07 juli 2021

Woordemelding kadernota 2022, Bert de Lange 6 juli 2021

Woordmelding CDA bij de kadernota 2022, Bert de Lange, 6 juli 2021

Voorzitter, collega raadsleden burgers van de gemeente Rheden, Ik zal nooit vergeten dat mijn moeder mij vertelde: Bert, er was een avond dat ik je tegen je papa zei. ‘Ab, we hebben nog 1 gulden in de portemonnee.’  De volgende dag zou gelukkig het melkgeld komen maar het geeft maar aan, voorspoed is niet vanzelfsprekend, toen niet, nu niet en niet alleen in verre oorden, ook in Nederland leven nog tal van mensen bij de dag omdat hun financiéle situatie een verder vooruitkijken niet toelaat. Mijn ouders hebben in alles altijd voorgeleefd dat het in leven draait om een liefdevolle houding, om verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, om een weten dat de schepping je gegeven is en dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is. En daar hoorde bij: ga niet achteloos om met je talenten. Leer de talenten bij jezelf onderkennen, ontwikkel die en stel die ook in dienst van anderen. Waarom vertel ik dit? Omdat ik in het afgelopen jaar vaak aan dit verhaal moest denken. Toen we werden overvallen door Corona voer er een golf van gemeenschapszin door Nederland en ook door onze gemeente Rheden. Er was weer dat diepe besef dat het leven, dat gezondheid  niet maakbaar is. We ondervonden de beperkingen van het individualisme. Alleen door als collectief te handelen was het virus te bestrijden. Dat is gedaan en zie waar we nu staan? Zijn we er? Voorlopig wel maar het leven is en blijft kwetsbaar en niet alleen door Corona. Toen we hier als fractie over spraken kwam overigens de gedachte naar voren of het een idee zou zijn om een herdenkingsmoment te organiseren voor de slachtoffers van Corona. Vrijwel iedereen zal -  of zelf - of in zijn of haar omgeving-  een geliefde aan Corona hebben verloren waarbij – zo hoorden we vaak – mensen in eenzaamheid stierven en alleen in een zeer beperkt gezelschap afscheid kon worden genomen. Is het iets om als gemeente het initiatief tot een herdenkingsmoment te nemen, bijvoorbeeld door op te roepen om in november/december (waarin de rituelen rond het herdenken van overledenen plaatsvindt – denk aan allerzielen, lichtjesavond, laatste zondag kerkelijk jaar – speciaal aandacht te geven aan het verdriet rond Corona?  Misschien iets om met elkaar eens over na te denken en in het najaar te bespreken. Terug naar de gemeenschapszin die een enorme impuls kreeg door Corona. Die veerkracht zullen we de komende periode zeker nodig hebben. Kijk naar alle verenigingen of de organisatoren van evenementen, kijk naar de zwaar getroffen ondernemers. Zij steken enorm veel energie in het opstarten van hun activiteiten. Dat is niet eenvoudig maar zij verdienen na de financiële steun ook onze mentale steun en waardering zodat we weer de levendige samenleving worden die we waren. Misschien kan de viering van ons 450-jarig bestaan als gemeente Rheden hierbij nog een extra aanjager zijn. Goed dat het college dit feest al benoemd en wil benutten ter versterking van de samenleving onder het motto ‘deel en geef door’. Voorzitter, als CDA omschrijven zien we de rol van de gemeente als een dienstbare overheid. Ons college, de ambtenaren, ook als raad hebben we onze taak tijdens Corona zo goed mogelijk invulling gegeven. Maar ook geven we onze dienstbaarheid invulling door antwoorden te zoeken op de grote vraagstukken zoals we die kennen op het vlak van de zorg (WMO, Jeugd, werk/mee kunnen doen), op het terrein van klimaat en – we praten er als gemeente nog niet veel over – digitale veiligheid. Terecht dat het college in de kadernota aandacht vraagt voor cybercriminaliteit die steeds verder oprukt en ook onze inwoners raakt. Om dienstbaar te kunnen zijn gaat het in de gemeenteraad primair over visie, beleid en om controle op de uitvoering daarvan. En ja, daar hoort ook een solide huishoudboekje bij. Daarin staat het CDA niet alleen, sterker nog. Zoals in de kadernota staat proeft het college de raadsbrede behoefte om onze algemene reserve weer op te bouwen om zodoende bij tegenslag pal te kunnen blijven staan voor de zwaksten in onze samenleving. Vandaar onze motie die nadrukkelijk oproept om ons nog niet rijk te rekenen. Want hoewel het Rijk financieel stevig over de brug komt zien we dat er nog enorm veel op ons afkomt. Deels als gevolg van corona, deels als gevolg van de eerder genoemde grote vraagstukken. Het lijkt ons goed om de effecten daarvan bij de begrotingsbehandeling in 2022 zo goed mogelijk in beeld te hebben en we hopen dan ook op raadsbrede steun voor onze motie. Temeer daar we op deze manier richting de provinciale toezichthouder expliciet zichtbaar maken dat we als raad nauwgezet de financiële situatie van onze gemeente volgen. Ik zal aan het einde van onze beschouwing de opdracht van de motie aan u voorlezen.

Voordat we dat doen nog enkele opmerkingen tot slot.
De covid-19 periode heeft ons veel geleerd. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de betekenis voor de gemeenschapszin en gewezen op tal van onvoorziene effecten. Wat we daarnaast hebben gemerkt is de herwaardering voor de directe leefomgeving. Dat is geen wonder wanneer thuis blijven het credo is en reizen niet mogelijk blijkt.  Je leest dit af aan de vele extra verbouwactiviteiten, zag dat terug in de vragen over het beheer van onze straten, aan de klimaatdiscussie, maar ook aan de gesprekken over waar kunnen we nog bouwen in onze dorpen. De directe omgeving houdt ons enorm bezig en de omgevingswet wordt in die zin een volgende lakmoesproef voor ons als gemeente. En dat niet alleen vanwege de financiële uitdaging of de complexiteit, nee, de uitdaging zal zijn om wonen, leven, recreëren, biodiversiteit, voedselproductie, verduurzaming en bouwen met elkaar te verenigen. Als we dat doen vanuit een dienstbare houding en met waardering voor ieders talent gaat dat zeker lukken.

Tot zover onze algemene beschouwing voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.