12 november 2020

Woordvoering Corné Venema

Voorzitter,

Een begroting gaat over de toekomst, over de komende jaren. En toch wil ik beginnen bij de uitdagingen waar we vandaag als samenleving mee te maken hebben. De uitdagingen die de ondernemers nu hebben waarvan het bedrijf niet open kan, het zorgpersoneel dat overuren draait in de ziekenhuizen, de mantelzorger die niet de zorg kan leveren die hij wil leveren door allerlei beperkingen en de jongere of oudere die zich in deze periode juist heel eenzaam voelt. Het CDA leeft mee met iedereen die in zijn dagelijkse leven getroffen wordt door het coronavirus of de gevolgen daarvan. 

Voorzitter, 

Het doel van deze begroting is om Vlaardingen financieel gezond te maken voor de toekomst. Dit is de enige manier om op een duurzame manier aan de leefbaarheid van Vlaardingen te werken. Hoe moeilijk sommige maatregelen in de begroting ook zijn om nu door te voeren. Daarmee vormt deze begroting het sluitstuk op het herstelplan en de voorjaarsnota en hebben we goede hoop dat we het herstel daadwerkelijk kunnen realiseren.

De helft van de besparingen komen terecht in de ambtelijke organisatie en gaan dus niet direct ten kosten van de activiteiten in de stad. Het CDA is een voorstander van een kleinere organisatie, die effectief aan de slag gaat met de uitdagingen in Vlaardingen, waarbij het natuurlijk nog wel noodzakelijk is dat de organisatie in staat is om bestaande uitdagingen op te pakken, maar ook te kunnen denken in kansen en initiatieven uit de samenleving te kunnen omarmen. 

Het CDA is blij met de uitwerking van de motie over de externe inhuur, die we ingediend hebben bij de voorjaarsnota. We zien dat er een besparing wordt gerealiseerd op de hoeveelheid externe inhuur, maar ook dat er meer grip is op externe inhuur, zodat we bij een jaarrekening niet meer verrast worden door een forse overschrijding.  

Het CDA is niet blij met de verlaging van de middelen voor verkeersveiligheid. We vragen de portefeuillehouder om op zoek te gaan naar andere manieren om de verkeersveiligheid, met name rondom scholen en verzorgingshuizen te verbeteren. In de landelijke politiek wordt het plan geopperd om de maximale snelheid in steden te verlagen naar 30 km/uur, is de portefeuillehouder bereid om hier in Vlaardingen snel op aan te sluiten? Daarnaast wordt er in veel steden het initiatief “rent-a-cop” ontwikkelt, waarbij inwoners van een wijk samen met de politie nadenken over waar er extra gecontroleerd kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Is de portefeuillehouder bereid om dit initiatief ook in Vlaardingen op te zetten? 

Voor het herstel van Vlaardingen op de langere termijn is het van belang dat we veel woningbouw realiseren. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in bestaande gebieden moet vaart gemaakt worden met de herontwikkeling. Om die reden sluiten we ook het onderzoek naar ontwikkellocaties niet op voorhand uit: maar maken we de afweging na het onderzoek. Vlaardingen wordt direct een veel aantrekkelijkere stad wanneer de sprij-panden en de KW-haven opgeknapt worden. Het realiseren van woningen krijgt landelijk steeds meer aandacht. En dat betekent over het algemeen: meer regelingen voor subsidies! Nogmaals benadrukt het CDA dat het van essentieel belang is om hierop in te zetten. 

De stadsboerderij is van grote waarde, niet alleen voor mensen die in de Holy wonen, maar voor alle Vlaardingers. Door de gratis toegang is het een mooi uitje voor gezinnen die het niet breed hebben. Sluiting van de stadsboerderij moet volgens het CDA dan ook voorkomen worden. Gelukkig heeft het college een jaar de tijd om samen met de stadsboerderij een goed plan te maken om wel open te blijven voor de toekomst. Leefbaar Vlaardingen/VV2000 zal mede namens het CDA hierover een motie indienen. 

Voorzitter, 

Ik kom tot een conclusie. Want ondanks dat de onzekerheden in de begroting groot zijn, is er een route naar financieel herstel, wat een bijdrage levert aan een leefbare stad. Maar voor een leefbare stad is meer nodig, en daarmee kom ik terug bij de inwoners van Vlaardingen die het nu soms zo moeilijk hebben: 

  • Zorgpersoneel dat zorg biedt aan inwoners die dat nodig hebben
  • Ondernemers die een bijdrage leveren aan een bruisende stad
  • Vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om goede dingen te organiseren in Vlaardingen
  • Mantelzorgers, die zorg bieden in hun directe omgeving aan mensen die ze lief zijn. 

Al deze inwoners hebben we nodig om van Vlaardingen een leefbare stad te maken. Het CDA hoopt dat iedereen op korte termijn weer de bijdrage kan leveren aan een leefbare stad die hij of zij wil leveren. Samen zorgen we voor een leefbare stad, samen maken we de toekomst van Vlaardingen. 

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.