16 februari 2024

Veiligheid voorop bij herinrichting Kerkvaartse haven te Waspik

Op 3 januari 2024 heeft het CDA vervolgvragen gesteld op onze brief ‘Beantwoording art. 74 vragen inzake
betrokkenheid waterschap bij de herinrichting van de Kerkvaartsehaven te Waspik gemeente Waalwijk’
van 22 december 2023. Het betreft vragen naar aanleiding van onze antwoorden bij vraag 2 en 3 en de
tekst in een onderzoeksrapport. Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering op 13 februari 2024
en besloten u als volgt te antwoorden.
1. Hoe komt men tot de conclusie dat wordt voldaan aan het RVW 2000 terwijl het eerste onderzoek
duidelijk aangaf dat men daar niet aan voldeed en er een nader onderzoek nodig was.
Antwoord:
Er zijn binnen het project van de gemeente Waalwijk diverse onderzoeken uitgevoerd naar de effecten
van het nieuwe scheepsvaartverkeer. De onderzoeken hadden betrekking op Keersluis Schipdiep,
vaarroute Oude Maasje en de Kerkvaartse Haven zelf. Bij de interpretatie van de vragen en de in het
antwoord genoemde conclusie is uitgegaan van de rapporten waar het Waterschap directe
betrokkenheid bij heeft: het onderzoeksrapport van Tauw voor projectdeel Keersluis Schipdiep
(eigendom Waterschap) en het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos voor projectdeel vaarroute
Oude Maasje (nautisch beheer door Waterschap). Het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos waar in
deze vraag aan wordt gerefereerd gaat over aanpassing van de Kerkvaartse Haven (eigendom
gemeente Waalwijk), dit rapport is bij de beantwoording van de vragen niet bedoeld.
2. Indien gemeend wordt dat het onderzoek van “Tauw” het nadere onderzoek was. Wat hield dit dan in
waaruit men kon concluderen dat werd voldaan. ?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.
3. De CDA fractie heeft vlot en veilig scheepvaart verkeer hoog in het vaandel staan en wil om die reden
ook serieus betrokken worden kunnen wij die garantie krijgen, ?
Antwoord:
Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt het Waterschap door de gemeente Waalwijk betrokken bij het
project. Het project ‘ontwikkeling Kerkvaartse Haven’ bevindt zich in de haalbaarheidsfase. In
vervolgfasen dienen nog zaken verder te worden onderzocht en uitgewerkt, zoals door adviesbureau
Witteveen+Bos wordt aangegeven. Ook hierbij zal het Waterschap betrokken worden.
Daarnaast zit de invulling van het nautisch beheer door het Waterschap momenteel in een ontwikkelen
overgangsfase waarover met de Provincie Noord-Brabant ook nog afspraken worden gemaakt.
Vanuit deze taak en verantwoordelijkheid is het voor het Waterschap wenselijk dat voor de nieuwe
situatie zoveel als (technisch) mogelijk wordt voldaan aan het RVW 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.