02 oktober 2019

Seniorennetwerk CDA Breda op bezoek

Op 24 september heeft het seniorennetwerk van het CDA Breda met een groep van 25 mensen een bezoek gebracht aan het Waterschap de Brabantse Delta en de kasteeltuinen van Bouvigne.

Na een welkomstwoord van voorzitter Monique van de Voorde heb ik als fractievoorzitter van het CDA, lid van het Algemeen Bestuur uitleg gegeven over de kerntaken van het Waterschap  Als boerendochter ben ik ermee vertrouwd dat mijn vader vroeger zelf de poldersloten maaide en in de winter baggerde.Het polderbestuur controleerde of het systeem op orde werd gehouden. Zodat bij hevige regenval het water afgevoerd kon worden en er bij droogte water aangevoerd kon worden. Begin jaren 60 was er al sprake van beregening van de tuinbouwproducten zoals de aardbeien.

Ik heb een agrarisch excursie bureau gehad waar we regelmatig te gast waren bij waterschap het Scheldekwartier. Ik ben in die periode met veel groepen naar Suiker Unie in Dinteloord geweest waar water een hoofdrol speelt in het proces. Het proceswater van ‘biet tot suiker’ wordt gezuiverd en opgeslagen onder de grond. De tuinbouw in Dinteloord heeft hiervan gebruik heeft gemaakt in de droge zomer 2018.  

Het Waterschap Brabantse Delta in Bouvigne Breda is in op 1 januari 2004 opgericht, door samenvoeging van de waterschappen Scheldekwartier, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Dongestroom, het Hoogheemraadschap West-Brabant en het grondgebied van de gemeente Roosendaal en is een functionele democratie. www.waterschap brabantsedelta.nl   

Algemeen Bestuur


Dit is mijn twee bestuursperiode, periode van 4 jaar, in het Waterschap. Ik werk in onze CDA fractie samen met Hans Peter Verroen en Alwijn ten Cate.

In maart van het afgelopen jaar is het nieuwe Algemene bestuur, 23 leden van het Waterschap gekozen. Het huidige algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta bestaat uit de fracties van gekozen partijen: VVD, Ons Water, CDA, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, P.v.d.A , pvdd, 50PLUS. De benoemde partijen, Ongebouwd, Bedrijven en Natuur hebben 7 leden.

Er is een breed bestuursakkoord 2019-2023 afgesloten: Samen Beter.

De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur is de dijkgraaf Kees Jan de Vet. Het AB is vertegenwoordigd in het DB met 5 leden.

De komende bestuursperiode willen we meer samen werken met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, kennisinstellingen, eigenaren van natuurterreinen en andere organisaties samen aan gedeelde doelstellingen. De Klimaatverandering heeft grote invloed op de manier waarop we onze kerntaken uitvoeren en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De sturing van het Waterschap loopt doordat we werken met het Waterbeheerplan dat is gericht op brede samenwerking en zet elke zes jaar de koers uit voor een toekomstbestendig waterbeheer West Brabant.

Het beschrijft hoe we het watersysteem en dijken op orde willen brengen voor onze veiligheid, aanpakken knelpunten wateroverlast, het optimaliseren van onze rioolwater zuiveringsinstallaties. Dit zijn de kerntaken van het Waterschap.

De klimaatsverandering en gevolgen daarvan zoals droogte, voorbeeld 2018, piekbuien wateroverlast, hittestress, hebben invloed op de manier waarop wij onze kerntaken uitvoeren. Dit vergt nauwe samenwerking met onze gebiedspartners.  

Kerntaak Waterveiligheid

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van de Brabantse Delta. Bij zware regenval stijgen de waterstanden en beschermen de dijken stuwen en dammen ons. Er mogen geen zwaktes ontstaan waardoor het water kan stromen. Muskusratten en dijken horen bij elkaar. Door het graven van grote gangenstelsels ( bouwen van soms wel 5-15 meter) en holen in dijken kan soms het water hier door heen en de dijken verzwakken. Onlangs heeft de Unie van Waterschappen het besluit genomen om de muskusratten (exoten) weg te vangen tot een 0-optie in een periode van 15 jaar. Hier is uitgebreid onderzoek aan vooraf gegaan.

Bij de uitvoering van de dijkversterking is er steeds oog voor combinaties, zgn koppelkansen, zoals de aanleg van ecologische verbindingszones en fietspaden.

Kerntaak Watersysteem

Voldoende zoetwater van goede kwaliteit is cruciaal voord de stabiliteit van dijken, stedelijke bebouwing, drinkwater en elektriciteit voorziening, scheepvaart. De landbouw is voor ‘water voor voedselproductie’ en intensieve teelten mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het zoetwater Zoetwater maakt onderdeel uit van het watersysteem, water opvangen, vasthouden en we bergen het water in natuurgebieden.

De sloten, waterlopen moeten goed onderhouden worden zodat ze voldoende water kunnen bergen. De afgelopen jaren zijn er in het watersysteem veel knelpunten opgelost om bij extreme regenval het water snel af te voeren. Door de verandering van het klimaat dreigt er een watertekort te ontstaan op de hoge zandgronden in Zuid Nederland. De kwaliteit van het oppervlakte water wordt is steeds beter geworden. We werken samen met de andere waterschappen aan de bestrijding van blauwalg en verzilting.  

