21 februari 2023

Motie onterechte aanwijzing nutriënten vervuilde gebieden

Op 20 januari 2022 heeft het ministerie van LNV zonder de feiten te controleren en te overleggen met het waterschap Brabantse Delta het water van het hele gebied van de Brabantse Delta voorlopig als vervuild aangewezen. Dit is niet terecht omdat stroomgebieden (Kaderrichtlijn water waterlichamen) die nu wat betreft nutriënten voldoen aan de normen zijn aangewezen wijzen als nutriënten verontreinigd gebied en dat dit juist het draagvlak voor stimuleringsprojecten (zoals Bodem-UP) ernstig schaadt. Hoe kan je iets verbeteren wat al voldoet?

Daarom heeft het CDA op 1 februari 2022 samen met de fracties van ongebouwd, de VVD en Ons Water/ Water breed een motie ingediend om hierover met de overige twee aangewezen waterschappen naar het ministerie te reageren. Deze motie is aangenomen.

Het CDA vindt namelijk dat je niet zo met mede overheden behoort om te gaan en zeker ook niet met de inwoners van een gebied. Bovendien is het onbegrijpelijk om gebieden die voldoen aan te wijzen als dat ze niet voldoen. Hierover schrijft het Dagelijks Bestuur ook een boze brief naar de minister van LNV en heeft er overleg plaatsgevonden.

Uit overleg met het ministerie blijkt ze de gang van zaken met betrekking tot de aanwijzing in 2023 betreuren. Waterschappen zijn hier vanwege de haast en urgentie van het proces (onterecht) niet bij betrokken.  Het ministerie probeert zijn leven te beteren en zaken in 2024 aan zal passen. Het CDA houdt dit nauwlettend op elk overheidsniveau in de gaten en zal voor deze belangen strijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.