en GroenLinks is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het amendement ingediend door de SP is met 18 stemmen voor en 15 tegen aangenomen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 17: Motie 160 jaar afschaffing Slavernij
Motie mede ingediend door het CDA.

Constantijn had een bijdrage bij dit agendapunt.

De motie is met 20 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Agendapunt 18: Wensen en bedenkingen inzake lidmaatschap
Er zijn geen wensen en bedenkingen uitgesproken.

 

Raadscommissie 22 juni 2023 (Voorjaarsnota)

Deze raadscommissie staat in het teken van de voorjaarsnota.
Van deze commissie is geen verslag beschikbaar.

De agenda en relevante stukken kunt u vinden op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033875/Raadscommissie%20(VJN)%2022-06-2023
Hier kunt u ook de commissie terugluisteren.

Raadscommissie 29 juni 2023 (Voorjaarsnota)

Deze raadscommissie staat in het teken van de voorjaarsnota.
Van deze raadscommissie is geen verslag beschikbaar.

U vind de agenda en relevante stukken op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033876/Raadscommissie%20(VJN)%2029-06-2023
Hier kunt u de commissie ook terugluisteren.

Raadsvergadering 5 juli (Agendapunt 1 t/m 18)

Omdat dit een bijzondere vergadering is welke is verdeeld over 2 dagen, is ook de verslaggeving in twee delen.
Hier vind u de agendapunten 1 tot en met 18, welke op woensdag 5 juli zijn behandeld.

Alle relevante document vind u hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033877
Hier kunt u de vergadering ook terug kijken.

Agendapunt 8: Aanwijzen griffier

Agendapunt 9: Benoemen lid werkgeverscommissie

Tom Vleeschhouwer (D66) wordt benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.

Agendapunt 10: APV voor regulering deelmobiliteit
Agendapunt 11: Zienswijze gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de RBG, zienswijze eerste begrotingswijziging 2023 RBG en kennisnemen jaarrekening 2022 RBG & zienswijze ontwerpbegroting 2024
Agendapunt 12: Afsluiten grondexploitatie Het Nieuwe Thuis
Agendapunt 13: Verordening en krediet aanvraag starterslening Vlaardingen 2023
Agendapunt 14: Implementeren onderdeel geheimhouding per 1 april 2023 van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in raadseigen verordeningen en de gedragscode integriteit
Agendapunt 15: Oprichten werkgroep Sociaal Domein

Agendapunten 10 t/m 15 waren allen besluitstukken en zijn aangenomen door de raad.

Agendapunt 16: Kethelweg/ Plein Emaus

Bij dit agendapunt zijn een amendement en motie ingediend.

Corné Venema: Ja dank voorzitter, het CDA is blij dat we dit bestemmingsplan vast kunnen stellen omdat dit pand nu sterk aan het verloederen is en er dan snel woningen gebouwd kunnen worden. Wij zien ook dat de parkeerdruk in de wijk hoog is. Daarom steunen we de motie ook, ondanks dat we weten dat dat de uitkomst gaat zijn maar dan kunnen we aan de hand van die uitslag zien hoe we daar verder als raad op gaan acteren. Dank u wel.

Amendement BP Kethelweg parkeren – ONS Vlaardingen, PvdA
Dit amendement is met 10 stemmen voor en 23 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Motie niet openbare parkeerdruk Vlaardingen Ambacht – CU/SGP, VVD, PvdA
Deze motie is met 22 stemmen voor en 11 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Het raadsvoorstel is met 29 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

Agendapunt 17: Wijziging gemeenschappelijk regeling Stroomopwaarts MVS

Bij dit agendapunt zijn er 3 amendementen en 1 motie ingediend.

Amendement gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts – PvdA
Dit amendement is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement Wijziging Stroomopwaarts – VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Dit amendement is met 27 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement tweejaarlijks (tussen)evalueren
Dit amendement is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Motie KPI’s SOW – PvdA
Deze motie is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

Het raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.

Agendapunt 18: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Rogplus en kennisnemen van het meerjarenperspectief Rogplus 2025 – 2028 en de voorlopige jaarstukken 2022 Rogplus

Bij dit agendapunt zijn twee amendementen ingediend.

