01 juni 2023

Reactie op coalitieakkoord

Wat verlangde de kiezer die op 16 maart naar de stembus is gegaan concreet van ons? Wij, alle bestuursleden hebben beloftes gedaan aan de kiezer. In al onze programma’s staat dat we concreet aan de slag willen om samen de nodige maatregelen te nemen  om onze waterkwaliteit te verbeteren, onze veiligheid te garanderen,  en onze zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten. De kiezer verlangt van ons samenwerking,  alleen samen kunnen we tot oplossingen komen van problemen waar we voor staan. Daar is verbinding voor nodig.  Het CDA is dan ook verheugd met de titel van het coalitieakkoord  WATER VERBINDT ONS.

 

Jammer  dat het gevoel van veel partijen is, dat dit akkoord niet in verbinding tot stand is gekomen. Hierover dienen we met andere partijen een motie in. Dat is een gemiste kans want als we naar de inhoud van het akkoord kijken dan mist het vlees op de botten. Er staan namelijk weinig concrete plannen in. Er wordt veel onderzocht en overlegd maar voor concrete maatregelen wordt te weinig gekozen. Eerlijk is eerlijk Vivimag (waar we al besluitvorming over hebben gehad) en schapen op de dijk zijn wel concrete voorbeelden.  Die tijd om de keuzes niet te maken is er eigenlijk niet. Einddatum 2027 voor de KRW staat algauw voor de deur en met een dergelijk akkoord begint het aardig te lijken op het Haagse Toneel waarbij er geen keuzes worden gemaakt en alles vastloopt.

 

Het CDA is overigens wel van mening dat de richting en de gedachte van het akkoord goed is en is ook zeker blij met de investeringen die in schoon water wordt gedaan.

 

Wanneer jullie onze bijdrage ( we zien hier niets van terug)  en die van andere partijen meer hadden gebruikt cq gevraagd was dit akkoord een stuk concreter geworden.

 

We missen juist van deze nieuwe coalitie een visie over waar het met het stikstofdossier, en het samenhangend water- en natuurbeleid naar toe moet.

 

Waar we ons als CDA ook zorgen over maken is het financieel beleid. Er worden terechte investeringen in bijvoorbeeld schoon water gedaan oplopend tot wel 10 miljoen euro per jaar. Hoe worden deze in de begroting/exploitatie straks gedekt. De rente is nu al meer dan 3%. Is toch 3 ton per jaar. Dat kan toch niet allemaal van externe partijen komen? Gaan we daarvoor extra schulden opbouwen of gaan de lasten omhoog of kunnen deze investeringen alsnog verminderen?. Tot op heden was er namelijk een duurzaam financieel beleid en dat missen we hier. We missen daarbij wel opmerkingen over de schuldquote.

 

Voordat het CDA echt op concrete zaken ingaat hebben we nog een crie de ceur.  In de afgelopen bestuursperiode is er hele goede aanzet  gedaan om de samenwerking tussen landbouw en natuur naar een hoger plan te brengen. Wij hadden zeker verwacht dat juist gezien de samenstelling van de nieuwe coalitie, de coalitiepartijen die op zou pakken. Daarover lezen we weinig terug.

 

Wat mist het CDA concreet.

1.Duidelijkheid over veilig en bevaarbaar water. Vooral ook de  aandacht voor activiteiten in het kader van terugdringing van de CO2 uitstoot. Om die reden zijn we er een voorstander van om te investeren in vervoer over water, want dit is belangrijk om CO2 terug te dringen en Brabant bereikbaar te houden. Daarbij hoort, investeren in vlot, veilig en milieubewust scheepvaartverkeer.

Op blz 7 staat onder vaarwegen: de toenemende mobiliteit vraagt ook iets van de vaarwegen die wij beheren voor de provincie. Wat is iets? De ambitie zou kunnen zijn: er zorg voor te dragen dat de vaarwegen gaan voldoen aan de eisen van de toe te laten scheepvaartklassen, door b.v. te komen tot een handhavings en verkeersmanagement plan.

 

2.Dat de handhaving ten algemene op een hoger niveau getrokken dient te worden. Uitbreiding van onder andere de personele capaciteit hierop is een must. Anders krijgen we geen grip op de overtreders

 

3.Plannen over het beregeningsbeleid dat  geregeld is tussen Waterschap en Provincie zeker ook in het kader van het BBG. Er aan werken om in tijden van droogte er de gewassen vitaal te houden. En de natuurterreinen. Het Waterschap zou in nattere periodes nog meer maatregelen moeten nemen om water vast te houden, door samen met de landbouw stuwen te plaatsen  en die met mensen in het gebied goed  beheren. De andere waterschappen in Brabant kiezen hier echt een koers van meer beregeningsverboden en totale ontrekkingsverboden bij natuurgebieden. Gaan wij dat ook doen?

 

4.We vinden ongelooflijk jammer dat er niets in staat over  de zogenaamde concrete sleutelprojecten,o.a.: Het project Water tussen Wal en Schelde.  Nu loopt er  30 miljoen kuub ongebruikt de Schelde in.  Water dat juist door de natuur en landbouw in het gebied benut kan worden.

We missen visie om actief te zien om over de hele lijn door er voor te zorgen dat er zo min mogelijk water in de zee  terecht komt

 

Verder hebben we nog een aantal vragen.

Regelmatig wordt in het stuk de Brabantse Delta genoemd  over afstemming samen met Midden Brabant, hoort Zeeland daar niet bij? Dat is toch ook een belangrijke partner?

Blz 8:  Hier staat” we gaan steeds vaker inzetten op functie volgt peil,” maar  waaruit volgt het peil of vast te stellen peil dan weer? Is dat de bestemming of functie. Dan draaien we in een vicieuze cirkel.

Blz 18: Wat wordt er bedoeld met” de tekst  we gaan meer het profijtbeginsel toepassen’? Is dat Verhoging leges en tarieven, of  verhoging van de eigen bijdrage bij projecten door initiatiefnemers, ondernemers of terreinbeheerders?

 

Het CDA is teleurgesteld in dit oppervlakkige akkoord waarin alles wel genoemd staat ( lijkt op het CDA programma maar dan zonder uitwerking) , niet hoe het opgepakt zal worden en wat het eindresultaat moet zijn en daarom kunnen we het niet mee ondertekenen en er niet mee zal instemmen. Kostbare tijd dreigt verloren te gaan.

Het kan beter. Het CDA gaat vóór de inhoud, bestuurlijke samenwerking en we zullen per project kijken wat we wel en niet ondersteunen.  We zijn altijd bereid om mee te denken en mee te werken om de vereiste concreetheid te bereiken.

Het waterschap is een uitvoeringsorganisatie en we moeten met z’n allen zorgen dat er veel belangrijke zaken tijdig worden uitgevoerd. We hopen dat  het hele AB daaraan constructief meewerkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.