07 maart 2018

Mensen maken de samenleving

 

 

 Uit de `Regiobode:

·       Goede sociale voorzieningen,

·       Een sterke economie

·       en een duurzame samenleving.

Dat zijn belangrijke punten voor het CDA in de gemeente Rheden. Bert de Lange (52) uit Dieren en Monique Reinders (50) uit Rheden zijn de lijst­trekkers voor de partij in de aanloop naar de gemeenteraads­verkiezingen.

Goed voor elkaar.

Dat is de slogan die op de verkiezings­borden van het CDA te lezen is. Uiteindelijk draait het bij alle items die spelen in de politiek om mensen, men­sen maken hun leefomge­ving, zo leggen Bert de Lange en Monique Reinders uit. "Mensen komen het beste tot hun recht tussen en met andere mensen. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar", aldus De Lange.

Net als bij vrijwel alle andere partijen staat duurzaamheid hoog op de agenda bij het CDA. Daarbij vindt de partij het belangrijk dat er bewust­wording komt. Reinders: "We zouden graag meer warm­tescans willen inzetten. Met behulp van infrarood kun je dan zien hoeveel warmte er uit een huis naar buiten'lekt' door muren en daken. Zien is geloven. We hopen dan dat dit mensen aanzet tot het

nemen van maatregelen zoals betere isolatie. Je kunt als gemeente wel van alles willen en ambitieus zijn, maar de mensen moeten het uit­eindelijk doen." Ook op ver­enigingsniveau denkt het CDA dat er stappen te maken zijn. "We willen dat er van­uit de gemeente een energie­regisseur wordt aangesteld die verenigingen gaat helpen en begeleiden op het gebied van besparingsmaatregelen en investeringen op het gebied van duurzame energie", aldus De Lange.

Lokale economie

De afgelopen jaren zijn win­kelcentra in verschillend'e dorpen aangepakt, zoals in Rheden en Dieren. Dat is goed voor de economie, aldus de lijsttrekkers. De Lange: "We moeten in de dorpen aandacht hebben voor de economie. Er zijn parkeerterreinen en gevels opgeknapt ... Dat stimu­leert ook weer onderne­mers." De partij maakt zich zorgen over het ach­terblijven van de gemeente op het gebied van werkge­legenheid. "Een gemeente met 45.000 inwoners moet voldoende werkgelegen­heid bieden. Ook dat kun je actief stimuleren. En er komen al nieuwe bedrijven naar de gemeente, bijvoor­beeld op het industrieter­rein bij Spankeren. En kof­fiebranderij Peeze wil naar Velp komen met duurzame nieuwbouw."

Seniorenzorg

In Rheden wonen veel oude­ren. Daarom vindt het CDA dat de gemeente daar extra aandacht voor moet hebben. De Lange: "We vinden het belangrijk dat mensen met plezier langer thuis kunnen wonen." Reinders: "We heb­ben met succes al een motie ingediend over de Blijversle­ning. Dat is een lening die via de gemeente kan worden aan­gevraagd en waarmee mensen kleine verbouwingen in hun huis kunnen realiseren zodat ze langer thuis kunnen blij­ven wonen." Ook het tekort aan seniorenwoningen willen ze aanpakken. Maar het idee om deze woningen neer te zetten op de plek waar nu het gemeentehuis staat, zoals de VVD oppert, vinden ze niks.

De Lange: "Het is een onrealistisch idee. Ons lijkt woningbouw zo pal aan het spoor en vlak bij de spoor­brug niet wenselijk." Daar­naast zijn ze het niet eens met het plan van de VVD om het gemeentehuis, dat verouderd is en asbest bevat, 'plat' te gooien. "Laten we eerst eens kijken naar alle alternatieven en kostenplaatjes voordat we een keuze gaan maken."

"Onlangs heeft de raad inge­stemd met het voorstel van het CDA om 500 kinderen meer dan nu het geval is, gebruik te laten maken van de Gelrepas." Hiermee kunnen mensen korting krijgen op diverse activiteiten of kunnen ze zelfs gratis meedoen. "Daar zijn we erg blij mee", aldus de lijsttrekkers. Het CDA heeft verder het plan een mantel­zorgcompliment in to voe­ren. Dit compliment bestaat uit een kaart met een bepaald tegoed erop - gefinancierd door de gemeente - die man­telzorgers bij lokale onderne­mers kunnen besteden.

Het CDA zit momenteel met vier zetels in de raad en maakt onderdeel uit van de coalitie. De CDAers hopen die vier zetels minimaal te behouden. De Lange: "We hebben gewoon een goede fractie met goede raadsleden op de lijst."

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.