Amendement communicatie Rogplus – PvdA, D66, ONS Vlaardignen, VVD.
Dit amendement is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Amendement Meer personeel WMO – VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Dit amendement is met 19 stemmen voor en 14 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel is met 33 stemmen en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Raadsvergadering 6 juli (Agendapunt 19)

Omdat dit een bijzondere vergadering is verdeeld over 2 dagen, is de verslaggeving in twee delen verdeeld. Hier vind u agendapunt 19: De SISA verantwoording 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de Voorjaarsnota, behandeld op 6 juli 2023.

Alle relevante document vind u hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033877
Hier kunt u de vergadering ook terugkijken.

Agendapunt 19
19a: SISA verantwoording 2022

De SISA verantwoording 2022 is zonder stemming vastgesteld.

19b: Eerste voortgangsrapportage 2023

Bij dit agendapunt zijn twee amendementen ingediend.

Amendement verwerken donatie aardbeving – ONS Vlaardingen
Dit amendement is met 11 stemmen voor en 22 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Amendement Energietoeslag z.s.m. uitbetalen – PvdA
Dit amendement is met 14 stemmen voor en 19 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Kredietvoorstel Sporthal Claudius Civilislaan is met 33 stemmen voor aangenomen.
Kredietvoorstel meubilair raadszaal is met 27 stemmen voor en 6 tegen aangenomen
Kredietvoorstel audiovisuele middelen is met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft bij al deze voorstellen voor gestemd.

Het raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd


19c: Voorjaarsnota 2023

U vindt de bijdrage van fractievoorzitter Roel Veugelers hier: https://www.cda.nl/zuid-holland/vlaardingen/actueel/nieuws/bijdrage-roel-veugelers-voorjaarsnota

Bij dit agendapunt zijn 13 amendementen en 24 moties ingediend.
Deze zijn allen genummerd van A0 t/m A16 voor de amendementen en M1 tot M21 voor de moties.

A0: OZB – ONS Vlaardingen
Dit amendement is met 14 stemmen voor en 19 tegen verworpen.
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A1: Vervroegd onderhoudsniveau omhoog – VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD
Dit amendement is met 18 stemmen voor en 15 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A2: Gave Binnenstad – VVD, CDA, D66, GroenLinks
Dit amendement is met 21 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A3: 3e kunstgrasveld VFC Vlaardingen – SP, BVV, PvdA, ONS Vlaardingen
Dit amendement is met 13 stemmen voor en 20 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A4: Pilot extra veegrondes – PvdA
Dit amendement is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A6: Uitbreiding interventieteam – VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Dit amendement is met 27 stemmen voor en 6 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A7: Voorjaarsschoonmaak – VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CU/SGP, D66
Dit amendement is met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A8: Beweegtuin Oranjepark – SP, PvdA, ONS Vlaardingen
Dit amendement is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A9: Ook geld voor andere aandachtsgebieden – VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CU/SGP
Dit amendement is met 15 stemmen voor en 18 tegen verworpen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A11: Haal het blikrek naar Vlaardingen – VVD, CU/SGP, GroenLinks, ONS Vlaardingen
Dit amendement is met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A14: Voedselbank – CU/SGP, ONS Vlaardingen, PvdA, CDA
Het amendement is met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A15: Tot ziens in Vlaardingen – Heel de Stad
Het amendement is met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd

A16: Tekstwijziging – PvdA
Het amendement is met 25 stemmen voor en 8 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

