07 mei 2024

CDA stelt vragen nu het Hof van de EU aangeeft dat de kaderrichtlijn water ruimte geeft voor minder strenge regels

Op 25 april 2024 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest gewezen over de Kaderrichtlijn Water (C-301/22). Het Hof maakt in dit arrest duidelijk welke verplichtingen er gelden voor (kleine) niet-aangewezen KRW-oppervlaktewaterlichamen.

Volgens het Hof geldt er géén verplichting om de ecologische toestand van alle meren en rivieren vast te stellen en te monitoren. Deze verplichting geldt pas bij meren met een oppervlakte groter dan 0,5 km² en rivieren groter dan 10 km². Deze meren en rivieren noem ik hierna KRW-oppervlaktewaterlichamen.

Het Hof overweegt verder dat de verplichting om een goede oppervlaktewatertoestand te bereiken en de verplichting om achteruitgang te voorkomen alleen geldt voor KRW-oppervlaktewaterlichamen. Deze verplichtingen gelden dus niet voor meren kleiner dan 0,5 km² en rivieren kleiner dan 10 km².

Let wel, dit betekent niet dat KRW helemaal geen rol speelt bij de beoordeling van projecten met gevolgen voor dergelijke kleine meren en rivieren. Kleine meren en rivieren kunnen namelijk in verbinding staan met KRW-oppervlaktewaterlichamen. Het Hof overweegt daarom dat een vergunning voor een project met gevolgen voor dergelijke kleine meren en rivieren alleen kan worden verleend als het project:

- het bereiken van een goede toestand van een ander KRW-oppervlaktewaterlichaam niet in gevaar brengt;

- niet leidt tot achteruitgang van de toestand van een ander KRW

-oppervlaktewaterlichaam; en - verenigbaar is met een maatregelenprogramma voor het betrokken stroomgebied.

In het kader van hiervan heeft het CDA de volgende vragen:

1. Wat betekent deze uitspraak voor het gebied van de Brabantse Delta?

2. Moet op grond van deze uitspraak het beleid met betrekking tot de waterkwaliteit van het waterschap herzien worden?

3. Geeft deze uitspraak meer ruimte om ons beleid ten aanzien van de waterkwaliteit te herzien?

4. Maakt deze uitspraak het makkelijker om de KRW-doelen te halen.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Alwijn ten Cate

Lian Korst-Dingemans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.