Kerntaak Waterzuivering

Rond 1900 wordt de kwaliteit van ons oppervlaktewater minder, door de groei van de steden, industrieën. Pas in de loop van de 19e eeuw krijgen de eerste steden gesloten rioolkanalen. Het ongezuiverde water werd direct geloosd op beken, rivieren en kanalen. In de jaren zeventig en tachtig komen de eerste rioolwaterinstallaties. De Brabantse Delta heeft 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wat zijn grote vervuilers in het riool: schoonmaakdoeken, frietolie, medicijnen en tegenwoordig dumpt men daar ook massaal het drugsafval.

Er is steeds meer inzet om het afvalwater te zuiveren van medicijnresten. In Amphia ziekenhuis in Breda is een Pharmafilter geïnstalleerd. Alle schadelijke stoffen worden uit het water gehaald. Het vaste biologische afbreekbare massa wordt omgezet in biobrandstof en gaat omgezet in elektriciteit weer het ziekenhuis in.

In ze zuivering bij Rijen is een (pilot) extra zuiveringstrap bijgezet om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Dit is net als drugsafval een groot maatschappelijk probleem, een gevaar voor de volksgezondheid.

Toch biedt het zuiveren van het rioolwater naar 100 % schoon water veel kansen. Men kan men het gezuiverd afvalwater gaan benutten voor landbouw, recreatie natuur en bedrijven

Het CDA heeft zich ingezet op onderzoek naar het (her-)gebruik van effluent, het water dat overblijft na zuivering van rioolwater. Dit kan ingezet worden voor irrigatie in de landbouw.

Rioolwater wordt niet meer gezien als afvalproduct maar als bron van duurzame energie en grondstoffen.

Uit slib, het restproduct van het rioolwater kan een volledig biologisch afbreekbaar plastic (breekt binnen een jaar af onder natuurlijke omstandigheden) gemaakt worden. Waterschappen verkennen de markt voor productiemogelijkheden.

Waterzuivering Nieuwveer zet in het Groen warmtestation biogas om tot groene stroom. Zo’n 450 woningen in Breda worden zo van warmte voorzien.  

Waterschap werkt samen met de gemeentes en is samen met de Provincie vertegenwoordigd in de Regionale Samenwerking.

Het Waterschap trekt de kar in West Brabant wanneer het gaat over klimaatadaptatie. De vakkennis van het Waterschap brengt de verantwoordelijkheid met zich mee. Het waterschap is een functionele democratie. Waterschap de Brabantse Delta is onder leiding van de huidige dijkgraaf Kees Jan de Vet gestart met een breed actieprogramma energie en klimaat op de Klimmaattop Zuid in juni 2018 in Breda. Hoe bieden we klimaatsverandering het hoofd en hoe gaan we slimmer om met energie.

Naar aanleiding van de droogte van vorige zomer is er een evaluatie gemaakt Droogte 2018. In het voorwoord staat dat alle gemeenten moeten beschikken over hoogwaardige uitwerkingsplannen om klimaatadaptatie in te ontwikkelen en op orde te hebben. Wat te doen bij hevige hoosbuien en veel wateroverlast. www.overstroom ik.nl

Er is een symposium over de Evaluatie van de Droogte 2018 gehouden. Daar is o.a. gesproken door de burgemeester van Tilburg over een klimaat adaptieve stad, de voorzitter van de ZLTO over een robuust watersysteem, natuurorganisaties over de invloed van de droogte en weerkundige Rob Sluiter van de KNMI over de gevolgen van de klimaatsverandering. Opvallend was dat alle sprekers vaker ingingen op de risico’s bij wateroverlast en op de klimaatsverandering dan op de droogte.  

Vragen vanuit de groep CDA senioren

Wanneer er een lastenverhoging komt, zijn er mensen die dit niet kunnen betalen?  Uit sociaal oogpunt wordt volledige kwijtschelding (van de ingezetenenheffing en de zuiveringsheffing) gegeven aan inwoners die anders minder bestedingsruimte overhouden dan 100% van de bijstandsnorm.

Een mevrouw uit Dongen vraagt of bij wateroverlast het kanaal kan overlopen?   Het Waterschap beschikt over een verkeerstoren waar voortdurend de vele meetpunten in beeld zijn. Centraal kan men bepalen hoe het afvoer geregeld wordt. Ook zijn er inmiddels veel wateropvang gebieden aangelegd.

Men hoort niks over het feit dat men de medicijnen die over zijn niet door het door het toilet gespoeld moeten worden. De aanwezigen vragen of er hiervoor landelijke spotjes moeten komen?  De communicatie hierover bereikt de mensen niet. Dit moet beter kunnen.

Wordt er zelf gemaaid?  Het waterschap zorgt voor het maaibeleid en het ecosysteem is belangrijk.

 Als Algemeen Bestuurslid zijn wij ambassadeur van het Waterschap en van ons wordt verwacht dat wij die taak ook op ons nemen.

De AB vergadering van het waterschap en de verslagen zijn openbaar, te vinden de website www.brabantsedelta.nl

 

Fractievoorzitter CDA

Lian Korst-Dingemans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.