01 juni 2017

Woordmelding Bestemmingsplan Velp-Zuid

Tijdens de informatieavond is er veel gesproken over de situatie aan de IJssel-straat en de Reinaldstraat in Velp. Naar aanleiding daarvan is er nog een memo verschenen met aanvullende informatie.

Voor de CDA-fractie was de memo van het college verhelderend en vooral overtuigend. OK, het verdient wat ons betreft natuurlijk absoluut geen schoonheidsprijs dat een strijdige situatie zo lang gedoogd wordt, alvorens er gehandhaafd wordt. Integendeel, dit is wat ons betreft niet acceptabel, en moet voorkomen worden. Wij vragen dan ook een toezegging van het college om de handhaving op dit vlak voortvarender op te pakken, zodat soortgelijke situaties –waarbij strijdig gebruik jarenlang gedoogd wordt- voorkomen worden.

De argumenten om in de situaties van de IJsselstraat en Reinalstraat toch te handhaven, zijn wat ons betreft echter sterk en wegen zwaarder dan het feit dat een situatie al zoveel jaren gedoogd wordt.

Er zijn goede en vooral redelijke argumenten om bewoning op het achtererf niet te toe te staan. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke aspecten, maar ook om bereikbaarheid, parkeerdruk, veiligheid en het nadeel of de evt. overlast voor omwonenden.

De persoonlijke gedoogbeschikking voor de Reinaldstraat lijkt ons een prima en bestendige oplossing voor zowel de huidige eigenaren als de huurders.

Belangrijkste argument voor de CDA-fractie is echter dat wanneer we voor de situaties aan de Reinaldstraat en de IJsselstraat een uitzondering maken (door hier alsnog een woonbestemming toe te staan) we geen recht doen aan eerdere handhavingsprocedures waarbij inwoners wel de overtreding hebben beëindigd. Dit gelijkheidsbeginsel weegt voor ons zwaarder.

Alles overwegende, zullen wij instemmen met het college- voorstel.

Wel nog een laatste punt. Tijdens de informatieavond bleek dat een inspreker van mening was dat de argumenten in zijn zienswijze niet goed waren vertaald in de zienswijzenota. Dit soort geluiden is de CDA-fractie vaker tegen gekomen. We willen het college dan ook oproepen om er in elk geval naar te streven om de zienswijzen juist en volledig te vertalen in de zienswijzenota. Wil het college ons toezeggen dat het zich hiervoor extra zal inspannen?

 

Monique Reinders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.