M0: Sportprijzen Vlaardingen – BVV, ONS Vlaardingen, PvdA, D66, CDA
Deze motie is met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M1: Tkramrepus – PvdA, ONS Vlaardingen
Deze motie is met 7 stemmen voor en 26 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M2: Gratis strooizout – PvdA, ONS Vlaardingen
Deze motie is met 21 stemmen voor en 12 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M3: Beschikkingsarm bezwaar, beroep en klagen in het jeugdmodel – PvdA
Deze motie is met 33 stemmen voor en 0 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M4: Singapore aan de Maas – PvdA, ONS Vlaardingen
Deze motie is met 19 stemmen voor en 14 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M5: Ondersteuning particuliere wooninitiatieven – PvdA
Deze motie is met 13 stemmen voor en 20 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M6: Bankjes openbare ruimte – VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA
Deze motie is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M7: Ooievaarsbroedpalen – VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Deze motie is met 20 stemmen voor en 13 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M8: Ondersteuning Sportverenigingen – CDA, D66
Deze motie is met 21 stemmen voor en 12 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M9: Sporthal en sportvisie – CDA, GroenLinks
Deze motie is met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M10: Stop kind als tolk – CU/SGP, PvdA
Deze motie is met 11 stemmen voor en 22 tegen verworpen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M11: Vlaardingse babybox – CU/SGP, ONS Vlaardingen
Deze motie is met 19 stemmen voor en 14 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M12: Fijn wandelen langs de Vaart – VVD, CU/SGP, ONS Vlaardingen, CDA
Deze motie is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M13: Sturen op initiatieven – D66, GroenLinks
Deze motie is met 15 stemmen voor en 18 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M14: Vaart met walstroom – D66, GroenLinks, SP, ONS Vlaardingen, VVD, PvdA
Deze motie is met 30 stemmen voor en 3 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M15: Werk maken van werk – D66, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks
Deze motie is met 17 stemmen voor en 16 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M16: Collectieve energiemaatregelen – SP, PvdA
Deze motie is met 15 stemmen voor en 18 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M17: Arbeidsmigratie – SP, PvdA
Deze motie is met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M18: Geef mensen vertrouwen – GroenLinks, CU/SGP, D66, PvdA
Deze motie is met 24 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M19: NME in Vlaardingen – GroenLinks
Deze motie is met 20 stemmen voor en 13 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd

M21: Attentie voor onze ouderen – CU/SGP
Deze motie is met 28 stemmen voor en 5 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M22: Uitbreiding tegemoetkoming meerkosten - PvdA
Deze motie is met 28 stemmen voor en 5 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M23: En toen was het licht – ONS Vlaardingen, CDA, Heel de Stad, PvdA
Deze motie is met 27 stemmen voor en 6 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

M24: Stop en Shop parkeerplekken – ONS Vlaardingen
Deze motie is met 13 stemmen voor en 20 tegen verworpen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd

Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor het raadsvoorstel gestemd.

Raadscommissie 24 augustus 2023

U vind de agenda en alle relevante stukken hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033880/Raadscommissie%2024-08-2023
Hier kunt u ook de commissie terugluisteren.

Agendapunt 3: Bomen Oosthavenkade
Portefeuillehouder: Lianne van Kalken. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Agendapunt 4: Vervolgbespreking omgevingsvisie
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Agendapunt 5: Communicatie betreffende preventief fouilleren (D66)
Portefeuillehouder: Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Agendapunt 6: Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023
Portefeuillehouder: Bart BIkkers. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Agendapunt 7: Meerjaren programma grondzaken (geheimhouding - besloten deel)
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

n.b. dit agendapunt is niet terug te luisteren.

Raadscommissie 31 augustus 2023

U vind de agenda en relevante stukken hier: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033881
Hier kunt u de commissie ook terug luisteren.

Raadszaal:

Agendapunt 5: Rekenkameronderzoek beheer openbare ruimte
Portefeuillehouders: Lianne van Kalken en Ivana Somers - Gardenier. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Agendapunt 6: Aanleg rotonde Holysingel (initiatiefvoorstel)
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Agendapunt 7: Jaarrekening 2022
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Agendapunt 8: Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023
Portefeuillehouder: Bart Bikkers. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Roel Veugelers

Agendapunt 9: Meerjaren programma Grondzaken
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

n.b. Dit agendapunt was besloten en is niet terug te luisteren.

Burgerzaal

Agendapunt 5: Locatieonderzoek primair onderwijs
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeld- en oordeelvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Agendapunt 6: Herbenoeming leden RvT en advies over profielschets nieuw lid RvT OSVS
Portefeuillehouder: Jacky Silos - Knaap. Dit agendapunt was beeld- en oordeelsvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Constantijn Stevens

Raadsvergadering 14 september 2023

U kunt de raadsvergadering hier terugkijken: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033890
Hier vind u ook alle relevante documenten.

Agendapunt 2: Agenda
Door een toezegging van de wethouder wordt de motie bij agendapunt 15 ingetrokken. Dit agendapunt wordt dan ook van de agenda gehaald.

Agendapunt 8: Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 9: Meerjarenprogramma Grondzaken
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 10: Herbenoemen RvT stichting OSVS
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 11: Jaarrekening 2022
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 12: Vergaderschema 2024
Hamerstuk, aangenomen.

