04 januari 2018

Column fractievoorzitter Willenborg in de Krant 27-12-2017

Onze CDA-fractievoorzitter Gerard Willenborg heeft een column geschreven voor de Krant van 27-12-2017. Hieronder treft u de tekst aan.

 

DeKrant van 27 december 2018 - Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vindt u de komende tijd iedere week een column van één van de zittende fracties in de Noordenveldse politiek. Deze week valt de eer te beurt aan Gerard Willenborg, fractievoorzitter van het CDA Noordenveld.

Terwijl ik dit artikel schrijf, is het nog zo’n anderhalve week in 2017, voordat het Nieuwe jaar hopelijk voor velen feestelijk kan worden ingeluid.  

Dr.Denker (Dagblad van het Noorden) is vandaag bezorgd, winter-dubbeldikke tijdschriften liggen op de te-lezen-stapel. Buiten is het inmiddels donker, kerstboomlichtjes aan, poes Vlekkie ligt spinnend op haar vertrouwde stapel kussens. Huiselijke vrede alom.

Was het in de lokale politiek ook zo vredig in 2017? Daar heb ik gemengde gevoelens bij (  ).

In ieder geval was er gelukkig geen onderwerp als gemeentelijke herindeling, zoals bij buurgemeente Leek. Ik ga uit van de zelfstandigheid van Noordenveld en ben daarom een verklaard tegenstander van opgelegde, gekunstelde samenvoegingen.

In vogelvlucht schets ik een paar opvallende ‘dossiers’ van 2017 en de opvattingen die de CDA-fractie hierbij heeft? CDA-opvattingen die meegaan naar de verkiezingen in maart 2018 en daarna!   

De CDA-fractie hanteert als uitgangspunten dat in Noordenveld open en eerlijk met elkaar   wordt omgegaan, met wederzijdse aandacht voor ieders eigenheid; dat initiatieven van inwoners en bedrijven worden aangemoedigd en gesteund; en dat bij politieke besluitvorming het bevorderen van (algemeen) welzijn prioriteit moet hebben (‘niemand tussen de wal en schip laten komen’). Het CDA vindt bovendien dat onze inwoners en bedrijven volwaardig bij de voorstellen en plannen moeten worden betrokken!

Hierna enkele min of meer geruchtmakende zaken uit 2017 en onze standpunten. Standpunten die ook de weg naar de verkiezingen ‘kleur’ geven.  

De realisatie van een totaal vernieuwde Albertsbaan betekent voor (ondernemend) Roden eindelijk tastbare vooruitgang in het centrum van Roden. Inmiddels wordt mede op initiatief van de CDA-fractie gewerkt aan het verder opwaarderen van Roden. Het moet vorm krijgen vanuit een Innovatieve Centrumvisie, inclusief Erfgoed Brink. Wij zijn voorstander van een ruimhartige benadering die winkelen en (cultureel) recreëren in Roden overtuigend  concurrerend maakt ten opzichte van de omliggende gemeenten. Onder meer de zakenkring heeft hierbij een spilfunctie. Het niet samen optrekken van gemeente en zakenkring vind ik onlogisch en ongewenst. Als het aan het CDA ligt wordt in de volgende bestuursperiode het nieuwe centrum daadwerkelijk gerealiseerd!

De hoog opgelopen perikelen rond Mensinge lijken complex. Soms vertroebeld door insinuaties. Zo’n dossier leent zich natuurlijk uitstekend voor een politiek steekspel. Maar het idee dat een bloeiend cultureel centrum Mensinge verleden tijd zou zijn is voor het CDA altijd onbespreekbaar geweest. Wij hebben bij herhaling aangegeven dat het behoud van een hoogwaardig cultuurcentrum Mensinge essentieel is voor inwoners en bedrijfsleven van Noordenveld én voor de nieuwe Centrumfunctie van Roden. Wij willen ons na de verkiezingen juist verder inzetten voor een culturele functie met een  goed (!) samenwerkend Museum, Theater en Cinema. En natuurlijk mag dat wat kosten! Wij zien een Mensinge dat zich ontwikkelt tot een laagdrempelige organisatie waar alle vrijwilligers zich gewaardeerd voelen en vanzelf met plezier en trots ‘aan de bak’ kunnen!   

Waar het om integriteit en omgangsvormen gaat hebben Gemeenteraad en College een uitgesproken voorbeeldfunctie  naar inwoners en bedrijfsleven toe. Volgens mij is dat in 2017 niet optimaal gelukt. Actueel en extreem is natuurlijk een situatie als bij de gemeente Brunssum (provincie Limburg); daar wordt integriteit en integer gedrag openlijk te grabbel gegooid. In Noordenveld echter is de nadere integriteitsdiscussie van raad en college tot ons ongenoegen nog steeds niet gevoerd en uitgekristalliseerd. Het CDA maakt zich er sterk voor dat aan het begin van de volgende raadsperiode in ieder geval een werkbare en sluitende gedragscode voor Raad en College zal worden opgesteld.

Omwille van de beperkte omvang van dit artikel nog gauw een tweetal opmerkingen van de CDA-fractie.

Denk hierbij aan de vergeten kans om het Van der Valk Hotel bij P&R Hoogkerk naar Noordenveld (Peizermade) te halen. Een eerste grote kans om de toegang tot de ‘Kop van Drenthe’ écht zichtbaar te maken! Het CDA wil dat de komende periode de ontwikkelingen om Noordenveld heen beter worden gevolgd; en de afhandeling van de schadeproblematiek in de door bevingen getroffen dorpen (steenbergen, Norg, Langelo): de CDA-fractie staat aan de kant van de getroffen inwoners. Waar nodig schakelen wij ook de komende jaren de landelijke CDA-kamerfractie in!

Ik bezondig me verder niet aan wat losse of populaire kreten over belangrijke thema’s als Sociaal Domein, Aanpak Verduurzaming, Sport of Ruimtelijke Ordening (RO) in Noordenveld. Daar is te veel over op te merken en van te vinden. Wie ons gevolgd heeft weet van de consistente lijn die wij volgen op deze terreinen. Ons CDA-verkiezingsprogramma 2018 gaat ook helder en concreet in op deze en andere  onderwerpen. Wij geven aan waar het volgens ons naartoe moet en wat daarvoor concreet gedaan moet worden. Het programma is beschikbaar vanaf 12 januari 2018.  www.cda.nl/drenthe/noordenveld

Ik maak van de gelegenheid gebruik om namens de CDA-fractie u een Gelukkig, gezond en opgewekt Nieuwjaar toe te wensen!

 

@Gerard Willenborg

 

 

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.