Kunst, cultuur en historie: Leve de lokale cultuur

Kunstuitingen zorgen voor verbinding tussen mensen. De cultuur die in onze kernen bijvoorbeeld wordt beleefd via de toneelverenigingen en zangkoren is ook zo’n voorbeeld van een verbindende kracht tussen mensen, jong en oud. Ook draagt de aandacht voor de historie van ons gebied bij aan de verbinding tussen mensen. Historie vertelt ons het verhaal van ons gebied en leert ons lessen over wie wij zijn. Via de Historische Verenigingen in Norg, Peize en Roden worden de geschiedenis van ons gebied en de herinneringen daaraan levend gehouden. Van bijzondere historische waarde zijn de middeleeuwse kerken in onze gemeente, maar ook die van latere datum. Zij alle geven een stuk van de geschiedenis van onze fraaie omgeving weer. De gemeente Noordenveld heeft een breed aanbod van organisaties, die zich inzetten voor de kunst en de cultuur. De belangeloze, enthousiaste en creatieve inzet van vele vrijwilligers maakt tal van projecten tot een succes.

Het CDA vindt dat de gemeente een ondersteunende en stimulerende taak heeft voor het in standhouden van culturele voorzieningen, op lokaal niveau en in regionaal verband. Daarbij gaat het om het in stand houden van een breed aanbod, een goede toegankelijkheid voor iedereen en om kwaliteit.

Veel inwoners zijn op amateurbasis cultureel actief. Dit gebeurt op velerlei manieren: door middel van bijvoorbeeld musiceren, toneelspelen, ballet, schilderen of door beeldhouwen. Deze vormen van cultuur dragen bij aan de verbetering en versterking van de totale lokale cultuur. Waar mensen van uit verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten in een gezamenlijke hobby, ontstaat begrip en wederzijds respect. De amateurkunst is niet alleen als vrijetijdsbesteding van belang maar in toenemende mate ook als dagbesteding binnen de zorg.

Bij vrijetijdsbesteding behoort uiteraard ook de recreatie. Bij uitstek is het werkgebied van de gemeente Noordenveld een plaats waar de recreatieve voorzieningen ruim voorhanden zijn.

 

Vanuit de landelijke overheid is er een beleid in gang gezet om de financiële ondersteuning voor kunst en cultuur te beperken. Het CDA vindt dat de gemeente zich moet inspannen om daar waar mogelijk de uitingen van kunst en cultuur in stand te houden. Zo kan de gemeente stimuleren dat kinderen op de basisschool regelmatig in contact komen met kunst en cultuur (Rondje cultuur). Projecten op de scholen kunnen hier een prima bijdrage aan leveren. Zo kunnen kinderen en jongeren zich bewust worden van hun creatieve talenten.

Samenvattend gaat het CDA voor de volgende doelen:

 

·         Beschikbaar stellen van een budget voor kunst- en cultuurprojecten op de basisschool.

·         Blijvend ondersteunen van de historische verenigingen.

·         Stimuleren van de organisaties die zich bezighouden met Kunst en Cultuur zodat zij het huidige aanbod kunnen blijven bieden.

·         Onderkennen van het belang van de musea en meedenken over en zo nodig faciliteren van de huisvesting.

·         Instandhouden van bibliotheekvoorzieningen in de gemeente

( Zij kunnen tevens dienen als studieplekken voor jongeren).

·         Ondersteunen van activiteiten op het gebied van Kunst, Cultuur en Historie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.