Agendapunt 13: Rekenkameronderzoek Beheer Openbare ruimte
Bij dit agendapunt is een amendement ingediend door VVD en CU/SGP.

Het CDA had geen inbreng op dit agendapunt.

Het amendement is met 23 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

Het raadsvoorstel is met 23 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

Agendapunt 14: Tweede wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019

Roel Veugelers heeft aan het college gevraagd of de raad geen mandaat kan geven aan het college om voortaan op dit punt namens de raad te kunnen beslissen. De wethouder gaat dit uitzoeken en komt er op terug.

Het raadsvoorstel is met 28 stemmen voor en tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd. 

 

Raadscommissie 21 september 2023

De vergadering kunt u terug luisteren via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033892
Hier vind u ook de agenda en alle relevante stukken.

Agendapunt 3: Nieuwbouw AWZI Groote Lucht terrein Vergulde Hand West
Portefeuillehouder: Koen Kegel. Dit agendapunt was beeldvormend.
Woordvoerder namens het CDA: Corné Venema

Dit agendapunt bestond uit een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte.
Het open gedeelte kunt u terug luisteren via bovenstaande link.

Corné heeft drie vragen gesteld in de onderwerpen wonen, geur & overlast en risico's voor de gemeente.

1. Ten aanzien van het wonen, dan zien we dat er nu een mooie wijk is gebouwd en dat heeft flink wat maatschappelijke kosten met zich mee gebracht. Dat zien we ook in het raadsvoorstel. Dat is iets om ook trots op te zijn en ik vraag me dan ook af is het nog mogelijk is om de locatie toch nog te verlengen als tijdens de procedure wat vertraging optreed zodat die woningen en dat die woningen er dus wat langer kunnen blijven staan.
En zou het ook mogelijk zijn om alle tijdelijke woningen in zijn geheel naar een andere locatie in Vlaardingen te verplaatsen en wordt dat ook onderzocht

2. U geeft aan dat er strengere milieueisen zijn, en ik vraag mij dan af op welk punt de milieueisen dan strenger zijn dan de huidige wetgeving. En op welk contour gaat de DCMR dan meten en zijn de afspraken streng genoeg?

3. Wat betreft de risico's voor de gemeente. In het raadsvoorstel staat 'Het is denkbaar dat de realisatie van het AWZI uiteindelijk niet doorgaat'. Ik vind het lastig omdie zin te duiden, wat kan er dan nog mis gaan? Er staat ook in de context dat we de grond dan al gekocht hebben en welk risico loopt de gemeente hier nou precies mee? En wordt er ook nog gekeken naar andere locaties door het HHD?

Deze vragen zijn niet echt beantwoord deze avond. Deze zijn behandeld tijdens het besloten gedeelte van de vergadering.
De vragen over wonen worden door een andere wethouder, Ivana Somers - Gardenier behandeld tijdens de commissie op 28 september.

 

Raadcommissie 28 september 2023

Raadsvergadering 12 oktober 2023

U kunt deze raadsvergadering terug kijken en luisteren via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033897

Hier vind u ook de agenda en relevante stukken.

Een verslag van deze vergadering komt z.s.m. online.

Raadscommissie 26 oktober 2023 (MJB)

U kunt deze commissie terugluisteren via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033900/Raadscommissie%20(MJB)%2026-10-2023
Hier vind u ook de agenda en relevante stukken.

Een verslag van deze commissie komt z.s.m. online.

Raadscommissie 2 november 2023 (MJB)

U kunt deze raadscommissie hier terugluisteren: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1033901/Raadscommissie%2002-11-2023
Hier vind u ook de agenda en relevante stukken.

Van deze raadscommissie is nog geen verslag beschikbaar.

Raadsvergaderin g 8 & 9 november 2023 (MJB)

U kunt de vergaderingen hier terug kijken en luisteren: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1033903,
Hier vind u ook alle relevante stukken.

De bijdrage van het CDA in het eerste en tweede termijn vind u bij de nieuwsberichten. Hieronder vind u een overzicht van alle moties (M) en amendementen (A) en hoe hierop gestemd is.

A1: Parkeerverordening goedkoper parkeren hardwerkende ondernemers, ingediend door VVD, ONS Vlaardingen en CU/SGP
Dit amendement is met 18 stemmen voor 14 en tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A2: Behoud alle bomen op de Oosthavenkade en geef ze sfeerverlichting, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 1 stemmen voor en 31 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

A3: Structurele verhoging evenementenbudget, ingediend D66, GroenLinks en ONS Vlaardingen.
Dit amendement is met 27 stemmen voor en 5 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A4: Behoud bomen Oosthavenkade, ingediend door GroenLinks.
Dit amendement is met 22 stemmen voor en 10 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A4a: Klimaatgerechtigheid, ingediend door de SP.
Dit amendement is met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

A5: Laaggeletterdheid terugdringen, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 30 stemmen voor en 2 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A6: Wandelen langs de vaart, ingediend door VVD, CU/SGP en CDA.
Dit amendement is met 25 stemmen voor en 7 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A7: Voorjaarsschoonmaak Altijd Lente, ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CU/SGP en CDA
Dit amendement is met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A8: En toen was er eindelijk licht, ingediend door ONS Vlaardingen.
Dit amendement is met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A9: Multifunctionele sporthal voor Vlaardingen, ingediend door CDA en CU/SGP.
Dit amendement is met 30 stemmen voor en 2 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A10: Vrij reizen AOW gerechtigden, ingediend door AOV, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA, SP, CDA, GroenLinks.
Dit amendement is met 27 stemmen voor en 5 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A11: Goedkoper parkeren voor hardwerkende ondernemers, ingediend door VVD, ONS Vlaardingen, CU/SGP.
Dit amendement is met 24 stemmen voor en 8 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A12: Overbodige verkeersborden, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 25 stemmen voor en 7 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A13: Containers open, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 9 stemmen voor en 23 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

A14: Uitbreiding energietoeslag, ingediend door ONS Vlaardingen.
Dit amendement is met  stemmen 23 voor en 9 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A15: Leegstand-verordening, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 24 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A16: Uitlichten stad Vlaardingen, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 26  tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd

A17: Bloeiende stad, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 10 stemmen voor en 22 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

A18: Ooievaarsbroedpalen, ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen.
Dit amendement is met 21 stemmen voor en 11 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit amendement gestemd.

A19: Bestemming Grote Kerk, ingediend door Heel de Stad.
Dit amendement is met 1 stemmen voor en 31 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd.

Raadsvoorstel: Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2024
Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Het CDA heeft voor het raadsvoorstel gestemd.

Raadsvoorstel: de Meerjarenbegroting 2024- 2027.
Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor dit raadsvoorstel gestemd.

M2: Doorbouwen in onzekere tijden, ingediend door VVD, CDA, CU/SGP.
Deze motie is met  stemmen 31 voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M2b: Doorstroming woningmarkt, ingediend door SP.
Deze motie is met 32 stemmen voor en 0 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

M3: Meerdere sectoren MBO stad Vlaardingen, ingediend door VVD, GroenLinks.
Deze motie is met  27 stemmen voor en 5 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M4: Motie van Vertrouwen, ingediend door ONS Vlaardingen.
Deze motie is met 29 stemmen voor en 3 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M7: Referendum, ingediend door ONS Vlaardingen.
Deze motie is met 18 stemmen voor en 14 tegen aangenomen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

M8: Omvorming betaald parkeren, ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen.
Deze motie is met 24 stemmen voor en 8 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M11: Onderzoek verkeersveiligheid Waalstraat, ingediend door PvdA.
Deze motie is met 9 stemmen voor en 23 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

M12: Achterstallig onderhoud Stadsboerderij, ingediend door PvdA.
Deze motie is met 28 stemmen voor en 4 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M13: Leerlingenvervoer, ingediend door CU/SGP, PvdA, GroenLinks, VVD.
Deze motie is met 31 stemmen voor en 1 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M14: Fietsenstalling metrostation Oost, ingediend door CU/SGP.
Deze motie is met 32 stemmen voor en 0 tegen aangenomen
Het CDA heeft voor deze motie gestemd.

M15: Onderzoek effectief inzetten wielklem en wegslepen verkeerd geparkeerde auto’s, ingediend door Heel de Stad.
Deze motie is met 6 stemmen voor en 26 tegen verworpen
Het CDA heeft tegen deze motie gestemd.

 

 

Extra raadsvergadering 16 november 2023

Extra raadsvergadering omdat deze onderwerpen niet tijdens de MJB konden worden behandeld.

U kunt deze hier volgen: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1153564
Hier vind u ook de agenda en alle relevante stukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.